how to make your own site for free

др Недељко В. Радосављевић

научни саветник
e-mail: nedeljko.radosavljevic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Ужицу (1965). Основну школу завршио је у Сечој Реци, а средњу у Пожеги. Дипломирао је 1993. на Одељењу за историју Филозофског факултета, где је 1999. одбранио магистарску тезу Ужичковаљевска митрополија 1739–1804. Докторску дисертацију Црква у Београдском пашалуку под управом Васељенске патријаршије 1766–1831. одбранио је 2004. на Филозофском факултету у Бањалуци. Као стипендиста Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије, у периоду јун–децембар 2006.
био на постдокторским студијама у Историјском институту Бугарске академије наука (Институт по история БАН). Радио је као професор историје у неколико основних и средњих школа и као архивиста у Историјском архиву Ваљева (1994–1999). Као виши асистент на Катедри за српску и балканску историју 15–18. века, на Филозофском факултету у Српском Сарајеву радио од 1999. до 2001. године. Поред тога, радио је и у Музеју „Старо село“ у Сирогојну. На Филозофском факултету у Нишу школске 2001/02. године био је ангажован у настави на предмету Општа историја новог века 1. У Историјском институту ради од 2001. године.
Био је одговорни уредник часописа Мешовита грађа – Мiscellanea (2011–2013). Члан је Управног одбора Историјског инстутута, Редакције Посебних издања Историјског института, Уређивачког одбора Српског биографског речника Матице српске и Редакције Гласника Историјског архива Ваљева. Такође је члан Међународне редакције часописа Историческо бъдеще и Међународне редакције едиције Изследвания и документи Удружења историчара Асоциация Клио 96 из Софије, Република Бугарска. Члан је Одбора за историју Србије у XIX веку САНУ, Бугарског друштва за проучавање 18. века (Българско общество за проучване на 18. в.) и
Међународног друштва за проучавање 18. века. Сарадник је Црквенонаучног центра Руске православне цркве.

Област истраживања: историја Православне цркве (15–19. век), друштвена историја српског села и сељаштва у
18. и 19. веку, појава страха и његов утицај на историјске процесе.

Монографије:

Ужичко-ваљевска митрополија 1739–1804. – Ваљево : Историјски архив, 2000. – 223 стр. – Summary.

Школа у Сечој Реци, сто педесет година трајања. – Косјерић : Основна школа „Мито Игумановић”, 2000. – 131
стр. – Summary.

Црква брвнара у Сечој Реци, историја. – Београд : Музеј Српске православне цркве ; Сирогојно : Музеј Старо Село,
2002. – 154 стр. – Summary.

Књажеска канцеларија : Ужичка нахија. Књ. 1 : (1816–1830) / прир. Н. Радосављевић. – Ужице : Историјски архив
; Београд : Архив Србије, 2005. – 344 стр.

Успомене (1900–1944) / Милан-Мито Ђуровић ;
прир. Н. Радосављевић. – Београд : Историјски институт, 2005. –
152 стр. – (Мешовита грађа (Miscellanea) ; 25)

Књажеска канцеларија : Ужичка нахија, документи. Књ. 2 : (1831–1839) / прир. Н. Радосављевић. – 2006. – 461 стр.

Књажеска канцеларија. Ужички суд (1825–1839) / прир. Н. Радосављевић. – Ужице : Историјски архив ; Београд :
Архив Србије, 2006. – 136 стр.

Грађа за историју Сарајевске (Дабробосанске) митрополије 1836–1878. – Београд : Историјски институт, 2007. –
185 стр. – (Извори за српску историју ; 4. Историја XIX и XX века ; 2)

Православна црква у Београдском пашалуку 1766–1831 : (управа Васељенске патријаршије). – Београд :
Историјски институт, 2007. – 509 стр. – Summary. – (Посебна издања ; 53)

Ваљевски магистрат 1824–1831 : документа. – Ваљево : Међуопштински историјски архив, 2008. – 264 стр. –
Summary.

Шест портрета православних митрополита 1766–1891. – Београд : Историјски институт, 2009. – 188 стр. –
Summary. – (Посебна издања ; 57)

Српска православна митрополија карловачка : по подацима од 1905. године / Мата Косовац ; приређивач и аутор
поговора Н. Радосављевић. – Загреб : СКД „Просвјета”, 2012. – 1234 стр.

Стара црква у Миличиници : Књига прихода и расхода (1846–1863). – Београд : Историјски институт, 2012. – 152 стр.

Стара црква у Субјелу. – Ужице : Историјски архив, 2012. – 169 стр. – Summary.

Црква брвнара у Сечој Реци. – 2. доп. изд. – Ужице : Историјски архив, 2012. – 168 стр. – Summary.

Ужице, град и нахија – окружје у времену страха (1788–1862). – Ужице : Историјски архив, 2013. – 196 стр. – Summary.

The Suffering of Old Serbia and Macedonia in the 19th Century : Testimonies of Dečani Monastery Abbot Fr. Seraphim
Ristić (1864) and Bishop Sava Barać – Dečanac (1882),
introduction N. Radosavljević. – Dečani : Visoki Dečani
Monastery, 2016. – 120 str.

Време страха : град, нахија и окружје-Ужице (1788-1862). – Београд : Еволута, 2017. – 162 стр.


Расправе, чланци и прилози:

Прилози за историју цркве у Сечој Реци // Ужички зборник 23 (1994) 65–78. – Summary.

Споменици крајпуташи у Сечој Реци // Ужички зборник 24 (1995) 211–232. – Summary.

Сеча Река у народним предањима и историјским изворима XV–XVIII века // Гласник. Историјски архив Ваљево 30 (1996) 66–73. – Summary.

Ваљевска епископија по Извештенију из 1735. // Гласник. Историјски архив Ваљево 31 (1997) 9–37. – Summary.

Летописне белешке проте Новака Милошевића // Ужички зборник 25–26 (1997) 261–278. – Summary.

Ваљевска епископија 1718–1739 // Гласник. Историјски архив Ваљево 32 (1998) 9–33. – Summary.

Летопис породице Милошевић / Прота Новак Милошевић ; прир. Н. Радосављевић // Ужички зборник 27 (1998) 287–312. – Summary.

Усмена хроника Сече Реке и историјска реалност – прилог проучавању насељавања Ужичке Црне Горе // Годишњак за друштвену историју IV, 1 (1998) 75–85. – Summary.

Свештенство Ужичко-ваљевске митрополије // Гласник. Историјски архив Ваљево 33 (1999) 51–74. – Summary.

Selo zapadne Srbije u srpskoj istoriografiji // Principi i praksa održivosti u razvoju naselja u Srbiji. 2 : Simpozijum Naselja u Srbiji u 21. veku / ur. Ružica Bogdanović, Borislav Stojkov. – Beograd : Udruženje urbanista Srbije, 2000, 439–448. – Summary.

Ученици Богословије у Сремским Карловцима 1794–1805 // Радови Филозофског факултета у Српском Сарајеву 2 (2000) 227–234. – Summary.

Шабачка епископија по попису из 1836. // Гласник Историјског архива. Ваљево 34 (2000) 53–82. – Summary.

Реорганизација црквене управе у западној Србији и источној Босни по склапању Београдског мира 1739. // Зборник друштвено-хуманистичких наука 1 (Бања Лука 2001) 253–262. – Summary.

Два писма херцеговачког митрополита Аксентија II Паликуће (1751–1760) // Гласник Завичајног музеја. Пљевља 2 (2001) 255–261. – Summary.

Локалне историје и историје села – проблеми и перспективе (пример западне Србије) // Филозофско-филолошке науке на почетку 21. вијека : проблеми и правци развоја : зборник радова са научног скупа / ур. Драго Бранковић, Младен Шукало. – Бања Лука : Филозофски факултет, 2001, 313–328. – Summary. – (Научни скупови ; 2)

Село и сељаштво у упитним листовима Матице српске // Историјски часопис 48 (2001) 203–217. – Summary.

Ужичко-ваљевска митрополија у време укидања Пећке патријаршије // Пожешки годишњак 1 (2001) 182–192. – Summary.

Школовање свештенства у Србији од Београдског мира до Првог српског устанка 1739–1804. // Наука и образовање : битни чиниоци српске духовности : зборник радова са научног скупа / гл. ур. Драго Бранковић ; одг. уред. Перко Војиновић. – Бања Лука : Филозофски факултет, 2001, 246–260. – (Научни скупови ; 1)

Видинска митрополија 1739–1834. // Историјски часопис 49 (2002) 163–182. – Summary.

Корпуси историјских извора Љубомира Стојановића и њихов значај за историјску науку // Љубомир Стојановић : живот и дело : научни скуп. – Ужице : Учитељски факултет, 2002, 411–424. – Резюме.

Поповићи из Субјела, једна војводска и свештеничка породица // Зборник МС за историју 65–66 (2002) 195–209. – Summary.

Проблеми истраживања локалне историје : (пример западне Србије) // Гласник. Историјски архив Ваљево 36 (2002) 113–127. – Summary.

Утицај савременог тренутка на избор тема истраживања у српској историографији // Наука и наша друштвена стварност : зборник радова са научног скупа / ур. Драго Бранковић, Младен Шукало. – Бања Лука : Филозофски факултет, 2002, 289–302. – (Научни скупови ; 3/2)

Кретање становништва између источне Босне и Херцеговине и западне Србије од XVI до почетка XIX века у светлу црквених извора // Земља Павловића : средњи вијек и период турске владавине : зборник радова са научног скупа / гл. ур. Милан Васић ; одг. ур. Рајко Кузмановић. – Бања Лука ; Српско Сарајево : Академија наука и умјетности Републике Српске : Универзитет Српско Сарајево, 2003, 379–394. – Summary. – (Научни скупови ; 5. Одјељење друштвених наука ; 7)

Породична историја проте Лазара Поповића из Субјела // Мешовита грађа (Miscellanea) 21 (2003) 9–20. – Summary.

Православна црква на Балкану у списима путописаца са истока и запада Европе (од краја XVII до средине XIX века) // Проблемът изток – запад, историческа перспектива / ур. Тамара Стоилова. – София : Институт по история БАН, 2003, 211–228.

Прилози за историју Херцеговачке митрополије // Радови Филозофског факултета. Бања Лука 6 (2003) 159–166. – Summary.

Српско село у историографији : (пример ужичког села) // Српско село : могућности и даљи правци истраживања. – Београд : Историјски институт ; Сирогојно : Музеј на отвореном „Старо село”, 2003, 89–102. – Summary. – (Зборник радова ; 22)

Улога помоћних историјских наука у истраживању историје православне цркве : (друга половина XVIII – прва половина XIX века) // Јединство наука данас : (интердисциплинарни приступ сазнању) : зборник радова са научног скупа / гл. ур. Драго Бранковић ; одг. ур. Младен Шукало. – Бања Лука : Филозофски факултет, 2003, 381–386. – (Научни скупови ; 4/1)

Школовање свештенства у Карловачкој богословији 1794–1820. // Образовање код Срба кроз векове / одг. ур. Радослав Петковић, Петар В. Крестић, Тибор Живковић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства : Друштво историчара Србије : Историјски институт, 2003, 41–62. – Summary. – (Зборник радова ; 21)

Алекса Поповић, устанички војвода Ужичке нахије // Српска револуција 1804–1815. и Босна и Херцеговина / гл. ур. Рајко Кузмановић. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2004, 381–393. – Summary. – (Научни скупови ; 6. Одељење друштвених наука ; 8)

Башча, авлија, врт (прилог истраживању културе живљења у Србији крајем XVIII и почетком XIX века) // XVIII столеће. 5 : радови са научног скупа / ур. Никола Грдинић. – Нови Сад : Друштво за проучавање XVIII века : Завод за културу Војводине, 2004, 77–83. -Résumé.

Босанска Градишка и Мостар у два извештаја с почетка двадесетог века // Зборник за историју Босне и Херцеговине 4 (2004) 297–316. – Summary.

Видин – българско и сръбско духовно средище // Черно море между изтока и запада : Река Дунав мост между народи и култури : IX Понтийски четения / ур. Снежка Панова, Вълкан Вълканов, Ваня Лозанова. – Варна : Университет Чърноризац Храбар, 2004, 204–221.

Изследване на историята на православната църква при Българи и Сърби, отношение между двете историографии // Българистични студии. 2 / ур. Василка Радева. – София : Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2004, 171–185.

Православна црква и српска устаничка држава : (међусобни однос) // Традиција и савременост. [1] : зборник радова са научног скупа / одг. ур. Младен Шукало. – Бања Лука : Филозофски факултет, 2004, 421–434. – Summary. – (Научни скупови ; 5/2)

Прилози за историју Првог српског устанка из породичне збирке Поповића // Мешовита грађа (Miscellanea) 23 (2004) 89–113. – Summary.

Религиозност српског друштва крајем XVIII и почетком XIX века // Братство : часопис Друштва „Св. Сава” 8 (2004) 113–127. – Summary.

Три писма сарајевског митрополита Игњатија из 1851. године // Зборник МС за историју 69–70 (2004) 275–284. – Summary.

Добробосански (сарајевски) митрополит Серафим // Споменица Милана Васића / прир. Раде Михаљчић ; гл. ур. Рајко Кузмановић ; одг. ур. Драгољуб Мирјанић. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2005, 271–285. – Summary. – (Споменица ; 2. Одјељење друштвених наука ; 14)

Критичко приређивање извора из фонда Архива Србије Књажеска канцеларија // Наука и образовање : зборник радова са научног скупа / гл. ур. Драго Бранковић ; одг. ур. Ранко Поповић. – Бања Лука : Филозофски факултет, 2005, 281–290. – Summary. – (Научни скупови ; 6/1)

Пресуда о једној породичној деоби 1835. // Мешовита грађа (Miscellanea) 24 (2005) 35–44. – Summary.

Вера и црква у свакодневном животу у 18. веку // Приватни живот у српским земљама у освит модерног доба / прир. Александар Фотић. – Београд : Clio, 2005, 377–399.

Ратне белешке потпоручника Иванка Обреновића (1915–1919) / прир. Божица Младеновић, Н. Радосављевић // Мешовита грађа (Miscellanea) 24 (2005) 277–286. – Summary.

Вести о православној цркви у Босанском пашалуку у извештајима кнезу Милошу из Ужичке нахије и Ужичког окружја (1816–1839) // Зборник МС за историју 74 (2006) 105–116. – Summary.

Владичански конак : (прилог проучавању свакодневног живота епископа под османском влашћу крајем 18. и у првој половини 19. века) // Настава и историја 4, 5 (2006) 7–18. – Summary.

Епархије Бање (Ћустендила) и Самокова у Пећкој патријаршији 1557–1766. // Пауталия – Велбъужд – Кюстендил през векове / ур. Валентин Дебочички. – Кюстендил 2006, 335–343.

Жалба Крсмана Обрадовића против кнеза Јована Митровића-Демира : (прилог проучавању почетака правосуђа у другој деценији 19. века) // Зборник МС за историју 74 (2006) 95–104. – Summary.

Кретање православног свештенства између Османског царства и Хабзбуршке монархије (крај XVII – трећа деценија XIX века) // Проблемът ИзтокЗапад : България и Балканите : статии, документални материали и дискусия. / ур. Тамара Стоилова. – София : Асоциация Клио96, 2006, 113–121. Исто, Zbornik radova Balkan i Panonija kroz istoriju : međunarodni naučni skup. – Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za istoriju, 2006, 205–213.

Епископ, мирски свештеник, монах – обележја свакодневног живота // Приватни живот код Срба у деветнаестом веку : од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата / прир. Ана Столић, Ненад Макуљевић. – Београд : Clio, 2006, 711–736.

Српско-бугарске црквене везе у време Пајсија Хиландарца и његових наследника // Научни трудове – филология 41, 1 (Пловдив 2006) 525–537.

Тимочка епископија по попису из 1836. // Историјски часопис 52 (2006) 257–272. – Summary.

Београдски митрополити 1739–1804. // Историјски часопис 55 (2007) 219–234. – Summary.

Герасим Домнин, ужичко-ваљевски митрополит 1816–1831. // Историјски часопис 54 (2007) 171–192. – Summary.

Два писма српског митрополита Михаила (Јовановића) Рилском манастиру // Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 111–116. – Summary.

Пећка патријаршија од обнове аутокефалности до укидања (1557–1766) // Братство : часопис Друштва „Св. Сава” 11 (2007) 11–34. – Summary.

Писмо Видинске црквене општине српском митрополиту Михаилу (Јовановићу) из септембра 1872. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 31–62. – Summary.

Попис Тимочке епископије из 1836. // Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 31–62. – Summary.

Српске династије у мемоарским списима проте Новака Милошевића // Нововековне српске династије у мемоаристици : [зборник радова са међународног научног скупа]. – Београд / ур. Петар В. Крестић ; гл. и одг. ур. Тибор Живковић. – Београд : Историјски институт, 2007, 387–397. – Summary. – (Зборник радова ; 23)

From Self Taught Literacy to Systematic Education, Education in the Serbian Regions under Ottoman Rule // Etudes balkaniques 43, 2 (2007) 67–82.

Bulgarian Metropolitans in the Orthodox Eparchies in Bosnia and Herzegovina (1766–1878) // Études balkaniques 44, 3 (2008) 121–142.

Синђелије ужичковаљевског митрополита Јоакима из 1785. и 1792. године // Историјска баштина 17 (Ужице 2008) 59–70. – Summary.

Три документа за историју хришћанских цркава у Босни и Херцеговини // Н. Радосављевић, Мирјана Маринковић // Зборник МС за историју 77–78 (2008) 93–100. – Summary.

Херцеговачки митрополити 1766–1878. // Историјски часопис 57 (2008) 175–196. – Summary.

Београдска митрополија по попису из 1826. // Историјски часопис 58 (2009) 231–247. – Summary.

Viktor Tcholakov. Taxidiote de Hilendar et métropolite de Nich // Bulgarian Historical Review 37, 1–2 (2009) 127–142.

Пет непознатих докумената за историју Срба у Босни и Херцеговини у бугарским фондовима // Зборник за историју БиХ 6 (2009) 83–90. – Summary.

Сећања бугарског добровољца Неша Брајкова на догађаје у Херцеговини из 1876. // Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 2009, 127–140. – Summary.

Српски документи из фонда „Симо Соколов” Бугарског историјског архива Софија // Споменик САНУ CXLII. Одељење историјских наука 15 (2009) 125–140. – Summary.

Архимандрит Хаџи Рувим Нешковић (1752–1804) : прилози за биографију // Историјски часопис 59 (2010) 297–320. – Summary.

The Mitropoly of Saraјevo (DabroBosnian Mitropoly) According to Census of 1887 // Etudes Balcaniques 45, 1–2 (2010) 127–147.

Partenius of Zograf, Metropolitan of Nishava (of Pirot) : (Supplement to a Biography) // Bulgarian Historical Review 39, 3–4 (2010) 32–49.

Попис Београдске митрополије из 1826. // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 161–192. – Summary.

The Serbian Revolution and the Creation of the Modern State: The Beginning of Geopolitical Changes in the Balkan Peninsula in the 19th Century // Empires and Peninsulas: Southeastern Europe between Karlowitz and the Peace of Adrianople, 1699–1829 / ed. By Plamen Mitev, Ivan Parvev, Maria Baramova, Vania Racheva. – Berlin : Lit Verlag, 2010, 171–178.

Антим Зепос, ужичковаљевски митрополит 1802–1814. // Историјски часопис 60 (2011) 271–288. – Summary.

Два писма о прикупљању помоћи за манастир Високи Дечани из 1868.
// Братство : часопис Друштва „Св. Савa“ 15 (2011) 107–116. – Summary.

Дабробосанска (Сарајевска) митрополија у време Српске револуције (1804–1815)
// Истраживања 22 (Нови Сад 2011) 205–219. – Summary.

Диплома митрополита Павла Ненадовића о праву дечанских монаха на прикупљање милостиње из 1755. // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 281–288. – Summary.

Рашки, призренски и рашкопризренски митрополити 1766–1878. // Ђурђеви ступови и Будимљанска епархија : зборник радова / ур. Милан Радујко. – Беране : Епископија Будимљанско-никшићка : Манастир Ђурђеви Ступови ; Београд : Филозофски факултет : [и др.], 2011, 665–671. – Summary.

Ужички немири због отмице и насилне исламизације српске девојчице 1819. // Зборник МС за историју 83 (2011) 85–95. – Summary.

Херцеговачка митрополија у време Српске револуције // Архимандрит Арсеније Гаговић и његово доба : зборник радова са научних скупова / ур. Раденко Пејовић. – Подгорица : Удружење Пивљана, 2011, 19–33. – Summary.

Два прилога за историју православне цркве у Босни // Н. В. Радосављевић, Мирјана О. Маринковић // Мешовита
грађа (Miscellanea) 33 (2012) 279–291. – Summary.

Једна османска наредба о војном уништењу Србије из 1807. године // Н. В. Радосављевић, Мирјана О. Маринковић
// Истраживања 23 (Нови Сад 2012) 283–293. – Summary.

Јоаникије, митрополит рашко – призренски // Историјски часопис 61 (2012) 145–163. – Summary.

Повеља сарајевског (дабробосанског) митрополита Пајсија о праву на сакупљање милостиње за манастир Хиландар / Н. В. Радосављевић, Душица М. Стојковић // Зборник за историју Босне и Херцеговине 7 (2012) 111– 119. – Summary.

Препис царског берата о правима чувара барутане тврђаве Јајце из 1709. године/ Н. В. Радосављевић, Мирјана О. Маринковић
// Зборник за историју БиХ 7 (2012) 121–133. – Summary.

Путописна литература о почетку европеизације града у Србији (крај 18. – прва половина 19. века) // Многоликите югоизточно-европейски градове и съвременността на миналото : Сборник в чест на проф. Лилия Кирова / ур. Антоанета Балчева – София : Институт по балканистика със Център по тракология БАН, 2012, 121–138. – Summary.

Where Did Vlatko Vukovićʾs Army Take Communion? (Historical Roots of a Legend) // Belief Narrative Genres / eds. Zoja Karanović, Willem de Blécourt. – Novi Sad : Filozofski fakultet, 2012, 173–178. – Резиме.

Аксентије III Петров Чешмеџијев, херцеговачки митрополит // Истраживања 24 (Нови Сад 2013) 267–284. – Summary.

Викарни епископи Дабробосанске митрополије (1766–1878)
// Историјски часопис 62 (2013) 161–192. – Summary.

Митрополити бугарског порекла у православним епархијама у Босни и Херцеговини (1766–1880)
// Српске студије 4 (2013) 39–59. – Summary.

Неколико извора о пљеваљском крају и Херцеговачкој митрополији под духовном влашћу Васељенске патријаршије (1766–1878) // Гласник Завичајног музеја. Пљевља 8–9 (2013) 145–154. – Summary.

Симо Соколов и српска емиграција у Бугарској 1883–1886. // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 233–267. – Summary.

Užice, the Varosh and the Nahiya in the Times of Fear (1804–1862) // Etudes Balkaniques 49, 3–4 (2013) 95–128. –Summary.

Црквене прилике у Старој Србији од укидања Пећке патријаршије до Велике источне кризе (1766–1878) // Историја и значај Призренске богословије : (поводом 140 годишњице од оснивања) / прир. Славиша Недељковић. – Ниш : Филозофски факултет : Призренска богословија Св. Кирила и Методија : Центар за црквене студије, 2013, 9–29. – Summary. – (Библиотека Научни скупови)

Aутономија православне цркве у Кнежевини Србији и арондација епископија 1831–1836. // Истраживања 25 (Нови Сад 2014) 233–248. – Summary.

Венедикт Краљевић, прилози за биографију // Црквене студије 11 (2014) 353–383. – Summary.

Дабробосанска митрополија у Васељенској патријаршији 1766–1804. // Братство : часопис Друштва „Св. Савa“ 18 (2014) 61–77. – Summary.

Европски утицаји на српско друштво у време формирања модерне државе // Балканите и Светътъ : modus concurrandi / ур. Лиляна Симеонова. – София : Институт по Балканистика със Център по тракология БАН, 2014, 285–306. – Summary.

Епископ Кирил Живковић о рукоположењу свештеника Јована Балтића и приликама у Босни 1804. // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 51–66. – Summary.

Кирил Живковић, епископ пакрачко-славонски (прилози за биографију) // Историјски часопис 63 (2014) 59–76. – Summary.

Данило, митрополит ужичко ваљевски и трновски // Српске студије 6 (2015) 145–162. – Summary.

Ниже дужности у обновљеној црквеношколској општини у Мостару (1888–1891)
// Црквене студије 12 (Ниш 2015) 411–426. – Summary.

Попис муслиманског становништва исељеног из Ужица у Рогатици 1863. године //  Н. В. Радосављевић, Мирјана О. Маринковић // Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 207–237. – Summary.

Годовичка љекаруша / Мedicinal recipe book from the monastery of Godovik // Гора љиљанова : (биљни свет у традиционалној култури Срба) : зборник радова / ур. Зоја Карановић, Јасмина Дражић. – Београд : Удружење фолклориста Србије : Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 2016, 173–183.

Мостарска црквеношколска општина и промене на херцеговачком митрополијском трону (1888–1889)
// Историјски часопис 65 (2016) 307–330. – Summary.

Писмо Јеврема Обреновића кнезу Милошу о разговорима са београдским везиром јануара 1828. // Гласник. Историјски архив Ваљево 50 (2016) 152–165. – Summary.

Српска револуција и црквено питање 1804–1825 // Српска револуција и обнова државности Србије : двеста година од Другог српског устанка / ур. Срђан Рудић, Лела Павловић ; ур. изд. Радомир Ј. Поповић. – Београд : Историјски институт Београд ; Чачак : Mеђуопштински историјски архив Чачак, 2016, 19–35. – Summary. – (Зборник радова ; 31)

Aнтим, eпископ врачански, ловечки и митрополит београдски // Црквене студије 14 (Ниш 2017) 299–315. – Summary.

Иван Снегаров као писац (и) српске историје // Писци српске историје / уредник Драга Мастилововић. – Гацко : СКПД „Просвјета“, 2017, 172–189. – Summary. – (Ћоровићеви сусрети ; 19)

Сеча Река, пример одрживог развоја села : (правило или изузетак) // Село Балкана. Континуитети и промене кроз историју / ур. Срђан Рудић, Светлана Ћалдовић-Шијаковић ; ур. изд. Недељко В. Радосављевић, Снежана Томић. – Београд : Историјски институт ; Сирогојно : Музеј на отвореном „Старо село“, 2017, 387–407. – Summary. – (Зборник радова ; 34) 

Antimus, Bishop of Vratsa and Lovech and Metropolitan of Belgrade // Bulgarian Historical Review XLV, 1-2 (2018) 147-171.

Belgrade Metropolitanate 1825-1831 // Belgrade 1521-1867 / Eds. in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş ; Ed. Dragana Amedoski. – Belgrade : Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, 2018, 297-313. – Özet. – Резиме: Београдска митрополија 1825-1831.

Српска православна црквено-школска општина у Мостару // Глас САНУ 428. Одељење историјских наука 18 (2018) 329–350. – Summary.


Прилози у енциклопедијама:

Српски биографски речник. 1. - Нови Сад : Матица српска, 2004. - Одреднице: Агатангел, митрополит београдски, 59-60; Антим, митрополит београдски, 207-208; Антим, митрополит дабро-босански / Сава епископ Вуковић, Н. Радосављевић, 208; Атанасије, неимар, 294; Бркић, Симеон, игуман, 822.

Српски биографски речник. 2. - Нови Сад : Матица српска, 2006.- Одреднице: Венијамин, митрополит дабробосански, 145-146; Гаврило, митрополит рашки, 566-567; Гаврило, протосинђел, 567; Георгијевић, Лазар, свештеник, 659; Герасим, митрополит рашки, 666; Герасим, митрополит зворнички / С. Вуковић, Н. Радосављвић, 666.

Српски биографски речник. 3. - Нови Сад : Матица српска, 2007. - Одреднице: Данило, митрополит ужичко-ваљевски, 96; Данило, митрополит ужичко-ваљевски, 98; Дедејић, Ђорђе, 132; Дионисије, 299; Домнин, Герасим, 348-349; Ђуровић, Милан Мито / Н. Радосављевић, Б. Ђуровић, 690; Зепос/Зеповић, Антим, 872-873; Зосим, архиепископ охридски, 915-916.

Православная Энциклопедия. Том 21 / под редакцией Патриарха Московского и всея Руди Кирилла. – Москва 2009. – Одреднице: Игнатий II, митр. Дабро-Босанский, 137; Иеремия, митр. Герцеговинский, 289; Иеремия (Папазоглу), митр. Белградский, 290.

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Одреднице: Игњатије, митрополит рашко-призренски, 98; Игњатије, митрополит дабро-босански, 98-99; Игњатије, митрополит дабро-босански, 99; Илијевић, Дионисије, 115; Илић, Милутин Гучанин, 149; Исаија, јеромонах, 189; Јаковљевић, Самуило, 225; Јевстатије, митрополит рашки, 334-335; Јеремија, митрополит херцеговачки, 385-386; Јоаким, митрополит ужичко-ваљевски, 411; Јоаникије III Караџа, 417-418; Јосиф Троношац, 439; Калиник, митрополит дабро-босански, 792; Калиник, митрополит нишки, 792-793; Калиник I Скопљанац, патријарх пећки, 793; Калиник II, патријарх пећки, 793-794.

Йоаким, митр. Ужицко-Валевскй // Православная Энциклопедия. Том 23 // под редакцией Патриарха Московского и всея Руди Кирилла. – Москва 2010, 152.

Православная Энциклопедия. Том 25 // под редакцией Патриарха Московского и всея Руди Кирилла. – Москва 2011. – Одреднице: Йоанникий (Нешкович), еп. Ужицко-Крушевацкий, 108; Йоанникий III (Караджа), патриарх Печский, 118-119; Йосиф, митр. Герцеговинский, 607-608.

Српски биографски речник. 5. - Нови Сад : Матица српска, 2011. - Одреднице: Којадиновић Радован, 159; Кирил II, патријарх пећки, 58; Кирил, митрополит дабробосански, 57; Кирил, митрополит београдски, 57-58; Константин II, васељенски патријарх, 198; Константин, митрополит скопски, 198; Краљевић, Венедикт, далматински епископ, 327-328; Крстић Теофил (Теоктист), дечански игуман, 394; Ламбровић Леонтије, митрополит београдски, 546-547; Лазаревић Алекса, протопрезвитер, 475; Лазаревић, Пајсије, митрополит дабробосански, 507-508.

Православная Энциклопедия. Том 29 // под редакцией Патриарха Московского и всея Руди Кирилла. – Москва 2012. – Одреднице: Каллиник I, патриарх Печский, 512-513; Каллиник II, патриарх Печский, 513; Каллиник II, митр. Нишкий, 513.

Каона, мон-рь // Православная Энциклопедия, под редакцией Патриарха Московского и всея Руди Кирилла. Том 30. – Москва 2012, 528.

Карловацкая митрополия // Православная Энциклопедия. Т. 31 // под редакцией Патриарха Московского и всея Руди Кирилла. – Москва 2012 [2013] 170-175.

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Одреднице: Методије, митрополит београдски, 384-385; Милошевић, Богољуб Н., 650; Милошевић, Михаило Б., 668-669; Милошевић, Новак, 670-671.

Nedeljko V. Radosavljević, Ph. D.
Principal Research Fellow
e-mail: nedeljko.radosavljevic@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1965.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work Foreign policy of Serbia during the reign of Milan Obrenović in 1993.
M. A. thesis: Archbishopric of Užice and Valjevo 1739-1804, 1999.
Ph. D. thesis: Church in the Pashaluk of Belgrade under the authority of the Ecumenical Patriarchate between the years of 1766 to 1831 at the Faculty of Philosophy in Banja Luka, 2004.
Worked as an archivist in Historical Archives of Valjevo, at the Faculty of Philosophy in Srpsko Sarajevo, Museum "Sirogojno", Faculty of Philosophy in Niš.
Working in the Institute of History since 2001.
As a scholarship-holder of the Ministery of Science and Environmental Protection of the Republic of Serbia he was pursuing his postdoctoral studies at the Institute of History of the Bulgarian Academy of Sciences in Sofia from June to December 2006. He is an associate member of the Matica srpska in Novi Sad, associate on the compilation of the Serbian biographical dictionary of Matica srpska as well as of the Biographical lexicon of the Valjevo region.
Field of Research: History of the Serbian Orthodox Church from the 15th to the 19thcenturies; social history of Serbian village and rural population in the 18th and the 19th centuries.
Languages: Russian, German, Bulgarian, Italian.


Monographs:

Ужичко-ваљевска митрополија 1739–1804. – Ваљево : Историјски архив, 2000. – 223 стр. – Summary.

Школа у Сечој Реци, сто педесет година трајања. – Косјерић : Основна школа „Мито Игумановић”, 2000. – 131
стр. – Summary.

Црква брвнара у Сечој Реци, историја. – Београд : Музеј Српске православне цркве ; Сирогојно : Музеј Старо Село,
2002. – 154 стр. – Summary.

Књажеска канцеларија : Ужичка нахија. Књ. 1 : (1816–1830) / прир. Н. Радосављевић. – Ужице : Историјски архив
; Београд : Архив Србије, 2005. – 344 стр.

Успомене (1900–1944) / Милан-Мито Ђуровић ; прир. Н. Радосављевић. – Београд : Историјски институт, 2005. –
152 стр. – (Мешовита грађа (Miscellanea) ; 25)

Књажеска канцеларија : Ужичка нахија, документи. Књ. 2 : (1831–1839) / прир. Н. Радосављевић. – 2006. – 461 стр.

Књажеска канцеларија. Ужички суд (1825–1839) / прир. Н. Радосављевић. – Ужице : Историјски архив ; Београд :
Архив Србије, 2006. – 136 стр.

Грађа за историју Сарајевске (Дабробосанске) митрополије 1836–1878. – Београд : Историјски институт, 2007. –
185 стр. – (Извори за српску историју ; 4. Историја XIX и XX века ; 2)

Православна црква у Београдском пашалуку 1766–1831 : (управа Васељенске патријаршије). – Београд :
Историјски институт, 2007. – 509 стр. – Summary. – (Посебна издања ; 53)

Ваљевски магистрат 1824–1831 : документа. – Ваљево : Међуопштински историјски архив, 2008. – 264 стр. –
Summary.

Шест портрета православних митрополита 1766–1891. – Београд : Историјски институт, 2009. – 188 стр. –
Summary. – (Посебна издања ; 57)

Српска православна митрополија карловачка : по подацима од 1905. године / Мата Косовац ; приређивач и аутор
поговора Н. Радосављевић. – Загреб : СКД „Просвјета”, 2012. – 1234 стр.

Стара црква у Миличиници : Књига прихода и расхода (1846–1863). – Београд : Историјски институт, 2012. – 152 стр.

Стара црква у Субјелу. – Ужице : Историјски архив, 2012. – 169 стр. – Summary.

Црква брвнара у Сечој Реци. – 2. доп. изд. – Ужице : Историјски архив, 2012. – 168 стр. – Summary.

Ужице, град и нахија – окружје у времену страха (1788–1862). – Ужице : Историјски архив, 2013. – 196 стр. – Summary.

The Suffering of Old Serbia and Macedonia in the 19th Century : Testimonies of Dečani Monastery Abbot Fr. Seraphim
Ristić (1864) and Bishop Sava Barać – Dečanac (1882), introduction N. Radosavljević. – Dečani : Visoki Dečani
Monastery, 2016. – 120 str.

Време страха : град, нахија и окружје-Ужице (1788-1862). – Београд : Еволута, 2017. – 162 стр.


Articles and essays: 

Прилози за историју цркве у Сечој Реци // Ужички зборник 23 (1994) 65–78. – Summary.

Споменици крајпуташи у Сечој Реци // Ужички зборник 24 (1995) 211–232. – Summary.

Сеча Река у народним предањима и историјским изворима XV–XVIII века // Гласник. Историјски архив Ваљево 30 (1996) 66–73. – Summary.

Ваљевска епископија по Извештенију из 1735. // Гласник. Историјски архив Ваљево 31 (1997) 9–37. – Summary.

Летописне белешке проте Новака Милошевића // Ужички зборник 25–26 (1997) 261–278. – Summary.

Ваљевска епископија 1718–1739 // Гласник. Историјски архив Ваљево 32 (1998) 9–33. – Summary.

Летопис породице Милошевић / Прота Новак Милошевић ; прир. Н. Радосављевић // Ужички зборник 27 (1998) 287–312. – Summary.

Усмена хроника Сече Реке и историјска реалност – прилог проучавању насељавања Ужичке Црне Горе // Годишњак за друштвену историју IV, 1 (1998) 75–85. – Summary.

Свештенство Ужичко-ваљевске митрополије // Гласник. Историјски архив Ваљево 33 (1999) 51–74. – Summary.

Selo zapadne Srbije u srpskoj istoriografiji // Principi i praksa održivosti u razvoju naselja u Srbiji. 2 : Simpozijum Naselja u Srbiji u 21. veku / ur. Ružica Bogdanović, Borislav Stojkov. – Beograd : Udruženje urbanista Srbije, 2000, 439–448. – Summary.

Ученици Богословије у Сремским Карловцима 1794–1805 // Радови Филозофског факултета у Српском Сарајеву 2 (2000) 227–234. – Summary.

Шабачка епископија по попису из 1836. // Гласник Историјског архива. Ваљево 34 (2000) 53–82. – Summary.

Реорганизација црквене управе у западној Србији и источној Босни по склапању Београдског мира 1739. // Зборник друштвено-хуманистичких наука 1 (Бања Лука 2001) 253–262. – Summary.

Два писма херцеговачког митрополита Аксентија II Паликуће (1751–1760) // Гласник Завичајног музеја. Пљевља 2 (2001) 255–261. – Summary.

Локалне историје и историје села – проблеми и перспективе (пример западне Србије) // Филозофско-филолошке науке на почетку 21. вијека : проблеми и правци развоја : зборник радова са научног скупа / ур. Драго Бранковић, Младен Шукало. – Бања Лука : Филозофски факултет, 2001, 313–328. – Summary. – (Научни скупови ; 2)

Село и сељаштво у упитним листовима Матице српске // Историјски часопис 48 (2001) 203–217. – Summary.

Ужичко-ваљевска митрополија у време укидања Пећке патријаршије // Пожешки годишњак 1 (2001) 182–192. – Summary.

Школовање свештенства у Србији од Београдског мира до Првог српског устанка 1739–1804. // Наука и образовање : битни чиниоци српске духовности : зборник радова са научног скупа / гл. ур. Драго Бранковић ; одг. уред. Перко Војиновић. – Бања Лука : Филозофски факултет, 2001, 246–260. – (Научни скупови ; 1)

Видинска митрополија 1739–1834. // Историјски часопис 49 (2002) 163–182. – Summary.

Корпуси историјских извора Љубомира Стојановића и њихов значај за историјску науку // Љубомир Стојановић : живот и дело : научни скуп. – Ужице : Учитељски факултет, 2002, 411–424. – Резюме.

Поповићи из Субјела, једна војводска и свештеничка породица // Зборник МС за историју 65–66 (2002) 195–209. – Summary.

Проблеми истраживања локалне историје : (пример западне Србије) // Гласник. Историјски архив Ваљево 36 (2002) 113–127. – Summary.

Утицај савременог тренутка на избор тема истраживања у српској историографији // Наука и наша друштвена стварност : зборник радова са научног скупа / ур. Драго Бранковић, Младен Шукало. – Бања Лука : Филозофски факултет, 2002, 289–302. – (Научни скупови ; 3/2)

Кретање становништва између источне Босне и Херцеговине и западне Србије од XVI до почетка XIX века у светлу црквених извора // Земља Павловића : средњи вијек и период турске владавине : зборник радова са научног скупа / гл. ур. Милан Васић ; одг. ур. Рајко Кузмановић. – Бања Лука ; Српско Сарајево : Академија наука и умјетности Републике Српске : Универзитет Српско Сарајево, 2003, 379–394. – Summary. – (Научни скупови ; 5. Одјељење друштвених наука ; 7)

Породична историја проте Лазара Поповића из Субјела // Мешовита грађа (Miscellanea) 21 (2003) 9–20. – Summary.

Православна црква на Балкану у списима путописаца са истока и запада Европе (од краја XVII до средине XIX века) // Проблемът изток – запад, историческа перспектива / ур. Тамара Стоилова. – София : Институт по история БАН, 2003, 211–228.

Прилози за историју Херцеговачке митрополије // Радови Филозофског факултета. Бања Лука 6 (2003) 159–166. – Summary.

Српско село у историографији : (пример ужичког села) // Српско село : могућности и даљи правци истраживања. – Београд : Историјски институт ; Сирогојно : Музеј на отвореном „Старо село”, 2003, 89–102. – Summary. – (Зборник радова ; 22)

Улога помоћних историјских наука у истраживању историје православне цркве : (друга половина XVIII – прва половина XIX века) // Јединство наука данас : (интердисциплинарни приступ сазнању) : зборник радова са научног скупа / гл. ур. Драго Бранковић ; одг. ур. Младен Шукало. – Бања Лука : Филозофски факултет, 2003, 381–386. – (Научни скупови ; 4/1)

Школовање свештенства у Карловачкој богословији 1794–1820. // Образовање код Срба кроз векове / одг. ур. Радослав Петковић, Петар В. Крестић, Тибор Живковић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства : Друштво историчара Србије : Историјски институт, 2003, 41–62. – Summary. – (Зборник радова ; 21)

Алекса Поповић, устанички војвода Ужичке нахије // Српска револуција 1804–1815. и Босна и Херцеговина / гл. ур. Рајко Кузмановић. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2004, 381–393. – Summary. – (Научни скупови ; 6. Одељење друштвених наука ; 8)

Башча, авлија, врт (прилог истраживању културе живљења у Србији крајем XVIII и почетком XIX века) // XVIII столеће. 5 : радови са научног скупа / ур. Никола Грдинић. – Нови Сад : Друштво за проучавање XVIII века : Завод за културу Војводине, 2004, 77–83. -Résumé.

Босанска Градишка и Мостар у два извештаја с почетка двадесетог века // Зборник за историју Босне и Херцеговине 4 (2004) 297–316. – Summary.

Видин – българско и сръбско духовно средище // Черно море между изтока и запада : Река Дунав мост между народи и култури : IX Понтийски четения / ур. Снежка Панова, Вълкан Вълканов, Ваня Лозанова. – Варна : Университет Чърноризац Храбар, 2004, 204–221.

Изследване на историята на православната църква при Българи и Сърби, отношение между двете историографии // Българистични студии. 2 / ур. Василка Радева. – София : Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2004, 171–185.

Православна црква и српска устаничка држава : (међусобни однос) // Традиција и савременост. [1] : зборник радова са научног скупа / одг. ур. Младен Шукало. – Бања Лука : Филозофски факултет, 2004, 421–434. – Summary. – (Научни скупови ; 5/2)

Прилози за историју Првог српског устанка из породичне збирке Поповића // Мешовита грађа (Miscellanea) 23 (2004) 89–113. – Summary.

Религиозност српског друштва крајем XVIII и почетком XIX века // Братство : часопис Друштва „Св. Сава” 8 (2004) 113–127. – Summary.

Три писма сарајевског митрополита Игњатија из 1851. године // Зборник МС за историју 69–70 (2004) 275–284. – Summary.

Добробосански (сарајевски) митрополит Серафим // Споменица Милана Васића / прир. Раде Михаљчић ; гл. ур. Рајко Кузмановић ; одг. ур. Драгољуб Мирјанић. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2005, 271–285. – Summary. – (Споменица ; 2. Одјељење друштвених наука ; 14)

Критичко приређивање извора из фонда Архива Србије Књажеска канцеларија // Наука и образовање : зборник радова са научног скупа / гл. ур. Драго Бранковић ; одг. ур. Ранко Поповић. – Бања Лука : Филозофски факултет, 2005, 281–290. – Summary. – (Научни скупови ; 6/1)

Пресуда о једној породичној деоби 1835. // Мешовита грађа (Miscellanea) 24 (2005) 35–44. – Summary.

Вера и црква у свакодневном животу у 18. веку // Приватни живот у српским земљама у освит модерног доба / прир. Александар Фотић. – Београд : Clio, 2005, 377–399.

Ратне белешке потпоручника Иванка Обреновића (1915–1919) / прир. Божица Младеновић, Н. Радосављевић // Мешовита грађа (Miscellanea) 24 (2005) 277–286. – Summary.

Вести о православној цркви у Босанском пашалуку у извештајима кнезу Милошу из Ужичке нахије и Ужичког окружја (1816–1839) // Зборник МС за историју 74 (2006) 105–116. – Summary.

Владичански конак : (прилог проучавању свакодневног живота епископа под османском влашћу крајем 18. и у првој половини 19. века) // Настава и историја 4, 5 (2006) 7–18. – Summary.

Епархије Бање (Ћустендила) и Самокова у Пећкој патријаршији 1557–1766. // Пауталия – Велбъужд – Кюстендил през векове / ур. Валентин Дебочички. – Кюстендил 2006, 335–343.

Жалба Крсмана Обрадовића против кнеза Јована Митровића-Демира : (прилог проучавању почетака правосуђа у другој деценији 19. века) // Зборник МС за историју 74 (2006) 95–104. – Summary.

Кретање православног свештенства између Османског царства и Хабзбуршке монархије (крај XVII – трећа деценија XIX века) // Проблемът ИзтокЗапад : България и Балканите : статии, документални материали и дискусия. / ур. Тамара Стоилова. – София : Асоциация Клио96, 2006, 113–121. Исто, Zbornik radova Balkan i Panonija kroz istoriju : međunarodni naučni skup. – Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za istoriju, 2006, 205–213.

Епископ, мирски свештеник, монах – обележја свакодневног живота // Приватни живот код Срба у деветнаестом веку : од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата / прир. Ана Столић, Ненад Макуљевић. – Београд : Clio, 2006, 711–736.

Српско-бугарске црквене везе у време Пајсија Хиландарца и његових наследника // Научни трудове – филология 41, 1 (Пловдив 2006) 525–537.

Тимочка епископија по попису из 1836. // Историјски часопис 52 (2006) 257–272. – Summary.

Београдски митрополити 1739–1804. // Историјски часопис 55 (2007) 219–234. – Summary.

Герасим Домнин, ужичко-ваљевски митрополит 1816–1831. // Историјски часопис 54 (2007) 171–192. – Summary.

Два писма српског митрополита Михаила (Јовановића) Рилском манастиру // Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 111–116. – Summary.

Пећка патријаршија од обнове аутокефалности до укидања (1557–1766) // Братство : часопис Друштва „Св. Сава” 11 (2007) 11–34. – Summary.

Писмо Видинске црквене општине српском митрополиту Михаилу (Јовановићу) из септембра 1872. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 31–62. – Summary.

Попис Тимочке епископије из 1836. // Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 31–62. – Summary.

Српске династије у мемоарским списима проте Новака Милошевића // Нововековне српске династије у мемоаристици : [зборник радова са међународног научног скупа]. – Београд / ур. Петар В. Крестић ; гл. и одг. ур. Тибор Живковић. – Београд : Историјски институт, 2007, 387–397. – Summary. – (Зборник радова ; 23)

From Self Taught Literacy to Systematic Education, Education in the Serbian Regions under Ottoman Rule // Etudes balkaniques 43, 2 (2007) 67–82.

Bulgarian Metropolitans in the Orthodox Eparchies in Bosnia and Herzegovina (1766–1878) // Études balkaniques 44, 3 (2008) 121–142.

Синђелије ужичковаљевског митрополита Јоакима из 1785. и 1792. године // Историјска баштина 17 (Ужице 2008) 59–70. – Summary.

Три документа за историју хришћанских цркава у Босни и Херцеговини // Н. Радосављевић, Мирјана Маринковић // Зборник МС за историју 77–78 (2008) 93–100. – Summary.

Херцеговачки митрополити 1766–1878. // Историјски часопис 57 (2008) 175–196. – Summary.

Београдска митрополија по попису из 1826. // Историјски часопис 58 (2009) 231–247. – Summary.

Viktor Tcholakov. Taxidiote de Hilendar et métropolite de Nich // Bulgarian Historical Review 37, 1–2 (2009) 127–142.

Пет непознатих докумената за историју Срба у Босни и Херцеговини у бугарским фондовима // Зборник за историју БиХ 6 (2009) 83–90. – Summary.

Сећања бугарског добровољца Неша Брајкова на догађаје у Херцеговини из 1876. // Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 2009, 127–140. – Summary.

Српски документи из фонда „Симо Соколов” Бугарског историјског архива Софија // Споменик САНУ CXLII. Одељење историјских наука 15 (2009) 125–140. – Summary.

Архимандрит Хаџи Рувим Нешковић (1752–1804) : прилози за биографију // Историјски часопис 59 (2010) 297–320. – Summary.

The Mitropoly of Saraјevo (DabroBosnian Mitropoly) According to Census of 1887 // Etudes Balcaniques 45, 1–2 (2010) 127–147.

Partenius of Zograf, Metropolitan of Nishava (of Pirot) : (Supplement to a Biography) // Bulgarian Historical Review 39, 3–4 (2010) 32–49.

Попис Београдске митрополије из 1826. // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 161–192. – Summary.

The Serbian Revolution and the Creation of the Modern State: The Beginning of Geopolitical Changes in the Balkan Peninsula in the 19th Century // Empires and Peninsulas: Southeastern Europe between Karlowitz and the Peace of Adrianople, 1699–1829 / ed. By Plamen Mitev, Ivan Parvev, Maria Baramova, Vania Racheva. – Berlin : Lit Verlag, 2010, 171–178.

Антим Зепос, ужичковаљевски митрополит 1802–1814. // Историјски часопис 60 (2011) 271–288. – Summary.

Два писма о прикупљању помоћи за манастир Високи Дечани из 1868. // Братство : часопис Друштва „Св. Савa“ 15 (2011) 107–116. – Summary.

Дабробосанска (Сарајевска) митрополија у време Српске револуције (1804–1815) // Истраживања 22 (Нови Сад 2011) 205–219. – Summary.

Диплома митрополита Павла Ненадовића о праву дечанских монаха на прикупљање милостиње из 1755. // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 281–288. – Summary.

Рашки, призренски и рашкопризренски митрополити 1766–1878. // Ђурђеви ступови и Будимљанска епархија : зборник радова / ур. Милан Радујко. – Беране : Епископија Будимљанско-никшићка : Манастир Ђурђеви Ступови ; Београд : Филозофски факултет : [и др.], 2011, 665–671. – Summary.

Ужички немири због отмице и насилне исламизације српске девојчице 1819. // Зборник МС за историју 83 (2011) 85–95. – Summary.

Херцеговачка митрополија у време Српске револуције // Архимандрит Арсеније Гаговић и његово доба : зборник радова са научних скупова / ур. Раденко Пејовић. – Подгорица : Удружење Пивљана, 2011, 19–33. – Summary.

Два прилога за историју православне цркве у Босни // Н. В. Радосављевић, Мирјана О. Маринковић // Мешовита
грађа (Miscellanea) 33 (2012) 279–291. – Summary.

Једна османска наредба о војном уништењу Србије из 1807. године // Н. В. Радосављевић, Мирјана О. Маринковић
// Истраживања 23 (Нови Сад 2012) 283–293. – Summary.

Јоаникије, митрополит рашко – призренски // Историјски часопис 61 (2012) 145–163. – Summary.

Повеља сарајевског (дабробосанског) митрополита Пајсија о праву на сакупљање милостиње за манастир Хиландар / Н. В. Радосављевић, Душица М. Стојковић // Зборник за историју Босне и Херцеговине 7 (2012) 111– 119. – Summary.

Препис царског берата о правима чувара барутане тврђаве Јајце из 1709. године/ Н. В. Радосављевић, Мирјана О. Маринковић // Зборник за историју БиХ 7 (2012) 121–133. – Summary.

Путописна литература о почетку европеизације града у Србији (крај 18. – прва половина 19. века) // Многоликите югоизточно-европейски градове и съвременността на миналото : Сборник в чест на проф. Лилия Кирова / ур. Антоанета Балчева – София : Институт по балканистика със Център по тракология БАН, 2012, 121–138. – Summary.

Where Did Vlatko Vukovićʾs Army Take Communion? (Historical Roots of a Legend) // Belief Narrative Genres / eds. Zoja Karanović, Willem de Blécourt. – Novi Sad : Filozofski fakultet, 2012, 173–178. – Резиме.

Аксентије III Петров Чешмеџијев, херцеговачки митрополит // Истраживања 24 (Нови Сад 2013) 267–284. – Summary.

Викарни епископи Дабробосанске митрополије (1766–1878) // Историјски часопис 62 (2013) 161–192. – Summary.

Митрополити бугарског порекла у православним епархијама у Босни и Херцеговини (1766–1880) // Српске студије 4 (2013) 39–59. – Summary.

Неколико извора о пљеваљском крају и Херцеговачкој митрополији под духовном влашћу Васељенске патријаршије (1766–1878) // Гласник Завичајног музеја. Пљевља 8–9 (2013) 145–154. – Summary.

Симо Соколов и српска емиграција у Бугарској 1883–1886. // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 233–267. – Summary.

Užice, the Varosh and the Nahiya in the Times of Fear (1804–1862) // Etudes Balkaniques 49, 3–4 (2013) 95–128. –Summary.

Црквене прилике у Старој Србији од укидања Пећке патријаршије до Велике источне кризе (1766–1878) // Историја и значај Призренске богословије : (поводом 140 годишњице од оснивања) / прир. Славиша Недељковић. – Ниш : Филозофски факултет : Призренска богословија Св. Кирила и Методија : Центар за црквене студије, 2013, 9–29. – Summary. – (Библиотека Научни скупови)

Aутономија православне цркве у Кнежевини Србији и арондација епископија 1831–1836. // Истраживања 25 (Нови Сад 2014) 233–248. – Summary.

Венедикт Краљевић, прилози за биографију // Црквене студије 11 (2014) 353–383. – Summary.

Дабробосанска митрополија у Васељенској патријаршији 1766–1804. // Братство : часопис Друштва „Св. Савa“ 18 (2014) 61–77. – Summary.

Европски утицаји на српско друштво у време формирања модерне државе // Балканите и Светътъ : modus concurrandi / ур. Лиляна Симеонова. – София : Институт по Балканистика със Център по тракология БАН, 2014, 285–306. – Summary.

Епископ Кирил Живковић о рукоположењу свештеника Јована Балтића и приликама у Босни 1804. // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 51–66. – Summary.

Кирил Живковић, епископ пакрачко-славонски (прилози за биографију) // Историјски часопис 63 (2014) 59–76. – Summary.

Данило, митрополит ужичко ваљевски и трновски // Српске студије 6 (2015) 145–162. – Summary.

Ниже дужности у обновљеној црквеношколској општини у Мостару (1888–1891) // Црквене студије 12 (Ниш 2015) 411–426. – Summary.

Попис муслиманског становништва исељеног из Ужица у Рогатици 1863. године // Н. В. Радосављевић, Мирјана О. Маринковић // Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 207–237. – Summary.

Годовичка љекаруша / Мedicinal recipe book from the monastery of Godovik // Гора љиљанова : (биљни свет у традиционалној култури Срба) : зборник радова / ур. Зоја Карановић, Јасмина Дражић. – Београд : Удружење фолклориста Србије : Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 2016, 173–183.

Мостарска црквеношколска општина и промене на херцеговачком митрополијском трону (1888–1889) // Историјски часопис 65 (2016) 307–330. – Summary.

Писмо Јеврема Обреновића кнезу Милошу о разговорима са београдским везиром јануара 1828. // Гласник. Историјски архив Ваљево 50 (2016) 152–165. – Summary.

Српска револуција и црквено питање 1804–1825 // Српска револуција и обнова државности Србије : двеста година од Другог српског устанка / ур. Срђан Рудић, Лела Павловић ; ур. изд. Радомир Ј. Поповић. – Београд : Историјски институт Београд ; Чачак : Mеђуопштински историјски архив Чачак, 2016, 19–35. – Summary. – (Зборник радова ; 31)

Aнтим, eпископ врачански, ловечки и митрополит београдски // Црквене студије 14 (Ниш 2017) 299–315. – Summary.

Иван Снегаров као писац (и) српске историје // Писци српске историје / уредник Драга Мастилововић. – Гацко : СКПД „Просвјета“, 2017, 172–189. – Summary. – (Ћоровићеви сусрети ; 19)

Сеча Река, пример одрживог развоја села : (правило или изузетак) // Село Балкана. Континуитети и промене кроз историју / ур. Срђан Рудић, Светлана Ћалдовић-Шијаковић ; ур. изд. Недељко В. Радосављевић, Снежана Томић. – Београд : Историјски институт ; Сирогојно : Музеј на отвореном „Старо село“, 2017, 387–407. – Summary. – (Зборник радова ; 34) 

Antimus, Bishop of Vratsa and Lovech and Metropolitan of Belgrade // Bulgarian Historical Review XLV, 1-2 (2018) 147-171.

Belgrade Metropolitanate 1825-1831 // Belgrade 1521-1867 / Eds. in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş ; Ed. Dragana Amedoski. – Belgrade : Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, 2018, 297-313. – Özet: 1825-1831 yılları arasinda Belgrad metropolitanlığı.

Српска православна црквено-школска општина у Мостару // Глас САНУ 428. Одељење историјских наука (Glas. Classe des sciences historiques) 18 (2018) 329–350. – Summary: Serbian Orthodox Church-Educational Municipality in Mostar.


Encyclopedic entries:

Српски биографски речник. 1. - Нови Сад : Матица српска, 2004. - Entries: Агатангел, митрополит београдски, 59-60; Антим, митрополит београдски, 207-208; Антим, митрополит дабро-босански / Сава епископ Вуковић, Н. Радосављевић, 208; Атанасије, неимар, 294; Бркић, Симеон, игуман, 822.

Српски биографски речник. 2. - Нови Сад : Матица српска, 2006.- Entries: Венијамин, митрополит дабробосански, 145-146; Венијамин, митрополит дабробосански, 145-146; Гаврило, митрополит рашки, 566-567; Гаврило, протосинђел, 567; Георгијевић, Лазар, свештеник, 659; Герасим, митрополит рашки, 666; Герасим, митрополит зворнички / С. Вуковић, Н. Радосављвић, 666.

Српски биографски речник. 3. - Нови Сад : Матица српска, 2007. - Entries: Данило, митрополит ужичко-ваљевски, 96; Данило, митрополит ужичко-ваљевски, 98; Дедејић, Ђорђе, 132; Дионисије, 299; Домнин, Герасим, 348-349; Ђуровић, Милан Мито / Н. Радосављевић, Б. Ђуровић, 690; Зепос/Зеповић, Антим, 872-873; Зосим, архиепископ охридски, 915-916.

Православная Энциклопедия. Том 21 / под редакцией Патриарха Московского и всея Руди Кирилла. – Москва 2009. – Entries: Игнатий II, митр. Дабро-Босанский, 137; Иеремия, митр. Герцеговинский, 289; Иеремия (Папазоглу), митр. Белградский, 290.

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Entries: Игњатије, митрополит рашко-призренски, 98; Игњатије, митрополит дабро-босански, 98-99; Игњатије, митрополит дабро-босански, 99; Илијевић, Дионисије, 115; Илић, Милутин Гучанин, 149; Исаија, јеромонах, 189; Јаковљевић, Самуило, 225; Јевстатије, митрополит рашки, 334-335; Јеремија, митрополит херцеговачки, 385-386; Јоаким, митрополит ужичко-ваљевски, 411; Јоаникије III Караџа, 417-418; Јосиф Троношац, 439; Калиник, митрополит дабро-босански, 792; Калиник, митрополит нишки, 792-793; Калиник I Скопљанац, патријарх пећки, 793; Калиник II, патријарх пећки, 793-794.

Йоаким, митр. Ужицко-Валевскй // Православная Энциклопедия. Том 23 // под редакцией Патриарха Московского и всея Руди Кирилла. – Москва 2010, 152.

Православная Энциклопедия. Том 25 // под редакцией Патриарха Московского и всея Руди Кирилла. – Москва 2011. – Entries: Йоанникий (Нешкович), еп. Ужицко-Крушевацкий, 108; Йоанникий III (Караджа), патриарх Печский, 118-119; Йосиф, митр. Герцеговинский, 607-608.

Српски биографски речник. 5. - Нови Сад : Матица српска, 2011. - Entries: Којадиновић Радован, 159; Кирил II, патријарх пећки, 58; Кирил, митрополит дабробосански, 57; Кирил, митрополит београдски, 57-58; Константин II, васељенски патријарх, 198; Константин, митрополит скопски, 198; Краљевић, Венедикт, далматински епископ, 327-328; Крстић Теофил (Теоктист), дечански игуман, 394; Ламбровић Леонтије, митрополит београдски, 546-547; Лазаревић Алекса, протопрезвитер, 475; Лазаревић, Пајсије, митрополит дабробосански, 507-508.

Православная Энциклопедия. Том 29 // под редакцией Патриарха Московского и всея Руди Кирилла. – Москва 2012. – Entries: Каллиник I, патриарх Печский, 512-513; Каллиник II, патриарх Печский, 513; Каллиник II, митр. Нишкий, 513.

Каона, мон-рь // Православная Энциклопедия, под редакцией Патриарха Московского и всея Руди Кирилла. Том 30. – Москва 2012, 528.

Карловацкая митрополия // Православная Энциклопедия. Т. 31 // под редакцией Патриарха Московского и всея Руди Кирилла. – Москва 2012 [2013] 170-175.

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Entries: Методије, митрополит београдски, 384-385; Милошевић, Богољуб Н., 650; Милошевић, Михаило Б., 668-669; Милошевић, Новак, 670-671.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise