Mobirise

др Владета Петровић

научни сарадник
e-mail: vladeta.petrovic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Новом Пазару (1968). Основну школу је похађао у Сопоћанима и Краљеву. Средњу школу завршио је у Краљеву. Дипломирао је 1995. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду. Докторску дисертацију Друштвена и просторна структура српских градских насеља у позном средњем веку одбранио је 2014. на истом факултету.
Уредник је часописа Натписи и записи.
У Историјском институту ради од 1997. године.

Област истраживања: друштвена историја српског народа и Европе у средњем веку са нагласком на историји урбаних центара. 

Монографије:

Selected Charters of Serbian Rulers (XII–XV Century) : Relating to the Territory of Kosovo and Metohia. 1 / Tibor Živković, Stanoje Bojanin, V. Petrović. – Athens Centrere for Studies of Byzantine Civilization, 2000. – 151 str.

Anonymi Descriptio Europae Оrientalis = Анонимов опис Источне Европе / Тибор Живковић, В. Петровић, Александар Узелац ; критичко издање и превод Драгана Кунчер. – Београд : Историјски институт, 2013. – 221 стр. – Summary. – (Извори за српску историју ; 13. Латински извори ; 2)

Градска насеља Крушевачког санџака : (XV-XVI век) / Драгана Амедоски, В. Петровић. – Београд : Историјски институт, 2018. – 325 стр. – Summary. - (Посебна издања ; 71)

Расправе, чланци и прилози:

Прибојски крај у прошлости / Срђан Рудић, В. Петровић // Становништво општине Прибој / ур. Вујадин Рудић. – Београд : Географски факултет, 1998, 44–58. – (Едиција Стара Рашка ; 2)

Нововарошки крај у прошлости // Нововарошки крај : антропогеографска проучавања. – Нова Варош : Скупштина општине, 2001, 22–41.

Пљеваљски крај у позном средњем веку – прилог истраживању носилаца урбаног развоја // Гласник Завичајног музеја. Пљевља 2 (2001) 75–89. – Summary.

Извештај са сондажних истраживања локалитета Велика Градина у селу Замчања / Тибор Живковић, Вујадин Иванишевић, Дејан Булић, В. Петровић // Археолошки преглед 1 (2003) 47–49. – Summary.

O tryphnÏe svetago kral // Историјски часопис 54 (2007) 93–100. – Summary.

Проблем убикације средњовековног Рудника / В. Петровић, Дејан Булић // Историјски часопис 58 (2009) 43–62. – Summary.

Human capital and Serbian mining: historical perspective / Gordana Garić Petrović, V. Petrović // Zbornik radova Istorija rudarstva Srednje Evrope : Prva međunarodna konferencija // ur. Miloš Grujić, Pavol Rybar. – Beograd : Rudarsko-geološki fakultet, 2009, 140–145.

Гора Прозрак и двор Неродимља // Историјски часопис 59 (2010) 131–140. – Summary.

Убикација средњовековног утврђења Неваде / Дејан Булић, В. Петровић // Војно-историјски гласник 1 (2010) 105–110. – Summary.

Human capital and Serbian mining: historical perspective / Gordana Garić Petrović, V. Petrović // Mining in The Central Europe Through History. – Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Department of Mining ; Košice : Tehnical university of Košice : BERG faculty : Institute of Geotourism, 2010, 31–39.

Друштвено раслојавање у српским средњовековним рударским градовима // Наша прошлост 12 (Краљево 2011) 9–17. – Summary.

Zentilhomini – Прилог истраживању друштвене структуре рударских градова у средњовековној Србији // III međunarodna konferencija Istorija rudarstva Srednje Evrope IRSE ’11 [u okviru skupa:] Integrisani međunarodni simpozijum – TIORIR ’11 : zbornik radova. 2 / ur. Miloš Grujić. – Beograd : Rudarsko-geološki fakultet, 2011, 71–75.

The Koznik District (Nâhiye) in Central Serbia in the Sixteenth Century: Settlements and Population Dinamics / Dragana Amedoski, V. Petrović, Gordana Garić Petrović // International Journal of Turkish Studies 17, 1&2 (2011) 1–19.

Тврђава Козник – од првог помена до краја 16. века / Драгана Амедоски, В. Петровић // Војно-историјски гласник 2 (2011) 127–137. – Summary.

Terrestrial Communications in Late Antiquity and Early Middle Ages in the Western Part of the Balkan Peninsula // The World of the Slavs : Studies on the East, West and South Slavs: Civitas, Oppidas, Villas and Archeological Evidence (7th to 11th Centuries AD) / ed. Srđan Rudić. – Belgrade : Institut of History, 2013, 235–287. – (Monographs ; 64)

Две хрисовуље краља Стефана Душана којима потврђује Хрељине прилоге манастиру Хиландару у Штипу и Струмици : 1332, мај 6; 1336, мај 6. // Стари српски архив 13 (2014) 3–32. – Summary.

Јевгенија монахиња кнегиња / Александра Фостиков, В. Петровић // Власт и моћ : властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године : зборник радова са научног скупа / ур. Синиша Мишић. – Крушевац : Народна библиотека Крушевац ; Београд : Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 2014, 171–182. – Summary.

Прилог проучавању војне улоге занатлија у средњовековној Србији / Александра А. Фостиков, В. М. Петровић // Београдски историјски гласник 5 (2014) 59–69. – Summary.

Цркве и манастири у повељама књегиње Милице / В. Петровић, Александра Фостиков // Кнегиња Милица – монахиња Јевгенија и њено доба : тематски зборник : радова са научног симпозијума. – Трстеник : Народни универзитет Трстеник : Народна библиотека „Јефимија“ ; Београд : Филозофски факултет, 2014, 75–95. – Summary.

Градски метох // Споменица академика Милоша Благојевића (1930–2012) / ур. Синиша Мишић. – Београд : Филозофски факултет, Центар за историјску географију и демографију, 2015, 139–150 – Summary.

Иноплемени и иноверни у Даниловом зборнику // Велики Прасак : сто година од атентата у Сарајеву : зборник радова са научног скупа / ур. В. Петровић, Момчило Исић. – Пожаревац : Центар за културу, 2015, 29–36. – Summary.

Натпис на фасади цркве Св. Мине у Штави // Натписи и записи 1 (2015) 41–46. – Summary.

Повеља цара Стефана Душана Хиландару о селу Карбинцима // Стари српски архив 14 (2015) 107–113. – Summary.

Рударски предузетници као приложници и задужбинари // Зборник радова у част академику Десанки Ковачевић Којић / гл. ур. Рајко Кузмановић ; одг. ур. Драгољуб Мирјанић ; ур. Ђуро Тошић ; прир. Жељко Вујадиновић. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2015, 289–298. – Summary. – (Зборник радова ; 10. Одјељење друштвених наука ; 38)

Повеља цара Стефана Душана Анагносту Драгоју : Скопље, 1349, мај 21. // Стари српски архив 15 (2016) 45–54. – Summary.

Српско грађанство у историографији // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VII научни скуп / гл. ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2016, 95–123. – Summary. – (Дани српскога духовног преображења ; 23).

Трансформација урбаних насеља централног Балкана током раног средњег века // Споменица др Тибора Живковића / ур. Ирена Р. Цвијановић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2016, 151–165. – Summary. – (Зборник радова ; 32)

Ктиторски натпис из цркве Светог Мине у Штави // Натписи и записи 3 (2017) 17-21.

Mining in Dubočica in XVIth Century / Dragana Amedoski, V. Petrović // Теме : часопис за друштвене науке XLII, 4 (2018) 1125-1140. – Резиме: Рударство у Дубочици у 16. веку.


 Прилози у енциклопедијама:

Лексикон српског средњег века. – Београд: Knowledge, 1999. - Одреднице: Амира, 11-12; Виница, 80.

Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља : према писаним изворима. - Београд : Завод за уџбенике, 2010. - Одреднице: Бијела / Владимир Алексић, В. Петровић, 52-53; Борач, 52-53; Бочац, 53; Бресница, 58; Брсково, 59-60; Будош, 65-66; Ваљево, 67; Вишеград, 73-74; Вучитрн, 79; Книнац, 130; Козник (Пљевља), 136; Козник (Расина), 136-137; Кукањ, 160-161; Неваде, 184-185; Островица/Острвица, 207-208; Петрич, 210-211; Подринац, 216; Прилеп у Бистрици, 226; Рудник, 245-247; Северин, 253; Сребрница, 281; Трепча, 300-310; Хоча, 311; Честин, 317-318.

Копаоник. – Београд : Службени гласник : Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ : Национални парк Копаоник, 2015. – Одреднице: Беласица, 10–11; Бело Брдо, 12; Брвеник, жупа, 18; Виа металика, 28; Врхлаб, 36; Закон о рудницима деспота Стефана Лазаревића, 66-67; Запланина, 67-68; Историја, 79-80; Јелакце, 84-85; Копорићи, 1011-101; Ливађе, 111-112; Остраћа, 140; Плана, 147-148; Светостефанско властелинство, 178-179.

Vladeta Petrović, Ph.D.
Research Associate
e-mail: vladeta.petrovic@iib.ac.rs

Biography:

Born in 1968.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work The Foundation of Novi Pazar in 1995.
Ph. D. thesis: Social and Spatial Structure of Serbian Urban Settlements in the Late Middle Ages, 2014.
Participating in historical-archeological excavations within the project The Region of Ras in the Middle Ages since 1995.
Working in the Institute of History since 1997.
Field of Research: Serbian History of the Late Middle Ages; Archaeology.
Languages: Russian, German, English.


Monographs:

Selected Charters of Serbian Rulers : (XII-XV Century) : Relating to the Territory of Kosovo and Metohia. 1 / Tibor Živković, Stanoje Bojanin, V. Petrović. – Athens re for Studies of Byzantine Civilization, 2000. – 151 p.

Anonymi Descriptio Europae Оrientalis = Анонимов опис Источне Европе / Тибор Живковић, В. Петровић, Александар Узелац; критичко издање и превод Драгана Кунчер. - Београд : Историјски институт, 2013. - 221 p. – Summary: Descriptio Europae Orientalis – The Description of Eastern Europe.

Градска насеља Крушевачког санџака : (XV-XVI век) = Urban Settlements of the Sanjak of Kruševac (15th-16th centuries) / Драгана Амедоски, В. Петровић. – Београд : Историјски институт, 2018. – 325 p. - (Monographs ; 71). – Summary.

Articles and essays:

Прибојски крај у прошлости / Срђан Рудић, В. Петровић, Становништво општине Прибој = Population of Priboj Commune. – Београд : Географски факултет, 1998, 44 -58.

Нововарошки крај у прошлости, Нововарошки крај : антропогеографска проучавања. – Нова Варош : Скупштина општине, 2001, 22-41.

Пљеваљски крај у позном средњем веку – прилог истраживању носилаца урбаног развоја, Гласник Завичајног музеја (Review of Regional Museum) 2 (Пљевља 2001) 75-89. - Summary: The Region of Pljevlja in the Late Middle Ages - Contribution to the Research of the Carriers of the Urban Development.

Извештај са сондажних истраживања локалитета Велика Градина у селу Замчања / Т. Живковић, В. Иванишевић, Д. Булић, В. Петровић, Археолошки преглед (Archaeological Reports) 1 (2003) 2007, 47-49. - Summary: Report on the Trench Type Excavations at Velika Gradina Site in the Village of Zamčanja. At www.areports.com, 2006.

O tryphnÏe svetago kral, Историјски часопис (Historical Review) 54 (2007) 93-100. – Summary.

Проблем убикације средњовековног Рудника / В. Петровић, Дејан Булић, Историјски часопис (Historical Review) 58 (2009) 43-62. - Summary: Ubication Issues concerning Rudnik in the Middle Ages.

Human capital and Serbian mining: historical perspective / Gordana Garić Petrović, V. Petrović, History of Mining in the Central Europe (Istorija rudarstva Srednje Evrope) : Proceedings (zbornik radova) / Prva međunarodna konferencija - IRSE 2009, Fruška Gora, 27-29. 09. 2009. (First International Conference "History of Mining in the Central Europe" - IRSE 2009 ; editors (urednici) Miloš Grujić, Pavol Rybar. - Beograd : Rudarsko-geološki fakultet, 2009, 140-145.

Гора Прозрак и двор Неродимља, Историјски часопис (Historical Review) 59 (2010) 131-140. – Summary: Prozrak Mountain and Nerodimlje Palace.

Human capital and Serbian mining: historical perspective / Gordana Garić Petrović, V. Petrović, Mining in The Central Europe Through History. - Belgrade : University og Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Department of Mining ; Košice : Tehnical university of Košice : BERG faculty : Institute of Geotourism, 2010, 31-39.

Убикација средњовековног утврђења Неваде / Дејан Булић, В. Петровић, Војно-историјски гласник (Military Historical Review) 1 (2010) 105-110. - Summary: Location of the Medieval Fortress Nevade.

Друштвено раслојавање у српским средњовековним рударским градовима, Наша прошлост (Our Past) 12 (Краљево 2011) 9-17. - Summary: Social Stratification in Serbian Mediaeval Mining Towns.

Zentilhomini – Прилог истраживању друштвене структуре рударских градова у средњовековној Србији, III [Treća] međunarodna konferencija Istorija rudarstva Srednje Evrope IRSE ’11 [u okviru skupa:] Integrisani međunarodni simpozijum - TIORIR ’11 : zbornik radova : Zlatibor 11–15. septembar 2011, knj. 2 / urednik Miloš Grujić. - Beograd : Rudarsko-geološki fakultet, 2011, 71-75. - Summary: Zentilhomini - Contribution on the Social Structure of Mining Towns in Medieval Serbia.

The Koznik District (Nâhiye) in Central Serbia in the Sixteenth Century: Settlements and Population Dinamics / Dragana Amedoski, V. Petrović, Gordana Garić Petrović, International Journal of Turkish Studies vol. 17, Nos.1&2 (2011) 1-19.

Тврђава Козник – од првог помена до краја 16. века / Драгана Амедоски, В. Петровић, Војно-историјски гласник (Military Historical Review) 2 (2011) 127-137. - Summary: Citadel Koznik - from the First Record to the End of 16th Century.

Terrestrial Communications in Late Antiquity and Early Middle Ages in the Western Part of the Balkan Peninsula, The World of the Slavs : Studies on the East, West and South Slavs: Civitas, Oppidas, Villas andArcheological Evidence (7th to 11th Centuries AD). - Belgrade : Institut of History, 2013, 235-287.

Две хрисовуље краља Стефана Душана којима потврђује хрељине прилоге манастиру Хиландару у Штипу и Струмици : 133, мај 6; 1336, мај 6, Стари српски архив (Old Serbian Archives) 13 (2014) 3-32. - Summary: Two Chrysobull of King Stefan Dušan Confirming the Donations of Hrelja to the Monastery of Hilandar in Štip and Strumica : 133, May 6th; 1336, May 6th.

Јевгенија монахиња кнегиња / Александра Фостиков, В. Петровић, Власт и моћ : властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године : тематски зборник радова са међународног научног скупа одржаног од 20. до 22. септембра 2013. године = Authority and Power : Nobility of Moravian Serbia from 1365 to 1402 : Thematic Collection of Papers / уредник (editor) Синиша Мишић. – Крушевац : Народна библиотека ; Београд : Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 2014, 171-182. - [Summary:] Jevgenija Avvess-Princess.

Прилог проучавању војне улоге занатлија у средњовековнојСрбији / Александар А. Фостиков, В. М. Петровић, Београдски историјски гласник (Belgrade Historical Review) 5 (2014) 59-69. - Summary: Contribution to the Study of the Military Role of Artisans in Medieval Serbia.

Цркве и манастири у повељама књегиње Милице / Александра Фостиков, В. Петровић, Кнегиња Милица - монахиња Јевгенија и њено доба : тематски зборник : радова са научног симпозијума одржаног 12. септембра 2014. године у Манастиру Љубостињи. – Трстеник : Народни универзитет Трстеник : Народна библиотека „Јефимија“ ; Београд : Филозофски факултет, 2014, 75-95. – Summary.

Градски метох, Споменица академика Милоша Благојевића (1930-2012) = Homage to Academician Miloš Blagojević (1930-2012), ed. S. Mišić. – Београд : Филозофски факултет, Центар за историјскугеографију и демографију, 2015, 139-150 – Summary: Urban Metoh.

Иноплемени и иноверни у Даниловом зборнику, Велики прасак : сто година атентата у Сарајеву : зборник радова са научног скупа одржаног 28. јуна 2014. у Центру за културу у Пожаревцу / уредник за Средњи век Владета Петровић ; уредник за Нови век Момчило Исић. – Пожаревац : Центар за културу, 2015, 29-36. - Summary.

Натпис на фасади цркве Св. Мине у Штави, Натписи и записи(Inscriptions & Scriptures) 1 (2015) 41–46. – Summary.

Повеља цара Стефана Душана Хиландару о селу Карбинцима : 1355, индикта 8, месеца јуна, Стари српски архив (Old Serbian Archives) 14 (2015) 107-114. – Summary: The Charter of Emperor Stephan Dušan to the Monastery of Hilandar Regarding the Village Karbinci : June 1355, Indiction VIII.

Рударски предузетници као приложници и задужбинари,Зборник радова посвећен академику Десанки Ковачевић Којић. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2015, 289-298. – Summary: Mining Entrepreneurs as Donators and Ktetors of Churches and Monasteries.

Српско грађанство у историографији, Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : 7 научни скуп, Деспотовац-Манасија, 22-23. август 2015 = The Middle Ages in Serbian Science, History, Literature and Arts : 7 Symposium Despotovac-Manasija, August, 22-23 2015. - Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2016, 95-123. - (Дани српскога духовног преображења ; 23 =Serbian Spiritual Revivel Week ; 23). – Summary: Serbian Urban Population in Historiography.

Трансформација урбаних насеља централног Балкана током раног средњег века, Споменица др Тибора Живковића = Homage to Tibor Živković. – Београд : Историјски институт, 2016, 151-165. – Summary: Transformation of Urban Settlements of the Central Balkans during the Early Middle Ages.

Ктиторски натпис из цркве Светог Мине у Штави // Натписи и записи (Inscriptions & Scriptures) 3 (2017) 17-21. – Summary: Ktitor's Inscription from St. Mina Church in Štava.

Mining in Dubočica in XVIth Century / Dragana Amedoski, V. Petrović // Теме : часопис за друштвене науке XLII, 4 (2018) 1125-1140.


Encyclopedic entries:

Лексикон српског средњег века = The Lexicon of Serbian Middle Ages. – Београд: Knowledge, 1999. - Entries: Амира, 11-12; Виница, 80.

Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља: према писаним изворима = Lexicon of Towns and Marcet Places in the Medieval Serbian Lands. - Београд : Завод за уџбенике, 2010. - Entries: Бијела / Владимир Алексић, В. Петровић, 52-53; Борач, 52-53; Бочац, 53; Бресница, 58; Брсково, 59-60; Будош, 65-66; Ваљево, 67; Вишеград, 73-74; Вучитрн, 79; Книнац, 130; Козник (Пљевља), 136; Козник (Расина), 136-137; Кукањ, 160-161; Неваде, 184-185; Островица/Острвица, 207-208; Петрич, 210-211; Подринац, 216; Прилеп у Бистрици, 226; Рудник, 245-247; Северин, 253; Сребрница, 281; Трепча, 300-310; Хоча, 311; Честин, 317-318.

Копаоник. – Београд : Службени гласник : Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ : Национални парк Копаоник, 2015. – Entries: Беласица, 10–11; Бело Брдо, 12; Брвеник, жупа, 18; Виа металика, 28; Врхлаб, 36; Закон о рудницима деспота Стефана Лазаревића, 66-67; Запланина, 67-68; Историја, 79-80; Јелакце, 84-85; Копорићи, 1011-101; Ливађе, 111-112; Остраћа, 140; Плана, 147-148; Светостефанско властелинство, 178-179.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise