The Institute of History Belgrade

na srpskom

             

background  management  projects  publishing  lectures  library  fellowship  links

   

 

 

Biljana Marković, Ph.D.

Research Associate

 

 

She was born in 1948. She graduated from the Faculty of Law in Belgrade in 1972. She worked as an employee of the Regional Commercial Court in Belgrade from 1972-1974. She joined the Board for Sources of Serbian Law of the Serbian Academy of Sciences and Arts in 1974. She defended her M. A. thesis Law on mines by despot Stefan Lazarević (Zakon o rudnicima despota Stefana Lazarevića)  at the Faculty of Law in Belgrade in 1979. As a holder of Greek government's scholarship, she spent the year 1980 in Greece. She worked on several projects in the SASA Board, of which the most important are: Codex of Dušan (Zakonik cara Stefana Dušana) (manuscript editing), Codex of Iustinian (Justinijanov zakon )(preparation of the text of over 20 preserved manuscripts of this Serbian compilation of the Byzantine law). She was a member of the expert council for the project entitled Foreign Influence on Our Law.  As a part of the team (Dimitrije Bogdanović, Mitar Pešikan, Irena Grickat-Radulović), she prepared for publishing all six transcripts of The Codex of Dušan, as well as Dušans Charter on legislation. She has been working in the Institute of History since 2001. She defended her Ph.D. thesis entitled Codex of Justinian in the frame of the Codex of Dušan (Justinijanov zakon u okviru kodeksa cara Stefana Dušana) in 2005.

 

Research Field: history of the Serbian Medieval Law.

 

Languages: English, French, Greek.

 

Publications:

Monographs:

 

Закон о рудницима деспота Стефана Лазаревића  : превод и правноисторијска студија, Споменик САНУ 126, Одељење друштвених наука 24 (1985) pp. 1-64.

Душанов законик / приређивач Б. Марковић. - Београд : Просвета : Српска књижевна задруга, 1986, pp. 135. - (Стара српска књижевност у 24 књиге ; књига осма).

Деспотов законик  : Закон о рудницима деспота Стефана Лазаревића / превод и коментар Б. Марковић. - Београд : Вајат, 1999, pp. 127. – Résumé.

Јустинијанов закон, средњовековна византијско-српска правна компилација. - Београд : САНУ, 2007, pp. 266. – Summary.

Душанов законик / приредила Б. Марковић ; превод Никола Радојчић. - Београд: Просвета, 2008, pp. 167. - (Библиотека Стара српска књижевност).  Предговор / Б. Марковић, 7-61; Белешка о овом издању / Б. Марковић, 122-122.

 

 

Articles and essays:

 

Certaines remarques sur la loi sur les mines du despote Stefan Layarevic de l`année 1412, Balkan Studies 22, 2 (1981) 269-274.

Индекс чланова Душановог законика за рукописе Студенички, Хиландарски, Ходошки и Бистрички, Законик цара Стефана Душана. II. - Београд : САНУ, 1981, 266-271.

Дискусија, Два века савремене уставности. - Београд : САНУ, 1990, 629-631. (Расправа о неким одредбама Душановог законика које спадају у материју уставног права по каснијим класификацијама).

Стојан Новаковић и његов рад на Душановом законику, Стојан Новаковић - личност и дело. - Београд : САНУ, 1995, 317-323.

Аграрни односи у средњовековној Србији према хиландарским рукописима Земљорадничког закона и закона цара Јустинијана, Проучавање средњовековних јужнословенских рукописа. - Београд : САНУ, 1995,  251-260.

Искључивање женске деце из наслеђивања родитељског имања према чл. 396. и 397. Српског грађанског законика, Сто педесет година од доношења Српског грађанског законика : 1844-1994. - Београд : САНУ, 1996, 417-421.

Подаци о рукописима, Законик цара Стефана Душана. III. - Београд : САНУ, 1997, 1-10.

Уводни текст (правноисторијско поглавље) заједно са археографом Р. Станковићем, Душанов законик, поводом 650 годишњице од проглашења, [CD-ROM]. - Београд : Народна библиотека Србије, 1999.

The codifying work of emperor Dušan / B. Marković, Dimitrije Bogdanović, Serbian literary magazine 5-6 (Beograd 1999); 1-2 (2000) 333-343.

Облици кривичног дела крађе у неким српским споменицима византијског порекла, Историјски часопис 48 (2001) 2002, 97-116.

Из кривичног права у земљи Павловића, Земља Павловића : средњи вијек и период турске владавине : зборник радова са научног скупа Рогатица, 27-29. јуна 2002. - Бања Лука ; Српско Сарајево : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2003, 579-591. 

Зајам и залога у Јустинијановом закону као делу кодекса цара Стефана Душана, Историјски часопис 52 (2005) 83-108.

Наследно право у Душановом законику и у Закону цара Јустинијана, Законик цара Стефана Душана : зборник радова са научног скупа одржаног 3. октобра 2000, поводом 650 година од проглашења. - Београд : САНУ, 2005, 67-79.

Το κληρονομικο δικαιο στον κωδικα του Δουσαν και στο νομο του αθτοκρατορα Ιουστινιανου, Επετηρις του Κεντρου Ερευνης της Ιστοριας του Ελληνικου Δικαιου, 39, Ακαδημια Αθηνων,  Αθηνα 2005/ 2006,  131-142.

Право азила у византијскосрпској правној компилацији Закону цара Константина Јустинијана, Историјски часопис 53 (2006) 9-22.

О зидању куће према закону цара Константина Јустинијана, Историјски часопис 55 (2007) 7-17.

Кривично дело отмице девојака и жена у законодавству цара Стефана Душана, Историјски часопис 56 (2008) 241-260.

Закон о рудницима деспота Стефана Лазаревића и резултати рударске експлоатације, Деспот Стефан Лазаревић у науци, историји, књижевности и уметности : научни скуп Деспотовац - Манасија, 22-24. август 2008. - Деспотовац : Народна библиотека "Ресавска школа", 2009, 63-75.

Ново Брдо - град и рудник, према Законику деспота Стефана, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Косово и Метохија у цивилизацијским токовима 38 (Косовска Митровица 2009) 94-95.

Право прече куповине према законодавству цара Стефана Душана, Историјски часопис 58 (2009) 63-77.

Уговор о купопродаји према законодавству цара Стефана Душана, Средњовековно право у Срба у огледалу историјских извора : зборник радова са научног скупа одржаног 19-21. марта 2009. - Београд : САНУ, 2009, 57-76.

 

  

Supplements:

 

Енциклопедија православља. 1. - Београд : "Савремена администрација", 2002. – Entry: Душанов законик, 610-618.