The Institute of History Belgrade

na srpskom

           

history ٠ management ٠ projects ٠ publications ٠ academic events ٠ library ٠ researchers

 

 

 

Aleksandar Jakovljević

Research Assistant

 

e-mail: aleksandar.jakovljevic@iib.ac.rs

 

 

Biography

 

Born in 1976.

Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work The Problem of the emergence of Ottoman state in contemporary historiography in 2005.

Ph. D. thesis (in progress): Fairs in the Balkans (16-18th Centuries).

Working in the Institute of History since 2012.

 

Field of Research: Economic and social history of the Ottoman Balkans in the late middle ages and early modern period (15th–18th centuries).

 

Languages: Turkish, English.

.

 

Bibliography:

 

Articles and Essays:

 

Савремена историографија и тумачење настанка Османске државе, Историјски часопис (Historical Review) 53 (2006) 333-358. – Summary: Modern Historiography and Explanations of Emergence of the Ottoman State.

Османска тапија (tapûnâme) манастира Вољавча из 1538/9. године – прилог историји манастира, Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 191–204. – Summary: Ottoman Title-deed (tapûnâme) of Voljavča Monastery from Year 1538/9. – Appendix to the History of the Monastery.

Село Дубница у нахији Сенице - насеље, становништво и обичај прославе Петровдана почетком 17. века, Историјски часопис (Historical Review) 60 (2011) 213–229. – Summary: The Village of Dubnica in the Niahiye of Senice: Setllement, Population and Custom of Celebrating St. Peter's Day in the Beginning  of the Seventhteenth Century.                                                                                                                                       

Шах Мелек (Прилог историји турских упада у Босну 1414. и 1415. године) / Невен Исаиловић, А. Јаковљевић, Споменица академика Симе Ћирковића = Homage to Academician Sima Ćirković. - Београд : Историјски институт, 2011, 441–463. - Summary: Şah Melek (A Contribution to the History of the Turkish Incursions into Bosnia in 1414 and 1415).  

Srednjovjekovno Brečevo i Polje Kanjanejoš jedan pokušaj ubikacije / Neven Isailović, A. Jakovljević,  Povijesni prilozi (Historical Contributions) 43 (2012) 31–58. - Summary: Another  Attempt at Locating Medieval Brečevo and Polje Kanjane.

Поређење хришћанских и словенских имена у дечанској области на основу турског пописа из 1485. године и дечанских хрисовуља / Гордана Јовановић, Татјана Катић, А. Јаковљевић, Дечани у светлу археографских истраживања : зборник радова = Dečani in the Light of Archeographical Research : Collection of papers / editor Татјана Суботин Голубовић. - Београд : Народна библиотека Србије, 2012, 267–277. – Summary: Comparing of Christian and Slavonic Names in the Dečani Area Based on the Turkish Census from 1485 and Dečani Charters.

Попис нахије Косово из 1574. године / А. Јаковљевић, Невен Исаиловић, Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 25–70. – Summary: The Census of the Kosovo Nâhiye from 1574.

Попис нахије Петрово поље из 1574. године  / А. Јаковљевић, Невен Исаиловић, Иницијал : часопис за средњовековне студије (Initial : a Review of Medieval Studies) 1 (2013) 255-290. – Summary: The Census of the Petrovo polje nahiye from 1574.

Трг Орашје код манастира Ресава, XV–XVI век, Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : научни скуп Деспотовац – Манасија, 17-18. август 2013 : Дани српскога духовног преображења 21 = The Middle Ages in Serbian Science, History, Literature and Arts 5 : Symposium Despotovac – Manasija, August 17-18, 2013 : Serbian Spiritual Revival Week 21. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“, 2014, 77-89. - Summary: Market-place Orašje near the Resava Monastery, 15th – 16th Centuries.

Између османског и угарског крајишта – османско запоседање Подриња и угарска опсада Зворника 1464. године, Пад Босанског краљевства 1463. године =Fall of the Bosnian Kingdom in 1463. – Београд : Историјски институт ; Сарајево : Филозофски факултет ; Бања Лука : Филозофски факултет, 2015, 227-257. –Summary: Between Ottoman and Hungarian Marches – the Ottoman Conquest of Podrinje and Hungarian Siege of Zvornik 1464.

Топонимија са освртом и на антропонимију у области Горња Ресава у првој половини 16. века / Гордана Јовановић, А. Јаковљевић, Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности 6 : научни скуп Деспотовац–Манасија, 22-24. август 2014 = The Middle Ages in Serbian Science, History, Literature and Arts 6 : Symposium Despotovac – Manasija, August 22-24, 2014. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“, 2015, 105-118. – (Дани српскога духовног преображења ; 22 = Serbian Spiritual Revivel Week ; 22).  Резюме: Топонимия и обзор антропонимии в области Верхней Ресавы в первой половине XVI века.

Турска хроника Константина Михаиловића и османски наративни извори, Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : 7 научни скуп, Деспотовац-Манасија, 22-23. август 2015 = The Middle Ages in Serbian Science, History, Literature and Arts : 7 Symposium Despotovac-Manasija, August, 22-23 2015. -Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2016, 105-123. - (Дани српскога духовног преображења ; 23 = Serbian Spiritual Revivel Week ; 23).  Summary: Konstantin Mihailović's Turkish Chronicle and ottoman Narative Sources.

 

Encyclopedic entries:

 

Кара Мустафа-паша, Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009, 822-823. 

 

Српски биографски речник. 5. - Нови Сад : Матица српска, 2011. - Entries: Конда, Тома, 193-194; Кузмановић, Арсеније, 408; Кукавица, хаџи Мехмед-паша, 425; Лазар, Лука, 471.

 

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Entries: Мехмед-бег Минетоглу, акинџијски заповедник, санџакбег, 386-387; Мехмед-бег Обреноглу, морејски, херцеговачки и скадарски санџакбег, 387; Мехмед Челеби (старији) Исабегоглу, крајишник, субаша, господар Павловића земље, 388; Мехмед Челеби (млађи) Исабегоглу, санџакбег, 388; Михалоглу, Али-бег (Mihaloğlu, Ali bey), акинџијски заповедник, субаша, санџакбег, 901-902; Михалоглу, Искендер-бег (Mihaloğlu, İkender bey), акинџијски заповедник, субаша, санџакбег, 902-903; Михалоглу, Мехмед-бег (Mihaloğlu, Mehmed bey), акинџијски заповедник, санџакбег, 903