free responsive site templates

др Александар Крстић

научни сарадник
e-mail:  aleksandar.krstic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Београду (1971) где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је 1998. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, где је 2005. одбранио магистарску тезу Средње Подунавље и Доња Посавина (1402–1541). Докторску дисертацију Чланови династија југоисточне Европе у средњовековној Угарској одбранио је 2014. на Филозофском факултету у Новом Саду.
Потпредседник је и члан Управног одбора научног удружења Центар за напредне средњовековне студије са седиштем у Београду.
У Историјском институту радио је од 2000. као стипендиста Тржишта рада, а од 2002. је у сталном радном односу.

Област истраживања: политичка, друштвена и привредна историја српских земаља и југоисточне Европе у позном средњем веку и српско-угарски односи, историјска географија и демографија и помоћне историјске науке.

Монографије:

Понишавље у 15. веку. – Београд : Ц–принт, 2001. – 115 стр.

Браничево у 15. веку : историјско-географска студија / Ема Миљковић, А. Крстић. – Пожаревац : Народни музеј, 2007. – 310 стр.

Прва београдска гимназија (1839–2009) : историја школе од оснивања до наших дана / Биљана Крстић, А. Крстић, Александар Андрејић. – Београд : Прва београдска гимназија, 2012. – 263 стр.

Расправе, чланци и прилози:

Кучево и Железник у светлу османских дефтера // Историјски часопис 49 (2002) 139–162. – Summary.
Читлук Али-бега Михалоглуа у Ждрелу // Браничевски гласник 1 (2002) 39–56. – Summary.
Сеоска насеља у Подунављу и Посавини Србије и јужне Угарске у 15. и првој трећини 16. века // Историјски часопис 52 (2005) 165–193. – Summary.
Поседи манастира Дренче и Ждрела у Браничеву из времена кнеза Лазара // Историјски часопис 53 (2006) 123–144. – Summary.
Први османски дефтери као извор за историјску географију средњовековног Браничева // Браничевски гласник 3/4 (2006) 95–113. – Summary.
Време турске власти у Срему // Срем кроз векове : слојеви култура Фрушке горе и Срема : зборник радова / ур. М. Матицки. – Београд : Вукова задужбина : Институт за књижевност и уметност ; Беочин : Огранак Вукове задужбине, 2007, 75–101. – Summary.
Град Некудим и Некудимска власт // Историјски часопис 55 (2007) 101–113. – Summary.
Из историје средњовековних насеља југозападног Баната (15. век – прва половина 16. века) // Зборник МС за историју 73 (2007) 27–55. – Summary.
Проблеми убикације средњовековних насеља у Браничеву // Браничево кроз војну и културну историју Србије. II/4 : зборник радова са научног скупа / гл. и одг. ур. Јасмина Николић. – Пожаревац : Историјски архив, 2007, 57–79. – Summary.
Средњовековни тргови и османски пазари у Браничеву – континуитет и промене // Моравска Србија : историја – књижевност – уметност : зборник радова са међународног научног скупа / ур. Синиша Мишић. – Крушевац : Историјски архив ; Београд : Одељење за историју Филозофског факултета, 2007, 95–113. – Summary.
На раскршћу две епохе : континуитет и промене друштвене структуре у Браничеву у 15. веку / Ема Миљковић, А. Крстић // Историјски часопис 56 (2008) 279–304. – Summary.
Османско продирање и демографске промене у Браничеву (1389–1459) // Међународни научни скуп Браничево у историји Србије. III/6 : зборник радова / гл. и одг. ур. Драган Алексић. – Пожаревац : Историјски архив ; Београд : Институт за новију историју Србије, 2008, 195–208. – Summary.
Парохијско свештенство у Браничеву у другој половини 15. века / Ема Миљковић, А. Крстић // Црквене студије 5 (2008) 329–344. – Summary.
Европа у 16. веку : [карта]. – Београд : Завод за уџбенике, 2009.
Европа у 18. веку : [карта]. – Београд : Завод за уџбенике, 2009.
Пруска држава (1415–1871) : [карта] . – Београд: Завод за уџбенике, 2009.
Русија (од 9. века до 1914) : [карта]. – Београд : Завод за уџбенике, 2009.
Смедеревски крај у другој половини 15. и почетком 16. века // Смедеревски зборник 2 (2009) 45–72. – Summary.
Трагови српског средњовековног права у раним османским канунима и кануннамама / Ема Миљковић, А. Крстић // Средњовековно право у Срба у огледалу историјских извора : зборник радова са научног скупа / ур. Сима Ћирковић, Коста Чавошки. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2009, 301–319. – Summary. – (Извори српског права ; 16)
Банат у средњем веку // Банат кроз векове : слојеви култура Баната : зборник радова / ур. Миодраг Матицки и Видојко Јовић. – Београд : Вукова задужбина, 2010, 65–90. – Summary.
Вршац у средњем веку. I део : од раног средњег века до краја 14. столећа // Историјски часопис 59 (2010) 77–102. – Summary.
Вршац у средњем веку. II део : од од почетка 15. до средине 16. столећа // Историјски часопис 60 (2011) 193–212. – Summary.
Документи о угарским поседима деспота Ђурђа датим у залог Јовану Хуњадију 1444. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 125–156. – Summary.
Још једном о манастирима у Ждрелу из друге половине 15. века / Ема Миљковић, А. Крстић // Гласник Друштва конзерватора Србије 35 (2011) 111–114.
Насеља и тимарска организација у Крушевачком крају, Топлици и Дубочици према попису из 1444/1445. године / Ема Миљковић, А. Крстић // Стефан Немања и Топлица : тематски зборник / ур. Д. Бојовић – Ниш : Центар за црквене студије, 2011, 163–175 – Summary.
Пад Србије из угла освајача: Ашикпашазаде и Дурсун-бег // Пад Српске деспотовине 1459. године : зборник радова са научног скупа / ур. М. Спремић – Београд : Српска академија наука и уметности, 2011, 303–320. – Summary. – (Научни скупови ; 134. Одељење историјских наука ; 32)
Београдско писмо краља Жигмунда грађанима Шопрона (7. новембар 1427. године) // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 21–36. – Summary.
Краљ Жигмунд у Борчи, или када је и како Београд предат Угрима 1427. године? // Историјски часопис 61 (2012) 115–127. – Summary.
Повеља деспота Ђурђа Бранковића о давању у залог поседа у Угарској Јовану Хуњадију (Смедерево, 1450, мај 10) // Стари српски архив 11 (2012) 151–174. – Résumé
Нови подаци о војводи Милошу Белмужевићу и његовој породици // Иницијал : часопис за средњовековне студије 1 (2013) 161–185. – Summary.
Писмо деспота Стефана Лазаревића својим угарским службеницима о правима павлинског манастира Светог Лаврентија код Будима. Будим, 1424, јун 15. // Стари српски архив 12 (2013) 133–143. – Summary.
Бачка под османском влашћу // Бачка кроз векове : слојеви култура Бачке : зборник радова / ур. Миодраг Матицки, Видојко Јовић. – Београд : Вукова задужбина, 2014, 55–86. – Summary.
Повеља краља Стефана Томаша ердељском војводи Јовану Хуњадију // Грађа о прошлости Босне 7 (2014) 73–84. – Résumé.
Подунавље и Посавина Србије у позном средњем веку : историјско-географски аспекти истраживања // Историја и географија : сусрети и прожимања : тематски зборник радова / гл. и одг. ур. С. Божић. – Београд : Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ : Институт за новију историју Србије : Институт за славистику РАН, 2014, 23–39. – Summary.
Два необјављена латинска писма деспота Стефана Лазаревића // Иницијал : часопис за средњовековне студије 3 (2015) 197–209. – Summary.
Деспот Ђурађ Вуковић и закуп коморе у Нађбањи // Историјски часопис 64 (2015) 237–252. – Summary.
Деспот Стефан Лазаревић и Баточина // Споменица академика Милоша Благојевића (1930–2012) / одг. ур. Синиша Мишић. – Београд : Филозофски факултет, Центар за историјску географију и историјску демографију, 2015, 105–118. – Summary.
Писмо деспота Ђурђа Вуковића угарском краљу Ладиславу V (Смедерево, 14. август 1445) // Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 7–19. – Summary.
Повеља краља Стефана Томаша којом се обавезује на верност Угарској против Турака (Добор, 1449, 11. новембар) // Грађа о прошлости Босне 8 (2015) 95–106. – Résumé.
Прилог биографији великог војводе Михаила Анђеловића // Зборник радова Византолошког института 52 (2015) 359–379. – Summary.
Serbian Language and Cyrillic Script as a Means of Diplomatic Literacy in South Eastern Europe in 15th and 16th Centuries / Neven Isailović, A. Krstić // Literacy Experiences concerning Medieval and Early Modern Transylvania / eds. Susana Andea, Adinel Ciprian Dincă. – Cluj-Napoca : „George Bariţiu“ Institute, 2015, 185–195. – Abstract. – (Anuarul Institutului de Istorie “G. Bariţiu” de Academia Română, Filiala Cluj–Napoca. Series historica 54, Supliment 1 = Yearbook of „George Bariţiu“ Institute of Cluj–Napoca. Series historica 54, Supplement 1)
Urbanisation and Trade at the Turbulent Border: Serbian Towns on the Danube (1402–1459) // Tibiscvm : Istorie – Arheologie 5 (Caransebeş 2015) 363–377. – Summary.
Донација деспота Ђурђа Вуковића (Бранковића) Павлу Биринију из Вероне: проблем аутентичности / А. Крстић, Невен Исаиловић // Иницијал : часопис за средњовековне студије 4 (2016) 195–227. – Summary.
The Rival and the Vassal of Charles Robert of Anjou: King Vladislav II Nemanjić // Banatica 26/2 (2016) 33–51. – Rezumat. – (Politics and Society in the Central and South-Eastern Europe (13th–16th Centuries) : International Conference held on the occasion of marking 700 Years from Charles Robert of Anjou’s residence)
Српски градови и тргови у угарској грађи из времена „Дуге војне“ (1443–1444) // Историјски часопис 65 (2016) 113–146. – Summary.
Улога и место тврђаве Голубац у војноадминистративном систему на јужној граници Угарске током 14. века // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VII научни скуп / гл. ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 81–94. – Summary. – (Дани српскога духовног преображења ; 23)
Повеља кнеза Гргура Вукосалића којом укида царину пред Стоном : (Дубровник, 1418, јули 6) // Грађа о прошлости Босне 9 (2016) 21–36. – Résumé.
Акт сремских жупанијских власти о истрази против деспота Ђорђа и Јована Бранковића и њихових фамилијара (Врдник, 22. август 1497) // Иницијал : часопис за средњовековне студије 5 (2017) 157–179. – Summary 
Угри и српско-угарски односи у биографији деспота Стефана Лазаревића Константина Филозофа // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VIII научни скуп / гл. ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд: Институт за српски језик САНУ, 2017, 71–89. – Summary. – (Дани српскога духовног преображења ; 24)
Повеља краља Остоје којом укида царину у Попову (Бишће, 1418, март 23.) // Грађа о прошлости Босне 10 (2017) 121–127. – Résumé.
„Which Realm will You Opt for?“ – the Serbian Nobility Between the Ottomans and the Hungarians in the 15th Century // State and Society in the Balkans Before and After Establishment of Ottoman Rule / Eds. in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş. – Belgrade : Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, 2017, 129–163. – Özet. – Резиме: „Којем ћеш се приволети царству?“ – српска властела између Османлија и Угара у 15. веку.
Б(иј)ељин(а) – земља, кнештво, архиђаконат, дистрикт, нахија / А. Крстић, Невен Исаиловић, Александар Јаковљевић // Историјски часопис 67 (2018) 13-53. - Summary.
Околина Београда у позном средњем веку (од почетка XV до првих деценија XVI столећа) // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : IX научни скуп / гл. ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд: Институт за српски језик САНУ, 2018, 197–222. - (Дани српскога духовног преображења ; 25). – Summary.
Писмо Дубровачке општине кнезу Гргуру Вукосалићу против царине пред Стоном (Дубровник, 1416, јануар 17) // Грађа о прошлости Босне 11 (2018) 93–99. – Résumé.
Српски језик и ћирилично писмо у југоисточној Европи у XV и XVI веку / Невен Исаиловић, А. Крстић // Преводилац : часопис Удружења научних и стручних преводилаца Србије 79/1–2 (2018) 43–52.
Firuz Agha and his Hammam in Smederevo // Srđan Katić, A. Krstić // Старинар 68 (2018) 191–210. – Резиме: Фируз-ага и његов хамам у Смедереву.

Прилози у енциклопедијама:

Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља према писаним изворима. - Београд : Завод за уџбенике, 2010. - Одреднице: Бела Стена, 27-29; Битва, 45-46; Браничево, 54-56; Витешка Трпеза, 72; Голубац, 83-87; Debrec(h)en, 94-95; Железник, 108; Жрнов, 109-110; Заслон, 111-112; Јагодина, 122; Ковин, 131-134; Кулич, 161-162; Мачва, 177-179; Некудим, 185-186; Непричава, 186; Рудишта, 245; Смедерево, 264-272; Сремска Митровица, 281-284; Храм, 312-314.
Српска енциклопедија. I/1. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2010. - Одреднице: Ајаз паша, 88; Ангеловић, Махмуд-паша, 206; Ангеловић, Михаило, 206; Атанасовски (Трпковић), Вељан, 371; Бајазит II, 452; Барак, 589; Беглергег, 663.
Српска енциклопедија. I/2. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2011. - Одреднице: Бериславићи, 96; Брезница, 528.
Српска енциклопедија. II. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. - Одреднице: Вербеци, Стефан (Иштван), правник, државник, 272; Вилагош (Вилагошвар, данас Ширија), насеље у Арадској жупанији, 392; Владислав (Ласло), Рoзгоњи, великаш, капетан, бан, 507; Влашка (средњи век), 545–546; Вратковић, Маргарита (Марија), старија кћи Павла Бакића, 761; Вратковић, Павле Рац, погранични војни заповедник у хабзбуршкој Угарској, 761; Врачалић, Петар, војвода у Банату и Поморишју, 764; Врлић, Субота, војвода, палатин, 795; Вук Белмужевић (I), властелин, кнез, 851; Вук Белмужевић (II), властелин у Угарској, 851.
Српски биографски речник. 7. - Нови Сад : Матица српска, 2018. - Oдреднице: Никола I Горјански, Старији, 349–350; Никола II Горјански, Млађи, 355–356; Никола V Илочки, 356–357; Никола Кенде, 361–362; Никола, син Бенедикта од Перетнице/Перетинца, 365–366; Никола Трентул од Невне, 368–369; Оливера, властелинка, 656; Павле Микшић, 732.

Уџбеници:

Историја за други разред гимназије природно-математичког смера / Биљана Крстић, А. Крстић. – 1. изд. – Београд : Фреска, 2013. – 230 стр.; 2. изд. – 2014. – 3. изд. – 2015.

Остало:

Европа у 16. веку : географска карта. – Београд : Завод за уџбенике, 2009.
Европа у 18. веку : географска карта. – Београд : Завод за уџбенике, 2009.
Пруска држава (1415–1871) : географска карта. – Београд : Завод за уџбенике, 2009.
Русија (од 9. века до 1914) : географска карта. – Београд : Завод за уџбенике, 2009. 


Уџбеници:

Историја за други разред гимназије природно-математичког смера / Биљана Крстић, А. Крстић. – Београд : Фреска, 2013, 2016*4. –230 стр.

Aleksandar Krstić, Ph.D.
Research Associate
e-mail: aleksandar.krstic@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1971.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work Ponišavlje in 15th century in 1998.
M. A. thesis: Middle Podunavlje and Lower Posavina (1402-1541), 2005.
Ph. D. thesis: Members of the Dynasties of the South-Eastern Europe in Medieval Hungary, 2014.
Working in the Institute of History since 2000.
Field of Research: Historical geography of Serbian lands in the Middle Ages.
Languages: English, Italian, Latin, Old Slavonic.

Monographs:

Понишавље у 15. веку. - Београд : Ц-принт, 2001. – 115 p.

Браничево у 15. веку : историјско-географска студија / Ема Миљковић, А. Крстић. - Пожаревац : Народни музеј, 2007. - 307 p. - Summary: Fifteenth Century Braničevo: A Historical and Geographical Study.

Прва београдска гимназија (1839-2009) : Историја школе од оснивања до наших дана / Биљана Крстић, А. Крстић, Александар Андрејић. – Београд : Прва београдска гимназија, 2012. - 263 p.

Articles and essays:

Читлук Али-бега Михалоглуа у Ждрелу // Браничевски гласник (Braničevo Herald) 1 (2002) 39-56. - Summary: Ali-bey Mihaloglu's Estate in Zdrelo.
Kучево и Железник у светлу османских дефтера // Историјски часопис (Historical Review) 49 (2002) 2003, 139-162. – Summary: Kučevo and Železnik in the Light of the Ottoman Defters.
Сеоска насеља у Подунављу и Посавини Србије и јужне Угарске у 15. и првој трећини 16. века // Историјски часопис (Historical Review) 52 (2005) 165-194. - Summary: Rural Settlements in the Serbian and South Hungarian Parts of the Danubian and Sava Regions in the Fifteenth Century and the Early Decades of the Sixteenth Century.
Поседи манастира Дренче и Ждрела у Браничеву из времена кнеза Лазара // Историјски часопис (Historical Review) 53 (2006) 123-144. - Summary: The Estates of Monasteries Drenča and Ždrelo in Braničevo in the Time of Prince Lazar.
Први османски дефтери као извор за историјску географију средњовековног Браничева // Браничевски гласник (Braničevo Herald) 3-4 (2006) 95-113.
Време турске власти у Срему // Срем кроз векове : слојеви култура Фрушке горе и Срема : зборник радова / ур. Миодраг Матицки. - Београд : Вукова задужбина : Институт за књижевност и уметност ; Беочин : Огранак Вукове задужбине, 2006, 75-101. - Summary: The Period of Turkish Rule in Srem.
Град Некудим и Некудимска власт // Историјски часопис (Historical Review) 55 (2007) 99-111. – Summary: The City of Nekudim and Nekudim's County.
Из историје средњовековних насеља југозападног Баната (15. век - прва половина 16. века) // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 73 (2007) 27-55. - Summary: From the History of Medieval Settlements in the South-West Banat : (15th Century - first half of the 16th Century).
Проблеми убикације средњовековних насеља у Браничеву // Браничево кроз војну и културну историју Србије II-4 : зборник радова са научног скупа. - Пожаревац : Историјски архив, 2007, 57-79.
Средњовековни тргови и османски пазари у Браничеву - континуитет и промене // Моравска Србија : историја, књижевност, уметност : зборник радова са међународног научног скупа / ур. Синиша Мишић. - Крушевац : Историјски архив ; Београд : Одељење за историју Филозофског факултета, 2007, 95-113. - Summary: Medieval Market Places and Ottoman Bazars in the Region of Braničevo: Continuity and Changes.
На раскршћу две епохе: континуитет и промене друштвене структуре у Браничеву у 15. веку / Ема Миљковић, А. Крстић // Историјски часопис (Historical Review) 56 (2008) 279-304. – Summary: At the Crossroads of two Epochs: Continuity and Changes of the 15th Century Braničevo Social Structure.
Османско продирање и демографске промене у Браничеву (1389-1459) // Међународни научни скуп Браничево у историји Србије III/6 : зборник радова = International Symposium Branicevo in the History of Serbia : Collection of Articals III/6. - Пожаревац : Историјски архив ; Београд : Институт за новију историју Србије, 2008, 195-208. - Summary: Ottoman Invasion and Demographic Changes in Branicevo Province (1389-1459).
Парохијско свештенство у Браничеву у другој половини XV века / Ема Миљковић, А. Крстић // Црквене студије 5, 5 (Ниш 2008) 329-344.
Смедеревски крај у другој половни 15. и почетком 16. века // Смедеревски зборник (Smederevo Zbornik) 2 (2009) 45-71. - Smederevo Region in the Second Half of 15th and Beginning of 16th Century.
Трагови српског средњовековног права у раним османским канунима и кануннамама / Ема Миљковић, А. Крстић // Средњовековно право у Срба у огледалу историјских извора : зборник радова са научног скупа = Medieval Law in Serbs in the Mirror of Historical Sources : Proceedings of the Scientific Conference / Eds. Sima Ćirković, Kosta Čavoški. - Београд : САНУ, 2009, 261-284. - Summary: Traces of Serbian Medieval Law in Early Ottoman Regulations - Kanuns and Kanuns-Namas.
Вршац у средњем веку. I део : од раног средњег века до краја 14. столећа // Историјски часаопис (Historical Review) 59 (2010) 77-102. – Summary: Vršac in the Middle Ages. Part I: Early Middle Ages / End of 14th Century.
Банат у средњем веку // Банат кроз векове : слојеви култура Баната : зборник радова. - Београд : Вукова задужбина, 2010, 65-90. - Summary: Banat in the Middle Ages.
Вршац у средњем веку. II део: од од почетка 15. до средине 16. столећа // Историјски часопис (Historical Review) 60 (2011) 63-77. – Summary: Vršac in the Middle Ages. Part II: From the Beginning of the 15th to the middle of the 16th Century.
Документи о угарским поседима деспота Ђурђа датим у залог Јовану Хуњадију 1444. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 125-156. - Summary: The Documents on Hungarosn Estates of Despot Đurađ Branković Mortgaged to János Hunyadi in 1444/1445.
Насеља и тимарска организација у Крушевачком крају, Топлици и Дубочици према попису из 1444/1445. године / Ема Миљковић, А. Крстић // Стефан Немања и Топлица, тематски зборник. – Ниш : Центар за црквене студије, 2011, 163-175. - Summary: The Settlements and the Timar System in the Regions of Kruševac, Toplica and Dubočica according to the 1444/45 Year Ottoman Census Book.
Пад Србије из угла освјача: Ашикпашазаде и Дурсун-бег // Пад српске Деспотовине 1459. године : зборник радова са научног скупа = The Fall of the Serbian Despotate 1459 : Proceedings of the Scientific Meeting / Ed. Momčilo Spremić. - Београд : САНУ, 2011, 303-320. - Summary: The fall of Serbia from the perspective of the Conqueror: Aşikpaşazâde and Tursun bey.
Београдско писмо краља Жигмунда грађанима Шопрона (7. новембар 1427. године) // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 21-36. – Summary: The Letter of King Sigismund sent from Belgrade to the Citizens of Sopron (November 7, 1427).
Краљ Жигмунд у Борчи, или када је и како Београд предат Угрима 1427. године? // Историјски часопис (Historical Review) 61 (2012) 115-127. - Summary: King Sigismund in Borča, or when and how was Belgrade handed over to Hungarians in 1427?
Повеља деспота Ђурђа Бранковића о давању у залог поседа у Угарској Јовану Хуњадију : (Смедерево, 1450, мај 9) // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 11 (2012) 151-174. - Résumé: Charte du despote Đurađ Branković relative au gage de biens en Hongrie a Jean Hunyadi : Smederevo, 1450, mai 10.
Нови подаци о војводи Милошу Белмужевићу и његовој породици // Иницијал : часопис за средњовековне студије (Initial : a Review of Medieval Studies) 1 (2013) 161–185. - Summary: New Data about voivode Miloš Belmužević and his Family.
Писмо деспота Стефана Лазаревића својим угарским службеницима о правима павлинског манастира Светог Лаврентија код Будима : Будим, 1424, јун 15. // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 12 (2013) 133-143. - Summary: A Letter of Despot Stefan Lazarević to his Hungarian Officials about the Rights of Pavlin Monastery of Saint Lawrence near Buda.
Бачка под османском влашћу // Бачка кроз векове : слојеви културе Бачке. – Београд : Вукова задужбина, 2014, 55-86. – Summary.
Повеља краља Стефана Томаша ердељском војводи Јовану Хуњадију : Бобовац, 1444, јун 3. // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 7 (2014) 73-84. - Résumé: Charte du roi Stefan Tomaš au voivode de Hongrie (Erdelj) Jean Hunyadi : Bobovac, 1444, juin 3.
Подунавље и Посавине Србије у позном средњем веку : историјско-географски аспекти истраживања // Историја и географија: сусрети и прожимања : тематски зборник радова. – Београд : Географски институт САНУ „Јован Цвијић“ : Институт за новију историју Србије : Институт за славистику РАН, 2014, 23-39. – Summary.
Два необјављена латинска писма деспота Стефана Лазаревића // Иницијал : часопис за средњовековне студије (Initial : a Review of Medieval Studies) 3 (2015) 197-209. - Summary: Two Unpublished Latin Letters of Despot Stefan Lazarević.
Деспот Ђурађ Вуковић и закуп коморе у Нађбањи // Историјски часопис (Historical Review) 64 (2015) 237-252. – Summary: Despot Đurađ Vuković and Lease of the Chamber in Nagybánya.
Деспот Стефан Лазаревић и Баточина // Споменица академика Милоша Благојевића (1930-2012) = Homage to Academician Miloš Blagojević (1930-2012), ed. S. Mišić. – Београд : Филозофски факултет, Центар за историјску географију и демографију, 2015, 109-122. – Summary: Despot Stefan Lazarević and Batočina.
Писмо деспота Ђурђа Вуковића угарском краљу Ладиславу V (Смедерево, 14. август 1445) // Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 7-19. – Summary: The Letter of Despot Đurađ Vuković to Hungarian King Ladislav V (Smederevo, August 14th 1445).
Прилог биографији великог војводе Михаила Анђеловића // Зборник радова Византолошког института (Recueil des travaux de l'Institut d'études byzantines) 51 (2014) 259-379. – Summary: A Contribution to the Biography of Great Voivode Mihailo Angelović.
Повеља краља Стефана Томаша којом се обавезује на верност Угарској против Турака : Добор, 1449, 11. новембар // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 8 (2015) 95-106. – Résumé: Charte du roi Stefan Tomaš par laquelle il s'engage a se tenir au cote de la Hongrie contre les Turcs : Dobor, 1449, 11 novembre.
Serbian Language and Cyrillic Script as a Means of Diplomatic Literacy in South Eastern Europe in 15th and 16th Centuries / Neven Isailović, A. Krstić // Literacy Experiences concerning Medieval and Early Modern Transylvania, eds. Susana Andea – Adinel Ciprian Dincă [Yearbook of „George Bariţiu“ Institute of Cluj-Napoca Supplement 54, series historica (2015)], Cluj-Napoca 2015, 185–195.
Urbanization and Trade at the Turbulent Border: Serbian Towns on the Danube (1402-1459) // Tibiscum - Acta Musei Caransebesiensis, Seria nouă: Istorie – Arheologie 5 (2015) 363-376.
Донација деспота Ђурђа Вуковића (Бранковића) Павлу Биринију из Вероне: проблем аутентичности / А. Крстић, Невен Исаиловић // Иницијал : часопис за средњовековне студије (Initial : a Review of Medieval Studies) 4 (2016) 195–227. – Summary: Donation of Despot Đurađ Vuković (Branković) to Paul Birini of Verona: the Problem of Authenticity.
Српски градови и тргови у угарској грађи из времена „Дуге војне“ (1443–1444) // Историјски часопис (Historical Review) 65 (2016) 113–146. – Summary: Serbian Cities and Market Places in Hungarian documentary Sources from the Time of the „Long Campaign“ (1443-1444).
Улога и место тврђаве Голубац у војноадминистративном систему на јужној граници Угарске током XIV века // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VII научни скуп = The Middle Ages in Serbian Science, History, Literature and Arts : VII Symposium / Ed.-in-Chief Gordana Jovanović. - Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2016, 81-94. - (Дани српскога духовног преображења = Serbian Spiritual Revivel Week ; 23). – Summary: The Role and the Place of the Golubac Fortrress in the Military-administrative System on the Southern Hungarian Border during the 14th Century.
Акт сремских жупанијских власти о истрази против деспота Ђорђа и Јована Бранковића и њихових фамилијара (Врдник, 22. август 1497) // Иницијал : часопис за средњовековне студије (Initial : a Review of Medieval Studies) 5 (2017) 157–179. – Summary: Act of Srem County Authorities about the Investigation against Despots Đorđe and Jovan Branković and their Familiares (Vrdnik, 22 August 1497).
Повеља кнеза Гргура Вукосалића којом укида царину пред Стоном : (Дубровник, 1418, јули 6) // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 9 (2016) 21–36. – Résumé: Charte du knez Grgur Vukosalić qui supprime la douane aux abords de Ston : [Dubrovnik], 1418, 6 juin.
Угри и српско-угарски односи у биографији деспота Стефана Лазаревића Константина Филозофа // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VIII научни скуп = The Middle Ages in Serbian Science, History, Literature and Arts : VIII Symposium / Ed.-in-Chief Gordana Jovanović. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд: Институт за српски језик САНУ, 2017, 71–89. – (Дани српскога духовног преображења = Serbian Spiritual Revival Week ; 24). – Summary: The Hungarians and Serbian-Hungarian Relationships in the Biography of Despot Stefan Lazarević by Constantine the Philosopher.
Повеља краља Остоје којом укида царину у Попову (Бишће, 1418, март 23.) // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 10 (2017) 121–127. – Résumé: Charte du roi Ostoja supprimant les taxescxdounaières à Popovo.
„Which Realm will You Opt for?“ – the Serbian Nobility Between the Ottomans and the Hungarians in the 15th Century // State and Society in the Balkans Before and After Establishment of Ottoman Rule / Eds. in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş. – Belgrade : Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, 2017, 129–163. – Özet: „hangі іmparatorluğa katilacaksin“? – 15. Yüzyilda Osmanli ve Macarlar arasinda Sɪrp soylulari.
Б(иј)ељин(а) – земља, кнештво, архиђаконат, дистрикт, нахија / А. Крстић, Невен Исаиловић, Александар Јаковљевић // Историјски часопис (Historical Review) 67 (2018) 13-53. – Summary: B(ij)eljina – Land, Keneziatus, Archdeaconry, District, Nahiye.
Околина Београда у позном средњем веку (од почетка XV до првих деценија XVI столећа) II Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : IX научни скуп = The Middle Ages in Serbian Science, History, Literature and Arts : VIII Symposium / Ed.-in-Chief Gordana Jovanović. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд: Институт за српски језик САНУ, 2018, 197–222. - (Дани српскога духовног преображења = Serbian Spiritual Revivel Week ; 25). – Summary: Surrounding Areas of Belgrade in the Late Middle Ages : (From the beginning of the 15th to the first decades of the 16th century).
Писмо Дубровачке општине кнезу Гргуру Вукосалићу против царине пред Стоном (Дубровник, 1416, јануар 17) // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 11 (2018) 93–99. – Résumé: La lettre de la mairie de Raguse au knez Grgur Vukosalić contre la douane devant Ston.
Српски језик и ћирилично писмо у југоисточној Европи у XV и XVI веку / Невен Исаиловић, А. Крстић // Преводилац : часопис Удружења научних и стручних преводилаца Србије 79/1–2 (2018) 43–52.
Firuz Agha and his Hammam in Smederevo // Srđan Katić, A. Krstić // Старинар 68 (2018) 191–210. – Резиме.

Encyclopedic entries:

Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља према писаним изворима = Lexicon of Towns and Marcet Places in the Medieval Serbian Lands. - Београд : Завод за уџбенике, 2010. - Entries: Бела Стена, 27-29; Битва, 45-46; Браничево, 54-56; Витешка Трпеза, 72; Голубац, 83-87; Debrec(h)en, 94-95; Железник, 108; Жрнов, 109-110; Заслон, 111-112; Јагодина, 122; Ковин, 131-134; Кулич, 161-162; Мачва, 177-179; Некудим, 185-186; Непричава, 186; Рудишта, 245; Смедерево, 264-272; Сремска Митровица, 281-284; Храм, 312-314.
Српска енциклопедија. I/1. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2010. - Entries: Ајаз паша, 88; Ангеловић, Махмуд-паша, 206; Ангеловић, Михаило, 206; Атанасовски (Трпковић), Вељан, 371; Бајазит II, 452; Барак, 589; Беглергег, 663.
Српска енциклопедија. I/ 2. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2011. - Entries: Бериславићи, 96; Брезница, 528.
Српска енциклопедија. II. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. - Entries: Вербеци, Стефан (Иштван), правник, државник, 272; Вилагош (Вилагошвар, данас Ширија), насеље у Арадској жупанији 392; Владислав (Ласло), Рoзгоњи, великаш, капетан, бан, 507; Влашка (средњи век), 545–546; Вратковић, Маргарита (Марија), старија кћи Павла Бакића, 761; Вратковић, Павле Рац, погранични војни заповедник у хабзбуршкој Угарској, 761; Врачалић, Петар, војвода у Банату и Поморишју, 764; Врлић, Субота, војвода, палатин, 795; Вук Белмужевић (I), властелин, кнез, 851; Вук Белмужевић (II), властелин у Угарској, 851.
Српски биографски речник. 7. - Нови Сад : Матица српска, 2018. - Entries: Никола I Горјански, Старији, 349–350; Никола II Горјански, Млађи, 355–356; Никола V Илочки, 356–357; Никола Кенде, 361–362; Никола, син Бенедикта од Перетнице/Перетинца, 365–366; Никола Трентул од Невне, 368–369; Оливера, властелинка, 656; Павле Микшић, 732.

Textbooks:

Историја за други разред гимназије природно-математичког смера / Биљана Крстић, А. Крстић. – 1. изд. – Београд : Фреска, 2013. – 230 стр.; 2. изд. – 2014. - 3. изд. – 2015.

Other:

Европа у 16. веку : [map]. – Београд : Завод за уџбенике, 2009.
Европа у 18. веку : [map]. – Београд : Завод за уџбенике, 2009.
Пруска држава (1415–1871) : [map]. – Београд : Завод за уџбенике, 2009.
Русија (од 9. века до 1914) : [map]. – Београд : Завод за уџбенике, 2009.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise