html templates

др Бојана Миљковић-Катић

виши научни сарадник
e-mail: bojana.miljkovic.katic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођена је у Загребу (1957). Основну школу завршила је у селу Чаглин (Славонска Пожега) а гимназију 1976. у Славонској Пожеги. Дипломирала је 1981. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, где је 1993. одбранила магистарску тезу Друштвена структура градова у Србији средином 19. века. Докторску дисертацију Привреда Кнежевине Србије у доба Уставобранитеља (1839–1858) одбранила је 2014. на истом факултету.
У Историјском институту ради од 1983. године.

Област истраживања: привредна и друштвена историја Србије у 19. веку. 

Монографије:

Структура градског становништва Србије средином XIX века. – Београд : Историјски институт : Службени гласник, 2002. – 221 стр. – Summary. – (Посебна издања ; 36)
Пољопривреда Кнежевине Србије (1834–1867). – Београд : Историјски институт, 2014. – 382 стр. – Summary. – (Посебна издања ; 65)
Стојан Новаковић. Изабрана документа / прир. Александар Растовић, Бојана Миљковић Катић, Биљана Стојић, Јована Блажић Пејић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2017. – 390 стр.

Расправе, чланци и прилози:

Друштвена структура становништва Шапца 1862. године // Историјски часопис 33 (1987) 203–221.

Прилог проучавању пословања варошких трговаца у Србији седамдесетих година XX века // Историјски часопис 34 (1988), 247–254. – Résumé.

Структура становништва Великог Градишта и Мајданпека // Историјски часопис 35 (1988) 119–132. – Résumé.

Демографска и социјална структура варошица у Србији средином XIX вијека // Архивски преглед 1–2 (1990), 69–73. 

Осврт на грађу о становништву у Србији по завршетку рата / Љубодраг Поповић, Б. Катић // Научни скуп Србија на крају Првог светског рата / одг. ур. Славенко Терзић. – Београд : Историјски институт, 1990, 89–93. – Résumé. – (Зборник радова ; 8)

Les petites villes en Serbie : structure démographique et sociale vers le milieu du XIXe siècle // La culture urbaine des Balkans (XV–XIXe siècles). 3 : La ville dans les Balkans depuis la fin du Moyen Age jusqu’au debut du XXe siecle. – Belgrade ; Paris : Academie serbe des sciences et des arts, Institut des balkaniques, 1991, 223–229. – Rezime.

Становништво Ваљева 1862. године // Ваљево, постанак и успон градског средишта : саопштења са научног скупа поводом шест векова од најстаријег помена Ваљева у историјским изворима. – Ваљево : Народни музеј ; Београд : Одељење за историју Филозофског факултета, 1994, 265–278.

Друштвена структура становништва Неготина средином ХIХ века // Баштиник 5 (Неготин 2002) 88–103.

Обрађено земљиште у Темнићкој капетанији 1834. године // Српско село : могућности и даљи правци истраживања / одг. ур. Тибор Живковић, Снежана Ђенић. – Београд : Историјски институт ; Сирогојно : Музеј на отвореном „Старо село“, 2003, 57–82. – Summary. – (Зборник радова ; 22)

Путописци о неизграђеним просторима Београда у првој половини ХIХ века // Београд у делима европских путописаца / одг. ур. Љубинко Раденковић ; ур. Ђорђе С. Костић. – Београд : Српска академија наука и уметности, Балканолошки институт, 2003, 243–259. – Summary. – (Посебна издања ; 80)

Распрострањеност задруге у Крајинској капетанији у време прве владавине кнеза Милоша Обреновића // Баштиник 6 (Неготин 2003) 179–191.

Пејзажи без села – маргинализација руралног у ХХ веку на примеру немачких бедекера // Са бедекером по Југоисточној Европи / ур. Ђорђе С. Костић. – Београд : Српска академија наука и уметности, Балканолошки институт : Народни музеј, 2005, 105–115. – Zusammenfassung. – (Посебна издања ; 86)

Сточарство у Карановачком срезу 1859–1866. године // Наша прошлост 7 (Краљево 2006) 137–147. – Summary.

Савременици о привредној делатности првих Обреновића // Нововековне српске династије у мемоаристици : [зборник радова са међународног научног скупа] / ур. Петар В. Крестић ; гл. и одг. ур. Тибор Живковић. – Београд : Историјски институт, 2007, 23–33. – (Зборник радова ; 23)

Пореска политика Уставобранитеља // Историјски часопис 57 (2008) 219–236. – Summary.

Земљорадња у Карановачком срезу (1834–1867) // Наша прошлост 10 (Краљево 2009) 69–84. – Summary.

Рударство као државни пројекат убрзаног развоја Кнежевине Србије у време кнеза Милоша и уставобранитеља // History of Mining in the Central Europe : Proceedings (zbornik radova) / Prva međunarodna konferencija – IRSE 2009, Fruška Gora, 27–29. 09. 2009 / editors (urednici) Miloš Grujić, Pavol Rybar. – Beograd : Rudarsko–geološki fakultet, 2009, 101–109.

Role of Mining in the Principality of Serbia Development Policy (1830–1858) // Mining in The Central Europe Through History. – Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Department of Mining ; Košice : Tehnical university of Košice : BERG faculty : Institute of Geotourism, 2010, 79–92.

Upravljačke veštine administracije Kneževine Srbije i zasnivanje industrije (1834–1858) // Zbornik radova međunarodne naučne konferencije Menadžment 2010. – [Beograd : Union univerzitet] ; Kruševac : Fakultet za industrijski menadžment ; [Bratislava] : School of Ecomomics and Menagement in Public Administration (SEMPA)], 2010, 360–365.

Managerial Skills of Principality of Serbia Administration and Establishment of Industry (1834–1858) // Zbornik rezimea / Međunarodna naučna konferencija Menadžment 2010, Kruševac, 17–18. mart 2010. (Abstract Proceedings) / International Scientific Conference Mаnagment 2010, Kruševac, 17–18 March 2010). – [Beograd : Univerzitet Union] : Kruševac : Fakultet za industrijski menadžment, ICIM Plus : [Bratislava : School of Ecomomics and Menagement in Public Administration (SEMPA)], 2010, 55–56.

Dr Marija Ilić Agapova, First Female Police Officer in Serbia / Ljubinka Katić, B. Miljković-Katić // Archibald Reiss Days / Thematic Conference Proceedings of International Significance, Volume I, Academy of Criminalistic and Police Studies, editors Željko Nikač, Srđan Milašinović, Darko Simović, Goran Bošković. – Belgrade, 2011, 181–189.

Кредитна политика уставобранитеља // Историјски часопис 60 (2011) 357–375. – Summary.

Паметна марљивост и разборита штедња : (критеријуми оптималног трошења прихода у визури високог државног чиновника Кнежевине Србије) // Српске студије 2 (2011) 33–49. (Мемоарски записи Николе Крстића као извор за историју Кнежевине и Краљевине Србије)

Просторно планирање привредних делатности у Кнежевини Србији // Просторно планирање у Југоисточној Европи : (до Другог светског рата) / ур. изд. Бојана Миљковић-Катић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт : Балканолошки институт САНУ : Географски факултет Универзитета у Београду, 2011, 117–132. – Summary. – (Зборник радова ; 24 / Историјски институт) (Посебна издања ; 114 / Балканолошки институт САНУ)

Стратегија развоја рударства и промене приоритета у рударском законодавству Кнежевине и Краљевине Србије // III [Treća] međunarodna konferencija Istorija rudarstva Srednje Evrope IRSE ’11 [u okviru skupa:] Integrisani međunarodni simpozijum – TIORIR ’11 : zbornik radova : Zlatibor 11–15. septembar 2011, knj. 2 / ur. Miloš Grujić. – Beograd : Rudarsko-geološki fakultet, 2011, 43–48.

Чему служи мода? : Мода у Србској новини или Магазину за художество, књижество и моду // Наша прошлост 12 (Краљево 2011) 131–141. – Summary.

О гајењу и преради шљива у Кнежевини Србији // Глас САНУ 420. Одељење историјских наука 16 (2012) 209–228. – Summary.

Тестаменти и инвентари оставине земунских трговаца с почетка 19. века / Б. Миљковић-Катић, Јелена Илић // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 231–266. – Summary.

Borrowing for Construction of Railways and Protection of Critical Infrastructures in the Kingdom of Serba (1881–1895) / Ljubodrag P. Ristić, B. Miljković-Katić // National Critical Infrastructure Protection : Regional Perspective. – Belgrade : University of Belgradе, Faculty of Security Studies : Ljubljana : Institute for Corporative Security Studies, 2013, 415–424.

Borrowing for Construction of Railways and Protection of Critical Infrastructures in the Kingdom of Serba (1881–1895) / Ljubodrag P. Ristić, B. Miljković-Katić // International Scientific Conference National Critical Infrastructure Protection : Regional Perspective (Book of Abstracts) : October 24th, 2013. – Belgrade : University of Belgradе, Faculty of Security Studies, 2013, 55–56.

Модификовање традиције рударских патрона у Србији XIX и XX века // Споменица др Данице Милић. – Београд : Историјски институт, 2013, 195–204. – Summary. – (Зборник радова ; 27)

Сеоско професионално занатство Кнежевине Србије (1834–1866) // Историјски часопис 62 (2013) 309–329. – Summary.

Лазар Аранђеловић Инџе – последњи татар-ага Кнежевине Србије : (прилог за биографију) // Братство 19 (2015) 135–148.

Структурне промене у пољопривреди Кнежевине Србије // Глас САНУ CDXXV, Одељење историјских наука 17 (2015) 141–163. – Summary.

Промене и континуитет у пољопривредној производњи ужичког краја (1830–1867) // Међународни научни скуп Село Балкана. Континуитети и промене кроз историју, 10–11. јун 2016, Сирогојно, Република Србија : апстракти / [ур. Срђан Рудић, Бранко Благојевић] = International Scientific Conference The Balkan Village. Continuites and Changes through History, 10th–11th June 2016, Sirogojno, Republic of Serbia : abstract proceedings / [ed. Srđan Rudić, Branko Blagojević]. – Београд = Belgrade : Историјски институт = Institute of History; Сирогојно = Sirogojno : Музеј на отвореном „Старо село“ = Open-Air Museum „Old Village“, 2016, [12].

Однос према пораженом у биткама Другог српског устанка / Б. Миљковић Катић, Љубинка Катић // Српска револуција и обнова државности Србије : двеста година од Другог српског устанка / ур. Срђан Рудић, Лела Павловић ; ур. изд. Радомир Ј. Поповић. – Београд : Историјски институт : Чачак : Међуопштински историјски архив Чачак, 2016, 97–110. – Summary. – (Зборник радова ; 31)

Политике управљања пољопривредом у Кнежевини Србији // Држава и политике управљања (18–20. век) / ур. изд. Петар В. Крестић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2017, 175–194. – Summary. – (Зборник радова ; 33)

About Contradictory Policy of Purchases of Muslim Estates in Belgrade and the Principality of Serbia // Belgrade 1521-1867 / Eds. in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş ; Ed. Dragana Amedoski. – Belgrade : Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, 2018, 347-362. – Özet. – Резиме: О противуречностима политике откупа муслиманских имања у Београду и Кнежевини Србији.

'Domestic Foreigners': the Processes of Acculturation and Enculturation in Serbia in the First Half of the 19th Century / B. Miljković Katić, Ljubodrag P. Ristić // Историјски часопис 67 (2018) 177-206. – Резиме: „Домаћи странци“. Процеси акултурације и енкултурације у Србији прве половине 19. века.

Политика Министарства народне привреде у влади Стојана Новаковића // Стојан Новаковић : поводом сто седамдесет пет година рођења : научни скуп. – Београд : Српска акдемија наука и уметности, 2018, 317–328. – Summary.

Прилози у енциклопедијама:

Министарство привреде // Енциклопедија српског народа. - Београд : Завод за уџбенике, 2008, 665.

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Одреднице: Ивановић/Јовановић, Матеја/Мата / М. Бујас, Б. К.-М., 62; Јаковљевић, Мита, 225; Јанковић, Јован, трговац, власник штампарије, 287; Јанковић, Симеон Симо, 306; Јефтановић, Манојло, 402-403; Карамата, Анастас, трговац, 848; Карамата, Јован, трговац, 849.

Српски биографски речник. 5. – Нови Сад : Матица српска, 2011. – Одреднице: Квекић, Антоније, велетрговац, мецена, 30; Квекић, Марко, велетрговац, бродовласник, 30; Кефала, Никола,трговац, управник карантина, 44-45; Кисић, Лука, трговац, добротвор, 67; Коларовић, Јован, капетан, трговац, 175; Константиновић Брзак, Никола, трговац, мајор, 211–212; Костић, Филип, трговац, 299; Критовац, Михаил, трговац, мецена, 357; Криштов, Димитрије, трговац, саборски посланик, 358; Лаловић, Михаило, трговац, посланик, 542-543; Леко, Тома М., трговац, 572–573; Магазиновић, Мирослав, трговац, 722–723; Мајнерт, Херман/Meinert,Hermanus Augustus, лекар / А. С. Недок, Б. М. К., 747; Маленица, Никола од Стаморе, спахија, посланик, 798; Мануиловић, Ђорђе Арсењевић/Мануилович, Георгий Арсеньевуч, руски генерал, 850-851.

Српска енциклопедија. II. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. - Одреднице: Велосипедски лист, 245; Вече, 322; Вечерње новости, 323-324.

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Одреднице: Мариновић, Теодор Вук, 91-92; Маричевић, Теодосије, 105; Марковић, Јован Шапчанин, 163; Марковић Ратковић, Димитрије, 226; Мекша, Ђорђе, 361; Мекша, Теодор, 362; Милинковић Филковић, Павле, 506-507; Милићевић, Стојан, 534-535; Миличанац, Стеван, 537; Милосављевић, Лазар, 622; Милосављевић Паштрмац, Сима, 637-638; Милутиновић, Драгутин, 686; Милушић, Петар, 708.

Српски биографски речник. 7. – Нови Сад : Матица српска, 2018. – Одреднице: Младен, Јован, трговац, добротвор, 33; Нађ, Михајло, колар, трговац, 155; Мустаков, Димитрије Ивановић / Дмитр Иванович, трговац, мецена, агент кнеза Милоша у Влашкој, 132–133; Нанчо, Лазар, трговац, 170; Николајевић, Ђорђе, трговац, добротвор, 384; Николић, Димитрије / Деметар, 424–425; Новаковић, Никола, устанички војвода, оборкнез, 548; Обрадиновић, Петар, кнез, члан магистрата, 591; Обрадиновић, Теодосије, капетан, народни посланик, 591; Обућина, Аврам, кнез, устанички вођа, 630–631; Орлушић, Викентије / Виценцо, трговац, посланик народно-црквеног сабора, добротвор, 679; Пајевић, Сава, трговац, добротвор, 824–825; Паликућа, Петар, трговац, 839; Паликучевни / Паликућа, Јован, трговац, добротвор, 839–840.

Bojana Miljković-Katić, Ph. D.
Senior Research Associate
e-mail: bojana.miljkovic.katic@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1957.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work Enlightement in Croatia during the reign of Maria Theresia in 1982.
M. A. thesis: Social structure of the towns in the mid-19th century Serbia, 1993.
Ph. D. thesis: Economy of Serbia during the times of Constitutionalists (1839-1858), 2006.
Working in the Institute of History since 1983.

Field of Research: History of Serbian society in the 19th century; economic and social history of the Principality of Serbia.
Languages: Russian, German.


Monographs:

Структура градског становништва Србије средином XIX века = Structure of the Urban Population of Serbia at Mid-19th Century. – Београд : Историјски институт : Службени гласник, 2002. - 223 p. – Summary.

Пољопривреда Кнежевине Србије (1834-1867) = Agriculture of the Principality of Serbia (1834-1867). - Београд : Историјски институт, 2014. - 382 p. – Summary.

Стојан Новаковић. Изабрана документа / прир. Александар Растовић, Бојана Миљковић Катић, Биљана Стојић, Јована Блажић Пејишћ. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2017. – 390 стр.

Articles and essays: 

Друштвена структура становништва Шапца 1862. године, Историјски часопис (Revue historique) 33 (1986) 1987, 203-221. (La structure sociàle de la population de Šabac en 1862.)

Прилог проучавању пословања варошких трговаца у Србији седамдесетих година XX века, Историјски часопис (Revue historique) 34 (1987) 1988, 247-254. - Résumé: Supplement a l'etude de l'activite des bourgs vers les annees soixante-dix du XIXe siecle.

Структура становништва Великог Градишта и Мајданпека, Историјски часопис (Revue historique) 35 (1988) 119-132. - Résumé: Structure de la population de Veliko Gradište et Majdanpek.

Демографска и социјална структура варошица у Србији средином XIX вијека, Архивски преглед 1-2 (1989) 1990, 69-73.

Осврт на грађу о становништву у Србији по завршетку рата / Љубодраг Поповић, Б. Катић, Научни скуп Србија на крају Првог светског рата = La Serbie à la fin de la Première guerre mondiale. - Београд : Историјски институт, 1990, 89-93. - Résumé: Aperçu sur le matériel au sujet de la population Serbe après la fin de la guerre.

Les petites villes en Serbie : structure démographique et sociale vers le milieu du XIXe siècle, La culture urbaine des Balkans (XVe - XIXe siècles). 3 : La ville dans les Balkans depuis la fin du Moyen Age jusqu’au debut du XXe siecle. - Belgrade ; Paris : Academie serbe des sciences et des arts, Institut des balkaniques, 1991, 223-229.

Становништво Ваљева 1862. године, Ваљево, постанак и успон градског средишта : саопштења са научног скупа поводом шест векова од најстаријег помена Ваљева у историјским изворима одржаног 8-10. октобра 1993. године у Ваљеву. - Ваљево : Народни музеј ; Београд : Одељење за историју Филозофског факултета, 1994, 265-278.

Друштвена структура становништва Неготина средином ХIХ века, Баштиник. Годишњак Историјског архива у Неготину (Heritage. Annals of Historical archives of Negotin) 5 (2002) 88-103.

Обрађено земљиште у Темнићкој капетанији 1834. године, Српско село : могућности и даљи правци истраживања = The Serbian Village : Possibilities and Further Research Directions. - Београд : Историјски институт ; Сирогојно : Музеј на отвореном "Старо село", 2003, 57-82. - Summary: Cultivated Areas in Villages of the Temnić Captaincy in 1834.

Путописци о неизграђеним површинама Београда у првој половини ХIХ века, Београд у делима европских путописаца = Belgrade in the Works of European Travel Writers / editor Djordje Kostić. - Београд : САНУ, Балканолошки институт, 2003, 243-259. - Summary: Travel Writers on the Unconstructed Belgrade Areas in the First Half of 19th Century.

Распрострањеност задруге у крајинској капетанији у време прве владавине кнеза Милоша Обреновића, Баштиник. Годишњак Историјског архива у Неготину (Heritage. Annals of Historical archives of Negotin) 6 (2003) 179-191.

Пејзажи без села – маргинализација руралног у ХХ веку на примеру немачких бедекера, Са бедекером по Југоисточној Европи = Mit Reiseführern durch Südosteuropa / Redakteur Djordje S. Kostić. - Београд : САНУ, Балканолошки институт : Народни музеј, 2005, 105-115. - Zusammenfassunf: Landschaften ohne Dörfer: Marginalisierung des ruralen Elementes im 20. Jahrhudert, dargestellt am Beispiel einiger deutscher Reiseführer.

Сточарство у карановачком срезу 1859-1866. године, Наша прошлост (Our Past) 7 (Краљево 2006) 137-147. - Summary: Livestock Breeding in the Karanovac District 1859-1866.

Савременици о привредној делатности првих Обреновића, Нововековне српске династије у мемоаристици : [зборник радова са међународног научног скупа одржаног маја 2007. у Београду] = New Age Serbian Dynasties in Memoirm Writting. - Београд : Историјски институт, 2007, 23-33. - Summary: Contemporaries on economic Activity of the first Obrenovićs.

Пореска политика Уставобранитеља, Историјски часопис (Historical Review) 57 (2008) 219–236. - Summary: Tax Policy of the Defenders of the Constitution.

Земљорадња у Карановачком срезу (1834–1867), Наша прошлост (Our Past) 10 (Краљево 2009) 69–84. - Summary: Agriculture in the Karanovac District (1834-1867).

Рударство као државни пројекат убрзаног развоја Кнежевине Србије у време кнеза Милоша и уставобранитеља, History of Mining in the Central Europe (Istorija rudarstva Srednje Evrope) : Proceedings (zbornik radova) / Prva međunarodna konferencija - IRSE 2009, Fruška Gora, 27-29. 09. 2009. (First International Conference "History of Mining in the Central Europe" - IRSE 2009 ; editors (urednici) Miloš Grujić, Pavol Rybar. - Beograd : Rudarsko-geološki fakultet, 2009, 101-109. - Abstract: Mining Industry as the Principality of Serbia Accelerated Development State Project in the Period of Prince Miloš and Constitutionalsists.

Acknowledgement and modification of mining tradition in XIX. and XX. Century in Serbia (from St. Barbara to the Miner`s Day) / B. Miljković-Katić, Suzana Mijić, Proceedings of conference abstracts : Geotourism and Montaneous tourism, International conference Geotour`10 and IRSE`10 / editors Pavol Rybár, Jacek Engel, Miloš Grujić. - Gelnica : Tehnical University of Košice, 2010, 35–38.

Role of Mining in the Principality of Serbia Development Policy (1830-1858), Mining in The Central Europe Through History. - Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Department of Mining ; Košice : Tehnical university of Košice : BERG faculty : Institute of Geotourism, 2010, 79-92.

Upravljačke veštine administracije Kneževine Srbije i zasnivanje industrije (1834-1858), Zbornik radova / Međunarodna naučna konferencija Menadžment 2010, Kruševac, 17-18. mart 2010. (Proceedings / International Scientific Conference Menagment 2010, Kruševac, 17-18 March 2010). - [Beograd : Univerzitet Union] ; Kruševac : Fakultet za industrijski menadžment, ICIM Plus ; [Bratislava : School of Ecomomics and Menagement in Public Administration (SEMPA)], 2010, 55-56. - Abstract: Managerial Skills of Principality of Serbia Administration and Establishment of Industry (1834-1858).

Managerial Skills of Principality of Serbia Administration and Establishment of Industry (1834-1858), Zbornik rezimea / Međunarodna naučna konferencija Menadžment 2010, Kruševac, 17-18. mart 2010. (Abstract Proceedings) / International Scientific Conference Menagment 2010, Kruševac, 17-18 March 2010). - [Beograd : Univerzitet Union] ; Kruševac : Fakultet za industrijski menadžment, ICIM Plus ; [Bratislava : School of Ecomomics and Menagement in Public Administration (SEMPA)], 2010, 55-56.

Dr Marija Ilić Agapova, First Female Police Officer ina Serbia / Ljubinka Katić, B. Miljković-Katić, Archibald Reiss Days, Thematic Conference Proceedings of International Significance, Volume I, Academy of Criminalistic and Police Studies, editors: Željko Nikač, Srđan Milašinović, Darko Simović, Goran Bošković. - Belgrade 2011, 181–189.

Кредитна политика уставобранитеља, Историјски часопис (Historical Review) 60 (2011) 357–375. - Summary: Lending Policy of the Constitutionalists.

Паметна марљивост и разборита штедња (критеријуми оптималног трошења прихода у визури високог државног чиновника Кнежевине Србије) : мемоарски записи Николе Крстића као извор за историју Кнежевине и Краљевине Србије, Српске студије (Serbian Studies) 2 (2011) 33–49. - Summary: Smart Diligence and reasonable Economy (Criteria for optimal spending of Income in Viewpoint of a high civil Servant in the Principality of Serbia).

Просторно планирање привредних делатности у Кнежевини Србији, Просторно планирање у Југоисточној Европи : (до Другог светског рата) = The Spatial Planning in Southeastern Europe (Until the Secong World War. - Београд : Историјски институт : Балканолошки институт САНУ : Географски факултет Универзитета у Београду, 2011, 117-132. - Summary: Spatial Planning of Economic Activities in the Principality of Serbia.

Стратегија развоја рударства и промене приоритета у рударском законодавству Кнежевине и Краљевине Србије, III [Treća] međunarodna konferencija Istorija rudarstva Srednje Evrope IRSE ’11 [u okviru skupa:] Integrisani međunarodni simpozijum - TIORIR ’11 (3rd International Conference History of Mining in the Central Europe IRSE ’11 [within] Integrated International Symposium TIORIR ’11) : zbornik radova (Proceedings) : Zlatibor 11–15. septembar 2011, knj. 2 / urednik Miloš Grujić. - Beograd : Rudarsko-geološki fakultet, 2011, 43–48. - Abstract: Stretegy of Development of Mining and Changes in Mining Legislation Priorities Principality and the Kingdom Serbian.

Чему служи мода? : Мода у Србској новини или Магазину за художество, књижество и моду, Наша прошлост (Our Past) 12 (Краљево 2011) 131-141. - Summary: What is the Purpose of Fashion? Fashion in Srbska novina ili Magazin za hudožestvo, knjižestvo i moda.
О гајењу и преради шљива у Кнежевини Србији, Глас САНУ 420. Одељење историјских наука (Glas. Classe des sciences historiques) 16 (2012) 209-228. - Summary: On Plum in the Princedom of Serbia.

Тестаменти и инвентари оставине земунских трговаца с почетка 19. века / Б.Миљковић-Катић, Јелена Илић, Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 231-266. - Summary: Last Wills and Legacy Inventories of the Merchants from Zemun theEarly 19th Century.

Borrowing for Construction of Railways and Protection of Critical Kifrastructures in the Kingdom of Serba (1881-1895) / B. Miljković-Katić, Ljubodrag P. Ristić, National Critical Infrastructure Protection - Regional Perspective. - Belgrade : University of Belgrada, Faculty of Security Studies : Ljubljana : Institute for Corporative Security Studies, 2013, 415-424.

Borrowing for Construction of Railways and Protection of Critical Kifrastructures in the Kingdom of Serba (1881-1895) / B. Miljković-Katić, Ljubodrag P. Ristić, International Scientific Conference National Critical Infrastructure Protection - Regional Perspective (Book of Abstracts) : October 24th, 2013. - Belgrade : University of Belgrada, Faculty of Security Studies, 2013, 55-56.

Модификовање традиције рударских патрона у Србији XIX и XX века,Споменица др Данице Милић = Homage to Danica Milić. - Београд : Историјски институт, 2013, 195-204. - Summary: Modification of Mining Patrons Tradition in Serbia During XIX and XX Century.

Сеоско професионално занатство Кнежевине Србије (1834-1866), Историјски часопис (Historical Review) 62 (2013) 309-329. - Summary: Professional Rural Handicrafts in the Principality of Serbia (1834-1866).

Лазар Аранђеловић Инџе – последњи татар-ага Кнежевине Србије : (прилог за биографију), Братство 19 (2015) 135-148.

Структурне промене у пољопривреди Кнежевине Србије, Глас САНУ 425,Одељење историјских наука (Glas. Classe des sciences historiques) 17 (2015)141–163. – Summary: Structural Changes in the Agriculture of the Principality of Serbia.

Однос према пораженом у биткама Другог српског устанка / Б. Миљковић Катић, Љубинка Катић, Српска револуција и обнова државности Србије : двеста година од Другог српског устанка = Serbian Revolution and Renewal of Serbian Statehood : Two Hundred Years since the Second Serbian Uprising. – Београд : Историјски институт ; Чачак : Међуопштински историјски архив, 2016, 97-110. – Summary: Attitude Towards the Defeated in Battles of the Secong Serbian Uprising.

Политике управљања пољопривредом у Кнежевини Србији // Држава и политике управљања (18–20. век) / ур. изд. Петар В. Крестић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2017, 175–194. – Summary. – (Зборник радова ; 33)

About Contradictory Policy of Purchases of Muslim Estates in Belgrade and the Principality of Serbia // Belgrade 1521-1867 / Eds. in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş ; Ed. Dragana Amedoski. – Belgrade : Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, 2018, 347-362. – Özet. – Резиме: О противуречностима политике откупа муслиманских имања у Београду и Кнежевини Србији.

'Domestic Foreigners': the Processes of Acculturation and Enculturation in Serbia in the First Half of the 19th Century / B. Miljković Katić, Ljubodrag P. Ristić // Историјски часопис 67 (2018) 177-206. – Резиме: „Домаћи странци“. Процеси акултурације и енкултурације у Србији прве половине 19. века.

Политика Министарства народне привреде у влади Стојана Новаковића // Стојан Новаковић : поводом сто седамдесет пет година рођења : научни скуп. – Београд : Српска акдемија наука и уметности, 2018, 317–328. – Summary.


Прилози у енциклопедијама:

Министарство привреде // Енциклопедија српског народа. - Београд : Завод за уџбенике, 2008, 665.

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Одреднице: Ивановић/Јовановић, Матеја/Мата / М. Бујас, Б. К.-М., 62; Јаковљевић, Мита, 225; Јанковић, Јован, трговац, власник штампарије, 287; Јанковић, Симеон Симо, 306; Јефтановић, Манојло, 402-403; Карамата, Анастас, трговац, 848; Карамата, Јован, трговац, 849.

Српски биографски речник. 5. – Нови Сад : Матица српска, 2011. – Одреднице: Квекић, Антоније, велетрговац, мецена, 30; Квекић, Марко, велетрговац, бродовласник, 30; Кефала, Никола,трговац, управник карантина, 44-45; Кисић, Лука, трговац, добротвор, 67; Коларовић, Јован, капетан, трговац, 175; Константиновић Брзак, Никола, трговац, мајор, 211–212; Костић, Филип, трговац, 299; Критовац, Михаил, трговац, мецена, 357; Криштов, Димитрије, трговац, саборски посланик, 358; Лаловић, Михаило, трговац, посланик, 542-543; Леко, Тома М., трговац, 572–573; Магазиновић, Мирослав, трговац, 722–723; Мајнерт, Херман/Meinert,Hermanus Augustus, лекар / А. С. Недок, Б. М. К., 747; Маленица, Никола од Стаморе, спахија, посланик, 798; Мануиловић, Ђорђе Арсењевић/Мануилович, Георгий Арсеньевуч, руски генерал, 850-851.

Српска енциклопедија. II. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. - Одреднице: Велосипедски лист, 245; Вече, 322; Вечерње новости, 323-324.

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Одреднице: Мариновић, Теодор Вук, 91-92; Маричевић, Теодосије, 105; Марковић, Јован Шапчанин, 163; Марковић Ратковић, Димитрије, 226; Мекша, Ђорђе, 361; Мекша, Теодор, 362; Милинковић Филковић, Павле, 506-507; Милићевић, Стојан, 534-535; Миличанац, Стеван, 537; Милосављевић, Лазар, 622; Милосављевић Паштрмац, Сима, 637-638; Милутиновић, Драгутин, 686; Милушић, Петар, 708.

Српски биографски речник. 7. – Нови Сад : Матица српска, 2018. – Одреднице: Младен, Јован, трговац, добротвор, 33; Нађ, Михајло, колар, трговац, 155; Мустаков, Димитрије Ивановић / Дмитр Иванович, трговац, мецена, агент кнеза Милоша у Влашкој, 132–133; Нанчо, Лазар, трговац, 170; Николајевић, Ђорђе, трговац, добротвор, 384; Николић, Димитрије / Деметар, 424–425; Новаковић, Никола, устанички војвода, оборкнез, 548; Обрадиновић, Петар, кнез, члан магистрата, 591; Обрадиновић, Теодосије, капетан, народни посланик, 591; Обућина, Аврам, кнез, устанички вођа, 630–631; Орлушић, Викентије / Виценцо, трговац, посланик народно-црквеног сабора, добротвор, 679; Пајевић, Сава, трговац, добротвор, 824–825; Паликућа, Петар, трговац, 839; Паликучевни / Паликућа, Јован, трговац, добротвор, 839–840.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise