website builder

др Дејан М. Булић

научни сарадник
e-mail: dejan.bulic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Београду (1972) где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је 2001. на Одељењу за археологију Филозофског факултета у Београду, где је 2008. одбранио магистарску тезу Жупа Брвеник – средњовековна археолошка налазишта. Докторску дисертацију Насеља и становништво „Земље” Моравице (XIV – средина XVI века), одбранио је 2014. на истом факултету.
У Заводу за заштиту споменика културе у Краљеву радио је 2002. године.
У Историјском институту ради од 2003. године.
Секретар Српског археолошког друштва био је од 2003. до 2005. године. Један је од покретача Археолошког прегледа (нова серија).

Област истраживања: материјални трагови (утврђења, цркве, некрополе...) средњовековне епохе на тлу Србије у периоду од 6. до 15. века.  

Расправе, чланци и прилози:

Археолошка истраживања Хаџи-Проданове пећине код Ивањице // Археолошки преглед 1 (2003) 55–57.

Извештај са сондажних истраживања локалитета Велика Градина у селу Замчања / Тибор Живковић, Вујадин Иванишевић, Владета Петровић, Д. Булић // Археолошки преглед 1 (2003) 47–49.

Прилог проучавању манастира Дренча / Гордана Тошић, Д. Булић // Гласник Друштва конзерватора Србије 27 (2003) 74–76.

Трагови средњевековне материјалне културе са локалитета Градина на Јелици // Историјски часопис 50 (2003) 153–204. – Summary.

Извештај са археолошких истраживања града Брвеника // Археолошки преглед 2/3 (2004/5) 101–103. – Summary. 

Извештај са археолошких истраживања манастира Илиње // Археолошки преглед 2/3 (2004/5) 106–107. – Summary. 

Извештај са истраживања локалитета Градина у селу Кончулић // Археолошки преглед 2/3 (2004/5) 78–79. – Summary.

Извештај са сондажних истраживања Богут града // Археолошки преглед 2/3 (2004/5) 72–73. – Summary.

Извештај са сондажних археолошких истраживања локалитета Градина – Лисина // Археолошки преглед 2/3 (2004/5) 80–81. – Summary.

Извештај са сондажног истраживања локалитета Градина – Казновићи // Археолошки преглед 2/3 (2004/5) 108–110. – Summary.

Истраживање манастира Дренча 2005. године / Гордана Тошић, Д. Булић // Археолошки преглед 2/3 (2004/5) 104–105. – Summary.

Заштитно ископавање у улици 29. новембра у Новом Пазару / Д. Булић, Александар Матовић // Археолошки преглед 4 (2006) 194–195. – Summary.

Извештај са археолошких истраживања локалитета Трг – Чачак / Гордана Тошић, Д. Булић, Душан Рашковић, Александар Матовић // Археолошки преглед 4 (2006) 176–178. – Summary.

Mанастир Илиње код Овчар Бање, рановизантијско и средњовековно утврђење // Историјски часопис 53 (2006) 53–91. – Summary.

Нови прилози проучавању манастира Дренча / Гордана Тошић, Д. Булић // Александровачки зборник 1 (2006) 45–64.

Сондажна истраживања Градине – Трешњевица код Ивањице // Археолошки преглед 4 (2006) 191–193. – Summary.

Градина Казновиће, резултати археолошких истраживања // Историјски часопис 55 (2007) 45–62. – Summary.

Рановизантијско утврђење Градина – Лисина на Западном Копаонику // Историјски часопис 54 (2007) 43–62. – Summary.

Једна могућа остава из подграђа града Брвеника // Наша прошлост 8 (2008) 17–28. – Summary.

Утврђење Градина – Кончулић код Рашке // Историјски часопис 57 (2008) 29–58. – Summary.

Проблем убикације средњовековног Рудника / Владета Петровић, Д. Булић // Историјски часопис 58 (2009) 43–62. – Summary.

Звук и грађење: примери акустичних судова из цркве манастира Давидовице / Д. Булић, Дејан Црнчевић // Историјски часопис 59 (2010) 103–130. – Summary.

Убикација средњовековног утврђења Неваде / Д. Булић, Владета Петровић // Војно-историјски гласник 1 (2010) 105–110. – Summary.

Истраживања ваљевске Грачанице 2011. године / Д. Булић, Дејан Радичевић, Радивоје Арсић // Гласник Међуопштинског историјског архива. Ваљево 45 (2011) 105–116. – Summary.

Манастир Боговођа из аспекта археолошких истраживања / Д. Булић, Радивоје Арсић // Гласник Међуопштинског историјског архива. Ваљево 45 (2011) 93–104. – Summary.

Прилог познавању града Брвеника из перспективе археолошких истраживања // Историјски часопис 60 (2011) 57–96. – Summary.

Надгробни епитафи из манастира Грачаница код Ваљева / Д. Булић, Милоје Николић // Мiscellanea 33 (2012) 37–56. – Summary.

Средњовековно утврђење на локалитету Градина у Радаљеву код Ивањице / Д. Булић, Дејан Црнчевић // Историјски часопис 61 (2012) 67–103. – Summary.

Градина старијег гвозденог доба Вито из села Брезовице код Ваљева / Радивоје Арсић, Д. Булић, Владимир Пецикоза // Резултати нових археолошких истраживања у северозападној Србији и суседним територијама : [зборник радова] / ур. Војислав Филиповић, Радивоје Арсић, Драгана Антоновић. – Београд : Српско археолошко друштво ; Ваљево : Завод са заштиту споменика културе, 2013, 125–131. – Summary.

Културно наслеђе СЗ Србије: локалитети типа „обровац“ четрдесет година касније / Бобан Трипковић, Момир Церовић, Д. Булић // Резултати нових археолошких истраживања у северозападној Србији и суседним територијама : [зборник радова] / ур. Војислав Филиповић, Радивоје Арсић, Драгана Антоновић. – Београд : Српско археолошко друштво ; Ваљево: Завод са заштиту споменика културе, 2013, 45–56. – Summary.

Нови резултати истраживања у близини Пријепоља – Заштитна археолошка истраживања локалитета Градина – Чадиње / Д. Булић, М. Алексић-Чеврљаковић // Резултати нових археолошких истраживања у северозападној Србији и суседним територијама : [зборник радова] / ур. Војислав Филиповић, Радивоје Арсић, Драгана Антоновић. – Београд : Српско археолошко друштво ; Ваљево: Завод са заштиту споменика културе, 2013, 213– 224. – Summary.

The Fortifications of the Late Antiquity and the Early Byzantine period on the later territory of the South-Slavic principalities, and their re-occupation // The World of the Slavs : Studies on the Eastern, Western and South Slavs : Civitas, Oppidas, Villas and Archeological Evidence (7th to 11th Centuries A.D.) / ed. Srđan Rudić. – Belgrade: The Institute of History, 2013, 137–233. – (Monographs ; 64)

Црква у Шумнику нови поглед на датовање // Историјски часопис 62 (2013) 47–78. – Summary.

Прилог проучавању властеоске сахране у Моравској Србији / Дејан Радичевић, Д. Булић // Власт и моћ : властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године : зборник радова са научног скупа / ур. Синиша Мишић. – Крушевац : Народна библиотека Крушевац ; Београд : Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 2014, 113–136. – Summary.

Неки примери средњовековне импортоване керамике са запада // Велики Прасак : сто година од атентата у Сарајеву : зборник радова са научног скупа / ур. Владета Петровић, Момчило Исић. – Пожаревац : Центар за културу, 2015, 99–107. – Summary.

Црква у Радошићима // Историјски часопис 64 (2015) 85–133. – Summary.

Археолошка истраживања локалитета Гробљице у Косјерићу // Гласник Српског археолошког друштва 32 (2016) 183–204. – Summary.

Градина – Ерчеге: Средњовекодни град на Јавору / Д. Булић, Срђан Катић // Споменица др Тибора Живковића / ур. Ирена Р. Цвијановић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2016, 243–271. – Summary. – (Зборник радова ; 32)

Островица на Руднику // Рудник и Венчац са околином у средњем веку и раној модерни : тематски зборник радова са научног скупа / ур. Синиша Мишић, Дејан Радичевић, Марко Шуица. – Аранђеловац : Народни музеј „Аранђеловац“ ; Београд : Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета, 2018, 177-206. – Summary.

Dejan Bulić, Ph.D.
Research Associate
e-mail: dejan.bulic@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1972.
Graduated from the Department of Medieval Archaeology at the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work Results of archaeological research of the Monastery of Davidovica in 2002.
M. A. thesis: Župa Brvenik – Medieval Archaeological Sites, 2007.
Ph. D. thesis: The Land of Moravice. Settlements and Population (14th-early 16th Centuries) in 2014.
Worked in the Institute for Protection of monuments in Kraljevo during 2002.
Working in the Institute of History since December 2002.
Field of Research: Medieval archaeology.
Languages: English.

Articles and essays: 

Археолошка истраживања Хаџи-Проданове пећине код Ивањице // Археолошки преглед 1 (2003) 55–57.

Извештај са сондажних истраживања локалитета Велика Градина у селу Замчања / Тибор Живковић, Вујадин Иванишевић, Владета Петровић, Д. Булић // Археолошки преглед 1 (2003) 47–49.

Прилог проучавању манастира Дренча / Гордана Тошић, Д. Булић // Гласник Друштва конзерватора Србије 27 (2003) 74–76.

Трагови средњевековне материјалне културе са локалитета Градина на Јелици // Историјски часопис 50 (2003) 153–204. – Summary.

Извештај са археолошких истраживања града Брвеника // Археолошки преглед 2/3 (2004/5) 101–103. – Summary.

Извештај са археолошких истраживања манастира Илиње // Археолошки преглед 2/3 (2004/5) 106–107. – Summary.

Извештај са истраживања локалитета Градина у селу Кончулић // Археолошки преглед 2/3 (2004/5) 78–79. – Summary.

Извештај са сондажних истраживања Богут града // Археолошки преглед 2/3 (2004/5) 72–73. – Summary.

Извештај са сондажних археолошких истраживања локалитета Градина – Лисина // Археолошки преглед 2/3 (2004/5) 80–81. – Summary.

Извештај са сондажног истраживања локалитета Градина – Казновићи // Археолошки преглед 2/3 (2004/5) 108–110. – Summary.

Истраживање манастира Дренча 2005. године / Гордана Тошић, Д. Булић // Археолошки преглед 2/3 (2004/5) 104–105. – Summary.

Заштитно ископавање у улици 29. новембра у Новом Пазару / Д. Булић, Александар Матовић // Археолошки преглед 4 (2006) 194–195. – Summary.

Извештај са археолошких истраживања локалитета Трг – Чачак / Гордана Тошић, Д. Булић, Душан Рашковић, Александар Матовић // Археолошки преглед 4 (2006) 176–178. – Summary.

Mанастир Илиње код Овчар Бање, рановизантијско и средњовековно утврђење // Историјски часопис 53 (2006) 53–91. – Summary.

Нови прилози проучавању манастира Дренча / Гордана Тошић, Д. Булић // Александровачки зборник 1 (2006) 45–64.

Сондажна истраживања Градине – Трешњевица код Ивањице // Археолошки преглед 4 (2006) 191–193. – Summary.

Градина Казновиће, резултати археолошких истраживања // Историјски часопис 55 (2007) 45–62. – Summary.

Рановизантијско утврђење Градина – Лисина на Западном Копаонику // Историјски часопис 54 (2007) 43–62. – Summary.

Једна могућа остава из подграђа града Брвеника // Наша прошлост 8 (2008) 17–28. – Summary.

Утврђење Градина – Кончулић код Рашке // Историјски часопис 57 (2008) 29–58. – Summary.

Проблем убикације средњовековног Рудника / Владета Петровић, Д. Булић // Историјски часопис 58 (2009) 43–62. – Summary.

Звук и грађење: примери акустичних судова из цркве манастира Давидовице / Д. Булић, Дејан Црнчевић // Историјски часопис 59 (2010) 103–130. – Summary.

Убикација средњовековног утврђења Неваде / Д. Булић, Владета Петровић // Војно-историјски гласник 1 (2010) 105–110. – Summary.

Истраживања ваљевске Грачанице 2011. године / Д. Булић, Дејан Радичевић, Радивоје Арсић // Гласник Међуопштинског историјског архива. Ваљево 45 (2011) 105–116. – Summary.

Манастир Боговођа из аспекта археолошких истраживања / Д. Булић, Радивоје Арсић // Гласник Међуопштинског историјског архива. Ваљево 45 (2011) 93–104. – Summary.

Прилог познавању града Брвеника из перспективе археолошких истраживања // Историјски часопис 60 (2011) 57–96. – Summary.

Надгробни епитафи из манастира Грачаница код Ваљева / Д. Булић, Милоје Николић // Мiscellanea 33 (2012) 37–56. – Summary.

Средњовековно утврђење на локалитету Градина у Радаљеву код Ивањице / Д. Булић, Дејан Црнчевић // Историјски часопис 61 (2012) 67–103. – Summary.

Градина старијег гвозденог доба Вито из села Брезовице код Ваљева / Радивоје Арсић, Д. Булић, Владимир Пецикоза // Резултати нових археолошких истраживања у северозападној Србији и суседним територијама : [зборник радова] / ур. Војислав Филиповић, Радивоје Арсић, Драгана Антоновић. – Београд : Српско археолошко друштво ; Ваљево : Завод са заштиту споменика културе, 2013, 125–131. – Summary.

Културно наслеђе СЗ Србије: локалитети типа „обровац“ четрдесет година касније / Бобан Трипковић, Момир Церовић, Д. Булић // Резултати нових археолошких истраживања у северозападној Србији и суседним територијама : [зборник радова] / ур. Војислав Филиповић, Радивоје Арсић, Драгана Антоновић. – Београд : Српско археолошко друштво ; Ваљево: Завод са заштиту споменика културе, 2013, 45–56. – Summary.

Нови резултати истраживања у близини Пријепоља – Заштитна археолошка истраживања локалитета Градина – Чадиње / Д. Булић, М. Алексић-Чеврљаковић // Резултати нових археолошких истраживања у северозападној Србији и суседним територијама : [зборник радова] / ур. Војислав Филиповић, Радивоје Арсић, Драгана Антоновић. – Београд : Српско археолошко друштво ; Ваљево: Завод са заштиту споменика културе, 2013, 213– 224. – Summary.

The Fortifications of the Late Antiquity and the Early Byzantine period on the later territory of the South-Slavic principalities, and their re-occupation // The World of the Slavs : Studies on the Eastern, Western and South Slavs : Civitas, Oppidas, Villas and Archeological Evidence (7th to 11th Centuries A.D.) / ed. Srđan Rudić. – Belgrade: The Institute of History, 2013, 137–233. – (Monographs ; 64)

Црква у Шумнику нови поглед на датовање // Историјски часопис 62 (2013) 47–78. – Summary.

Прилог проучавању властеоске сахране у Моравској Србији / Дејан Радичевић, Д. Булић // Власт и моћ : властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године : зборник радова са научног скупа / ур. Синиша Мишић. – Крушевац : Народна библиотека Крушевац ; Београд : Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 2014, 113–136. – Summary.

Неки примери средњовековне импортоване керамике са запада // Велики Прасак : сто година од атентата у Сарајеву : зборник радова са научног скупа / ур. Владета Петровић, Момчило Исић. – Пожаревац : Центар за културу, 2015, 99–107. – Summary.

Црква у Радошићима // Историјски часопис 64 (2015) 85–133. – Summary.

Археолошка истраживања локалитета Гробљице у Косјерићу // Гласник Српског археолошког друштва 32 (2016) 183–204. – Summary.

Градина – Ерчеге: Средњовекодни град на Јавору / Д. Булић, Срђан Катић // Споменица др Тибора Живковића / ур. Ирена Р. Цвијановић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2016, 243–271. – Summary. – (Зборник радова ; 32)

Островица на Руднику // Рудник и Венчац са околином у средњем веку и раној модерни : тематски зборник радова са научног скупа / ур. Синиша Мишић, Дејан Радичевић, Марко Шуица. – Аранђеловац : Народни музеј „Аранђеловац“ ; Београд : Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета, 2018, 177-206. – Summary. 

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise