bootstrap themes

др Невен Исаиловић

научни сарадник
e-mail: neven.isailovic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Београду (1981) где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је 2005. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, где је 2008. одбранио магистарску тезу Политика босанских владара према Далмацији (1391–1409). Докторску дисертацију Владарске канцеларије у средњовековној Босни одбранио је 2014. на истом факултету.
Био је ангажован као стипендиста Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије у Историјском институту (2006–2007). У Историјском институту ради од 2007. године.
Генерални је секретар „Центра за напредне средњовековне студије” из Београда од 2011. године и секретар часописа Иницијал – Часопис за средњовековне студије од 2013. године. Члан је Редакционог одбора Историјског часописа.

Област истраживања: политичка и друштвена историја југоисточне Европе и Медитерана у позном средњем веку, историја средњовековног племства, средњовековна писменост и дипломатика, помоћне историјске науке.

Монографије:

Библиографија академика Симе Ћирковића / прир. Славица Мереник, Невен Исаиловић, Властимир Ђокић. – Београд : Историјски институт, 2011. – 156 стр. – (Посебна издања ; 61) 

Расправе, чланци и прилози:

Омиш под влашћу Хрвоја Вукчића и борба за његово наслеђе // Историјски часопис 54 (2007) 131–150. – Summary.

Повеља бана Твртка Котроманића Дубровчанима из 1355. године : Високи, 1. септембар // Стари српски архив 6 (2007) 123–138. – Résumé.

Повеља бана Твртка Котроманића Дубровчанима из 1356. године : Неретва, 14. март 1356. године // Стари српски архив 6 (2007) 139–149. – Résumé.

Цртице о Качићима у Макарском приморју у XV веку // Историјски часопис 55 (2007) 119–131. – Summary.

Акредитивно писмо краља Стефана Томаша за посланика Николу Тесту : Бобовац – Сутјеска, 24. јул 1457. године // Стари српски архив 7 (2008) 175–186. – Résumé.

Библиографија радова Руже Ћук / Славица Мереник, Александра Фостиков, Н. Исаиловић // Историјски часопис 56 (2008) 15–20.

Два надгробна натписа из Грабовице на Руднику из 1739. године / Јелена Илић, Н. Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 81–95. – Summary.

Записници са суђења Михаилу Кабужићу // Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 7–29. – Summary.

Михаило Кабужић, дубровачки одметник – босански дипломата // Историјски часопис 56 (2008) 389–406. – Summary.

Повеља војводе Хрвоја Вукчића Хрватинића угарском краљу Жигмунду и краљици Марији : Сучани, 23. август 1393. године // Грађа о прошлости Босне 1 (2008) 87–97. – Résumé.

О фамилијарима Хрвоја Вукчића Хрватинића у Сплиту (1403–1413) // Историјски часопис 58 (2009) 125–146. – Summary.

Писмо краља Стефана Дабише Дубровчанима о овлашћењу датом Драгоју Гучетићу у вези са дугом Новака Маћедола : Брадина на Ивану, 1392, јун 6. / Н. Исаиловић, Александра Фостиков // Грађа о прошлости Босне 2 (2009) 91–98. – Résumé.

Повеља краља Стефана Дабише о овлашћењу Драгоју Гучетићу о дугу Новака Маћедола : На Цецени, 1392, март 6. / Александра Фостиков, Н. Исаиловић // Грађа о прошлости Босне 2 (2009) 71–89. – Résumé.

Повеља краља Стефана Дабише о разрешењу рачуна Драгоја Гучетића и његове браће : На Цецени, 1392, март 6. / Александра Фостиков, Н. Исаиловић // Стари српски архив 8 (2009) 143–163. – Résumé.

Уговор херцега Хрвоја Вукчића Хрватинића и Дубровчана о савезу против босанског краља Стефана Остоје : Звечај, 1404, јануар 15. Дубровник, 1404, јануар 17. // Стари српски архив 8 (2009) 173–188. – Résumé.

Два документа из XV века о вербалним деликтима Дубровчана и Босанаца // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 23–38. – Summary.

Повеља бана Павла Шубића и његових синова кнезу Хрватину Стјепанићу : Скрадин, 1305, фебруар 21. // Грађа о прошлости Босне 3 (2010) 11–27. – Résumé.

Повеља краља Стефана Остоје Сплићанима : Сутјеска, 1402, децембар 15. // Стари српски архив 9 (2010) 167–186. – Résumé.

Fragmenti o familijarima Hrvatinića u Dalmaciji i Hrvatskoj krajem XIV i početkom XV veka // Spomenica akademika Marka Šunjića (1927–1998) / ur. Dubravko Lovrenović. – Sarajevo : Filozofski fakultet, 2010, 307–325. – Summary.

Богоје Радинчић из Гацка. Домазетство између службе (servitium) и посињења (affiliatio) / Ђуро Тошић, Н. Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) грађа 32 (2011) 75–85. – Summary.

Брачни планови Котроманића и државна политика Босне половином XV века // Пад Српске деспотовине 1459. године : зборник радова са научног скупа / ур. М. Спремић – Београд : Српска академија наука и уметности, 2011, 203–214. – Summary. – (Научни скупови ; 134. Одељење историјских наука ; 32)

Две ћирилске исправе Ивана VI (Анжа) Франкопана Омишанима // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 101–124. – Summary.

Неколико нових података из 1436. године о фамилијарима Хрватинића у жупама Земуник и Глаж // Историјски часопис 60 (2011) 153–177. – Summary.

Повеља краља Твртка I Котроманића Шибенику : 1390, 11. јун, Сутјеска // Грађа о прошлости Босне 4 (2011) 31–47. – Résumé.

Повеља херцега Хрвоја Вукчића Хрватинића жени Јелени : Јајце, 1412, април 2. // Стари српски архив 10 (2011) 165–180. – Résumé.

Шах Мелек (Прилог историји турских упада у Босну 1414. и 1415. године) / Н. Исаиловић, Александар Јаковљевић // Споменица академика Симе Ћирковића / гл. и одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2011, 441–463. – Summary. – (Зборник радова ; 25)

Акта о исплати дела Светодмитарског дохотка деспотици Јелени : Дубровник, 1463, мај 11. – Дубровник 1463, новембар 11. / Александра Фостиков, Н. Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 69–80. – Summary.

Повеља бана Пријезде I којом додељује жупу Земуник својој ћерки и зету, сину бана Стјепана III Бабонића : 1287, мај 8, Земуник // Грађа о прошлости Босне 5 (2012) 9–25. – Résumé.

Повеља господина Ђурђа Бранковића којом потврђује слободе грађанима Дебрецина : Биа, 1429, 5. мај / Невен Исаиловић, А. Фостиков // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 57–68. – Summary.

Srednjovjekovno Brečevo i Polje Kanjane – još jedan pokušaj ubikacije / N. Isailović, Aleksandar Jakovljević // Povijesni prilozi 43 (2012) 31–58. – Summary.

Два писма босанског краља Твртка II Твртковића Дубровчанима : 1424, фебруар 13, Сутјеска / Александра Фостиков, Н. Исаиловић // Грађа о прошлости Босне 6 (2013) 89–102. – Résumé.

Дубровачко писмо госпођи Јевгенији (кнегињи Милици) о дуговима Ђерђаша и Новака Маћедона : 1399, март 5. / Александра Фостиков, Н. Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 7–14. – Summary. 

Попис нахије Косово из 1574. године / Александар Јаковљевић, Н. Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 25–70. – Summary.

Попис нахије Петрово поље из 1574. године / Александар Јаковљевић, Н. Исаиловић // Иницијал : часопис за средњовековне студије 1 (2013) 255–290. – Summary.

Признаница херцега Петра Балше Косаче и његових посланика о пријему Конавоског дохотка од Дубровчана : 1509, септембар 29, Дубровник / Н. Исаиловић, Александра Фостиков // Грађа о прошлости Босне 6 (2013) 131–147. – Résumé.

Digital Humanities оr Digital Versus Humanities / Aleksandra Fostikov, N. Isailović // Преглед Националног центра за дигитализацију 24 (2014) 19–23. – Резиме.

Digitization of the Historical Periodical Publications – IČ, BIG, MG – with Remarks about Specificities and Possibilities / Aleksandra Fostikov, N. Isailović // Преглед Националног центра за дигитализацију 24 (2014) 50–54. – Резиме.

Жупа Врм и град Клобук у средњем вијеку / Ђуро Тошић, Н. Исаиловић // Клобук кроз историју : међународни тематски зборник / гл. и одг. ур. Бранко Јовановић. – Требиње : Музеј Херцеговине : Удружење добровољаца и ратника ослободилачких ратова, потомака и поштовалаца „Клобук“, 2014, 61–74. – Summary.

Исправа краља Стефана Томаша којом овлашћује Јакова Тесту да поврати новац опљачкан под Сињем : Ливно, 1449, децембар 2. / Н. Исаиловић, Александра Фостиков // Грађа о прошлости Босне 7 (2014) 85–101. – Résumé.

Повеља бана Дамјана Хорвата Дубровчанима о слободи трговине // Иницијал : часопис за средњовековне студије 2 (2014) 241–253. – Summary.

The Danube in Serbian-Hungarian Relations in the 14th and 15th Centuries / Miloš Ivanović, N. Isailović // Tibiscvm : Istorie – Arheologie 5 (Caransebeş 2015) 377–393.

Дипломатичке особености владарских и великашких исправа уочи и након пада средњовековне босанске државе // Пад Босанског краљевства 1463. године / ур. Срђан Рудић, Дубравко Ловреновић, Павле Драгичевић, ур. изд. Н. Исаиловић. – Београд : Историјски институт ; Сарајево : Филозофски факултет ; Бања Лука : Филозофски факултет, 2015, 29–86. – Summary. – (Зборник радова ; 29)

Један непознати извор о предаји градова Хрвоја Вукчића Хрватинића угарском краљу Жигмунду 1410. године // Историјски часопис 64 (2015) 135–158. – Summary.

Serbian Language and Cyrillic Script as a Means of Diplomatic Literacy in South Eastern Europe in 15th and 16th Centuries / N. Isailović, Aleksandar Krstić // Literacy Experiences concerning Medieval and Early Modern Transylvania / eds. Susana Andea, Adinel Ciprian Dincă. – Cluj-Napoca : „George Bariţiu“ Institute, 2015, 185–195. – Abstract. – (Anuarul Institutului de Istorie “G. Bariţiu” de Academia Română, Filiala Cluj–Napoca. Series historica 54, Supliment 1 = Yearbook of „George Bariţiu“ Institute of Cluj–Napoca. Series historica 54, Supplement 1)

Трговински уговори између Босне и Дубровника у средњем веку: дипломатички осврт // Зборник радова у част академику Десанки Ковачевић Којић / гл. ур. Рајко Кузмановић ; одг. ур. Драгољуб Мирјанић ; ур. Ђуро Тошић ; прир. Жељко Вујадиновић. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2015, 235–258. – Summary. – (Зборник радова ; 10. Одјељење друштвених наука ; 38)

Уговор краља Стефана Томаша и кнеза Николе Трогиранина о заједничкој трговини : Врандук, 1449, фебруар 3. / Н. Исаиловић, Александра Фостиков // Грађа о прошлости Босне 8 (2015) 73–93. – Résumé.

Четири писма из 1450. и 1451. године о промету дубровачке робе према Босни // Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 21–35. – Summary.

Донација деспота Ђурђа Вуковића (Бранковића) Павлу Биринију из Вероне: проблем аутентичности / Александар Крстић, Н. Исаиловић // Иницијал : часопис за средњовековне студије 4 (2016) 195–227. – Summary

Između otpora i lojalnosti – niže plemstvo na područjima pod vlašću i utjecajem Nelipčića nakon 1345. godine // Povijesni prilozi 50 (2016) 263–295. – Summary.

Living by the Border – South Slavic Marcher Lords in the Late Medieval Balkans (13–15th Centuries // Banatica 26/2 (2016) 105–117. – Rezumat. – (Politics and Society in the Central and South-Eastern Europe (13th–16th Centuries) : International Conference held on the occasion of marking 700 Years from Charles Robert of Anjou’s residence)

Legislation Concerning the Vlachs of the Balkans Before and After Ottoman Conquest: An Overview // State and Society in the Balkans Before and After Establishment of Ottoman Rule / Editors in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş. – Belgrade : Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, 2017, 25–42. – Özet. – Резиме. – (Collection of Works ; 35)

Повеља краља Стефана Томаша Дубровчанима о слободи трговине : (Јајце, 1453, јануар 7) / Александра Фостиков, Н. Исаиловић // Грађа о прошлости Босне 9 (2016) 85–100. – Résumé.

Помени предака и сродника у средњовековним босанским повељама // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VIII научни скуп / гл. ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд: Институт за српски језик САНУ, 2017, 103–111. – Summary. – (Дани српскога духовног преображења ; 24)

Прилог о деловању кнеза и војводе Петра Павловића у босанско-угарско-турским сукобима почетком XV века // Историјски часопис 66 (2017) 173–208. – Summary.

Четири исправе о поседима Хрвоја Вукчића у Дубровнику // Иницијал : часопис за средњовековне студије 5 (2017) 127–155. – Summary.

На кривудавом путу критичког издавања грађе о средњовековној Босни – Поводом десетогодишњице „Грађе о прошлости Босне“ // Грађа о прошлости Босне 10 (2017) 11–20.

Повеља кнеза Вукослава Хрватинића којом даје слободу сину Јурја Хранићевог и Марице : Кључ, 25. маја 1325 // Грађа о прошлости Босне 10 (2017) 69–89. – Résumé.

Б(иј)ељин(а) – земља, кнештво, архиђаконат, дистрикт, нахија / Александар Крстић, Н. Исаиловић, Александар Јаковљевић // Историјски часопис 67 (2018) 13-53. – Summary.

Заклетвене формуле у средњовековним босанским повељама // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : IX научни скуп / гл. ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2018, 235–252. - (Дани српскога духовног преображења ; 25). – Summary.

Повеља кнеза Вукослава Хрватинића којом се утврђује измирење Вука, сина Обрада, и његових сродника из Санице : Саница, 1315. // Грађа о прошлости Босне 11 (2018) 9–29. – Résumé.

Помени српског имена у средњовековним босанским исправама // Српско писано насљеђе и историја средњовјековне Босне и Хума / ур. Зорица Никитовић. – Бања Лука : Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци : Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци ; Источно Сарајево : Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2018, 261-282. – Summary.

Српски језик и ћирилично писмо у југоисточној Европи у XV и XVI веку / Н. Исаиловић, Александар Крстић // Преводилац : часопис Удружења научних и стручних преводилаца Србије 79/1–2 (2018) 43–52.

Уговор о веридби Владислава II Немањића и Констанце Морозини : Венеција, 24. август 1293. године / Александра Фостиков, Н. Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 39 (2018) 7–45. – Summary.

A Contribution to Medieval Croatian Diplomatics: Cyrillic Charters of Croatian Nobility from the Franciscan Monastery on Trsat in Rijeka // Secular Power and Sacral Authority in Medieval East-Central Europe / eds. K. Jovanović, S. Miljan. –Amsterdam : Amsterdam University Press, 2018, 137–152.  

Neven Isailović, Ph.D.
Research Associate
e-mail: neven.isailovic@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1981.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work The Political Culture of England in the 15th Century in 2005.
M. A. thesis: Policy of the Bosnian Rulers towards Dalmatia (1391-1409), 2008.
Ph. D. thesis: Chanceries of Rulers in Medieval Bosnia, 2014.
Working in the Institute of History since 2007.
Field of Research: Political and social history of the Balkans and the Mediterranean in the Late Middle Ages; medieval diplomatics.
Languages: English, French, Italian, Latin, Ancient Greek, Old Slavonic.


Monographs:

Омиш под влашћу Хрвоја Вукчића и борба за његово наслеђе // Историјски часопис 54 (2007) 131–150. – Summary.

Повеља бана Твртка Котроманића Дубровчанима из 1355. године : Високи, 1. септембар // Стари српски архив 6 (2007) 123–138. – Résumé.

Повеља бана Твртка Котроманића Дубровчанима из 1356. године : Неретва, 14. март 1356. године // Стари српски архив 6 (2007) 139–149. – Résumé.

Цртице о Качићима у Макарском приморју у XV веку // Историјски часопис 55 (2007) 119–131. – Summary.

Акредитивно писмо краља Стефана Томаша за посланика Николу Тесту : Бобовац – Сутјеска, 24. јул 1457. године // Стари српски архив 7 (2008) 175–186. – Résumé.

Библиографија радова Руже Ћук / Славица Мереник, Александра Фостиков, Н. Исаиловић // Историјски часопис 56 (2008) 15–20.

Два надгробна натписа из Грабовице на Руднику из 1739. године / Јелена Илић, Н. Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 81–95. – Summary.

Записници са суђења Михаилу Кабужићу // Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 7–29. – Summary.

Михаило Кабужић, дубровачки одметник – босански дипломата // Историјски часопис 56 (2008) 389–406. – Summary.

Повеља војводе Хрвоја Вукчића Хрватинића угарском краљу Жигмунду и краљици Марији : Сучани, 23. август 1393. године // Грађа о прошлости Босне 1 (2008) 87–97. – Résumé.

О фамилијарима Хрвоја Вукчића Хрватинића у Сплиту (1403–1413) // Историјски часопис 58 (2009) 125–146. – Summary.

Писмо краља Стефана Дабише Дубровчанима о овлашћењу датом Драгоју Гучетићу у вези са дугом Новака Маћедола : Брадина на Ивану, 1392, јун 6. / Н. Исаиловић, Александра Фостиков // Грађа о прошлости Босне 2 (2009) 91–98. – Résumé.

Повеља краља Стефана Дабише о овлашћењу Драгоју Гучетићу о дугу Новака Маћедола : На Цецени, 1392, март 6. / Александра Фостиков, Н. Исаиловић // Грађа о прошлости Босне 2 (2009) 71–89. – Résumé.

Повеља краља Стефана Дабише о разрешењу рачуна Драгоја Гучетића и његове браће : На Цецени, 1392, март 6. / Александра Фостиков, Н. Исаиловић // Стари српски архив 8 (2009) 143–163. – Résumé.

Уговор херцега Хрвоја Вукчића Хрватинића и Дубровчана о савезу против босанског краља Стефана Остоје : Звечај, 1404, јануар 15. Дубровник, 1404, јануар 17. // Стари српски архив 8 (2009) 173–188. – Résumé.

Два документа из XV века о вербалним деликтима Дубровчана и Босанаца // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 23–38. – Summary.

Повеља бана Павла Шубића и његових синова кнезу Хрватину Стјепанићу : Скрадин, 1305, фебруар 21. // Грађа о прошлости Босне 3 (2010) 11–27. – Résumé.

Повеља краља Стефана Остоје Сплићанима : Сутјеска, 1402, децембар 15. // Стари српски архив 9 (2010) 167–186. – Résumé.

Fragmenti o familijarima Hrvatinića u Dalmaciji i Hrvatskoj krajem XIV i početkom XV veka // Spomenica akademika Marka Šunjića (1927–1998) / ur. Dubravko Lovrenović. – Sarajevo : Filozofski fakultet, 2010, 307–325. – Summary.

Богоје Радинчић из Гацка. Домазетство између службе (servitium) и посињења (affiliatio) / Ђуро Тошић, Н. Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) грађа 32 (2011) 75–85. – Summary.

Брачни планови Котроманића и државна политика Босне половином XV века // Пад Српске деспотовине 1459. године : зборник радова са научног скупа / ур. М. Спремић – Београд : Српска академија наука и уметности, 2011, 203–214. – Summary. – (Научни скупови ; 134. Одељење историјских наука ; 32)

Две ћирилске исправе Ивана VI (Анжа) Франкопана Омишанима // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 101–124. – Summary.

Неколико нових података из 1436. године о фамилијарима Хрватинића у жупама Земуник и Глаж // Историјски часопис 60 (2011) 153–177. – Summary.

Повеља краља Твртка I Котроманића Шибенику : 1390, 11. јун, Сутјеска // Грађа о прошлости Босне 4 (2011) 31–47. – Résumé.

Повеља херцега Хрвоја Вукчића Хрватинића жени Јелени : Јајце, 1412, април 2. // Стари српски архив 10 (2011) 165–180. – Résumé.

Шах Мелек (Прилог историји турских упада у Босну 1414. и 1415. године) / Н. Исаиловић, Александар Јаковљевић // Споменица академика Симе Ћирковића / гл. и одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2011, 441–463. – Summary. – (Зборник радова ; 25)

Акта о исплати дела Светодмитарског дохотка деспотици Јелени : Дубровник, 1463, мај 11. – Дубровник 1463, новембар 11. / Александра Фостиков, Н. Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 69–80. – Summary.

Повеља бана Пријезде I којом додељује жупу Земуник својој ћерки и зету, сину бана Стјепана III Бабонића : 1287, мај 8, Земуник // Грађа о прошлости Босне 5 (2012) 9–25. – Résumé.

Повеља господина Ђурђа Бранковића којом потврђује слободе грађанима Дебрецина : Биа, 1429, 5. мај / Невен Исаиловић, А. Фостиков // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 57–68. – Summary.

Srednjovjekovno Brečevo i Polje Kanjane – još jedan pokušaj ubikacije / N. Isailović, Aleksandar Jakovljević // Povijesni prilozi 43 (2012) 31–58. – Summary.

Два писма босанског краља Твртка II Твртковића Дубровчанима : 1424, фебруар 13, Сутјеска / Александра Фостиков, Н. Исаиловић // Грађа о прошлости Босне 6 (2013) 89–102. – Résumé.

Дубровачко писмо госпођи Јевгенији (кнегињи Милици) о дуговима Ђерђаша и Новака Маћедона : 1399, март 5. / Александра Фостиков, Н. Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 7–14. – Summary.

Попис нахије Косово из 1574. године / Александар Јаковљевић, Н. Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 25–70. – Summary.

Попис нахије Петрово поље из 1574. године / Александар Јаковљевић, Н. Исаиловић // Иницијал : часопис за средњовековне студије 1 (2013) 255–290. – Summary.

Признаница херцега Петра Балше Косаче и његових посланика о пријему Конавоског дохотка од Дубровчана : 1509, септембар 29, Дубровник / Н. Исаиловић, Александра Фостиков // Грађа о прошлости Босне 6 (2013) 131–147. – Résumé.

Digital Humanities оr Digital Versus Humanities / Aleksandra Fostikov, N. Isailović // Преглед Националног центра за дигитализацију 24 (2014) 19–23. – Резиме.

Digitization of the Historical Periodical Publications – IČ, BIG, MG – with Remarks about Specificities and Possibilities / Aleksandra Fostikov, N. Isailović // Преглед Националног центра за дигитализацију 24 (2014) 50–54. – Резиме.

Жупа Врм и град Клобук у средњем вијеку / Ђуро Тошић, Н. Исаиловић // Клобук кроз историју : међународни тематски зборник / гл. и одг. ур. Бранко Јовановић. – Требиње : Музеј Херцеговине : Удружење добровољаца и ратника ослободилачких ратова, потомака и поштовалаца „Клобук“, 2014, 61–74. – Summary.

Исправа краља Стефана Томаша којом овлашћује Јакова Тесту да поврати новац опљачкан под Сињем : Ливно, 1449, децембар 2. / Н. Исаиловић, Александра Фостиков // Грађа о прошлости Босне 7 (2014) 85–101. – Résumé.

Повеља бана Дамјана Хорвата Дубровчанима о слободи трговине // Иницијал : часопис за средњовековне студије 2 (2014) 241–253. – Summary.

The Danube in Serbian-Hungarian Relations in the 14th and 15th Centuries / Miloš Ivanović, N. Isailović // Tibiscvm : Istorie – Arheologie 5 (Caransebeş 2015) 377–393.

Дипломатичке особености владарских и великашких исправа уочи и након пада средњовековне босанске државе // Пад Босанског краљевства 1463. године / ур. Срђан Рудић, Дубравко Ловреновић, Павле Драгичевић, ур. изд. Н. Исаиловић. – Београд : Историјски институт ; Сарајево : Филозофски факултет ; Бања Лука : Филозофски факултет, 2015, 29–86. – Summary. – (Зборник радова ; 29)

Један непознати извор о предаји градова Хрвоја Вукчића Хрватинића угарском краљу Жигмунду 1410. године // Историјски часопис 64 (2015) 135–158. – Summary.

Serbian Language and Cyrillic Script as a Means of Diplomatic Literacy in South Eastern Europe in 15th and 16th Centuries / N. Isailović, Aleksandar Krstić // Literacy Experiences concerning Medieval and Early Modern Transylvania / eds. Susana Andea, Adinel Ciprian Dincă. – Cluj-Napoca : „George Bariţiu“ Institute, 2015, 185–195. – Abstract. – (Anuarul Institutului de Istorie “G. Bariţiu” de Academia Română, Filiala Cluj–Napoca. Series historica 54, Supliment 1 = Yearbook of „George Bariţiu“ Institute of Cluj–Napoca. Series historica 54, Supplement 1)

Трговински уговори између Босне и Дубровника у средњем веку: дипломатички осврт // Зборник радова у част академику Десанки Ковачевић Којић / гл. ур. Рајко Кузмановић ; одг. ур. Драгољуб Мирјанић ; ур. Ђуро Тошић ; прир. Жељко Вујадиновић. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2015, 235–258. – Summary. – (Зборник радова ; 10. Одјељење друштвених наука ; 38)

Уговор краља Стефана Томаша и кнеза Николе Трогиранина о заједничкој трговини : Врандук, 1449, фебруар 3. / Н. Исаиловић, Александра Фостиков // Грађа о прошлости Босне 8 (2015) 73–93. – Résumé.

Четири писма из 1450. и 1451. године о промету дубровачке робе према Босни // Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 21–35. – Summary.

Донација деспота Ђурђа Вуковића (Бранковића) Павлу Биринију из Вероне: проблем аутентичности / Александар Крстић, Н. Исаиловић // Иницијал : часопис за средњовековне студије 4 (2016) 195–227. – Summary

Između otpora i lojalnosti – niže plemstvo na područjima pod vlašću i utjecajem Nelipčića nakon 1345. godine // Povijesni prilozi 50 (2016) 263–295. – Summary.

Living by the Border – South Slavic Marcher Lords in the Late Medieval Balkans (13–15th Centuries // Banatica 26/2 (2016) 105–117. – Rezumat. – (Politics and Society in the Central and South-Eastern Europe (13th–16th Centuries) : International Conference held on the occasion of marking 700 Years from Charles Robert of Anjou’s residence)

Legislation Concerning the Vlachs of the Balkans Before and After Ottoman Conquest: An Overview // State and Society in the Balkans Before and After Establishment of Ottoman Rule / Editors in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş. – Belgrade : Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, 2017, 25–42. – Özet. – Резиме. – (Collection of Works ; 35)

Повеља краља Стефана Томаша Дубровчанима о слободи трговине : (Јајце, 1453, јануар 7) / Александра Фостиков, Н. Исаиловић // Грађа о прошлости Босне 9 (2016) 85–100. – Résumé.

Помени предака и сродника у средњовековним босанским повељама // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VIII научни скуп / гл. ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд: Институт за српски језик САНУ, 2017, 103–111. – Summary. – (Дани српскога духовног преображења ; 24)

Прилог о деловању кнеза и војводе Петра Павловића у босанско-угарско-турским сукобима почетком XV века // Историјски часопис 66 (2017) 173–208. – Summary.

Четири исправе о поседима Хрвоја Вукчића у Дубровнику // Иницијал : часопис за средњовековне студије 5 (2017) 127–155. – Summary.

На кривудавом путу критичког издавања грађе о средњовековној Босни – Поводом десетогодишњице „Грађе о прошлости Босне“ // Грађа о прошлости Босне 10 (2017) 11–20.

Повеља кнеза Вукослава Хрватинића којом даје слободу сину Јурја Хранићевог и Марице : Кључ, 25. маја 1325 // Грађа о прошлости Босне 10 (2017) 69–89. – Résumé.

Б(иј)ељин(а) – земља, кнештво, архиђаконат, дистрикт, нахија / Александар Крстић, Н. Исаиловић, Александар Јаковљевић // Историјски часопис 67 (2018) 13-53. – Summary.

Заклетвене формуле у средњовековним босанским повељама // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : IX научни скуп / гл. ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2018, 235–252. - (Дани српскога духовног преображења ; 25). – Summary.

Повеља кнеза Вукослава Хрватинића којом се утврђује измирење Вука, сина Обрада, и његових сродника из Санице : Саница, 1315. // Грађа о прошлости Босне 11 (2018) 9–29. – Résumé.

Помени српског имена у средњовековним босанским исправама // Српско писано насљеђе и историја средњовјековне Босне и Хума / ур. Зорица Никитовић. – Бања Лука : Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци : Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци ; Источно Сарајево : Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2018, 261-282. – Summary.

Српски језик и ћирилично писмо у југоисточној Европи у XV и XVI веку / Н. Исаиловић, Александар Крстић // Преводилац : часопис Удружења научних и стручних преводилаца Србије 79/1–2 (2018) 43–52.

Уговор о веридби Владислава II Немањића и Констанце Морозини : Венеција, 24. август 1293. године / Александра Фостиков, Н. Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 39 (2018) 7–45. – Summary.

A Contribution to Medieval Croatian Diplomatics: Cyrillic Charters of Croatian Nobility from the Franciscan Monastery on Trsat in Rijeka // Secular Power and Sacral Authority in Medieval East-Central Europe / eds. K. Jovanović, S. Miljan. –Amsterdam : Amsterdam University Press, 2018, 137–152.

Encyclopedic entries:

Кабожић/Кабужић, Михаило Михо // Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009, 774-775.

Кујава, краљица, жена босанског краља Остоје // Српски биографски речник. 5. - Нови Сад : Матица српска, 201, 415–416.

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Entries: Маргарита Марцано (Margarita di Marzano di Aragonia), херцежица, друга жена херцега Влатка Косаче, 35; Марко Влатковић, кнез, властелин, 124; Марко Драгишић, кнез, властелин, 124-125; Матија Војсалић, властелин, „босански краљ“, 279; Матија Радивојевић (Sabançich), 279-283; Милат Остојић Зузорина, дубровачки трговац, 457; Милоје, дјед, старешина босанске цркве, 580; Мирослав, дјед, старешина босанске цркве, 773; Мирохна, дјед, старешина босанске цркве, 773-774.

Енциклопедија Републике Српске. 1. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2017. – Entries: Анжујци, угарска владарска династија, 101-102; Арпадовићи, угарска владарска династија, 121-122; Бан, титула владара или владаревог намјесника, 121-122.

Енциклопедија Републике Српске. 2. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2018. – Entries: Варош, 37; Витача, босанска краљица, 151; Воислав (Војслав) Вукчић, властелин, кнез, 233; Вук Банић, властелин, кнез, 336; Вук Вукчић, војвода, бан, 337; Вучинић, Вејн, 385; Гелчић (Ђелчић), Јосип, историчар, 448–449; Грађани, 686–687.

Српски биографски речник. 7. - Нови Сад : Матица српска, 2018. - Entries: Младен I (Младин, Mladinus) Брибирски, кнез, бан Босне, 31–32; Младен II (Младин, Mladеnus/Mladinus Secundus) Брибирски, кнез, бан Хрвата и Босне, 32; Младен III (Младин, Mladinus) Брибирски, кнез, зет цара Душана, 32; Ненац Чихорић, хумски властелин, жупан, 275–276; Никола Базејо, адмирал босанског краља Твртка I, 358–359; Никола Бокшић, протовестијар, 359; Никола Теста, витез, посланик босанских владара, 368; Нинослав, син босанског бана Стјепана I, 511; Новак Маћедол (Новак Маћедон, Novachus Machiedon), трговац, цариник, 521–522; Павле I Брибирски, хрватски великаш, бан, 729; Павле II Брибирски, хрватски великаш, кнез, 729–730; Павле Вукославић, властелин, кнез, 730; Павле Хрватинић, властелин кнез, 733.

Двор // Српска енциклопедија. III/1. - Нови : Матица српска ; Београд : Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2018, 842.


Translations:

Ратови ружа / Ч. Рос ; превео Н. Исаиловић. – Београд : Утопија, 2005. – 140 p.


Other:

Библиографија радова Руже Ћук / Славица Мереник, Александра Фостиков, Н. Исаиловић // Историјски часопис (Historical Review) 56 (2008) 15-20.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise