Mobirise

др Милош Ивановић

научни сарадник
e-mail: milos.ivanovic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Смедеревској Паланци (1984). Основну школу и гимназију завршио је у Великој Плани. Дипломирао је 2008. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду. Докторску дисертацију Властела Државе српских деспота одбранио је 2014. на истом факултету.
Током 2013. и 2014. радио је на Филозофском факултету у Београду. У Историјском институту ради од 2014. године.

Област истраживања: историја српског народа у позном средњем веку

Монографије:

„Добри људи“ у српској средњовековној држави. – Београд : Историјски институт, 2017. – 175 стр. – (Студије ; 7)

Расправе, чланци и прилози:

Писмо Дубровчана турском кадији у Глухавици : Дубровник: 1396, март 28. // Стари српски архив 10 (2011) 117–122. – Résumé.

Писма Дубровчана Мари и Ђурђу Бранковић : Дубровник, 1402, децембар 12. // Стари српски архив 11 (2012) 115–121. – Résumé.

Повеља херцега Стефана Вукчића Дубровчанима : на Међуречју код Самобора, 1461, октобар 13. // Грађа о прошлости Босне 5 (2012) 81–90. – Résumé.

Писмо Дубровчана челнику Миљану : Дубровник, 1406, фебруар 17. // Стари српски архив 12 (2013) 111–119. – Summary.

Средњовековни властеоски поседи у крушевачком крају // Жупски зборник : часопис за историјска, културолошка и природњачка истраживања Жупе 8 (Aлександровац 2013) 7– 22. – Summary.

The Image of the Balkan Peninsula in Serbian History Textbooks for Middle School // ISHA Journal 3 (2014): The selection of papers from the Autumn Seminar of International Students of History Association. – Zagreb : Klub studenata povijesti ISHA Zagreb, 2014, 69–79.

Развитак војне службе као основ формитања властеоског слоја у српској средњовековној држави // Војно-историјски гласник 1 (2014) 30–48. – Summary.

Српске средњовековне медицинске установе // Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура. 4 : зборник радова са V научно-стручног скупа. – Зајечар : Историјски архив „Тимочка крајина“, 2014, 133–139.

Структура властеоског слоја у држави кнеза Лазара // Власт и моћ : властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године : зборник радова са научног скупа / ур. Синиша Мишић. – Крушевац : Народна библиотека Крушевац ; Београд : Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 2014, 75–94. – Summary.

Угрожавање црквених поседа од стране властеле у српској средњовековној држави // Српска теологија данас 2013 : зборник радова. – Београд : Православни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања, 2014, 143–150.

Хрисовуља краља Стефана Душана којом хиландарском пиргу у Хрусији поклања цркву Св. Богородице у Липљану : [1336/1337]–1343 // Стари српски архив 13 (2014) 33–64. – Summary.

„Добри људи“ Новобрдског законика деспота Стефана Лазаревића // Историјски часопис 64 (2015) 159–187. – Summary.

Reka Sava kao granica između Srbije i Ugarske u srednjem veku / M. Ivanović, Boris Stojkovski // Rijeka Sava u povijesti : zbornik radova znanstvenog skupa. – Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2015, 77–103. –Summary.

Slika srpske vlastele poznog srednjeg veka u narodnoj tradiciji // Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája. 3rd Conference for Young Slavists – Budapest : Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities : Institute of Slavonic and Baltic Philology, 2015, 93–96.

Уређење манастирског живота у српским властеоским задужбинама средњег века // Српска теологија данас 2014 : зборник радова. – Београд : Православни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања, 2015, 197–203.

Чудесна излечења на гробовима српских светитеља у средњем веку // Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура. 6 : зборник радова са VII научно-стручног скупа. – Зајечар : Историјски архив „Тимочка крајина“, 2015, 183–191.

The Danube in Serbian–Hungarian Relations in the 14th and 15th Centuries / M. Ivanović, Neven Isailović // Tibiscvm : Istorie – Arheologie 5 (Caransebeş 2015) 377–393.

Tibiscum – Acta Musei Caransebesiensis. Serie nouă. Istorie – Arheologie 5 (2015) 377–393.

Два писма Дубровчана војводи Вукосаву, Љубиши Богданчићуи жупану Радосаву поводом заточења Рахца Богишића : (I) Дубровник, 1410, 30. април (II) Дубровник, 1410, 4. јун // Грађа о прошлости Босне 8 (2015) 31–39. – Résumé.

Лажна хрисовуља цара Стефана Душана о међама хиландарских поседа на Светој Гори: 26. април 1348. године // Стари српски архив 14 (2015) 41–64. – Summary.

Властела у Житију деспота Стефана Лазаревића Константина Филозофа // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VII научни скуп / гл. ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2016, 41–56. – Summary. – (Дани српскога духовног преображења ; 23)

Властеоска обележја у археолошком контексту / М. Ивановић, Угљеша Војводић // Процеси византинизације и српска археологија / ур. Весна Бикић. – Београд : Српски комитет за византологију : Службени гласник : Византолошки институт САНУ, 2016, 159–165. – (Византијско наслеђе и српска уметност ; 1)

The Marks of Nobility in the Archaeological Context / M. Ivanović, Uglješa Vojvodić // Processes of Byzantinisation and Serbian Archaeology / ed. Vesna Bikić. – Beograd : The Serbian National Committee of Byzantine Studies : Službeni glasnik : Institute for Byzantine Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2016, 159–165. – (Byzantine Heritage and Serbian Art ; I)

Пронија у држави српских деспота // Зборник радова Византолошког института 53 (2016) 323–341). – Summary.

Foreigners in the Service of Despot Đurađ Branković on Serbian territory // Banatica 26/II (2016) 257–268. – Rezumat.

Насилне промене на српском престолу у Даниловом зборнику // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VIII научни скуп / гл. ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд: Институт за српски језик САНУ, 2017, 113–127. – Summary. – (Дани српскога духовног преображења ; 24)

Повеља војводе Радосава Павловића Дубровчанима : (Борач, 1441, април 10) // Грађа о прошлости Босне 9 (2016) 73–83. – Résumé.

Писмо Љубише Богданчића Дубровчанима // Грађа о прошлости Босне 10 (2017) 111–119. – Résumé.

Развој институције имунитета у српској средњовековној држави до краја владавине краља Милутина // Историјски часопис 66 (2017) 49–83. – Summary.

Cyrillic Correspondence Between the Commune of Ragusa and Ottomans 1396–1458 // State and Society in the Balkans Before and After Establishment of Ottoman Rule / Editors in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş. – Belgrade : Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, 2017, 43–63. – Özet. – Резиме. – (Collection of Works ; 35).

Властела у житијима архиепископа Данила II Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : IX научни скуп / гл. ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд: Институт за српски језик САНУ, 2018, 171–183. - (Дани српскога духовног преображења ; 25). – Summary.

The Nobility of the Despotate of Serbia between Ottoman Empire and Hungary (1457–1459) // Secular Power and Sacral Authority in Medieval East-Central Europe / eds. K. Jovanović, S. Miljan. – Amsterdam : Amsterdam University Press, 2018, 167–177.

Писмо Дубровчана Љубиши Богданчићу и Вукосаву Познановићу // Грађа и прошлости Босне 11 (2018) 87–92. - Résumé.

Прилози у енциклопедијама:

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Одреднице: Марин Бенешић, трговац, 51; Мароје Вучинић, дубровачки трговац, 231-232; Мартол Латиница, трговац, кнез, 252; Миклеуш, кнез, 422; Миливој Дивичић/Девичић, кнез, службеник босанског краља, 494; Милица, властелинка, 536; Милтош, војвода, властелин, 679; Миљан, челник, властелин, 711; Миотош, војвода, властелин, 747-748; Михаило, војвода, властелин, 833-834.

Српски биографски речник. 7. – Нови Сад : Матица српска, 2018. – Одреднице: Младен Станчић, кнез, властелин, 33; Мркша Сићевски, војвода, властелин, 111; Никола Дореновић, властелин, 360–361; Никола Птичић, трговац, 363; Никола Родоп, протовестијар, властелин, 365; Никола Скобаљић, властелин, 366; Никон, патријарх српски, 494; Никша, православни свештеник, 497; Новак Караљук, властелин, 521; Оливер Големовић Олко, кефалија, властелин, 655. 

Miloš Ivanović, Ph.D.
Research Associate
e-mail: milos.ivanovic@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1984. Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work The Relationship between Lazarević and Branković, from The Battle of Kosovo to death of despot Stefan Lazarević.
Ph.D. thesis: Nobility In The State of Serbian Despots, 2014.
Worked at Faculty of Philosophy in Belgrade. Working at the Institute of History since 2014.
Field of Research: History of the Serbian people in the Middle Ages.
Languages: English, French, Old Slavonic.


Monographs:

„Добри људи“ у српској средњовековној држави. – Београд : Историјски институт, 2017. – 175 стр. – (Студије ; 7)


Articles and essays: 

Писмо Дубровчана турском кадији у Глухавици : Дубровник: 1396, март 28. // Стари српски архив 10 (2011) 117–122. – Résumé.

Писма Дубровчана Мари и Ђурђу Бранковић : Дубровник, 1402, децембар 12. // Стари српски архив 11 (2012) 115–121. – Résumé.

Повеља херцега Стефана Вукчића Дубровчанима : на Међуречју код Самобора, 1461, октобар 13. // Грађа о прошлости Босне 5 (2012) 81–90. – Résumé.

Писмо Дубровчана челнику Миљану : Дубровник, 1406, фебруар 17. // Стари српски архив 12 (2013) 111–119. – Summary.

Средњовековни властеоски поседи у крушевачком крају // Жупски зборник : часопис за историјска, културолошка и природњачка истраживања Жупе 8 (Aлександровац 2013) 7– 22. – Summary.

The Image of the Balkan Peninsula in Serbian History Textbooks for Middle School // ISHA Journal 3 (2014): The selection of papers from the Autumn Seminar of International Students of History Association. – Zagreb : Klub studenata povijesti ISHA Zagreb, 2014, 69–79.

Развитак војне службе као основ формитања властеоског слоја у српској средњовековној држави // Војно-историјски гласник 1 (2014) 30–48. – Summary.

Српске средњовековне медицинске установе // Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура. 4 : зборник радова са V научно-стручног скупа. – Зајечар : Историјски архив „Тимочка крајина“, 2014, 133–139.

Структура властеоског слоја у држави кнеза Лазара // Власт и моћ : властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године : зборник радова са научног скупа / ур. Синиша Мишић. – Крушевац : Народна библиотека Крушевац ; Београд : Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 2014, 75–94. – Summary.

Угрожавање црквених поседа од стране властеле у српској средњовековној држави // Српска теологија данас 2013 : зборник радова. – Београд : Православни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања, 2014, 143–150.

Хрисовуља краља Стефана Душана којом хиландарском пиргу у Хрусији поклања цркву Св. Богородице у Липљану : [1336/1337]–1343 // Стари српски архив 13 (2014) 33–64. – Summary.

„Добри људи“ Новобрдског законика деспота Стефана Лазаревића // Историјски часопис 64 (2015) 159–187. – Summary.

Reka Sava kao granica između Srbije i Ugarske u srednjem veku / M. Ivanović, Boris Stojkovski // Rijeka Sava u povijesti : zbornik radova znanstvenog skupa. – Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2015, 77–103. –Summary.

Slika srpske vlastele poznog srednjeg veka u narodnoj tradiciji // Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája. 3rd Conference for Young Slavists – Budapest : Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities : Institute of Slavonic and Baltic Philology, 2015, 93–96.

Уређење манастирског живота у српским властеоским задужбинама средњег века // Српска теологија данас 2014 : зборник радова. – Београд : Православни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања, 2015, 197–203.

Чудесна излечења на гробовима српских светитеља у средњем веку // Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура. 6 : зборник радова са VII научно-стручног скупа. – Зајечар : Историјски архив „Тимочка крајина“, 2015, 183–191.

The Danube in Serbian–Hungarian Relations in the 14th and 15th Centuries / M. Ivanović, Neven Isailović // Tibiscvm : Istorie – Arheologie 5 (Caransebeş 2015) 377–393.

Tibiscum – Acta Musei Caransebesiensis. Serie nouă. Istorie – Arheologie 5 (2015) 377–393.

Два писма Дубровчана војводи Вукосаву, Љубиши Богданчићуи жупану Радосаву поводом заточења Рахца Богишића : (I) Дубровник, 1410, 30. април (II) Дубровник, 1410, 4. јун // Грађа о прошлости Босне 8 (2015) 31–39. – Résumé.

Лажна хрисовуља цара Стефана Душана о међама хиландарских поседа на Светој Гори: 26. април 1348. године // Стари српски архив 14 (2015) 41–64. – Summary.

Властела у Житију деспота Стефана Лазаревића Константина Филозофа // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VII научни скуп / гл. ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2016, 41–56. – Summary. – (Дани српскога духовног преображења ; 23)

Властеоска обележја у археолошком контексту / М. Ивановић, Угљеша Војводић // Процеси византинизације и српска археологија / ур. Весна Бикић. – Београд : Српски комитет за византологију : Службени гласник : Византолошки институт САНУ, 2016, 159–165. – (Византијско наслеђе и српска уметност ; 1)

The Marks of Nobility in the Archaeological Context / M. Ivanović, Uglješa Vojvodić // Processes of Byzantinisation and Serbian Archaeology / ed. Vesna Bikić. – Beograd : The Serbian National Committee of Byzantine Studies : Službeni glasnik : Institute for Byzantine Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2016, 159–165. – (Byzantine Heritage and Serbian Art ; I)

Пронија у држави српских деспота // Зборник радова Византолошког института 53 (2016) 323–341). – Summary.

Foreigners in the Service of Despot Đurađ Branković on Serbian territory // Banatica 26/II (2016) 257–268. – Rezumat.

Насилне промене на српском престолу у Даниловом зборнику // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VIII научни скуп / гл. ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд: Институт за српски језик САНУ, 2017, 113–127. – Summary. – (Дани српскога духовног преображења ; 24)

Повеља војводе Радосава Павловића Дубровчанима : (Борач, 1441, април 10) // Грађа о прошлости Босне 9 (2016) 73–83. – Résumé.

Писмо Љубише Богданчића Дубровчанима : Требиње, 1412, март // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 10 (2017) 111–119. – Résumé: Lettre de Ljubiša Bogdančić aux Ragusains : Trebinje, 1412, mars.

Развој институције имунитета у српској средњовековној држави до краја владавине краља Милутина // Историјски часопис (Historical Review) 66 (2017) 49–83. – Summary: Development of the Instituion of Immunity in the Serbian Medieval State until the End of Reign of King Milutin.

Cyrillic Correspondence Between the Commune of Ragusa and Ottomans 1396–1458 // State and Society in the Balkans Before and After Establishment of Ottoman Rule / Eds. in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş. – Belgrade : Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, 2017, 43–63. – Özet: 1396 -1458 yillar arasinda Dubrovnik topluluğun osmanlilarla kiril alfabesiyle yazişmasi.

Властела у житијима архиепископа Данила II Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : IX научни скуп = The Middle Ages in Serbian Science, History, Literature and Arts : VIII Symposium / Ed.-in-Chief Gordana Jovanović. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд: Институт за српски језик САНУ, 2018, 171–183. - (Дани српскога духовног преображења = Serbian Spiritual Revivel Week ; 25). – Summary: The Nobility in the Hagiographies by Danilo II.

The Nobility of the Despotate of Serbia between Ottoman Empire and Hungary (1457–1459) // Secular Power and Sacral Authority in Medieval East-Central Europe / eds. K. Jovanović, S. Miljan. – Amsterdam : Amsterdam University Press, 2018, 167–177.

Писмо Дубровчана Љубиши Богданчићу и Вукосаву Познановићу : Дубровник, 1415, 3. октобар // Грађа и прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 11 (2018) 87–92. – Résumé: La lettre des ragusains à Ljubiša Bogdančić et Vukosav Poznanović.


Encyclopedic entries:

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Entries: Марин Бенешић, трговац, 51; Мароје Вучинић, дубровачки трговац, 231-232; Мартол Латиница, трговац, кнез, 252; Миклеуш, кнез, 422; Миливој Дивичић/Девичић, кнез, службеник босанског краља, 494; Милица, властелинка, 536; Милтош, војвода, властелин, 679; Миљан, челник, властелин, 711; Миотош, војвода, властелин, 747-748; Михаило, војвода, властелин, 833-834.

Српски биографски речник. 7. – Нови Сад : Матица српска, 2018. – Entries: Младен Станчић, кнез, властелин, 33; Мркша Сићевски, војвода, властелин, 111; Никола Дореновић, властелин, 360–361; Никола Птичић, трговац, 363; Никола Родоп, протовестијар, властелин, 365; Никола Скобаљић, властелин, 366; Никон, патријарх српски, 494; Никша, православни свештеник, 497; Новак Караљук, властелин, 521; Оливер Големовић Олко, кефалија, властелин, 655.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise