css templates

др Ана Столић

виши научни сарадник
e-mail: ana.stolic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођена је у Београду (1962) где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је 1987. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, где је 1995. одбранила магистарску тезу Краљица Драга Обреновић. Докторску дисертацију Политичка и дипломатска делатност Ђорђа Симића одбранила је 2003. на истом факултету.
У Историјском институту ради од 1995. године. Била је директорка Историјског музеја Србије (2007–2012), као и председница Научног већа Историјског института (2012–2014).

Област истраживања: друштвена историја Србије у 19. и почетком 20. века, женска и родна историја. 

Монографије:

Рудничка нахија 1816–1839. Документа Књажеске канцеларије / прир. Радош Љушић, А. Самарџић [Столић]. – Горњи Милановац : Дечије новине, 1995. – 389 стр.

Државни попис становништва Србије 1862–1863 (Општина Горњи Милановац) / прир. А. Столић. – Горњи Милановац : Музеј Рудничко-таковског краја, 1997. – 383 стр.

Краљица Драга : биографија. – Београд : Удружење за српску повесницу, 2000. – 190 стр.

Успомене / Савка Суботић ; приредила и уводну студију написала Ана Столић. – Београд : Српска књижевна задруга, 2001. – 176 стр.

Ђорђе Симић – последњи српски дипломата XIX века. – Београд : Историјски институт ; Бон : Михајло Жикић Фондација, 2003. – 318 стр. – Zusammenfassung.

Улога жене : феминистичка гледишта Јаше Томића / Јаша Томић ; приредила и уводну студију написала А. Столић. – Нови Сад : Прометеј, 2006. – 714 стр.

Краљица Драга Обреновић. – Београд : Завод за уџбенике, 2009. – 217 стр.

Београд у доба кнеза Милоша Обреновића. – Београд : Креативни центар, 2010. –32 стр.

Сестре Српкиње : појава покрета за еманципацију жена и феминизма у Краљевини Србији. – Београд : Evoluta, 2015. – 171 стр. – II допуњено издање. – 210 стр. – Résumé.
 

Расправе, чланци и прилози:

Dvor u Beogradu (1880/1903) između tradicionalnog i modernog, Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka. 2 / ur. Latinka Perović. – Beograd : Institut za noviju istoriju Srbije, 1998, 100–113.

Страначка генерација // Српске политичке генерације (1788–1918) : чланци са Округлог стола / ур. Славенко Терзић. – Београд : Историјски институт САНУ, 1998, 105–113. – Summary. – (Зборник радова ; 15)

Жена у мемоарима 19. века // Перо и повест : српско друштво у сећањима : зборник радова. – Београд : Филозофски факултет, 1999, 9–20. – Summary.

From childhood to womanhood: The Ideological basis of the Upbringing of Female Children at the end of the 19th Century, Childhood in South East Europe : historical perspectives on growing up in the 19th and 20th century / Eds. Slobodan Naumović, Miroslav Jovanović , Beograd : Udruženje za društvenu istoriju ; Graz : Institut für Geschichte der Universität, Abteilung Südosteuropäische Geschichte, 2001, 97–111.

Емотивни свет појединца у преписци друге половине 19. века // Писмо : зборник радова. – Београд : Друштво за српску повесницу, 2001, 177–187.

Vocation or Hobby: Social Identity of Female Teachers in 19th Century Serbia // Gender Relations in South Eastern Europe: Historical Perspectives on Womanhood and Manhood in 19th and 20th Century / Eds. Slobodan Naumović, Miroslav Jovanović. – Beograd : Udruženje za društvenu istoriju ; Graz : Institut für Geschichte der Universität, Arbteilung Südosteuropäische Geschichte, 2002, 55–91.

Порицање и одбрана историје. Постмодернизам, постструктурализам и историјска наука / А. Столић, Ненад Миленковић // Историјски часопис 52 (2005) 347–375. – Summary.

Od istorijе žena do rodne istorije // Žena u istoriji Evrope : od srednjeg veka do danas / Gizela Bok. – Beograd : Clio, 2005, 425–447. – (Agora)

Nations und Staatsbildung bei den Serben // Österreichische Osthefte 47, 1–4 (2005) 159–175.

Приватни живот код Срба у деветнаестом веку : од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата / пр. А. Столић, Ненад Макуљевић – Београд : Clio, 2006. – (Polis). – Поглавља: Родни односи у „царству подељених сфера“, 89–112; Приватност у служби репрезентације – Двор последњих Обреновића, 331–359.

O kulturnoj (re)produkciji nacije: rod i nacija u stavovima srpske elite početkom XX veka // Teorije i politike roda, rodni identiteti u književnostima i kulturama jugoistočne Evrope / ur. Tatjana Rosić. – Beograd : Institut za književnost i umetnost, 2008, 187–194. – (Godišnjak ; 22. Serija C, Teorijska istraživanja ; 129)

Србија и Срби у очима једне феминисткиње: Неки аспекти слике о Србији у књизи Ребеке Вест „Црно јагње сиви соко“ // Европска слика балканске жене / ур. Ђорђе С. Костић. – Крагујевац : Центар за научна истраживања Српске академије наука и уметности и Универзитета, 2009, 118–128. – (Лицеум ; 12)

Србија током шездесетих и седамдесетих година 19. века // Заборављена браћа Радовановић [Електронски извор] : [зборник радова са научног скупа] / ур. Марина Мучалица. – Београд: Природњачки музеј, 2009.

Приватно и јавно у дневнику Николе Крстића: Дневник Николе Крстића као пример унутрашњег дијалога српског интелектуалца 19. века између пожељног модела и свакодневног живота // Српске студије 2 (2011) 14–19. – Summary.

Ženska i rodna istorijа // Žene u Crnoj Gori od 1790. do 1915. : istorijska čitanka / ur. Nataša Nelević. – Podgorica : NOVA – Centar za feminističku kulturu, 2011, 308–315.

Задужбинарке и добротворке: Дар и даривање народу и отечеству као део патриотске културе 19. века // Даривање и задужбинарство : Дани европске баштине. – Београд : Министарство културе и информисања ; Краљево : Народни музеј, 2012, 59–67.

Приватно је јавно: Музејска поставка о конституисању идентитета појединца // Годишњак Музеја града Новог Сада 8 (2012) 136–141. – (Музејска контекстуализација интимног и емотивног : зборник радова са стручног скупа). – Summary.

Од политике ка новим научним дисциплинама: женска и родна историја. Концепти о женској еманципацији крајем 19. и почетком 20. века у српској историографији // Хуманизација универзитета : тематски зборник радова 1 / ур. Бојана Димитријевић. – Ниш : Филозофски факултет Универзитета, 2013, 376–387. – (Библиотека Научни скупови ; 1. Наука и савремени универзитет 2). – Summary.

Od muželoštva i ženske malakije do protivpravnog bluda i patologije – neki aspekti istorije homoseksualnosti u Srbiji od srednjeg veka do kraja Drugog svetskog rata // Među nama : neispričane priče gej i lezbejskih života : [zbornik tekstova] / ur. Jelisaveta Blagojević, Olga Dimitrijević. – Beograd : Hartefakt Fond, 2014, 17–21. – Summary.

„... Brak je zajednica muškarca i žene... “ : koncept heteroseksualnosti, bračna politika i seksualne prakse u Srbiji 19. veka / Аleksandra Vuletić, A. Stolić // Među nama : neispričane priče gej i lezbejskih života : [zbornik tekstova] / ur. Jelisaveta Blagojević, Olga Dimitrijević. – Beograd : Hartefakt Fond, 2014, 60–67. – Summary.

„Са родољубљем српских жена имаће свет још да рачуна“. Патриотизам Српкиња и неки аспекти креирања нормативног патриотског оквира пред почетак Великог рата // Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе : [зборник радова] / ур. Срђан Рудић, Миљан Милкић. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2015, 375–386. – Summary. – (Зборник радова ; 30)

Феминизам // Срби 1903–1914 : историја идеја / прир. Милош Ковић. – Београд : Clio, 2015, 299–316.

Грађанке и сељанке: ставови представница покрета за еманципацију жена о женама на селу почетком 20. века // Село Балкана. Континуитети и промене кроз историју / ур. Срђан Рудић, Светлана Ћалдовић-Шијаковић ; ур. изд. Недељко В. Радосављевић, Снежана Томић. – Београд : Историјски институт ; Сирогојно : Музеј на отвореном „Старо село“, 2017, 179–190. – Summary. – (Зборник радова ; 34)

Држава и Београдско женско друштво: (ре)продукција родних улога и друштвених позиција жена као део стратегија управљања (1875–1914) // Држава и политике управљања (18–20. век) / ур. изд. Петар В. Крестић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2017, 149–174. – Summary. – (Зборник радова ; 33)

Историјски институт 1947–2017. / Радомир Ј. Поповић, А. Столић // Историјски часопис 66 (2017) 13–25.

Историјски институт 1947–2017. / Радомир Ј. Поповић, А. Столић // Историјски часопис 66 (2017) 13–25.

Ženska i rodna istorija i feministička teorija: pretpostavke za bavljenje istorijom feminizma u Srbiji (Jugoslaviji) do II svetskog rata // Feministička teorija je za sve : zbornik radova sa konferencije „Neko je rekao feminizam? Feministička teorija u Srbiji danas“ / ur. Adriana Zaharijević, Katarina Lončarević. – Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju : Fakultet političkih nauka, 2018.

Између национализма и интернационализма : Српкиње на конгресима организација Међународног женског покрета до Првог светског рата // Историјски часопис 67 (2018) 309-338. – Summary.

Историјски институт 1947–2017. / Р. Ј. Поповић, Ана Столић // Историјски институт 1947-2017. / ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2018, 5-57.

Српски народни женски савез и Међународна алијанса за право гласа жена. Изводи из извештаја са конгреса Алијансе у Лондону 1909. и Стокхолму 1911. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 39 (2018) 215–232. – Summary.

Прилози у енциклопедијама:

Српски биографски речник. 1. - Нови Сад : Матица српска, 2004. - Одреднице: Берар, Василије, 493-494; Бошковић, Стојан, 759-761.

Српски биографски речник. 2. - Нови Сад : Матица српска, 2006. - Одреднице: Валтер, Филип, 38; Веселић, Јосип, 164; Војновић, Лазар, 300-301; Вуковић, Андрија / А. Столић, М. Ивановић, 441; Вукомановић, Алекса, 464-465; Вукомановић, Гаја, 465; Вукомановић, Илија, 465; Вукомановић, Стојан, 466; Вукомановић-Караџић, Вилхелмина-Мина, 468-469; Гагић, Јеремија, 602.

Српски биографски речник. 3. - Нови Сад : Матица српска, 2007. - Одреднице: Живковић, Љубомир, адвокат, министар, политичар, 776-777; Зрнић, Лука, 919.

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Одреднице: Ивелић, Марко Константиновић, 76-77; Исајловић/Исаиловић, Димитрије, 192-193.

Остало:

О Тибору : [комеморација у Историјском институту, 05. новембра 2013. године], у: Споменица др Тибора Живковића. – Београд : Историјски институт, 2016, 19-20.

Ana Stolić, Ph.D.
Senior Research Associate
e-mail: ana.stolic@iib.ac.rs 

Biography:

Born in 1962.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade in 1987. with the work The National Theatre in Belgrade (Drama) in the Period of the Sixth-January Dictatorship.
M. A. thesis: Queen Draga, 1996.
Ph. D. thesis: Diplomatic and Political Activities of Đorđe Simić at the Faculty of Political Sciences in Belgrade, 2003.
Working in the Institute of History since 1995.
Director of the Historical Museum of Serbia 2007- 2012.
Field of Research: Social history of the Serbian nation in the 19th and early 20th centuries; history of family relations.
Languages: English, Russian.

Monographs:

Рудничка нахија 1816-1839. Документа Књажеске канцеларије / приредили Радош Љушић, А. Самарџић [Столић]. - Горњи Милановац : Дечије новине, 1995. – 389 p.

Државни попис становништва Србије 1862-1863 (Општина Горњи Милановац) / приредила А. Столић. - Горњи Милановац : Музеј Рудничко-таковског краја, 1997. – 383 p.

Краљица Драга : биографија. – Београд : Удружење за српску повесницу, 2000.– 190 p.

Успомене / Савка Суботић ; приредила Ана Столић. – Београд : Српска књижевна задруга, 2001. – 176 p.

Ђорђе Симић : последњи српски дипломата XIX века = Djordje Simić (1843-1921 - the Last Serbian Diplomat of the 19th Century. – Београд : Историјски институт ; Бон : Михајло Жикић Фондација, 2003. – 318 p. – Zusammenfassung.

Улога жене : феминистичка гледишта Јаше Томића / Јаша Томић ; приредила и уводну студију написала А. Столић. – Нови Сад : Прометеј, 2006. – 714 p.

Краљица Драга Обреновић. – Београд : Завод за уџбенике, 2009. – 217 pp.

Београд у доба кнеза Милоша Обреновића. - Београд : Креативни центар, 2010. – 32 p.

Сестре Српкиње : појава покрета за еманципацију жена и феминизма у Краљевини Србији. – Београд : Evoluta, 2015. – 171 p. – II допуњено издање. – 210p. – [Summary.]

Articles and essays: 

Откриће из београдске књиге венчаних, НИН 2304 (24. II 1995).

Преписка краља Александра и Драге Машин (1897-1900), Дуга 1608, 1609, 1610 (II - III 1995).

Dvor u Beogradu (1880-1903) između tradicionalnog i modernog, Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka. 2 : Položaj žene kao merilo modernizacije : naučni skup = Serbia in the 19th and 20th Century Modernizing Processes. 2 : Women's Position as the Measure of Modernization : congerence. – Beograd : Institut za noviju istoriju Srbije, 1998, 101-112. - Summary: The Court in Belgrade (1880-1903) Between the Traditional and the Modern.

Страначка генерација, Српске политичке генерације : чланци са Округлог стола 28-29. мај 1997. = Serbian Political Generations (1788-1918) : Round Table May 28-29, 1997. – Београд : Историјски институт САНУ, 1998, 105-112. - Summary: Generation Commited to Political Parties (1878-1903).

Жена у мемоарима 19. века, Перо и повест српско друштво у сећањима : зборник радова = Pen and Past : Serbian Society im Memories : Collection of Works. – Београд : Удружење за српску повесницу, 1999, 9-18. - Summary: Women in Serbian Memoir Litterature of the 19th Century : Issues of Continuity, Social Model, Education and Employment.

Друштвени идентитет учитељице у Србији 19. века, Годишњак за друштвену историју (Annual of Social History) 3 (2001) 205-232.

Осврт на емотивни свет појединца у преписци из друге половине 19. века, Писмо : зборник радова (Letter : Collection of Works). – Београд : Удружење за српску повесницу, 2001, 177-187.

From Childhood to womanhood : The Ideological Basis of the Upbringing of Female Children in Serbia at the End of the 19th Century, Childhood in South East Europe : Historical Perspectives on Growing Up in the 19th and 20th Century. – Beograd :Udruženje za društvenu istoriju ; Graz : Institut für Geschichte der Universität, Abteilung Südosteuropäische Geschichte, 2001, 97-109.

Vocation or Hobby : The Social Identity of Female Teachers in the Ninetenth Century Serbia, Gender Relations in South East Europe : Historical Perspectives on womanhood and manhood in 19th and 20th century. – Beograd : Udruženje zadruštvenu istoriju ; Graz : Institut für Geschichte der Universität, AbteilungSüdosteuropäische Geschichte, 2002, 55-90.

Место учитељског позива у систему образовања у Србији 19. века, Образовање код Срба кроз векове = Education of the Serbs through the Centuries. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства : Друштво историчара Србије : Историјски институт, 2003, 89-100. Summary: The Place of the Occupation of the Teachermin the Serbian Educational System in the 19th Century.

Порицање и одбрана историје : постмодернизам, постструктурализам и историјска наука / А. Столић, Ненад Миленовић, Историјски часопис (Historical Review) 52 (2005) 347-376. - Summary: The Refutal and Defence oh History: Postmodernism, Poststructuralism and Historical Scholarship.

Приватни живот код Срба у деветнаестом веку : од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата / приредили А. Столић, Ненад Макуљевић. - Београд : Clio, 2006. - Chapters: Родни односи у "царству подељених сфера", 89-111; Приватност у служби репрезентације - двор последњих Обреновића, 331-353.

Nations- und Staatsbildung bei den Seben, Österreichische Osthefte,Lanndersonderband Serbien und Montenegro, Jahrgang 47, 1-4 (Wien 2005) 2007, 159-177.

O kulturnoj (re)produkciji nacije : rod i nacija o stavovima srpske elite početkom XX veka, Teorije i politike roda. – Beograd : Institut za književnost i umetnost, 2008, 187-193.

Србија и Срби у очима једне феминсткиње : неки аспекти слике о Србији у књизи Ребеке Вест, Црно јагње сиви соко, Европска слика балканске жене. - Крагујевац : Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета, 2009, 118-129.

Приватно и јавно у Дневнику Николе Крстића. Дневник Николе Крстића каопример унутрашњег дијалога српског интелектуалца 19. века измеђупожељног модела и свакодвневног живота, Српске студије (Serbian Studies) 2 (2011) 15-19. - Summary: The private and public in the Nikola Krstic's "Diary". The "Diary" of Nikola Krstić as an Example of an internal Dialogue of a 19th Century Serbian intellectual between a desired Model and everyday Life.

Од политике ка новим научним дисциплинама: женска и родна историја : концепти о женској еманципацији, Хуманизација универзитета: тематски зборник. - Ниш : Филозофски факултет, 2013, 376-387.

Приватно и јавно. Музејска поставка о конституисању идентитета појединца, Годишњак Музеја града Новог Сада 8 (2013) 136-141.

„... Brak je zajednica muškarca i žene...“ Koncept heteroseksualnosti, bračnapolitika i seksualne prakse u Srbiji 19. veka / Аleksandra Vuletić, A. Stolić, Međunama : neispričane priče gej i lezbejskih života : [zbornik tekstova] = Between Us : The Untold Stories about Gay and Lesbian Lives. - Beograd : Hartefakt Fond, 2014, 60-67. - [Summary:] "... Marriage is the Union of a Man and a Woman..." The Concept of Heterosexuality, Marital Policy and Sexual Practices in Serbia in the 19th Century, 441.

Od muželoštva i ženske malakije do protivprpravnog bluda i patologije - neki aspekti istorije homoseksualnosti u Srbiji od srednjeg veka do kraja Drugog svetskog rata, Među nama : neispričane priče gej i lezbejskih života : [zborniktekstova] = Between Us : The Untold Stories about Gay and Lesbian Lives. - Beograd: Hartefakt Fond, 2014, 17-21.

„Са родољубљем српских жена имаће свет још да рачуна“. Патриотизам Српкиња и неки аспекти креирања нормативног патриотског оквира пред почетак Великог рата, Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе = The First World War, Serbia, the Balkans and Great Powers. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2015, 375-386. – Summary: „The World Will Have to Count on the Patriotism of Serbian Women“. Patriotism of Serbian Women and Some Aspects of Creation of Normative Patriotic Framework on the Eve of the Great War.

Феминизам, Срби 1903-1914 : историја идеја / приредио Милош Ковић. – Београд : Clio, 2015, 299-316.

Историјски институт 1947–2017. / Радомир Ј. Поповић, А. Столић // Историјски часопис (Historical Review) 66 (2017) 13–25.

Ženska i rodna istorija i feministička teorija: pretpostavke za bavljenje istorijom feminizma u Srbiji (Jugoslaviji) do II svetskog rata // Feministička teorija je za sve : zbornik radova sa konferencije „Neko je rekao feminizam? Feministička teorija u Srbiji danas“ / ur. Adriana Zaharijević, Katarina Lončarević. – Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju i Fakultet političkih nauka, 2018.

Између национализма и интернационализма : Српкиње на конгресима организација Међународног женског покрета до Првог светског рата // Историјски часопис (Historical Review) 67 (2018) 309-338. – Summary: Between Nationalism and Internationalism : Serbian women at congresses of organisations of the international women's movement until the First World War.

Историјски институт 1947–2017. / Р. Ј. Поповић, Ана Столић // Историјски институт 1947-2017. / ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2018, 5-57.

Српски народни женски савез и Међународна алијанса за право гласа жена. Изводи из извештаја са конгреса Алијансе у Лондону 1909. и Стокхолму 1911. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 39 (2018) 215–232. – Summary: Serbian National Women's Union and International Woman Suffrage Alliance. Excerpts from reports from the Alliance's Congress held in London in 1909 and Stockholm in 1911.

Encyclopedic entries:

Српски биографски речник. 1. - Нови Сад : Матица српска, 2004. – Entries: Берар, Василије, 493-494; Бошковић, Стојан, 759-761.

Српски биографски речник. 2. - Нови Сад : Матица српска, 2006. – Entries: Валтер, Филип, 38; Веселић, Јосип, 164; Војновић, Лазар, 300-301; Вуковић, Андрија / А. Столић, М. Ивановић, 441; Вукомановић, Алекса, 464-465; Вукомановић, Гаја, 465; Вукомановић, Илија, 465; Вукомановић, Стојан, 466; Вукомановић-Караџић, Вилхелмина-Мина, 468-469; Гагић, Јеремија, 602.

Српски биографски речник. 3. - Нови Сад : Матица српска, 2007. – Entries: Живковић, Љубомир, адвокат, министар, политичар, 776-777; Зрнић, Лука, 919.

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. – Entries: Ивелић, Марко Константиновић, 76-77; Исајловић/Исаиловић, Димитрије, 192-193.

Others:

О Тибору : [комеморација у Историјском институту, 05. новембра 2013. године], у: Споменица др Тибора Живковића = Homage to Tibor Živković / Ed. Irena R. Cvijanović ; Ed.-in-chief Srđan Rudić. – Београд : Историјски институт, 2016, 19-21.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise