free site maker

др Биљана Вучетић

виши научни сарадник
e-mail: biljana.vucetic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођена је у Београду (1971) где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је 1997. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, где је 2006. одбранила магистарску тезу Богдан Раденковић. Докторску дисертацију Амерички прогресивизам и Србија одбранила је 2013. на истом факултету.
Од 1998. ради у Историјском институту у Београду као стипендиста Министарства за науку и технологију, а од 2001. као истраживач.
Члан је Редакционог одбора Историјског часописа.
Председница је Научног већа Историјског института од 2017.

Област истраживања: историја Балкана, македонско питање, историја Срба у Турској, односи Сједињених Америчких Држава и Србије крајем 19. и почетком 20. века.  

Монографије:

Наша ствар у Османском царству. – Београд : Историјски институт, 2012. – 180 стр. – Summary. – (Извори за српску историју ; 10. Историја XIX и XX века ; 5)

Elles l’ont combattu : Femmes contre le totalitarisme au XXe siècle / Marc Crapez, B. Vučetić, Veronica Vives, Delphine Denuit. – Paris : Les éditions du Cerf, 2018. – 272 p.

Богдан Раденковић (1874-1917) : судбина једног српског националисте. – Београд : Историјски институт, 2018. – 355 стр. – Summary. - (Посебна издања ; 70)

Расправе, чланци и прилози:

Насиље над историјом : поводом књиге Ноела Малколма Косово. Кратка историја, Лондон 1998 // Историјски записи LXXII, 1–2 (1999) 243–249.

Србија и Британија 1903–1906. очима савремене британске штампе // Историјски часопис 48 (2001) 2002, 186–201. – Summary.

Српска револуционарна организација у Османском царству на почетку XX века // Историјски часопис 53 (2006) 359–374. – Summary.

О нападу Бугара на село Рудник 1907. године // Весник. Војни музеј. Београд 53, 34 (2007) 112–116. – Summary.

Писма Милана Решетара Владимиру Ћоровићу 1919–1924. године / Б. Вучетић, Срђан Рудић // Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 341–364. – Summary.

Прилог за биографију Антонија Тодоровића (1880–1971) // Историјски часопис 55 (2007) 265–277. – Summary.

Примери економског бојкота као вида борбе „Српске одбране“ у Османском царству // Баштина 23 (Приштина 2007) 235–245. – Summary.

Сећања Антонија Тодоровића на револуционарну акцију српског народа у Турској 1904-1914. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 265–306. – Summary.

Богдан Раденковић и Милан Ракић // Историјски часопис 57 (2008) 413–426. – Summary.

Извештаји обавештајца дипломати. Писма Богдана Раденковића Милану Ракићу (1907–1912) // Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2009) 153–169. – Summary.

О лажним династијама и витешким редовима / Срђан Рудић, Б. Вучетић // Мешовита грађа (Miscellanea) 30 (2009) 143–162. – Summary.

Из преписке Ватрослава Јагића и Владимира Ћоровића – I део (1908–1913) / Б. Вучетић, Срђан Рудић // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 399–426. – Summary.

Извештаји „америчке маркизе“ о Николи I Петровићу // Историјски записи 83, 4 (2010) 275–288. – Summary.

Јавност Сједињених Америчких Држава о Црној Гори у Балканским ратовима // Историјски записи 83, 3 (2010) 79–95.

Погледи на организацију Српске одбране у Македонији у 1906. години // Весник. Војни музеј 37 (Београд 2010) 165–170. – Summary.

Српска историографија о македонском питању // Македонскиот идентитет низ историјата. – Скопје : Институт за национална историја, 2010, 293–305.

Из преписке Ватрослава Јагића и Владимира Ћоровића – II део (1918–1921) / Срђан Рудић, Б. Вучетић // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 561–579. – Summary.

Школовање питомаца Министарства иностраних дела Краљевине Србије 1891. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 491–505. – Summary.

Писма из Цариграда Михаило Г. Ристић – Светиславу Симићу (1894) // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 337–348. – Summary.

Американци о Србији у Балканским ратовима // Балкански ратови 1912/1913: нова виђења и тумачења : [зборник радова] / ур. Срђан Рудић, Миљан Милкић. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2013, 263–275. – Summary. – (Зборник радова ; 26)

Просветни рад Србије у Турској од 1820. до 1912. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 167–204. – Summary.

Америчко јавно мњење о Србији у Првом светском рату // Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе : [зборник радова] / ур. Срђан Рудић, Миљан Милкић. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2015, 387–400. – Summary. – (Зборник радова ; 30)

An Overview of Serbian Historiography on Serbian-Italian Relations // Serbian-Italian Relations: History and Modern Times / eds. in chief Srđan Rudić, Antonello Biagini ; ed. B. Vučetić. – Belgrade : The Institute of History ; Roma : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2015, 299–309.– Резиме. – Sommario. – (Collection of Works ; 28)

Relations between Italy and Serbia throughout History / B.Vučetić, Jovana Šaljić // Italian – Serbian Cooperation on Science, Technology and Humanities (Edited by P. R. Andjus and P. Battinelli). – Belgrade : University of Belgrade : Italian Embassy Belgrade : Associazione Italiani e Serbi Scienziati e Studiosi, 2015, 163–165.

Србија и Русија у америчком јавном мњењу у лето 1914. године: Пример Чикаго Трибјуна // Велики рат 1914–1918: узроци, последице, тумачења : међународни тематски зборник посвећен академику Драгољубу Р. Живојиновићу (1934–2016), књ. 1 / прир. А. Растовић. – Ниш : Филозофски факултет, 2016, 431–445. – Summary.

„Out of the East Christ Came“: Serbia in the Eeys of American Women in the Great War // Историјски часопис 66 (2017) 437–451. – Резиме.

У доба турске власти (1455–1912) / Татјана Катић, Б. Вучетић // Српско уметничко наслеђе на Косову и Метохији : идентитет, значај, угроженост. – Београд : САНУ, 2017, 67–68. – (Галерија Српске академије наука и уметности ; 141)

У доба турске власти (1455–1912) / Татјана Катић, Б. Вучетић // Уметничко наслеђе српског народа на Косову и Метохији : историја, идентитет, угроженост, заштита. – Београд : САНУ, 2017, 365–378.

Američko javno mnjenje o Srbiji u Prvom svetskom ratu // The Great War 1914–1918, The Kingdom of Serbia, the United States of America and the Serbian American Diaspora / ed. by Krinka Vidaković Petrov. - Alhambra, California : Sebastian Press, Western American Diocese of the Serbian Orthodox Church, Series Serbica Americana no. 9, 2018, 197–208.

Јован Ћирковић у Успоменама о људима и догађајима у Македонији Стевана Симића // Мешовита грађа (Miscellanea) 39 (2018) 233-258. – Summary.

On ne plaisante pas chez les communistes Ženi Lebl (1927-2009) // Revue d'information trimestrielle de la France Libre Parution 68 (Juin 2018) 20-21. – (Actes du colloque Femmes contre le totalitarisme)

Serbia and the Macedonian Question: The Intertwining of Politics and Science // Dynamics and Policies of Prejudice from the Eighteenth to the Twenty-first Century / Ed. Giuseppe Motta. - Cambridge Scholars Publishing, 2018, 235–247.

„Sestras Americana“ – америчке медицинске сестре у Србији у Првом светском рату // Историјски часопис 67 (2018) 339-355. – Summary.

Some considerations on the emergence of the Serbian Chetnik movement in Macedonia during the last period of Ottoman rule // Историјски записи LXXXVIII, 3-4 (2015) 2018, 113-128.

Стенли Харт Озборн, амерички лекар у Србији 1915. године // Глас САНУ 428. Одељење историјских наука 18 (2018) 461–475. – Summary.

Warm Neutrality: Some Aspects of American Humanitarian Work in Serbia 1914–1916 // Al fronte. La Grande Guerrа fra interventissimo, cronaca e soccorso / Ed. Andrеa Carteny, Giuseppe Motta, Alessandro Vagnini. - Collana Storia d’ Europa, Sapienza Università di Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2018, 101–122.

Прилози у енциклопедијама:

Енциклопедија српског народа. - Београд : Завод за уџбенике, 2008. - Одреднице: Авакумовић, Јован, 3; Веснић, Миленко, 168; Грујић, Јеврем, 257; Грујић, Сава, 257-258; Дневни лист, 292; Докић, Лазар, 296; Живановић Живан, 364; Митесер, Јозеф Паул, 671; Мићић, Јован, 675; Монастерлија, Јован, 692; Монден, Иполит, 692.

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Одреднице: Јанковић, Глигорије, 273; Јовановић, Павле, адвокат, сенатор, градоначелник, 593-594.

Српска енциклопедија. II. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. - Одреднице: Верковић, Стефан, 277; Веселиновић, Милојко, 299.

Biljana Vučetić, Ph. D.
Senior Research Associate
e-mail: biljana.vucetic@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1971.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work Serbia and Britain 1903-1906 in the light of contemporary press in 1997.
M. A. thesis: Bogdan Radenković, 2006
Ph. D. thesis: American Progressivism and Serbia, 2013
Working in the Institute of History since 1998.
Field of Research: History of Balkan peoples; Macedonian Question; History of the Serbs in the Ottoman Empire; Modern US political and social history; Serbian – American relations in the in the Progressive Era.
Languages: English, Russian, German.

Monographs:

Наша ствар у Османском царству = Our Issue in the Ottoman Empire : Serbian Propaganda in Macedonia (1885-1893). - Београд : Историјски институт, 2012. - 180 p. – Summary. – (Sources for Serbian history ; 10. History of XIX and XX century ; 5)

Elles l’ont combattu : Femmes contre le totalitarisme au XXe siècle / Marc Crapez, B. Vučetić, Veronica Vives, Delphine Denuit. – Paris : Les éditions du Cerf, 2018. – 272 p.

Богдан Раденковић (1874-1917) : судбина једног српског националисте = Bogdan Radenković (1874-1917) : Destiny of a Serbian Nationalist. – Београд : Историјски институт, 2018. – 355 p. – Summary. - (Monographs ; 70)

Articles and essays: 

Насиље над историјом : поводом књиге Ноела Малколма Косово. Кратка историја, Лондон 1998 // Историјски записи LXXII, 1–2 (1999) 243–249.

Србија и Британија 1903–1906. очима савремене британске штампе // Историјски часопис 48 (2001) 2002, 186–201. – Summary.

Српска револуционарна организација у Османском царству на почетку XX века // Историјски часопис 53 (2006) 359–374. – Summary.

О нападу Бугара на село Рудник 1907. године // Весник. Војни музеј. Београд 53, 34 (2007) 112–116. – Summary.

Писма Милана Решетара Владимиру Ћоровићу 1919–1924. године / Б. Вучетић, Срђан Рудић // Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 341–364. – Summary.

Прилог за биографију Антонија Тодоровића (1880–1971) // Историјски часопис 55 (2007) 265–277. – Summary.

Примери економског бојкота као вида борбе „Српске одбране“ у Османском царству // Баштина 23 (Приштина 2007) 235–245. – Summary.

Сећања Антонија Тодоровића на револуционарну акцију српског народа у Турској 1904-1914. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 265–306. – Summary.

Богдан Раденковић и Милан Ракић // Историјски часопис 57 (2008) 413–426. – Summary.

Извештаји обавештајца дипломати. Писма Богдана Раденковића Милану Ракићу (1907–1912) // Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2009) 153–169. – Summary.

О лажним династијама и витешким редовима / Срђан Рудић, Б. Вучетић // Мешовита грађа (Miscellanea) 30 (2009) 143–162. – Summary.

Из преписке Ватрослава Јагића и Владимира Ћоровића – I део (1908–1913) / Б. Вучетић, Срђан Рудић // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 399–426. – Summary.

Извештаји „америчке маркизе“ о Николи I Петровићу // Историјски записи 83, 4 (2010) 275–288. – Summary.

Јавност Сједињених Америчких Држава о Црној Гори у Балканским ратовима // Историјски записи 83, 3 (2010) 79–95.

Погледи на организацију Српске одбране у Македонији у 1906. години // Весник. Војни музеј 37 (Београд 2010) 165–170. – Summary.

Српска историографија о македонском питању // Македонскиот идентитет низ историјата. – Скопје : Институт за национална историја, 2010, 293–305.

Из преписке Ватрослава Јагића и Владимира Ћоровића – II део (1918–1921) / Срђан Рудић, Б. Вучетић // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 561–579. – Summary.

Школовање питомаца Министарства иностраних дела Краљевине Србије 1891. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 491–505. – Summary.

Писма из Цариграда Михаило Г. Ристић – Светиславу Симићу (1894) // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 337–348. – Summary.

Американци о Србији у Балканским ратовима // Балкански ратови 1912/1913: нова виђења и тумачења : [зборник радова] / ур. Срђан Рудић, Миљан Милкић. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2013, 263–275. – Summary. – (Зборник радова ; 26)

Просветни рад Србије у Турској од 1820. до 1912. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 167–204. – Summary.

Америчко јавно мњење о Србији у Првом светском рату // Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе : [зборник радова] / ур. Срђан Рудић, Миљан Милкић. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2015, 387–400. – Summary. – (Зборник радова ; 30)

An Overview of Serbian Historiography on Serbian-Italian Relations // Serbian-Italian Relations: History and Modern Times / eds. in chief Srđan Rudić, Antonello Biagini ; ed. B. Vučetić. – Belgrade : The Institute of History ; Roma : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2015, 299–309.– Резиме. – Sommario. – (Collection of Works ; 28)

Relations between Italy and Serbia throughout History / B.Vučetić, Jovana Šaljić // Italian – Serbian Cooperation on Science, Technology and Humanities (Edited by P. R. Andjus and P. Battinelli). – Belgrade : University of Belgrade : Italian Embassy Belgrade : Associazione Italiani e Serbi Scienziati e Studiosi, 2015, 163–165.

Србија и Русија у америчком јавном мњењу у лето 1914. године: Пример Чикаго Трибјуна // Велики рат 1914–1918: узроци, последице, тумачења : међународни тематски зборник посвећен академику Драгољубу Р. Живојиновићу (1934–2016), књ. 1 / прир. А. Растовић. – Ниш : Филозофски факултет, 2016, 431–445. – Summary.

„Out of the East Christ Came“: Serbia in the Eeys of American Women in the Great War // Историјски часопис 66 (2017) 437–451. – Резиме.

У доба турске власти (1455–1912) / Татјана Катић, Б. Вучетић // Српско уметничко наслеђе на Косову и Метохији : идентитет, значај, угроженост. – Београд : САНУ, 2017, 67–68. – (Галерија Српске академије наука и уметности ; 141)

У доба турске власти (1455–1912) / Татјана Катић, Б. Вучетић // Уметничко наслеђе српског народа на Косову и Метохији : историја, идентитет, угроженост, заштита. – Београд : САНУ, 2017, 365–378.

Američko javno mnjenje o Srbiji u Prvom svetskom ratu // The Great War 1914–1918, The Kingdom of Serbia, the United States of America and the Serbian American Diaspora / ed. by Krinka Vidaković Petrov. - Alhambra, California : Sebastian Press, Western American Diocese of the Serbian Orthodox Church, Series Serbica Americana no. 9, 2018, 197–208.

Јован Ћирковић у Успоменама о људима и догађајима у Македонији Стевана Симића // Мешовита грађа (Miscellanea) 39 (2018) 233-258. – Summary: Jovan Ćirković in The Memories about People and Events in Macedonia by Stevan Simić.

On ne plaisante pas chez les communistes Ženi Lebl (1927-2009) // Revue d'information trimestrielle de la France Libre Parution 68 (Juin 2018) 20-21. – (Actes du colloque Femmes contre le totalitarisme)

Serbia and the Macedonian Question: The Intertwining of Politics and Science // Dynamics and Policies of Prejudice from the Eighteenth to the Twenty-first Century / Ed. Giuseppe Motta. - Cambridge Scholars Publishing, 2018, 235–247.

„Sestras Americana“ – америчке медицинске сестре у Србији у Првом светском рату // Историјски часопис (Historical Review) 67 (2018) 339-355. – Summary: „Sestras Americana“ – American Nurses in Serbia during the First World War.

Some considerations on the emergence of the Serbian Chetnik movement in Macedonia during the last period of Ottoman rule // Историјски записи (Ecrits historiques : organe de l'Institut historique et de la Societe des historiens du Montenegro) LXXXVIII, 3-4 (2015) 2018, 113-128.

Стенли Харт Озборн, амерички лекар у Србији 1915. године // Глас САНУ 428. Одељење историјских наука (Glas. Classe des sciences historiques) 18 (2018) 461–475. – Summary: Stanley Hart Osborn, an American Doctor in Serbia in 1915.

Warm Neutrality: Some Aspects of American Humanitarian Work in Serbia 1914 – 1916 // Al fronte. La Grande Guerrа fra interventissimo, cronaca e soccorso / ed. Andrеa Carteny, Giuseppe Motta, Alessandro Vagnini. - Collana Storia d’ Europa, Sapienza Università di Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2018, 101–122.

Encyclopedic entries:

Енциклопедија српског народа. - Београд : Завод за уџбенике, 2008. – Entries: Авакумовић, Јован, 3; Веснић, Миленко, 168; Грујић, Јеврем, 257; Грујић, Сава, 257-258; Дневни лист, 292; Докић, Лазар, 296; Живановић Живан, 364; Митесер, Јозеф Паул, 671; Мићић, Јован, 675; Монастерлија, Јован, 692; Монден, Иполит, 692.

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. – Entries: Јанковић, Глигорије, 273; Јовановић, Павле, адвокат, сенатор, градоначелник, 593-594.

Српска енциклопедија. II. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. - Entries: Верковић, Стефан, 277; Веселиновић, Милојко, 299. 

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise