The Institute of History Belgrade

na srpskom

           

history ٠ management ٠ projects ٠ publications ٠ academic events ٠ library ٠ researchers

 

 

 

Aleksandar Krstić, Ph.D.

Research Associate

 

e-mail: aleksandar.krstic@iib.ac.rs

 

 

Biography

 

Born in 1971. 

Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work Ponišavlje in 15th century in 1998. 

M. A. thesis: Middle Podunavlje and Lower Posavina (1402-1541), 2005. 

Ph. D. thesis: Members of the Dynasties of the South-Eastern Europe in Medieval Hungary, 2014.

Working in the Institute of History since 2000.

 

Field of Research: Historical geography of Serbian lands in the Middle Ages.

 

Languages: English, Italian, Latin, Old Slavonic.

 

Bibliography:

 

Monographs:

 

Понишавље у 15. веку. - Београд : Ц-принт, 2001. – 115 p.

Браничево у 15. веку : историјско-географска студија / Ема Миљковић, А. Крстић. - Пожаревац : Народни музеј, 2007. - 307 p. - Summary: Fifteenth Century Braničevo: A Historical and Geographical Study.

Прва београдска гимназија (1839-2009) : Историја школе од оснивања до наших дана / Биљана Крстић, А. Крстић, Александар Андрејић. – Београд : Прва београдска гимназија, 2012. - 263 p.

 

 

Articles and essays:

 

Читлук Али-бега Михалоглуа у Ждрелу, Браничевски гласник (Braničevo Herald) 1 (2002) 39-56. - Summary: Ali-bey Mihaloglu's Estate in Zdrelo.

Kучево и Железник у светлу османских дефтера, Историјски часопис (Historical Review) 49 (2002) 2003, 139-162. – Summary: Kučevo and Železnik in the Light of the Ottoman Defters.

Сеоска насеља у Подунављу и Посавини Србије и јужне Угарске у 15. и првој трећини 16. века, Историјски часопис (Historical Review) 52 (2005) 165-194. - Summary: Rural Settlements in the Serbian and South Hungarian Parts of the Danubian and Sava Regions in the Fifteenth Century and the Early Decades of the Sixteenth Century.

Поседи манастира Дренче и Ждрела у Браничеву из времена кнеза Лазара, Историјски часопис (Historical Review) 53 (2006) 123-144. - Summary: The Estates of Monasteries Drenča and Ždrelo in Braničevo in the Time of Prince Lazar.

Први османски дефтери као извор за историјску географију средњовековног Браничева, Браничевски гласник (Braničevo Herald) 3-4 (2006) 95-113.

Време турске власти у Срему, Срем кроз векове : слојеви култура Фрушке горе и Срема : зборник радова. - Београд : Вукова задужбина : Институт за књижевност и уметност ; Беочин : Огранак Вукове задужбине, 2006, 75-101. - Summary: The Period of Turkish Rule in Srem.

Град Некудим и Некудимска власт, Историјски часопис (Historical Review) 55 (2007) 99-111. – Summary: The City of Nekudim and Nekudim's County.

Из историје средњовековних насеља југозападног Баната (15. век - прва половина 16. века), Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 73 (2007) 27-55. - Summary: From the History of Medieval Settlements in the South-West Banat : (15th Century - first half of the 16th Century).

Проблеми убикације средњовековних насеља у Браничеву, Браничево кроз војну и културну историју Србије II-4 : зборник радова са научног скупа Историјског архива у Пожаревцу. - Пожаревац : Историјски архив, 2007, 57-79.

Средњовековни тргови и османски пазари у Браничеву - континуитет и промене, Моравска Србија : историја, књижевност, уметност : зборник радова са међународног научног скупа одржаног 29. септембра у Крушевцу и 30. септембра 2007. године у манастиру Наупаре. - Крушевац : Историјски архив ; Београд : Одељење за историју Филозофског факултета, 2007, 95-113. - Summary: Medieval Market Places and Ottoman Bazars in the Region of Braničevo: Continuity and Changes.

На раскршћу две епохе: континуитет и промене друштвене структуре у Браничеву у 15. веку / Ема Миљковић, А. Крстић, Историјски часопис (Historical Review) 56 (2008) 279-304. – Summary: At the Crossroads of two Epochs: Continuity and Changes of the 15th Century Braničevo Social Structure.

Османско продирање и демографске промене у Браничеву (1389-1459), Међународни научни скуп Браничево у историји Србије III/6 : зборник радова = International Symposium Branicevo in the History of Serbia : Collection of Articals III/6. - Пожаревац : Историјски архив ; Београд : Институт за новију историју Србије, 2008, 195-208. - Summary: Ottoman Invasion and Demographic Changes in Branicevo Province (1389-1459).

Парохијско свештенство у Браничеву у другој половини XV века / Ема Миљковић, А. Крстић, Црквене студије 5, 5 (Ниш 2008) 329-344.

Смедеревски крај у другој половни 15. и почетком 16. века, Смедеревски зборник (Smederevo Zbornik) 2 (2009) 45-71. - Smederevo Region in the Second Half of 15th and Beginning of 16th Century.

Трагови српског средњовековног права у раним османским канунима и кануннамама / Ема Миљковић, А. Крстић, Средњовековно право у Срба у огледалу историјских извора : зборник радова са научног скупа одржаног 19-21. марта 2009. = Medieval Law in Serbs in the Mirror of Historical Sources : Proceedings of the Scientific Conference Held from March 19 to 21, 2009. - Београд : САНУ, 2009, 261-284. - Summary: Traces of Serbian Medieval Law in Early Ottoman Regulations - Kanuns and Kanuns-Namas.

Вршац у средњем веку. I део : од раног средњег века до краја 14. столећа,Историјски часаопис (Historical Review) 59 (2010) 77-102. – Summary: Vršac in the Middle Ages. Part I: Early Middle Ages / End of 14th Century.

Банат у средњем веку, Банат кроз векове : слојеви култура Баната : зборник радова. - Београд : Вукова задужбина, 2010, 65-90. - Summary: Banat in the Middle Ages.

Вршац у средњем веку. II део: од од почетка 15. до средине 16. столећа,Историјски часопис (Historical Review) 60 (2011) 63-77. – Summary: Vršac in the Middle Ages. Part II: From the Beginning of the 15th to the middle of the 16th Century.

Документи о угарским поседима деспота Ђурђа датим у залог Јовану Хуњадију 1444. године, Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 125-156. - Summary: The Documents on Hungarosn Estates of Despot Đurađ Branković Mortgaged to János Hunyadi in 1444/1445.

Насеља и тимарска организација у Крушевачком крају, Топлици и Дубочици према попису из 1444/1445. године / Ема Миљковић, А. Крстић, Стефан Немања и Топлица, тематски зборник. – Ниш : Центар за црквене студије, 2011, 163-175. - Summary: The Settlements and the Timar System in the Regions of Kruševac, Toplica and Dubočica according to the 1444/45 Year Ottoman Census Book.

Пад Србије из угла освјача: Ашикпашазаде и Дурсун-бег, Пад српске Деспотовине 1459. године : зборник радова са научног скупа одржаног 12-14. новембра 2009. године = The Fall of the Serbian Despotate 1459. - Београд : САНУ, 2011, 303-320. - Summary: The fall of Serbia from the perspective of the Conqueror: Aşikpaşazâde and Tursun bey. 

Београдско писмо краља Жигмунда грађанима Шопрона (7. новембар 1427. године), Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 21-36. – Summary: The Letter of King Sigismund sent from Belgrade to the Citizens of Sopron (November 7, 1427).

Краљ Жигмунд у Борчи, или када је и како Београд предат Угрима 1427. године?, Историјски часопис (Historical Review) 61 (2012) 115-127. - Summary: King Sigismund in Borča, or when and how was Belgrade handed over to Hungarians in 1427?

Повеља деспота Ђурђа Бранковића о давању у залог поседа у Угарској Јовану Хуњадију : (Смедерево, 1450, мај 9), Стари српски архив (Old Serbian Archives) 11 (2012) 151-174. - Résumé: Charte du despote Đurađ Branković relative au gage de biens en Hongrie a Jean Hunyadi : Smederevo, 1450, mai 10. 

Нови подаци о војводи Милошу Белмужевићу и његовој породици, Иницијал : часопис за средњовековне студије (Initial : a Review of Medieval Studies) 1 (2013) 161–185. - Summary: New Data about voivode Miloš Belmužević and his Family.

Писмо деспота Стефана Лазаревића својим угарским службеницима о правима павлинског манастира Светог Лаврентија код Будима : Будим, 1424, јун 15., Стари српски архив (Old Serbian Archives) 12 (2013) 133-143. - Summary: A Letter of Despot Stefan Lazarević to his Hungarian Officials about the Rights of Pavlin Monastery of Saint Lawrence near Buda. 

Бачка под османском влашћу, Бачка кроз векове : слојеви културе Бачке. – Београд : Вукова задужбина, 2014, 55-86. – Summary.

Повеља краља Стефана Томаша ердељском војводи Јовану Хуњадију : Бобовац, 1444, јун 3., Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 7 (2014) 73-84. - Résumé: Charte du roi Stefan Tomaš au voivode de Hongrie (Erdelj) Jean Hunyadi : Bobovac, 1444, juin 3.

Подунавље и Посавине Србије у позном средњем веку : историјско-географски аспекти истраживања, Историја и географија: сусрети и прожимања : тематски зборник радова. – Београд : Географски институт САНУ „Јован Цвијић“ : Институт за новију историју Србије : Институт за славистику РАН, 2014, 23-39. – Summary.

Два необјављена латинска писма деспота Стефана Лазаревића, Иницијал : часопис за средњовековне студије (Initial : a Review of Medieval Studies) 3 (2015) 197-209. - Summary: Two Unpublished Latin Letters of Despot Stefan Lazarević.

Деспот Ђурађ Вуковић и закуп коморе у Нађбањи, Историјски часопис(Historical Review) 64 (2015) 237-252. – Summary: Despot Đurađ Vuković and Lease of the Chamber in Nagybánya.

Деспот Стефан Лазаревић и Баточина, Споменица академика Милоша Благојевића (1930-2012) Homage to Academician Miloš Blagojević (1930-2012), ed. S. Mišić. – Београд : Филозофски факултет, Центар за историјску географијуи демографију, 2015, 109-122. – Summary: Despot Stefan Lazarević and Batočina.

Писмо деспота Ђурђа Вуковића угарском краљу Ладиславу V (Смедерево, 14. август 1445), Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015). – Summary: The Letter of Despot Đurađ Vuković to Hungarian King Ladislav V (Smederevo, August 14th 1445) 7-19.

Прилог биографији великог војводе Михаила Анђеловића, Зборник радова Византолошког института (Recueil des travaux de l'Institut d'études byzantines) 51 (2014) 259-379. – Summary: A Contribution to the Biography of Great Voivode Mihailo Angelović.

Повеља краља Стефана Томаша којом се обавезује на верност Угарској против Турака : Добор, 1449, 11. новембар, Грађа о прошлости Босне(Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 8 (2015) 95-106. – Résumé: Charte du roi Stefan Tomaš par laquelle il s'engage a se tenir au cote de la Hongrie  contre les Turcs :Dobor, 1449, 11 novembre.

Serbian Language and Cyrillic Script as a Means of Diplomatic Literacy in South Eastern Europe in 15th and 16th Centuries / Neven Isailović, A. Krstić, Literacy Experiences concerning Medieval and Early Modern Transylvania, eds. Susana Andea  Adinel Ciprian Dincă [Yearbook of „George Bariţiu“ Institute of Cluj-Napoca Supplement 54, series historica (2015)], Cluj-Napoca 2015, 185–195. 

Urbanization and Trade at the Turbulent Border: Serbian Towns on the Danube (1402-1459), Tibiscum - Acta Musei Caransebesiensis, Seria nouă: Istorie  Arheologie 5 (2015) 363-376.

Улога и место тврђаве Голубац у војноадминистративном систему на јужној граници Угарске током XIV века, Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : 7 научни скуп, Деспотовац-Манасија, 22-23. август 2015 = The Middle Ages in Serbian Science, History, Literature and Arts : 7Symposium Despotovac-Manasija, August, 22-23 2015. - Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2016, 81-94. - (Дани српскога духовног преображења ; 23 = Serbian Spiritual Revivel Week ; 23).  Summary: The Role and the Place of the Golubac Fortrress in the Military-administrative System on the Southern Hungarian Border during the 14th Century.

 

 

Encyclopedic entries:

 

Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља према писаним изворима = Lexicon of Towns and Marcet Places in the Medieval Serbian Lands. - Београд : Завод за уџбенике, 2010. - Entries: Бела Стена, 27-29; Битва, 45-46; Браничево, 54-56; Витешка Трпеза, 72; Голубац, 83-87; Debrec(h)en, 94-95; Железник, 108; Жрнов, 109-110; Заслон, 111-112; Јагодина, 122; Ковин, 131-134; Кулич, 161-162; Мачва, 177-179; Некудим, 185-186; Непричава, 186; Рудишта, 245; Смедерево, 264-272; Сремска Митровица, 281-284; Храм, 312-314.

 

Српска енциклопедија. I/1. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2010. - Entries: Ајаз паша, 88; Ангеловић, Махмуд-паша, 206; Ангеловић, Михаило, 206; Атанасовски (Трпковић), Вељан, 371; БајазитII, 452; Барак, 589; Беглергег, 663.

 

Српска енциклопедија. I/ 2. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2011. - Entries: Бериславићи, 96; Брезница, 528.

 

Српска енциклопедија. II. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. - Entries: Вербеци, Стефан (Иштван), правник, државник, 272; Вилагош (Вилагошвар, данас Ширија), насеље у Арадској жупанији 392; Владислав (Ласло), Рoзгоњи, великаш, капетан, бан, 507; Влашка (средњи век), 545–546; Вратковић, Маргарита (Марија), старија кћи Павла Бакића, 761; Вратковић, Павле Рац, погранични војни заповедник у хабзбуршкој Угарској, 761; Врачалић, Петар, војвода у Банату и Поморишју, 764; Врлић, Субота, војвода, палатин, 795; Вук Белмужевић (I), властелин, кнез, 851; Вук Белмужевић (II), властелин у Угарској, 851.

 

 

Textbooks:

 

Историја за други разред гимназије природно-математичког смера / Биљана Крстић, А. Крстић. – 1. изд. – Београд : Фреска, 2013. – 230 стр.; 2. изд. – 2014. - 3. изд. – 2015.

 

 

Other:

 

Европа у 16. веку : [map]. – Београд : Завод за уџбенике, 2009.

Европа у 18. веку : [map]. – Београд : Завод за уџбенике, 2009.

Пруска држава (14151871) : [map]. – Београд : Завод за уџбенике, 2009.

Русија (од 9. века до 1914) : [map]. – Београд : Завод за уџбенике, 2009.

.