The Institute of History Belgrade

na srpskom

           

history ٠ management ٠ projects ٠ publications ٠ academic events ٠ library ٠ researchers

 

 

 

Srđan Rudić, Ph. D.

Research Fellow

 

e-mail: srdjan.rudic@iib.ac.rs

 

Biography

 

Born in 1968. 

Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work The Ideology of the Ruling Class in the Codex of Danilo in 1994.

M. A. thesis: The Noblility of Illyrian Coat-of-arms Collection, 2000. 

Ph. D. thesis: Bosnian Nobility in 15th century, 2005.  

Working in the Institute of History since 1996. 

Director of the Institute of History since 2010.

 

Field of Research: Medieval national History.

 

Languages: English, Italian.

   

Bibliography:

 

Monographs:

 

Властела Илирског грбовника = The Nobility of the Illyric Coat of Arms. - Београд : Историјски институт, 2006.  387 p. – Summary.

 

 

Articles and essays:

 

Белешке са историјско-географских истраживања средњег Полимља (13-17. мај 1996), Историјски часопис (Historical Review) 42-43 (1995-1996) 1997, 534.

Белешке са историјско-географских истраживања Призрена и околине од 18. до 24. маја 1997. године, Историјски часопис (Historical Review) 44 (1997) 1998, 390-391.

Прибојски крај у прошлости / Владета Петровић, С. Рудић, Становништво општине Прибој = Population of Priboj Commune. – Београд : Географски факултет, 1998, 44-58.

Пљеваљски крај у путописима XVI века, Гласник Завичајног музеја (Review of Regional Museum) 2 (Пљевља 2001) 129-137. - Summary: The Region of Pljevlja in the Travelers Accounts of the XVI Century.

Породица Пикјеломеновић и Илирски грбовник, Историјски часопис (Historical Review) 47 (2000) 2002, 77-87. - Summary: Piccolomini Family and Illyrian Coat of Arms Collection.

О првом помену презимена Мрњавчевић, Историјски часопис (Historical Review) 48 (2001) 2002, 89-95. – Summary: On the First Mention of the Family Name of Mrnjavčević.

Боровинићи : властеоска породица из источне Босне, Земља Павловића : средњи вијек и период турске владавине : зборник радова са научног скупа Рогатица, 27-29. јуна 2002. = The Land of the Family Pavlović : Middle Ages and Period of the Ottoman Rule : Collection of Works from the Scientific Conference, Rogatica, 27-29th June 2002. – Бања Лука ; Српско Сарајево : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2003, 259-278. - Summary: Borovinići - the Aristocratic Family from the Eastern Bosnia.

Повеља бана Твртка Котроманића кнезу Влатку Вукославићу, Стари српски архив (Old Serbian Archives) 2 (2003) 69-83. (Charte du Ban Tvrtko Kotromanić adressée au prince Vlatko Vukoslavić.)

Историјски и демографски развој, Сјенички крај : антропогеографска проучавања : научна монографија. - Београд : Географски факултет Универзитета у Београду, 2004, 139-157.

Повеља краља Стефана Томаша синовима Иванца Јурчинића, Стари српски архив (Old Serbian Archives) 3 (2004) 141-150. (Charte du roi Stefan Tomaš délivrée aux fils d'Ivanac Jurčinić.)

Повеља краља Стефана Дабише кћерци Стани, Стари српски архив 4 (Old Serbian Archives) (2005) 173-192. (Charte du roi Dabiša à sa fille Stana.)

Повеља краља Стефана Дабише браћи Семковић, Стари српски архив (Old Serbian Archives) 5 (2006) 157-171. (Charte du roi Dabiša en faveur des frères Semković.)

Reip(ublicae) Ragusi(nae) eisq(ue) optimatum insignia, Историјски часопис (Historical Review) 53 (2006) 173-194. - Summary.

О жени војводе Вукмира Златоносовића, Историјски часопис (Historical Review) 55 (2007) 113-117. – Summary: On the Wife of the Duke Vukmir Zlatonosović.

Писма Милана Решетара Владимиру Ћоровићу 1919-1924. године / Биљана Вучетић, С. Рудић, Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 341-364. - Summary: Correspondence from Milan Rešetar to Vladimir Ćorović (1919-1924).

Повеља краља Стефана Дабише Дубровнику – 17. јул 1392, Стари српски архив (Old Serbian Archives) 6 (2007) 167-182. (Charte du roi Stefan Dabiša à l'attention de Raguse.)

Извештај Антуна Винћигуере као извор за историју средњовековне Босне, Зборник за историју БиХ (Recuel de l'histoire de Bosnie et Herzegovine) 5 (2008) 149-156. - Summary: Antonio Vinciguerra's Report as a Historical Source on Medieval Bosnia.

О кући Хрвоја Вукчића Хрватинића у Дубровнику, Историјски часопис(Historical Review) 56 (2008) 353-369. – Summary: About Hrvoje Vukčić Hrvatinić's House in Dubrovnik.

Повеља краља Стефана Томашевића којом наређује својим људима да не ометају дубровачке трговце, Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 1 (2008) 165-170. (Charte du roi Stefan Tomašević ordonnant à ses gens de ne pas importuner les commerçants ragusains.)

Повеља краља Стефана Томашевића којом одобрава да се у Босни користе дубровачки новци, Стари српски архив (Old Serbian Archives) 7 (2008) 187-194. (Charte du roi Stefan Tomašević autorisant l'utilisation en Bosnie de la monnaie de Raguse.)

Повеља Радича и Стефана Црнојевића Дубровнику, Стари српски архив (Old Serbian Archives) 7 (2008) 157-161. (Charte de Radič et Stefan Crnojević pour Raguse.)

Неколико нових података о Рестоју Милохни, Историјски часопис (Historical Review) 58 (2009) 173-180. - Summary: Some new Data on Restoje Milohan. 

О лажним династијама и витешким редовима / С. Рудић, Биљана Вучетић, Мешовита грађа (Miscellanea) 30 (2009) 143-162. - Summary: On false Dynasties and Equestrian Orders.

Повеља Ђурђа I Балшића Дубровнику, Стари српски архив (Old Serbian Archives) 8 (2009) 101-110. (Charte de Đurađ Ier Balšić à Dubrovnik.)

Повеља Ђурђа I Балшића Дубровчанима, Стари српски архив (Old Serbian Archives) 8 (2009) 111-117. (Charte de Đurađ Ier Balšić aux Ragusains.)

Повеља краља Стефана Томашевића Дубровнику, Јајце, 1461, 23. новембар, Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 2 (2009) 153-168. (Charte du roi Stefan Tomašević aux Ragusains.)

Прилог познавању правних односа између Босанског краљевства и Дубровника, Средњовековно право у Срба у огледалу историјских извора : зборник радова са научног скупа одржаног 19-21. марта 2009. = Medieval Law in Serbs in the Mirror of Historical Sources : Proceedings of the Scientific Conference Held from March 19 to 21, 2009. - Београд : САНУ, 2009, 217-232. - Summary: A Contribution to Learning the Legal Relations Between Bosnian Kongdom and Dubrovnik.

Из преписке Ватрослава Јагића и Владимира Ћоровића - I део (1908-1913) / Биљана Вучетић, С. Рудић, Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 399-426. - Summary: Jagić's Letters to Vladimir Ćorović (1st part).

О потомцима војводе Јурја (Ђурђа) Радивојевића - прилог родослову Влатковића, Spomenica akademika Marka Šunjića (1927-1998). - Sarajevo : Filozofski fakultet, 2010, 233-242. - Summary: About the Descedants of Duke Juraj Radivojević - A Contribution to the Genealogy of the Vlatkovići. 

Повеља Балшића Дубровчанима : на Мати, 1368, 17. јануар, Стари српски архив (Old Serbian Archives) 9 (2010) 93-98. (Charte des Balšić aux Ragusains.) 

Три потврде кнеза Влатка Поповића о примању дохотка од заоставштине кнеза Браила Тезаловића у Дубровнику - (I) Дубровник, 1466, јануар 1. - април 25, (II) Дубровник, 1466, април 25, (III) [Дубровник], 1468, фебруар 5., Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 3 (2010) 153-162. (Troisconfirmations du knez Vlatko Popović concernant le versement du revenu provenantdu patrimoine du knez Brailo Tezalović à Dubrovnik.)

Из преписке Ватрослава Јагића и Владимира Ћоровића : II део (1918-1921) / С. Рудић, Биљана Вучетић, Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 561-579. - Summary: Jagić's Letters to Vladimir Ćorović (2st part).

Повеља Балше II којом потврђује Дубровчанима привилегије добијене од брата му Ђурђа : Ратац, 1379, новембар 20., Стари српски архив (Old Serbian Archives) 10 (2011) 103-107. - Résumé: Charte de Balša II portant confirmation aux Ragusains des privilèges accordés par son frère Djuradj : Ratac, 1379, 20 novembre.

Потврда да је Јурај Богишић синовац Браила Тезаловића - [Дубровник] 5. фебруар 1468 – 14. јануар 1469, Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 4 (2011) 151-160.  - Résumé: Attestation du fait que Juraj Bogišić est le neveu de Brailo Tezalović : [Dubrovnik], 5 février 1468 - 14 janvier 1469.

Прилог познавању неких исламизованих босанских породица, Споменица академика Симе Ћирковића = Homage to Academician Sima Ćirković. - Београд : Историјски институт, 2011, 425-439. - Summary: Supplement to Account on some islamized Bosnian Families.

Петар Павловић - Војвода Хумски и Крајине, Зборник за историју БиХ (Recuel de l'histoire de Bosnie et Herzegovine) 7 (2012) 49-60. - Summary: Petar Pavlović - Duke of Hum and Krajina.

Повеља дуке драчког Балше II Дубровчанима : Тузи, 1385, април 24., Стари српски архив (Old Serbian Archives) 11 (2012) 101-106. - Résumé: Charte du duc de Dyrrachium Balša II en faveur des Ragusains : Tuzi, 1385, avril 24.

Потврда Влатка Поповића и Јурја Богишића да су примили камату од заоставштине кнеза Браила Тезаловића : Дубровник, 1469, јануар 14., Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 5 (2012) 99-102. - Résumé:Confirmation de Vlatko Popović et Juraj Bogišić attestant la reception des interets dus sur l'heritage du knez Brailo Tesalović : Raguse, 1469 Janvier 14.

Балшићи и Дубровник : прилог познавању правних односа, Историјски часопис(Historical Review) 62 (2013) 35-46. - Summary: The Balšić Family and Dubrovnik : a Contribution to Understanding Legal Relations.

Потврде браће Драгишић да су подигли свој део од поклада Сандаља Хранића : (I) Дубровник, 1437, 20. април (II) Хум, 1438, 20. јул (III) Хум, 1436, 20. јул, Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 6 (2013) 103-117. - Résumé: Actes des freres Dragisic attestant qu'ils ont retire la part qui leur revenait de l'heritage de Sandalj Hranić : (I) Dubrovnik, 1437, 20 avril (II) Hum, 1438, 20 juillet (III) Hum, 1438, 20 juillet.

Тестамент Кларе, супруге војводе Петра Павловића / С. Рудић, Јелена Тодоровић, Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 88 (2013) 93-100. - Summary: The Last Will of Klara, Wife of the Duke Petar Pavlović.

Јелена - супруга кнеза Павла ПетровићаИницијал : часопис за средњовековне студије (Initial : a Review of Medieval Studies) 2 (2014) 137-143. – Summary: Jelena - Wife of Prince Pavle Petrović.

Радојевићи-Мирковићи властеоска средњовековна босанска породица, Историјски часопис (Historical Review) 63 (2014) 47-58. - Summary: Radojević – Mirković, Medieval Aristocratic Bosnian Family).

Ћирилички документи породице Боровинић, Грађа о прошлости Босне(Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 7 (2014) 59-72. - Résumé: Document en cyrillique de la famille Borovinić.

Владимирићи, Зборник радова посвећен академику Десанки Ковачевић Којић. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2015, 373-380. – Summary: Vladimirići.

Властела Павловића на повељама босанских краљева, Историјски часопис(Historical Review) 64 (2015) 223-236. – Summary: The Noble Family Pavlović in the Charters of Bosnian Kings.

Повеља краља Стефана Томаша Доротеји Благајској : Сутјеска, 1446, мај 25.,Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 8 (2015) 59-71. - Résumé: Charte du roi Stefan Tomaš adresse a Doroteja Blagajska : Sutjeska, 1446, mai 25.

Повеља угарског краља Жигмунда Рестоју Милохни (18. јануар 1436. године)/ С. Рудић, Јелена Тодоровић, Иницијал : часопис за средњовековне студије (Initial : a Review of Medieval Studies) 3 (2015) 211-224. – Summary: The Charter of Hungarian King Sigismund Issued to Restoja Milohna (18 January 1436).

Прилог познавању страдања босанске властеле након пропасти краљевства, Пад Босанског краљевства 1463. године = Fall of the Bosnian Kingdom in 1463. – Београд : Историјски институт ; Сарајево : Филозофски факултет ; Бања Лука : Филозофски факултет, 2015, 273-290. – Summary: Contribution to Knowledge about the Suffering of Bosnian Magnates After the Fall of the Kingdom.

 

 

Encyclopedic entries:

 

Енциклопедија српске историографије = The Encyclopedia of Serbian Historiography. – Београд : Knowledge, 1997. - Entries: Гласник Међуопштинског историјског архива у Ваљеву (Гласник МИА Ваљево), 72-73; Нумизматичар, 96; Радови Научног друштва Босне и Херцеговине, Академије наука и умјетности Босне и Херцеговине (Радови НД БиХ + АНУБиХ), 99-100; Ружичић Никанор, 629; Стојаковић Момчило, 654.

 

Лексикон српског средњег века = The Lexicon of Serbian Middle Ages. – Београд : Knowledge, 1999. - Entries: Грб / Сима Ћирковић, С. Рудић, 131-133; Послуга / Сима Ћирковић, С. Рудић, 560-561.

 

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Entries: Иваниш Драгишић, 42; Иваниш Павловић, 43.

 

Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља према писаним изворима = Lexicon of Towns and Marcet Places in the Medieval Serbian Lands. - Београд : Завод за уџбенике, 2010. - Entries: Бијело Поље, 44; Бобовац, 47-50; Борач, 50-52; Вратар, 77-78; Врбовац, 78; Ђурђевац, 106; Жир / С. Рудић, Марија Копривица, 108-109; Каменица, 125-126; Медведград, 179; Нови, 198; Олово, 204-205; Остружница, 208; Павловац, 209; Прача, 217; Соко / С. Рудић, Марија Копривица, Катарина Митровић, 274; Топлик, 296; Ћеће, 302; Ходидјед, 310-311; Хртар, 314.

 

Српска енциклопедија. Том I, књига 1. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2010. - Entries: Аноним, 243; Батало Шантић, 628; Батић Мирковић, 630.

 

Српска енциклопедија. II. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. - Entries: Вардићи, средњовековна властеоска породица, 104; Вего, Марко, археолог, историчар, епиграфичар, 175; Верна служба и вера господска, 278; Високи, град у средњовековној жупи Босна, 446; Витез, 453; Владимирићи, средњовековна властеоска породица, 500; Владислав Галешић, велики војвода (XIV в.), 505; Владислав Клешић, војвода, 506; Владислав Павловић, властелин (XIV в.), 507; Владоје, логотет, 514–515; Влатко Вуковић, војвода / Нада Милошевић-Ђорђевић, С. Рудић, 535–536; Влатко Тумрлић, дипломата, 536–537; Војислава, супруга босанског бана Кулина, 650; Враговићи, влашки катун, 740; Вук Штитковић, војвода, 856; Вукас Распудић, војвода, 867–868; Вукман Југовић, кнез, 881; Вукмир Семковић, жупан, 884; Вучихна Влатковић, војвода, 960; Вучихна Тепчић, жупан, тепчија, 960.

 

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Entries:Мастан Бубањић, босански војвода, 264; Милиша Николић, босански властелин, 541; Милтен Драживојевић, хумски жупан, 679; Милша Упорница, хумски властелин, 711; Миотош Цурић, кнез, дворски писар Павловића, 748; Мирко Радојевић, босански кнез, 751.