free web maker

Информације за ауторе

MobiriseИнформације и документи за преузимање

Information and Documents for Download

Историјски часопис објављује оригиналне, претходно необјављене радове разврстане у следећим категоријама: оригинални научни рад, стручни рад, прегледни научни рад, научна критика и полемика, научна библиографија. Поред тога објављује прилоге у виду приказа и извештаја из научног живота. У Историјском часопису објављују се радови из области историје, помоћних историјских наука и сродних хуманистичких и друштвених дисциплина.

Радови могу бити написани на српском и сродним језицима, на енглеском, руском, немачком и француском језику. Радови на српском језику штампају се ћириличним писмом.  

Историјски часопис излази једном годишње.

Публиковање у Историјском часопису је бесплатно.

Историјски часопис је доступан је у режиму отвореног приступа.

ОБАВЕЗЕ УРЕДНИКА  

Главни уредник Историјског часописа доноси коначну одлуку о томе који ће се рукописи објавити. Приликом доношења одлуке уредник се руководи уређивачком политиком водећи рачуна о законским прописима који се односе на клевету, кршења ауторских права и плагирање.

Уредник не сме имати било какав сукоб интереса у вези са поднесеним рукописом. Ако такав сукоб интереса постоји, о избору рецензената и судбини рукописа одлучује уредништво. Пошто је идентитет аутора и рецензената непознат другој страни, уредник је дужан да ту анонимност гарантује.

Уредник је дужан да суд о рукопису доноси на основу његовог садржаја, без расних, полних/родних, верских, етничких или политичких предрасуда

Уредник не сме да користи необјављен материјал из поднесених рукописа за своја истраживања без писане дозволе аутора.

ОБАВЕЗЕ АУТОРА  

Аутори гарантују да рукопис представља њихов оригиналан допринос, да није објављен раније и да се не разматра за објављивање на другом месту. Аутори такође гарантују да након објављивања у Историјском часопису, рукопис неће бити објављен у другој публикацији на било ком језику без сагласности власника ауторских права.

Аутори гарантују да права трећих лица неће бити повређена и да издавач неће сносити никакву одговорност ако се појаве било какви захтеви за накнаду штете.

Аутори сносе сву одговорност за садржај поднесених рукописа и валидност резултата, и морају да прибаве дозволу за објављивање података од свих страна укључених у истраживање.

Аутори који желе да у рад укључе слике или делове текста који су већ негде објављени дужни су да за то прибаве сагласност носилаца ауторских права и да приликом подношења рада доставе доказе да је таква сагласност дата. Материјал за који такви докази нису достављени сматраће се оригиналним делом аутора.

Аутори гарантују да су као аутори наведена само она лица која су значајно допринела садржају рукописа.

Аутори се морају придржавати етичких стандарда који се односе на научноистраживачки рад. Аутори гарантују да рад није плагијат. Аутори гарантују да рукопис не садржи неосноване или незаконите тврдње и не крши права других.

У случају да аутори открију важну грешку у свом раду након његовог објављивања, дужни су да моментално о томе обавесте уредника или издавача и да са њима сарађују како би се рад повукао, исправио или на неки други начин указало на настали пропуст.

РЕЦЕНЗИЈА  

Примљени радови подлежу рецензији. Циљ рецензије је да уреднику и уредништву помогне у доношењу одлуке о томе да ли рад треба прихватити или одбити и да кроз процес комуникације са ауторима побољша квалитет рукописа. Сви достављени радови пролазе процедуру анонимног рецензирања од стране два компетентна рецензента које одређује редакција. Рецензентима се не открива идентитет аутора и обратно. Да би рад био објављен обе рецензије морају да буду позитивне. Аутори који добију условно позитивне рецензије дужни су да уваже примедбе рецензената или, уколико то не желе, да повуку рад из штампе. Рок за исправку радова је 15 дана од датума слања рецензије аутору. Рецензент је дужан да у року од три недеље достави готову рецензију рада.                           

Избор рецензената спада у дискрециона права уредника и редакције. Рецензенти морају да располажу релевантним знањима у вези са облашћу којом се рукопис бави и не могу бити аутори који су у скорије време објављивали публикације заједно (као коаутори) са било којим од аутора поднесеног рада.

Рецензент који себе сматра некомпетентним за тему или област којом се рукопис бави дужан је да о томе обавести уредника.

Рецензија мора бити објективна. Суд рецензената мора бити јасан и поткрепљен аргументима.

Рукописи који су послати рецензенту сматрају се поверљивим документима.

У главној фази рецензије, главни уредник шаље поднесени рад одређеним рецензентима. Рецензентски образац садржи низ питања на која треба одговорити, а која рецензентима указују који су то аспекти које треба обухватити како би се донела одлука о судбини рукописа који им је поднет на оцену. У завршном делу обрасца, рецензенти морају да наведу своја запажања и предлоге како да се поднети рукопис побољша. Рецензентски лист рецензенту шаље секретар редакције Историјског часописа.

Током читавог процеса, рецензенти делују независно једни од других. Рецензентима није познат идентитет других рецензената.

Редакција је дужна да обезбеди солидну контролу квалитета рецензије. У случају да аутори имају озбиљне и основане замерке на рачун рецензије, редакција ће проверити да ли је рецензија објективна и да ли задовољава академске стандарде. Ако се појави сумња у објективност или квалитет рецензије, уредник ће тражити мишљење других рецензената.

ПЛАГИЈАРИЗАМ  

Плагирање, односно преузимање туђих идеја, речи или других облика креативног израза и представљање као својих, представља грубо кршење научне етике. Плагирање може да укључује и кршење ауторских права, што је законом кажњиво.

Плагијат обухвата следеће:

- дословно или готово дословно преузимање или смишљено парафразирање (у циљу прикривања плагијата) делова текстова других аутора без јасног указивања на извор или обележавање копираних фрагмената (на пример, коришћењем наводника);

- копирање једначина, слика или табела из туђих радова без правилног навођења извора и/или без дозволе аутора или носилаца ауторских права за њихово коришћење.

Упозоравамо ауторе да се за сваки рукопис проверава да ли је плагијат или аутоплагијат.

Рукописи код којих постоје јасне индиције да се ради о плагијату биће аутоматски одбијени.

Ако се установи да је рад који је објављен у Историјском часопису плагијат, од аутора ће се захтевати да упуте писано извињење ауторима изворног рада и прекинуће се сарадња са ауторима плагијата.                                                

ПОВЛАЧЕЊЕ ВЕЋ ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА  

Објављени рукописи биће доступни докле год је то могуће у оној форми у којој су објављени, без икаквих измена. Понекад се, међутим, може десити да објављени рукопис мора да се повуче. Главни разлог за повлачење рукописа јесте потреба да се исправи грешка у циљу очувања интегритета науке, а не жеља да се аутори казне.

Чланак се мора повући у случају кршења права издавача, носилаца ауторских права или аутора; повреде професионалних етичких кодекса, тј. у случају подношења истог рукописа у више часописа у исто време, лажне тврдње о ауторству, плагијата, манипулације подацима у циљу преваре и слично. У неким случајевима рад се може повући и како би се исправиле накнадно уочене грешке у рукопису или објављеном раду.

Стандарди за разрешавање ситуација када мора доћи до повлачења рада дефинисани су од стране библиотека и научних тела, а иста пракса је усвојена и од стране Историјског часописа: у електронској верзији изворног чланка (оног који се повлачи) успоставља се веза (HTML link) са обавештењем о повлачењу. Повучени чланак се чува у изворној форми, али са воденим жигом на PDF документу, на свакој страници, који указује да је чланак повучен (RETRACTED).

ОТВОРЕНИ ПРИСТУП  

Историјски часопис је доступан у режиму отвореног приступа. Чланци објављени у часопису могу се бесплатно преузети са сајта часописа и користити у складу са лиценцом Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/)

Историјски часопис не наплаћује APC (Article Processing Charge).

САМОАРХИВИРАЊЕ  

Часопис омогућава ауторима да прихваћену, рецензирану верзију рукописа, као и финалну, објављену верзију у PDF формату депонују у институционални репозиторијум и/или некомерцијалне базе података, да га објави на личним веб страницама (укључујући и профиле не друштвеним мрежема за научнике, као што су ResearchGate, Academia.edu итд.) и/или на сајту институције у којој су запослени, а у складу са одредбама лиценце Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/), у било које време након објављивања у часопису. При томе се морају навести издавач, као носилац ауторских права, и извор рукописа, а мора се навести и идентификатор дигиталног објекта – DOI објављеног чланка у форми HTML линка.

АУТОРСКА ПРАВА  

Када је рукопис прихваћен за објављивање, аутори преносе ауторска права на издавача. У случају да рукопис не буде прихваћен за штампу у часопису, аутори задржавају сва права.

На издавача се преносе следећа права на рукопис, укључујући и додатне материјале, и све делове, изводе или елементе рукописа:

- право на штампање пробних примерака, репринт и специјалних издања рукописа;

- право да рукопис преведе на друге језике;

- право да рукопис репродукује користећи фотомеханичка или слична средства, укључујући, али не ограничавајући се на фотокопирање, и право да дистрибуира ове копије;

- право да рукопис репродукује и дистрибуира електронски или оптички користећи све носиоце података или медија за похрањивање, а нарочито у машински читљивој/дигитализованој форми на носачима података као што су хард диск, CD-ROM, DVD, Blu-ray Disc (BD), мини диск, траке са подацима, и право да репродукује и дистрибуира рукопис са тих преносника података;

- право да сачува рукопис у базама података, укључујући и онлајн базе података, као и право преноса рукописа у свим техничким системима и режимима;

- право да рукопис учини доступним јавности или затвореним групама корисника на основу појединачних захтева за употребу на монитору или другим читачима (укључујући и читаче електонских књига), и у штампаној форми за кориснике, било путем интернета, онлајн сервиса, или путем интерних или екстерних мрежа.

Молимо ауторе да погледају и попуне Ауторску изјаву и Уговор о преносу ауторских права.  

Редакција Историјског часописа

The Historical Review publishes original, earlier unpublished papers classified into the following categories: original research paper, research paper, scientific review paper, scientific critique and debate, scientific bibliography. It also publishes articles in the form of overviews and reports from scientific life. The papers should cover topics in the areas of history, auxiliary sciences of history and related humanities and social sciences.                                                                        

Papers may be written in Serbian and related languages, English, Russian, German and French. Papers in Serbian are published in the Cyrillic script.                

The Historical Review is issued once a year.

Publication in The Historical Review is free of charge.

The Historical Review is an Open Access journal.

EDITORIAL RESPONSIBILITIES

The editor-in-chief is responsible for deciding which articles submitted to The Historical Review will be published. He is guided by the editorial policy and constrained by legal requirements in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism.

The editor must hold no conflict of interest with regard to the articles he considers for publication. If such conflict exists, the editorial board shall decide on the choice of reviewers and the fate of manuscripts. Since the identity of authors and reviewers is mutually unknown, the editor must warrant their anonymity.

The editor shall evaluate the manuscript based on its contents, without any racial, sexual/gender, religious, ethnical and political bias.

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor’s own research without the express written consent of the author.

AUTHORS’ RESPONSIBILITIES

Authors warrant that the manuscript represents their original contribution, that it has not been published before and is not considered for publication elsewhere. Authors also warrant that following publication in The Historical Review, the manuscript will not be published in another publication in any language without the consent of the copyright holder.

Authors warrant that the rights of third parties will not be violated and that the publisher will not be held legally responsible should there be any claims for compensation.

Authors are exclusively responsible for the contents of their submissions and the validity of results, and must obtain permission from all involved parties to make the data public.

Authors wishing to include figures or text passages that have already been published elsewhere are required to obtain permission from the copyright holders and, when submitting their papers, to present evidence that such permission has been granted. Any material received without such evidence shall be assumed to originate from the authors. 

Authors warrant that only those persons who significantly contributed to the submission are listed as authors.

Authors must comply with ethical standards relating to scientific-research work. Authors warrant that the paper does not contain plagiarism. Authors affirm that the article does not contain unfounded or unlawful claims and does not violate the rights of others.

When an author discovers a significant error in his/her own published work, he/she must promptly inform the editor or publisher, and cooperate with them so as to retract or correct the paper, or to otherwise indicate the error.                     

PEER REVIEW

The submitted papers are subject to the peer review process. The purpose of the peer review is to assist the editor and the editorial board to make the decision on whether the paper should be accepted or rejected, and to improve its quality through communication with authors. All papers undergo an anonymous reviewing process by two expert reviewers appointed by the editorial board. The identity of authors is not disclosed to reviewers and vice versa. For a paper to be published, both reviews must be positive. The authors who receive conditionally positive reviews are required to take into account the reviewers’ comments or, if they do not wish to do so, to withdraw their submissions. The author is required to send the amended paper to the journal within fifteen days after receiving the reviews. The reviewer should send the finished review within three weeks.

The choice of reviewers falls within discretionary rights of the editor and the editorial board. Reviewers must be knowledgeable about the subject area of the manuscript. They cannot be authors who recently published publications together (as co-authors) with any of the authors of the submitted paper.                  

The reviewer considering himself incompetent for the topic or the area that the manuscript deals with shall inform the editor thereof.

The review must be objective. The reviewers’ judgment must be clear and substantiated with arguments.

Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents.

In the main review phase, the editor-in-chief sends the submitted paper to designated reviewers. The reviewers’ evaluation form contains a checklist to help reviewers cover all aspects that can decide the fate of a submission. In the final section of the form, reviewers must include their observations and suggestions aimed at improving the submitted manuscript. The secretary of the editorial board of The Historical Review sends the reviewers’ evaluation list to the reviewer.

During the entire process, reviewers act independently of one another and are not aware of each other’s identities. 

The editorial board must ensure reasonable quality control for the reviews. In the case that authors have serious and grounded objections to the review, the editorial board will check whether the review is objective and meets academic standards. If doubts arise as to the objectivity or quality of the review, the editor will ask for the opinion of other reviewers.

PLAGIARISM

Plagiarism, i.e. assuming another’s ideas, words or other forms of creative expression and presenting them as one’s own, is serious violation of scientific ethics. Plagiarism may also involve copyright infringement, which is punishable by law.

Plagiarism includes the following:

- verbatim or almost verbatim quotation or intentional paraphrasing (with the aim to conceal plagiarism) parts of texts of other authors without clear acknowledgment of the source or marking the copied fragments (for instance, using quotation marks); 

- copying equations, figures or tables from someone else’s papers without properly citing the source and/or without permission of the authors or copyright holders.

Please note that all submissions are thoroughly checked for plagiarism or autoplagiarism.

Any paper which shows obvious signs of plagiarism will be automatically rejected.

If it is determined that a paper published in The Historical Review is plagiarism, the author will be requested to publish a written apology to the authors of the original work. Further cooperation with authors of plagiarised papers will be terminated.

RETRACTION POLICY

Articles that have been published shall remain extant, exact and unaltered as long as it is possible. However, very occasionally, circumstances may arise where an article is published that must later be retracted. The main reason for retraction is to correct the mistake while preserving the integrity of science; it is not to punish the author.

Infringements of rights of the publisher, copyright holders or author(s), infringements of professional ethical codes, such as multiple submissions, bogus claims of authorship, plagiarism, fraudulent use of data or the like require retraction of an article. Occasionally a retraction can be used to correct errors in submission or publication.                                                                                                       

Standards for dealing with retractions have been developed by a number of library and scholarly bodies, and this practice has been adopted for article retraction by The Historical Review: in the electronic version of the retraction note, a link is made to the original article. In the electronic version of the original article, a HTML link is made to the retraction note where it is clearly stated that the article has been retracted. The original article is retained unchanged, save for a watermark on the PDF indicating on each page that it is “retracted.”      

OPEN ACCESS POLICY 

The Historical Review is an Open Access journal. Papers published in the journal may be downloaded free of charge from the website of the journal and used in accordance with Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Serbia (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/).                       

The Historical Review does not charge APC (Article Processing Charge).

SELF-ARCHIVING POLICY

The journal allows authors to deposit the accepted, reviewed version of the article, and the final published PDF version in an institutional repository and/or non-commercial repositories, or to publish it on personal web pages (including social networking sites, such as ResearchGate, Academia.edu, etc.) and/or the website of the institution where they are employed, in accordance with Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Serbia (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/) at any time after publication in the journal. The publisher, as the copyright holder, and source must be acknowledged and a HTML link must be made to the article’s DOI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

COPYRIGHT

Once a manuscript has been accepted for publication, authors transfer their copyright to the publisher. If the manuscript is not accepted for publication in the journal, authors reserve all rights.

Authors grant to the publisher the following rights to the manuscript, including any supplemental material, and any parts, extracts or elements thereof:

- the right to print test copies, reprints and special editions of the manuscript;      

- the right to translate the manuscript into other languages;

- the right to reproduce the manuscript using photomechanical or similar means, including but not limited to photocopy, and the right to distribute such copies;

- the right to reproduce and distribute the manuscript electronically or optically on any and all data carriers or storage media, especially in the machine readable/digitized form on data carriers such as a hard drive, CD-Rom, DVD, Blu-ray Disc (BD), MiniDisk, data tape, and the right to reproduce and distribute the manuscript via these data carriers.

- the right to store the manuscript in databases, including online databases, and the right of transmission of the manuscript in all technical systems and modes;    

- the right to make the manuscript available to the public or closed user groups on individual demand, for use on monitors or other readers (including e-book readers), and in  printable form for the user, either via the internet, online services, or via internal or external networks.                                                                         

Dear authors, please read and fill in the Author’s Statement and the Copyright Assignment Agreement.

Editorial Board of The Historical Review