The Institute of History Belgrade

na srpskom

           

history ٠ management ٠ projects ٠ publications ٠ academic events ٠ library ٠ researchers

 

 

 

Ana Stol, Ph.D.

Research Fellow

 

e-mail: ana.stolic@iib.ac.rs

 

 

Biography

 

Born in 1962. 

Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade in 1987. with the work The National Theatre in Belgrade (Drama) in the Period of the Sixth-January Dictatorship.

M. A. thesis: Queen Draga, 1996.

Ph. D. thesis: Diplomatic and Political Activities of Đorđe Simić at the Faculty of Political Sciences in Belgrade, 2003.

Working in the Institute of History since 1995. 

Director of the Historical Museum of Serbia 2007- 2012.

 

Field of Research: Social history of the Serbian nation in the 19th and early  20thcenturies; history of family relations.

 

Languages: English, Russian.

 

Bibliography:

 

Monographs:

 

Рудничка нахија 1816-1839. Документа Књажеске канцеларије  / приредили Радош Љушић, А. Самарџић [Столић]. - Горњи Милановац : Дечије новине, 1995.  389 p.

Државни попис становништва Србије 1862-1863 (Општина Горњи Милановац) / приредила А. Столић. - Горњи Милановац : Музеј Рудничко-таковског краја, 1997.  383 p.

Краљица Драга : биографија. – Београд : Удружење за српску повесницу, 2000. 190 p.

Успомене / Савка Суботић ; приредила Ана Столић. – Београд : Српска књижевна задруга, 2001.  176 p. 

Ђорђе Симић : последњи српски дипломата XIX века = Djordje Simić (1843-1921 - the Last Serbian Diplomat of the 19th Century. – Београд : Историјски институт ; Бон : Михајло Жикић Фондација, 2003.  318 p. – Zusammenfassung.   

Улога жене  : феминистичка гледишта Јаше Томића / Јаша Томић ; приредила и уводну студију написала А. Столић. – Нови Сад : Прометеј, 2006.  714 p.

Краљица Драга Обреновић. – Београд : Завод за уџбенике, 2009.  217 pp.

Београд у доба кнеза Милоша Обреновића. - Београд : Креативни центар, 2010.  32 p.

Сестре Српкиње : појава покрета за еманципацију жена и феминизма у Краљевини Србији. – Београд : Evoluta, 2015. – 171 p. – II допуњено издање. – 210p. – [Summary.]

 

 

Articles and essays:

 

Откриће из београдске књиге венчаних, НИН 2304 (24. II 1995).

Преписка краља Александра и Драге Машин (1897-1900), Дуга 1608, 1609, 1610 (II - III 1995).

Dvor u Beogradu (1880-1903) između tradicionalnog i modernog, Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka. 2 : Položaj žene kao merilo modernizacije : naučni skup = Serbia in the 19th and 20th Century Modernizing Processes. 2 : Women's Position as the Measure of Modernization : congerence. – Beograd : Institut za noviju istoriju Srbije, 1998, 101-112. - Summary: The Court in Belgrade (1880-1903) Between the Traditional and the Modern.

Страначка генерација, Српске политичке генерације : чланци са Округлог стола 28-29. мај 1997. = Serbian Political Generations (1788-1918) : Round Table May 28-29, 1997. – Београд : Историјски институт САНУ, 1998, 105-112. - Summary: Generation Commited to Political Parties (1878-1903).

Жена у мемоарима 19. века, Перо и повест српско друштво у сећањима : зборник радова = Pen and Past : Serbian Society im Memories : Collection of Works. – Београд : Удружење за српску повесницу, 1999, 9-18. - Summary: Women in Serbian Memoir Litterature of the 19th Century : Issues of Continuity, Social Model, Education and Employment.

Друштвени идентитет учитељице у Србији 19. века, Годишњак за друштвену историју (Annual of Social History) 3 (2001) 205-232.

Осврт на емотивни свет појединца у преписци из друге половине 19. века, Писмо : зборник радова (Letter : Collection of Works). – Београд : Удружење за српску повесницу, 2001, 177-187.

From Childhood to womanhood : The Ideological Basis of the Upbringing of Female Children in Serbia at the End of the 19th Century, Childhood in South East Europe : Historical Perspectives on Growing Up in the 19th and 20th Century. – Beograd :Udruženje za društvenu istoriju ; Graz : Institut für Geschichte der Universität, Abteilung Südosteuropäische Geschichte, 2001, 97-109.

Vocation or Hobby : The Social Identity of Female Teachers in the Ninetenth Century Serbia,  Gender Relations in South East Europe : Historical Perspectives on womanhood and manhood in 19th and 20th century. – Beograd : Udruženje zadruštvenu istoriju ; Graz : Institut für Geschichte der Universität, AbteilungSüdosteuropäische Geschichte, 2002, 55-90.

Место учитељског позива у систему образовања у Србији 19. века, Образовање код Срба кроз векове = Education of the Serbs through the Centuries. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства : Друштво историчара Србије : Историјски институт, 2003, 89-100. Summary: The Place of the Occupation of the Teachermin the Serbian Educational System in the 19th Century.

Порицање и одбрана историје : постмодернизам, постструктурализам и историјска наука / А. Столић, Ненад Миленовић, Историјски часопис (Historical Review) 52 (2005) 347-376. - Summary: The Refutal and Defence oh History: Postmodernism, Poststructuralism and Historical Scholarship.

Приватни живот код Срба у деветнаестом веку : од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата / приредили А. Столић, Ненад Макуљевић. - Београд : Clio, 2006.  - Chapters: Родни односи у "царству подељених сфера", 89-111; Приватност у служби репрезентације - двор последњих Обреновића, 331-353.

Nations- und Staatsbildung bei den Seben, Österreichische Osthefte,Lanndersonderband Serbien und Montenegro, Jahrgang 47, 1-4 (Wien 2005) 2007, 159-177.

O kulturnoj (re)produkciji nacije : rod i nacija o stavovima srpske elite početkom XX veka, Teorije i politike roda. – Beograd : Institut za književnost i umetnost, 2008, 187-193.

Србија и Срби у очима једне феминсткиње : неки аспекти слике о Србији у књизи Ребеке Вест, Црно јагње сиви соко, Европска слика балканске жене. - Крагујевац : Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета, 2009, 118-129.

Приватно и јавно у Дневнику Николе Крстића. Дневник Николе Крстића каопример унутрашњег дијалога српског интелектуалца 19. века измеђупожељног модела и свакодвневног живота, Српске студије (Serbian Studies) 2 (2011) 15-19. - Summary: The private and public in the Nikola Krstic's "Diary". The "Diary" of Nikola Krstić as an Example of an internal Dialogue of a 19th Century Serbian intellectual between a desired Model and everyday Life.

Од политике ка новим научним дисциплинама: женска и родна историја : концепти о женској еманципацији, Хуманизација универзитета: тематски зборник. - Ниш : Филозофски факултет, 2013, 376-387.

Приватно и јавно. Музејска поставка о конституисању идентитета појединца, Годишњак Музеја града Новог Сада 8 (2013) 136-141.

... Brak je zajednica muškarca i žene... Koncept heteroseksualnosti, bračnapolitika i seksualne prakse u Srbiji 19. veka / Аleksandra Vuletić, A. Stolić, Međunama : neispričane priče gej i lezbejskih života : [zbornik tekstova] = Between Us : The Untold Stories about Gay and Lesbian Lives. - Beograd : Hartefakt Fond, 2014, 60-67. - [Summary:] "... Marriage is the Union of a Man and a Woman..." The Concept of Heterosexuality, Marital Policy and Sexual Practices in Serbia in the 19th Century, 441.

Od muželoštva i ženske malakije do protivprpravnog bluda i patologije - neki aspekti istorije homoseksualnosti u Srbiji od srednjeg veka do kraja Drugog svetskog rata, Među nama : neispričane priče gej i lezbejskih života : [zborniktekstova] = Between Us : The Untold Stories about Gay and Lesbian Lives. - Beograd: Hartefakt Fond, 2014, 17-21.  

„Са родољубљем српских жена имаће свет још да рачуна“. Патриотизам Српкиња и неки аспекти креирања нормативног патриотског оквира пред почетак Великог рата, Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе = The First World War, Serbia, the Balkans and Great Powers. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2015, 375-386. – Summary: „The World Will Have to Count on the Patriotism of Serbian Women“. Patriotism of Serbian Women and Some Aspects of Creation of Normative Patriotic Framework on the Eve of the Great War.

Феминизам, Срби 1903-1914 : историја идеја / приредио Милош Ковић. – Београд : Clio, 2015, 299-316.

 

 

Encyclopedic entries:

 

Српски биографски речник. 1. - Нови Сад : Матица српска, 2004. – Entries:Берар, Василије, 493-494; Бошковић, Стојан, 759-761.

 

Српски биографски речник. 2. - Нови Сад : Матица српска, 2006. – Entries: Валтер, Филип, 38; Веселић, Јосип, 164; Војновић, Лазар, 300-301; Вуковић, Андрија / А. Столић, М. Ивановић, 441; Вукомановић, Алекса, 464-465; Вукомановић, Гаја, 465; Вукомановић, Илија, 465; Вукомановић, Стојан, 466; Вукомановић-Караџић, Вилхелмина-Мина, 468-469; Гагић, Јеремија, 602.

 

Српски биографски речник. 3. - Нови Сад : Матица српска, 2007. – Entries: Живковић, Љубомир, адвокат, министар, политичар, 776-777; Зрнић, Лука, 919.

 

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. – Entries: Ивелић, Марко Константиновић, 76-77; Исајловић/Исаиловић, Димитрије, 192-193.

 

 

Others:

 

О Тибору : [комеморација у Историјском институту, 05. новембра 2013. године],у: Споменица др Тибора Живковића = Homage to Tibor Živković. – Београд : Историјски институт, 2016, 19-21.

.