site templates free download

др Петар В. Крестић

научни саветник
e-mail: petar.krestic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Београду (1963) где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је 1988. на Одељењу за историју
Филозофског факултета у Београду као најбољи дипломирани студент на Одељењу за историју у школској 1987/88.
години. Магистарску тезу Србија у Сербским народним новинама Теодора Павловића (1838–1848) одбранио је
1995. на Филозофском факултету у Београду. Докторску дисертацију Српско привредно друштво Привредник
(1897–1918) одбранио је 2001. на истом факултету.
У Историјском институту ради од 1988. године.
У периоду од 2000. до 2006. године био је доцент на предмету Увод у историјске студије на Филозофском
факултету у Београду. Од 2009. године је предавач и председник испитне комисије на течају за архивске раднике,
у организацији Архива Србије. У периоду од 2001. до 2007. године председавао је Програмским саветом
манифестације „Дани Теодора Павловићаˮ. Од 2009. до 2016. године био је члан комисије Архива Србије за избор
у виша звања у архивистици, као и комисије за доделу награде „Задужбине Ђурђа, Данице и Јованке Јеленићˮ.
Био је председник Друштва историчара Србије 2002/03. године.
Председавао је Научним већем Историјског института од 2003. до 2010. У истом периоду налазио се и на месту
одговорног уредника часописа Мешовита грађа – Miscellanea.
Председавајући је Управног одбора Архива Србије, заменик председника Управног одбора Историјског института,
члан Oдбора Рукописног и члан Одбора Лексикографског одељења Матице српске, као и члан Одбора за историју
Србије у XIX веку САНУ и Сентандрејског одбора САНУ.
Члан је Редакције часописа Зборник Матице српске за историју и Редакције монографских издања Историјског
института. Члан је Редакционог и Уређивачког одбора, као и уредник епохе (прва половина 19. века) Српског
биографског речника и члан Стручне редакције историје новог века и војске Српске енциклопедије.
Добитник је награде „Теодор Павловићˮ 2008. године за књигу Изабрани текстови Теодора Павловића.

Област истраживања:  историја српског народа у 19. веку, економске, политичке и културне везе Кнежевине и
Краљевине Србије са Србима из Јужне Угарске и Хрватске.

Монографије:

Пречани и Шумадинци. Теодор Павловић и Сербске народне новине о Кнежевини Србији (1838–1848). – Београд
: Историјски институт ; Нови Сад : Матица српска, 1996. – 166 стр. – Summary. – (Посебна издања ; 28)

Српско привредно друштво „Привредник” 1897–1918. – Београд : Историјски институт : Службени гласник, 2002.
– 238 стр. – Summary. – (Посебна издања ; 34)  

Изабрани текстови Теодора Павловића / приредио и уводну студију написао П. В. Крестић. – Београд : Историјски
институт, 2007. – 340 стр. – (Посебна издања ; 34)

Барања (1918–1923) : (сећања) / Милан Глибоњски ; прир. Василије Ђ. Крестић, П. В. Крестић. – Београд :
Историјски институт : Čigoja, 2009. – 138 стр. – Summary.

Први српскотурски рат 1876. године у дописима Шарла Бетана / Шарл Бетан ; приредио и предговор написао
П. В. Крестић. – Београд : Историјски институт, 2010. – 158 стр. – Summary. – (Студије ; 3)

Дневник. 1 : (1. јануар 1869 – 22. септембар 1872) / Милан Ђ. Милићевић ; приредио и предговор написао П. В.
Крестић. – Београд : Радио телевизија Србије : Завод за уџбенике, 2011. – 585 + [32] стр. – (Библиотека РТС.
Едиција RARA)

Владари Србије / П. В. Крестић, Ђорђе Бубало. – Београд : Младинска књига, 2013, 20162. – 384 стр.

Дневник. 2 : (23. септембар 1872 – 6. април 1877) / Милан Ђ. Милићевић ; приредио и предговор написао П. В.
Крестић. – Београд : Архив Србије, 2015. – 498 + [30] стр.

Посланство Краљевине Србије у Берлину : 1881–1902 / прир. П. В. Крестић, Јелена Илић Мандић. – Београд : Архив Србије, 2018. – 399 стр. – (Историја српске дипломатије. Документа ; 10)

Српство у Сентандреји / Стеван Чампраг ; приредио и уводну студију написао П. В. Крестић. – Нови Сад : Музеј Војводине ; Београд : Архив Србије ; Будимпешта : Српски институт у Пешти, 2018. – 157 стр.

Расправе, чланци и прилози:

Нова грађа о Светозару Милетићу и Народној странци // Мешовита грађа (Miscellanea) 17–18 (1988) 119–160.

Писма о „српањским жртвама” // Зборник МС за историју 39 (1989) 109–113.

Један апел за помоћ деци босанскохерцеговачких избеглица // Свеске МС : грађа и прилози за културну и
друштвену историју 17. Серија друштвених наука 6 (1990) 19–21.

Сербске народне новине о Стефану Сечењију // Зборник МС за историју 44 (1991) 111–116.

„Швабе” или „немачкари” у Сербским народним новинама Теодора Павловића // Зборник МС за историју 49 (1994)
31–43. – Summary.

Теодор Павловић и Вук Караџић о културнополитичким збивањима четрдесетих година XIX века // Зборник
МС за историју 50 (1994) 33–47. – Summary.

Омладинска генерација // Српске политичке генерације (1788–1918) : чланци са Округлог стола / ур. Славенко
Терзић. – Београд : Историјски институт САНУ, 1998, 99–104. – Summary. – (Зборник радова ; 15)

Српско привредно друштво „Привредник” и његов оснивач Владимир Матијевић // Југословенски историјски
часопис 12 (1998) 65–77. – Summary.

Уједињена омладина српска у српским мемоарима // Перо и повест : српско друштво у сећањима. – Београд :
Друштво за српску повесницу, 1999, 105–117. – Summary.

Историјске и друге теме у преписци Алекса Ивић – Јован Томић // Писмо : зборник радова. – Београд : Друштво
за српску повесницу, 2001, 253–263.

Сарадња Српског привредног друштва „Привредник” са Друштвом за потпомагање заната и трговине //
Историјски записи LXXIV, 1–2 (2001) 109–116. – Summary.

Добротворни рад српских жена крајем XIX и почетком XX века // Зборник МС за историју 65–66 (2002) 271–278.
– Zusammenfassung.

Министарство и министри полиције у Србији 1811–2001. – Београд : Министарство унутрашњих послова
Републике Србије, 2002. – Поглавља: Ђорђе Миловановић, 243; Јаков Туцаковић, 250–251; Јован Белимарковић,
265–266; Коста Таушановић, 267–268; Јован Ђаја, 269–270; Светомир Николајевић, 273–274.

Два писма Светозара Милетића // Мешовита грађа (Miscellanea) 21 (2003) 57–60.

Мађарскосрпска прожимања током прве половине XIX века: пример Стефана Сечењија // Из историје српскомађарских
културних веза / гл. ур. Божидар Ковачек, Радомир Ластић. – Нови Сад : Матица српска, 2003, 101–112.

Песма против „Шваба“ // Мешовита грађа (Miscellanea) 21 (2003) 48–56. 

Специфичан вид образовања – Српско привредно друштво „Привредник” (1897–1918) // Образовање код Срба
кроз векове / одг. ур. Радослав Петковић, П. В. Крестић, Тибор Живковић. – Београд : Завод за уџбенике и
наставна средства : Друштво историчара Србије : Историјски институт, 2003, 127–142. – Summary.

А sumadiai és a “túlrólvaló” szerbek (Adatok a szerbiai állapotokról; a XIX. sz. első felében) (Пречани и Шумадинци,
прилог историји односа у првој половини XIX века)
// Magyarországi szerbek néprajza (Етнографија Срба у
Мађарској) 4 (Будимпешта 2003) 117–127.

Теодор Павловић, новинар и политичар : поводом двестогодишњице рођења // Зборник МС за историју 67–68
(2003) 9–21. – Summary.

Хабзбуршка монархија у XIX веку : [карта] / Радош Љушић, П. Крестић ; Предраг Ристановић, картограф. – Београд
: Геокарта : Завод за уџбенике и наставна средства, 2003; 2004-2; Републички геодетски завод, 2015-3.

Владимир Матијевић (политички портрет) // Зборник о Србима у Хрватској 5 (2004) 101–114.

Сарадња Српског привредног друштва „Привредник” са српским друштвима из Босне и Херцеговине // Зборник
за историју БиХ 4 (2004) 267–272. – Summary.

Срби из Угарске – добротвори и чланови патроната Српског привредног друштва Привредник // Историјски
часопис 52 (2005) 305–316. – Summary.

Три промеморије Ђорђа Стратимировића // Мешовита грађа (Miscellanea) 24 (2005) 163–188.

Аутобиографија Константина Пејчића // Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 125–156. – Summary.

Izreke koje su menjale svet. – Beograd : Mladinska knjiga, 2007. – [Редактор и аутор поглавља]

Кнез и краљ Милан у мемоаристици // Историјски часопис 54 (2007) 193–214. – Summary.

Ljudi koji su menjali svet : revolucionari, reformatori i veliki umovi. – Beograd : Mladinska knjiga, 2007, 20082. – [Аутор поглавља]
О покретању „Српског гласа”, гласила Српске народне странке у Далмацији // Зборник МС за историју 75–76
(2007) 135–141. – Summary.

Похвала врховног жупана Бачке, Торонтала и вршачког округа Исидора Николића Србоградског из 1850. године
// Зборник МС за историју 75–76 (2007) 127–134. – Summary.

Српскобугарски рат у мемоаристици // Нововековне српске династије у мемоаристици : [зборник радова са
међународног научног скупа] / ур. П. В. Крестић ; гл. и одг. ур. Тибор Живковић. – Београд : Историјски институт,
2007, 57–76. – Summary. – (Зборник радова ; 23)

О убиству кнеза Михаила Обреновића // Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 97–126.

Vladimir Matijević i društvo „Privrednik“ // Kroz tri vijeka : Srpsko privredno društvo „Privrednik“ / ur. Nikola Lunić, Jelena
Tabak. – Zagreb : Srpsko privredno društvo „Privrednik“ ; Novi Sad : Humanitarni fond „Privrednik“, 2009, 13–27.

Istorija : velika ilustrovana enciklopedija : od nastanka civilizacije do naših dana / [pisanje teksta o Srbiji, Bosni i Hercegovini
za deo Nacionalne istorije Petar Krestić]. – Beograd : Mladinska knjiga, 2009.

Пут у Цариград у свити кнеза Михаила // Зборник МС за историју 79–80 (2009) 158–173. – Summary.

Political and Social Rivalries in Nineteenthcentury Serbia : Švabe or Nemačkari // Balcanica 41 (2010) 73–92.

Успомене капетана Адама Косанића // Зборник МС за историју 81 (2010) 99–112.

Писма Тодора Стефановића Виловског са путовања у Далмацију и Црну Гору 1880. године // Мешовита грађа
(Miscellanea) 32 (2011) 417–451. – Summary.

Два приватна писма Светозара Милетића // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 293–300. – Summary.

О раду Српског привредног друштва Привредник међу Србима из Угарске // Споменица др Данице Милић / ур.
Бојана Миљковић Катић, одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2013, 219–231. – Summary. –
(Зборник радова ; 27)

Тестамент Милана Ђ. Милићевића // Зборник МС за историју 87 (2013) 129–135. – Summary.

Срби – знаменити Бачвани // Бачка кроз векове : слојеви културе Бачке : зборник радова / ур. Миодраг Матицки,
Видојко Јовић. – Београд : Вукова задужбина, 2014, 465–486.

Теодор Павловић, јавна, политичка и књижевнопублицистичка делатност
// Дани Теодора Павловића : година
јубилеја : [зборник радова] / прир. Радован Влаховић. – Ново Милошево : Банатски културни центар, 2014, 11–21.

Пречани – знаменити Бачвани // Глас САНУ CDXXV. Одељење историјских наука 17 (2015) 212–229. – Summary.

Женско одељење „Привредника” // Историјске свеске 32 (2016) 29–32.

Настанак и рад Српског привредног друштва „Привредник” // Историјске свеске 32 (2016) 20–28.

О спољној политици Кнежевине Србије у време уставобранитеља // Андрићеве свеске 31 (јул 2016) 10–17.

Милан Ђ. Милићевић о неким образовним и просветним питањима у Србији (1869–1877) // Држава и политике
управљања (18–20. век) / ур. изд. П. В. Крестић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2017,
123–147. – Summary. – (Зборник радова ; 33)

Сима Лукин Лазић као повереник „Српске књижевне задруге“ // Споменица академику Чедомиру Попову /
уређ. одбор Василије Крестић... [и др.] ; гл. и одг. ур. Љубомирка Кркљуш. – Нови Сад : Матица српска, 2017,
389–397. – Summary. 

Александар Арнаутовић, Из предгробних мемоара : (Рат/војска/кабинет министра/бугарски рат/Албанија/посланство у Паризу) // Глас САНУ 428. Одељење историјских наука 18 (2018) 397–414. – Summary.

Министар Генчић о женидби краља Александра Обреновића // Зборник МС за историју 98 (2018) 67-79. – Summary.

Стојан Новаковић у Дневнику Милана Ђ. Милићевића // Стојан Новаковић : поводом сто седамдесет пет година рођења : научни скуп. – Београд : Српска академија наука и умености, 2018, 191-196. – Summary.

Прилози у енциклопедијама:

Енциклопедија српске историографије. – Београд : Knowledge, 1997. - Одреднице: "Бранково коло", 62-63; Ђорђевић Димитрије, 366; Кириловић Димитрије, 434; Медаковић Данило, 493; Медаковић Милорад, 494; Милитар Трива, 504-505; Сопрон Игњат, 642; Стефановић Виловски Јован, 652; Стефановић Виловски Тодор, 652-653; Томандл Миховил, 675; Томић Јаша, 677-678; Емил Чакра, 711.

Српски биографски речник. 1. - Нови Сад : Матица српска, 2004. - Одреднице: Аршинов, Павле, 289-290; Атанасијевић, Ђорђе, 296; Берић, Павле Павао, 501; Бешлић, Димитрије Т., 521; Бира, Лазар, 550; Богдановић, Константин С., 607-608; Бозда, Наум, 674; Бозитовац, Гаврило, 674-675; Бубановић, Милан, 839-840.

Српски биографски речник. 2. - Нови Сад : Матица српска, 2006. - Одреднице: Васиљевић, Василије, 67-68; Велимировић, Петар, 124-125; Витковић, Гаврило, 228-229; Витковић, Михаило, 231-232; Возаровић, Глигорије Глиша, 281-282; Вуковић, Сава, 459-460; Годра, Михал, 724.

Српски биографски речник. 3. - Нови Сад : Матица српска, 2007. - Одреднице: Дунђерски, Богдан, 447; Дунђерски, Гедеон Геца, 447-448; Дунђерски, Гедеон Геда, 448-449; Дунђерски, Данило Данчика, 449; Дунђерски, Ђорђе Ђока, 449-450; Дунђерски, Јаша, 450; Дунђерски, Лазар, 450-451; Дунђерски, Стеван, 453; Ђерић, Богомир Божо, 488; Ђермановић, Аћим, 491; Ђурић, Јован, 647; Ђурковић Евгеније, 678-679; Звјерковски, Лудвик Леноар, 855-856; Зубовић, Корнелије, 925.

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Одреднице: Иванчевић, Михаило, 71; Ивошевић, Катица, 96; Игњатовић, Јаков Јаша / П. Ераковић, П. В. Крестић, 103-104; Илић, Јован, 139-141; Ичко, Петар, 206-207; Јагнић, Ђорђе, 212-213; Јакшић, Јаков, 241-242; Јакшић, Максим Макса, 243-244; Јакшић, Марија, 244; Јовановић, Петар, професор, адвокат, књижевник, 603-604; Јосић, Блаж, 729; Јукић, Иван Франо, 756-757; Карађорђе Петровић Ђорђе, 826-829.

Енциклопедија српског народа. I/1. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике и наставна средства, 2010. - Одреднице: Авакумовић, Јован Ђ., 33-34; Александар Карађорђевић, 144-145; Александар Обреновић, 148-149; Алексијевић, Властоје Д., 153; Анастасијевић, Миша, 202-203; Арсенијевић, Лазар Баталака, 319-320; Бан, Матија, 535-536.

Енциклопедија српског народа. I/2. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике и наставна средства, 2011. - Одреднице: Берић, Павле (Павао), 98; Бешлић, Димитрије Т., 123; Бјелановић, Сава, 199; Блазнавац, Милоје Петровић, 221; Богдановић, Константин С., 251; Богићевић, Милош, 259; Богосављевић, Адам, 276-277; Бозда, Наум, 309; Бранковић, Ђорђе, 496-497.

Сова : велики породични лексикон. - Београд : Младинска књига, 2011. - Више од 200 одредница под: историја и рат.

Српски биографски речник. 5. - Нови Сад : Матица српска, 2011. - Одреднице: Костић, Александар, 260; Крстић, Максим, 381-382; Кујунџић, Димитрије Кујунџија, 419; Курсула Петровић, Јован, 449-450; Лазаревић, Лука Т., 497-498; Лазић, Глигорије, 519-520; Лома, Арсеније, 617-618; Лукић, Аврам, 653; Луњевица, Милићевић Никола, 678-679.

Енциклопедија српског народа. II. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. - Одреднице: Васиљевић, Алимпије, 125; Васиљевић, Василије, 126; Велимировић, Петар, 233-234; Вукајловић, Јелисеј, 860; Вуковић, Сава, 907; Вулићевић, Вујица, 934; Вучић Перишић, Тома, 958-959; Вучићева буна 1842, 959.

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Одреднице: Марковић, Илија, оборкнез, попечитељ правде, дипломата, 156; Марковић, Лазар, 166; Марковић, Сима, 211-212; Марковић, Стефан Ј., 215-216; Мармон, Огист Фредерик Луј Вјес де Рагуз (Marmont, Auguste Frédéric Louis Viesse de, duc de Raguse), 227-228; Матијевић, Владимир, 282-283; Матијевић, Паулина, 284-285; Махмуд II, 320-321; Милићевић, Димитрије Мита, 525; Милићевић, Милан Ђ., 527-529; Милорадович, Михаил Андрејевич (Милорадович, Михаил Андреевич), 613-614; Митесер, Паул Јозеф (Mitesser, Paul Joseph von), 778-779.

Енциклопедија српског народа. III/1. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2018. - Одреднице: Гаћеша, Никола, 132; Глигоријевић, Јован (Зека Буљубаша), 310; Глигоријевић, Хаџи Продан, 311-312; Голуховски, Агенор, 397; Горчаков, Александар Михајлович, 450; Грбовићи, 5741-572; Дабић, Војин, 723; Дамњановић, Радован Раја, 780-781; Деде Јанковић, Илија, 894-895.

Српски биографски речник. 7. - Нови Сад : Матица српска, 2018. - Одреднице: Мустафа-паша, 134; Мутап, Лазар, 138-139; Ненадовић, Алекса, 249-250; Ненадовић, Јаков, 254-255; Ненадовић, Матеја, 264-265; Ненадовић, Сима А., 274; Несторовић, Урош Стефан, 289-290; Николајевић, Петар Молер, 393-394; Обреновић, Јеврем, 617–618; Обреновић, Јован, 618-619; Обреновић, Љубица, 620-621; Обреновић, Милан, 622–623; Павловић, Теодор, 811-814.


Остало:

Хабзбуршка монархија у XIX веку : [карта] / Радош Љушић, П. Крестић ; Предраг Ристановић, картограф. - Београд : Геокарта : Завод за уџбенике и наставна средства, 2003; 2004.

Илустрована историја света / [аутор поглавља и редактор П. В. Крестић]. - Београд : Младинска књига, 2006. – 744 стр.

Изреке које су мењале свет / [аутор поглавља и редактор П. В. Крестић]. - Београд : Младинска књига, 2007. - 64 стр.

Људи који су мењали свет : револуционари, реформатори и велики умови / [аутор поглавља и редактор П. В. Крестић]. - Београд : Младинска књига, 2007. - 489 стр.

Istorija, velika ilustrovana enciklopedija / [autor poglavlja i redaktor P. V. Krestić]. - Beograd : Mladinska knjiga, 2009. - 612 str.

Istorija, velika ilustrovana enciklopedija / [autor poglavlja i redaktor P. V. Krestić]. – 2. izd. - Beograd : Mladinska knjiga, 2015. - 612 str.

Хабзбуршка монархија у XIX веку : [карта] / Радош Љушић, П. Крестић. - Београд : Републички геодетски завод, 2015.


Petar V. Krestić, Ph. D.
Principal Research Fellow
e-mail: petar.krestic@iib.ac.rsBiography:

Born in 1963. Graduated from the Department of History, Faculty of Philosophy with the work New Sources about Svetozar Miletić and People’s Party in 1988.
M. A. thesis: Serbia in Teodor Pavlović’s "Serbske narodne novine" (1838-1848), 1995.
Ph. D. thesis: Serbian Economic Association "Privrednik" 1897-1918, 2001.
Working in the Institute of History since 1988.
Participated in several scientific meetings and round tables in the country and abroad.
Secretary of several scientific meetings organized by the Institute.
Worked as a part-time assistant professor at the Faculty of Philosophy since 2001 and lecturer on the subject Introduction to Historical Studies.
Member of the Scientific Council of the Institute of History and the editor of the journal «Mešovita građa (Miscellanea)» from 2003 to 2010.
Head of the Program Committee of the manifestation «Dani Teodora Pavlovića».
Permanent member and associate of Matica srpska, as well as of the Redaction Committee and editor of Srpski biografski rečnik (for the first half of the 19th century) of Matica srpska, and an active associate of Srpska enciklopedija.
President of Association of Historians of Serbia in 2003/2004.
Member of the Executive Board of the Manuscript Department of Matica srpska, as well as of the Board of the Serbian Archives for the election process into the higher ranks in Archivistics, and of the Board for Distributing Prize Zadužbine Đurđa, Danice i Jovanke Jelenić.
He was awarded the prize «Teodor Pavlović» for the book Izabrani tekstovi Teodora Pavlovića in 2008.
Field of Research: History of the Serbs in the 19th century, especially economic history and cultural and political bonds of the Serbs in South Hungary with the Serbs in the Principality and the Kingdom of Serbia.
Languages: English, German.


Monographs:

Пречани и Шумадинци. Теодор Павловић и Сербске народне новине о Кнежевини Србији (1838–1848). – Београд
: Историјски институт ; Нови Сад : Матица српска, 1996. – 166 стр. – Summary. – (Посебна издања ; 28)

Српско привредно друштво „Привредник” 1897–1918. – Београд : Историјски институт : Службени гласник, 2002.
– 238 стр. – Summary. – (Посебна издања ; 34)

Изабрани текстови Теодора Павловића / приредио и уводну студију написао П. В. Крестић. – Београд : Историјски
институт, 2007. – 340 стр. – (Посебна издања ; 34)

Барања (1918–1923) : (сећања) / Милан Глибоњски ; прир. Василије Ђ. Крестић, П. В. Крестић. – Београд :
Историјски институт : Čigoja, 2009. – 138 стр. – Summary.

Први српскотурски рат 1876. године у дописима Шарла Бетана / Шарл Бетан ; приредио и предговор написао
П. В. Крестић. – Београд : Историјски институт, 2010. – 158 стр. – Summary. – (Студије ; 3)

Дневник. 1 : (1. јануар 1869 – 22. септембар 1872) / Милан Ђ. Милићевић ; приредио и предговор написао П. В.
Крестић. – Београд : Радио телевизија Србије : Завод за уџбенике, 2011. – 585 + [32] стр. – (Библиотека РТС.
Едиција RARA)

Владари Србије / П. В. Крестић, Ђорђе Бубало. – Београд : Младинска књига, 2013, 20162. – 384 стр.

Дневник. 2 : (23. септембар 1872 – 6. април 1877) / Милан Ђ. Милићевић ; приредио и предговор написао П. В.
Крестић. – Београд : Архив Србије, 2015. – 498 + [30] стр.

Посланство Краљевине Србије у Берлину : 1881–1902 = Gesandtschaft des Königreichs Serbien in Berlin : 1881-1902 / Herausgeber P. V. Krestić, Jelena Ilić Mandić. – Belgrad : Serbisches Staatsarchiv, 2018. – 399 p. – (Историја српске дипломатије. Документа ; 10 = Geschichte der serbischen Diplomatie. Dokumente ; 10)

Српство у Сентандреји / Стеван Чампраг ; приредио и уводну студију написао П. В. Крестић. – Нови Сад : Музеј Војводине ; Београд : Архив Србије ; Будимпешта : Српски институт у Пешти, 2018. – 157 p.


Articles and essays: 

Нова грађа о Светозару Милетићу и Народној странци // Мешовита грађа (Miscellanea) 17–18 (1988) 119–160.

Писма о „српањским жртвама” // Зборник МС за историју 39 (1989) 109–113.

Један апел за помоћ деци босанскохерцеговачких избеглица // Свеске МС : грађа и прилози за културну и
друштвену историју 17. Серија друштвених наука 6 (1990) 19–21.

Сербске народне новине о Стефану Сечењију // Зборник МС за историју 44 (1991) 111–116.

„Швабе” или „немачкари” у Сербским народним новинама Теодора Павловића // Зборник МС за историју 49 (1994)
31–43. – Summary.

Теодор Павловић и Вук Караџић о културнополитичким збивањима четрдесетих година XIX века // Зборник
МС за историју 50 (1994) 33–47. – Summary.

Омладинска генерација // Српске политичке генерације (1788–1918) : чланци са Округлог стола / ур. Славенко
Терзић. – Београд : Историјски институт САНУ, 1998, 99–104. – Summary. – (Зборник радова ; 15)

Српско привредно друштво „Привредник” и његов оснивач Владимир Матијевић // Југословенски историјски
часопис 12 (1998) 65–77. – Summary.

Уједињена омладина српска у српским мемоарима // Перо и повест : српско друштво у сећањима. – Београд :
Друштво за српску повесницу, 1999, 105–117. – Summary.

Историјске и друге теме у преписци Алекса Ивић – Јован Томић // Писмо : зборник радова. – Београд : Друштво
за српску повесницу, 2001, 253–263.

Сарадња Српског привредног друштва „Привредник” са Друштвом за потпомагање заната и трговине //
Историјски записи LXXIV, 1–2 (2001) 109–116. – Summary.

Добротворни рад српских жена крајем XIX и почетком XX века // Зборник МС за историју 65–66 (2002) 271–278.
– Zusammenfassung.

Министарство и министри полиције у Србији 1811–2001. – Београд : Министарство унутрашњих послова
Републике Србије, 2002. – Поглавља: Ђорђе Миловановић, 243; Јаков Туцаковић, 250–251; Јован Белимарковић,
265–266; Коста Таушановић, 267–268; Јован Ђаја, 269–270; Светомир Николајевић, 273–274.

Два писма Светозара Милетића // Мешовита грађа (Miscellanea) 21 (2003) 57–60.

Мађарскосрпска прожимања током прве половине XIX века: пример Стефана Сечењија // Из историје српскомађарских
културних веза / гл. ур. Божидар Ковачек, Радомир Ластић. – Нови Сад : Матица српска, 2003, 101–112.

Песма против „Шваба“ // Мешовита грађа (Miscellanea) 21 (2003) 48–56.

Специфичан вид образовања – Српско привредно друштво „Привредник” (1897–1918) // Образовање код Срба
кроз векове / одг. ур. Радослав Петковић, П. В. Крестић, Тибор Живковић. – Београд : Завод за уџбенике и
наставна средства : Друштво историчара Србије : Историјски институт, 2003, 127–142. – Summary.

А sumadiai és a “túlrólvaló” szerbek (Adatok a szerbiai állapotokról; a XIX. sz. első felében) (Пречани и Шумадинци,
прилог историји односа у првој половини XIX века)
// Magyarországi szerbek néprajza (Етнографија Срба у
Мађарској) 4 (Будимпешта 2003) 117–127.

Теодор Павловић, новинар и политичар : поводом двестогодишњице рођења // Зборник МС за историју 67–68
(2003) 9–21. – Summary.

Хабзбуршка монархија у XIX веку : [карта] / Радош Љушић, П. Крестић ; Предраг Ристановић, картограф. – Београд
: Геокарта : Завод за уџбенике и наставна средства, 2003; 2004-2; Републички геодетски завод, 2015-3.

Владимир Матијевић (политички портрет) // Зборник о Србима у Хрватској 5 (2004) 101–114.

Сарадња Српског привредног друштва „Привредник” са српским друштвима из Босне и Херцеговине // Зборник
за историју БиХ 4 (2004) 267–272. – Summary.

Срби из Угарске – добротвори и чланови патроната Српског привредног друштва Привредник // Историјски
часопис 52 (2005) 305–316. – Summary.

Три промеморије Ђорђа Стратимировића // Мешовита грађа (Miscellanea) 24 (2005) 163–188.

Аутобиографија Константина Пејчића // Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 125–156. – Summary.

Izreke koje su menjale svet. – Beograd : Mladinska knjiga, 2007. – [Редактор и аутор поглавља]

Кнез и краљ Милан у мемоаристици // Историјски часопис 54 (2007) 193–214. – Summary.

Ljudi koji su menjali svet : revolucionari, reformatori i veliki umovi. – Beograd : Mladinska knjiga, 2007, 20082. – [Аутор поглавља]
О покретању „Српског гласа”, гласила Српске народне странке у Далмацији // Зборник МС за историју 75–76
(2007) 135–141. – Summary.

Похвала врховног жупана Бачке, Торонтала и вршачког округа Исидора Николића Србоградског из 1850. године
// Зборник МС за историју 75–76 (2007) 127–134. – Summary.

Српскобугарски рат у мемоаристици // Нововековне српске династије у мемоаристици : [зборник радова са
међународног научног скупа] / ур. П. В. Крестић ; гл. и одг. ур. Тибор Живковић. – Београд : Историјски институт,
2007, 57–76. – Summary. – (Зборник радова ; 23)

О убиству кнеза Михаила Обреновића // Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 97–126.

Vladimir Matijević i društvo „Privrednik“ // Kroz tri vijeka : Srpsko privredno društvo „Privrednik“ / ur. Nikola Lunić, Jelena
Tabak. – Zagreb : Srpsko privredno društvo „Privrednik“ ; Novi Sad : Humanitarni fond „Privrednik“, 2009, 13–27.

Istorija : velika ilustrovana enciklopedija : od nastanka civilizacije do naših dana / [pisanje teksta o Srbiji, Bosni i Hercegovini
za deo Nacionalne istorije Petar Krestić]. – Beograd : Mladinska knjiga, 2009.

Пут у Цариград у свити кнеза Михаила // Зборник МС за историју 79–80 (2009) 158–173. – Summary.

Political and Social Rivalries in Nineteenthcentury Serbia : Švabe or Nemačkari // Balcanica 41 (2010) 73–92.

Успомене капетана Адама Косанића // Зборник МС за историју 81 (2010) 99–112.

Писма Тодора Стефановића Виловског са путовања у Далмацију и Црну Гору 1880. године // Мешовита грађа
(Miscellanea) 32 (2011) 417–451. – Summary.

Два приватна писма Светозара Милетића // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 293–300. – Summary.

О раду Српског привредног друштва Привредник међу Србима из Угарске // Споменица др Данице Милић / ур.
Бојана Миљковић Катић, одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2013, 219–231. – Summary. –
(Зборник радова ; 27)

Тестамент Милана Ђ. Милићевића // Зборник МС за историју 87 (2013) 129–135. – Summary.

Срби – знаменити Бачвани // Бачка кроз векове : слојеви културе Бачке : зборник радова / ур. Миодраг Матицки,
Видојко Јовић. – Београд : Вукова задужбина, 2014, 465–486.

Теодор Павловић, јавна, политичка и књижевнопублицистичка делатност // Дани Теодора Павловића : година
јубилеја : [зборник радова] / прир. Радован Влаховић. – Ново Милошево : Банатски културни центар, 2014, 11–21.

Пречани – знаменити Бачвани // Глас САНУ CDXXV. Одељење историјских наука 17 (2015) 212–229. – Summary.

Женско одељење „Привредника” // Историјске свеске 32 (2016) 29–32.

Настанак и рад Српског привредног друштва „Привредник” // Историјске свеске 32 (2016) 20–28.

О спољној политици Кнежевине Србије у време уставобранитеља // Андрићеве свеске 31 (јул 2016) 10–17.

Милан Ђ. Милићевић о неким образовним и просветним питањима у Србији (1869–1877) // Држава и политике
управљања (18–20. век) / ур. изд. П. В. Крестић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2017,
123–147. – Summary. – (Зборник радова ; 33)

Сима Лукин Лазић као повереник „Српске књижевне задруге“ // Споменица академику Чедомиру Попову /
уређ. одбор Василије Крестић... [и др.] ; гл. и одг. ур. Љубомирка Кркљуш. – Нови Сад : Матица српска, 2017,
389–397. – Summary.  

Александар Арнаутовић, Из предгробних мемоара : (Рат/војска/кабинет министра/бугарски рат/Албанија/посланство у Паризу) // Глас САНУ 428. Одељење историјских наука (Glas. Classe des sciences historiques) 18 (2018) 397–414. – Summary: Aleksandar Arnautović, From Pre-Grave Memoirs : (War/Army/Minister's Cabinet/Bulgarian War/Albania/Embassy in Paris).

Министар Генчић о женидби краља Александра Обреновића // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 98 (2018) 67-79. – Summary: Minister Genčić On The King Aleksandar Obrenović’s Wedding,

Стојан Новаковић у Дневнику Милана Ђ. Милићевића // Стојан Новаковић : поводом сто седамдесет пет година рођења : научни скуп = Stojan Novaković : Regarding One Hundred and Seventy Five Years since Birth : Scientific meeting. – Београд : САНУ, 2018, 191-196. – Summary: Stojan Novaković in Milan Đ. Milićević's Diary.


Encyclopedic entries:

Енциклопедија српске историографије = The Encyclopedia of Serbian Historiography. – Београд : Knowledge, 1997. - Entries: "Бранково коло", 62-63; Ђорђевић Димитрије, 366; Кириловић Димитрије, 434; Медаковић Данило, 493; Медаковић Милорад, 494; Милитар Трива, 504-505; Сопрон Игњат, 642; Стефановић Виловски Јован, 652; Стефановић Виловски Тодор, 652-653; Томандл Миховил, 675; Томић Јаша, 677-678; Емил Чакра, 711.

Српски биографски речник. 1. - Нови Сад : Матица српска, 2004. - Entries: Аршинов, Павле, 289-290; Атанасијевић, Ђорђе, 296; Берић, Павле Павао, 501; Бешлић, Димитрије Т., 521; Бира, Лазар, 550; Богдановић, Константин С., 607-608; Бозда, Наум, 674; Бозитовац, Гаврило, 674-675; Бубановић, Милан, 839-840.

Српски биографски речник. 2. - Нови Сад : Матица српска, 2006. - Entries: Васиљевић, Василије, 67-68; Велимировић, Петар, 124-125; Витковић, Гаврило, 228-229; Витковић, Михаило, 231-232; Возаровић, Глигорије Глиша, 281-282; Вуковић, Сава, 459-460; Годра, Михал, 724.

Српски биографски речник. 3. - Нови Сад : Матица српска, 2007. - Entries: Дунђерски, Богдан, 447; Дунђерски, Гедеон Геца, 447-448; Дунђерски, Гедеон Геда, 448-449; Дунђерски, Данило Данчика, 449; Дунђерски, Ђорђе Ђока, 449-450; Дунђерски, Јаша, 450; Дунђерски, Лазар, 450-451; Дунђерски, Стеван, 453; Ђерић, Богомир Божо, 488; Ђермановић, Аћим, 491; Ђурић, Јован, 647; Ђурковић Евгеније, 678-679; Звјерковски, Лудвик Леноар, 855-856; Зубовић, Корнелије, 925.

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Entries: Иванчевић, Михаило, 71; Ивошевић, Катица, 96; Игњатовић, Јаков Јаша / П. Ераковић, П. В. Крестић, 103-104; Илић, Јован, 139-141; Ичко, Петар, 206-207; Јагнић, Ђорђе, 212-213; Јакшић, Јаков, 241-242; Јакшић, Максим Макса, 243-244; Јакшић, Марија, 244; Јовановић, Петар, професор, адвокат, књижевник, 603-604; Јосић, Блаж, 729; Јукић, Иван Франо, 756-757; Карађорђе Петровић Ђорђе, 826-829.

Енциклопедија српског народа. I/1. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике и наставна средства, 2010. - Entries: Авакумовић, Јован Ђ., 33-34; Александар Карађорђевић, 144-145; Александар Обреновић, 148-149; Алексијевић, Властоје Д., 153; Анастасијевић, Миша, 202-203; Арсенијевић, Лазар Баталака, 319-320; Бан, Матија, 535-536.

Енциклопедија српског народа. I/2. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике и наставна средства, 2011. - Entries: Берић, Павле (Павао), 98; Бешлић, Димитрије Т., 123; Бјелановић, Сава, 199; Блазнавац, Милоје Петровић, 221; Богдановић, Константин С., 251; Богићевић, Милош, 259; Богосављевић, Адам, 276-277; Бозда, Наум, 309; Бранковић, Ђорђе, 496-497.

Сова : велики породични лексикон. - Београд : Младинска књига, 2011. - Више од 200 одредница под: историја и рат.

Српски биографски речник. 5. - Нови Сад : Матица српска, 2011. - Entries: Костић, Александар, 260; Крстић, Максим, 381-382; Кујунџић, Димитрије Кујунџија, 419; Курсула Петровић, Јован, 449-450; Лазаревић, Лука Т., 497-498; Лазић, Глигорије, 519-520; Лома, Арсеније, 617-618; Лукић, Аврам, 653; Луњевица, Милићевић Никола, 678-679.

Енциклопедија српског народа. II. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. - Entries: Васиљевић, Алимпије, 125; Васиљевић, Василије, 126; Велимировић, Петар, 233-234; Вукајловић, Јелисеј, 860; Вуковић, Сава, 907; Вулићевић, Вујица, 934; Вучић Перишић, Тома, 958-959; Вучићева буна 1842, 959.

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Entries: Марковић, Илија, оборкнез, попечитељ правде, дипломата, 156; Марковић, Лазар, 166; Марковић, Сима, 211-212; Марковић, Стефан Ј., 215-216; Мармон, Огист Фредерик Луј Вјес де Рагуз (Marmont, Auguste Frédéric Louis Viesse de, duc de Raguse), 227-228; Матијевић, Владимир, 282-283; Матијевић, Паулина, 284-285; Махмуд II, 320-321; Милићевић, Димитрије Мита, 525; Милићевић, Милан Ђ., 527-529; Милорадович, Михаил Андрејевич (Милорадович, Михаил Андреевич), 613-614; Митесер, Паул Јозеф (Mitesser, Paul Joseph von), 778-779.

Енциклопедија српског народа. III/1. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2018. - Entries: Гаћеша, Никола, 132; Глигоријевић, Јован (Зека Буљубаша), 310; Глигоријевић, Хаџи Продан, 311-312; Голуховски, Агенор, 397; Горчаков, Александар Михајлович, 450; Грбовићи, 5741-572; Дабић, Војин, 723; Дамњановић, Радован Раја, 780-781; Деде Јанковић, Илија, 894-895.

Српски биографски речник. 7. - Нови Сад : Матица српска, 2018. - Entries: Мустафа-паша, 134; Мутап, Лазар, 138-139; Ненадовић, Алекса, 249-250; Ненадовић, Јаков, 254-255; Ненадовић, Матеја, 264-265; Ненадовић, Сима А., 274; Несторовић, Урош Стефан, 289-290; Николајевић, Петар Молер, 393-394; Обреновић, Јеврем, 617–618; Обреновић, Јован, 618-619; Обреновић, Љубица, 620-621; Обреновић, Милан, 622–623; Павловић, Теодор, 811-814.

Other:

Хабзбуршка монархија у XIX веку : [map] / Радош Љушић, П. Крестић ; Предраг Ристановић, картограф. - Београд : Геокарта : Завод за уџбенике и наставна средства, 2003; 2004.

Илустрована историја света / [аутор поглавља и редактор (author of chapter and redactor) П. В. Крестић]. - Београд : Младинска књига, 2006. – 744 p.

Изреке које су мењале свет / [аутор поглавља и редактор (author of chapter and redactor) П. В. Крестић]. - Београд : Младинска књига, 2007. – 64 p.

Људи који су мењали свет : револуционари, реформатори и велики умови / [аутор поглавља и редактор (author of chapter and redactor) П. В. Крестић]. - Београд : Младинска књига, 2007. – 489 p.

Istorija (History) : velika ilustrovana enciklopedija / [autor poglavlja i redaktor (author of chapter and redactor) P. V. Krestić]. - Beograd : Mladinska knjiga, 2009. - 612 p.

Istorija (History) : velika ilustrovana enciklopedija / [autor poglavlja i redaktor (author of chapter and redactor) P. V. Krestić]. – 2. izd. - Beograd : Mladinska knjiga, 2015. - 612 p.

Хабзбуршка монархија у XIX веку : [map] / Радош Љушић, П. Крестић ; Предраг Ристановић, картограф. - Београд : Геокарта : Републички геодетски завод, 2015.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise