site maker

др Александар Узелац

виши научни сарадник
e-mail: aleksandar.uzelac@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Београду (1981) где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је 2005. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, где је 2008. одбранио магистарску тезу Furor Tartarorum – Монголи и Татари у српским средњовековним изворима. Докторску дисертацију Србија, Бугарска и Татари у другој половини XIII века одбранио је 2013. на истом факултету.
Био је стипендиста Фондације за развој научног и уметничког подмлатка, као и Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије. Специјализовао се на Софијском универзитету „Св. Климент Охридски“ током 2007. године.
Спољни је сарадник Института „Марџани“ из Казања и „Центра за средњовековне студије” Историјског факултета у Великом Трнову. Регуларни је сарадник београдског Студентског културног центра, у својству координатора програма Међународног салона стрипа и организатора више циклуса предавања везаних за теме из историје, али и девете уметности. Члан је Редакције часописа Золотоордынское обозрение који издаје Институт „Марџани“ из Казања.
У Историјском институту ради од 2010. године.

Област истраживања: историја Златне хорде и татарског војног и политичког утицаја у југоисточној Европи током 13. и 14. века, српска и балканска средњовековна војна историја, путописи средњовековне и ране модерне епохе.

Монографије:

Бродоломи / Алвар Нуњес Кабеса де Вака ; превео В. Нинковић ; предговор и коментари А. Узелац. – Београд : Утопија 2007. – 153 стр.

Милион / Марко Поло ; превела Р. Мандић ; предговор, редакција превода и коментари А. Узелац. – Београд : Утопија 2011. – 264 стр.

Anonymi Descriptio Europae Оrientalis = Анонимов опис Источне Европе / Тибор Живковић, Владета Петровић, А. Узелац ; критичко издање и превод Драгана Кунчер. – Београд : Историјски институт, 2013. – 221 стр. – Summary. – (Извори за српску историју ; 13. Латински извори ; 2)

Под сенком пса : Татари и јужнословенске земље у другој половини XIII века. – Београд : Утопија, 2015. – 321 + 12 стр. илустр.

Расправе, чланци и прилози:

Источњачки најамници у Србији почетком XIV века // Весник. Војни музеј. Београд 34 (2007) 29–37. – Summary.

Од Енглеске до Константинопоља у „Књизи чудеса света Јована Мандевила“ // Моравска Србија : историја – култура – уметност : зборник радова са међународног научног скупа / ур. Синиша Мишић. – Крушевац : Историјски архив ; Београд : Одељење за историју Филозофског факултета, 2007, 197–211. – Summary.

Браничево и околне земље пре и после монголске инвазије (1241–1242) // Међународни научни скуп Браничево у историји Србије : зборник радова. III/6 / гл. и одг. ур. Драган Алексић. – Пожаревац : Историјски архив ; Београд : Институт за новију историју Србије, 2008, 167–180. – Summary. – (Свеске ; 6)

Куманите в средновековна Сърбия // Анамнеза 6 (2008) 163–179. – Summary.

‘Кан’ Ногај, краљ Милутин и српско-татарски сукоби крајем XIII века // Војно-историјски гласник 1 (2009) 9–31. – Summary.

Ко је спалио Жичу? // Браничевски гласник 6 (2009) 1–12. – Summary.

Кумани у средњовековној Србији // Гласник. Историјски архив Ваљево 43 (2009) 5–17. – Summary.

’Друга Европа’ – источна и југоисточна Европа у савременој британској и англо-америчкој медиевистици // Домети српске и европске историографије у последње две деценије (1990–2009) : зборник радова са Семинара / ур. Синиша Мишић, Мира Радојевић. – Београд : Удружење наставника „Доситеј Обрадовић“, 2010, 43–61.

Европа виђена очима једног несторијанског путника с краја XIII века // Црквене студије 7 (Ниш 2010) 307–321. – Summary.

Историја српске средњовековне цркве у делима Миодрага Пурковића // Миодраг Ал. Пурковић – живот и дело : зборник радова са научног скупа / ур. Синиша Мишић. – Пожаревац : Удружење историчара Браничева и Тимочке крајине : Центар за културу : Град Пожаревац 2010, 35–42. – Summary.

“Скитски разбојници у Бугарској пустињи” – поглед једног ходочасника на Поморавље средином XI века // Историјски часопис 59 (2010) 59–75. – Summary.

Најамничке војске краља Стефана Уроша II Милутина // Војно-историјски гласник 2 (2011) 9–27. – Summary.

„Чувај се Белијалових синова и отровних стрела!” – Поморавље у другој половини XII века // Стефан Немања и Топлица : тематски зборник / ур. Драгиша Бојовић. – Ниш : Центар за црквене студије, 2011, 97–107. – Summary.

Tatars and Serbs at the end of the Thirteenth Century // Revista de Istorie Militară 5–6 (2011) 9–20.

Балдуин од Еноа и ‘номaдска дипломатија’ Латинског царства // Историјски часопис 61 (2012) 45–65. – Summary.

Барон Унгерн: живот, пад, легенда // Кюстендилски четения 2010 – Провалите в историята / съст. Х. Беров, В. Станев. – Кюстендил : РИМ ; София : Исторически факултет 2012, 197–215. – Summary.

Europe asseen through the Eyes of a Late Thirteenth Century Nestorian Travеler // Кюстендилски четения 2007 – Заедно или разделени: Европа на съюзите, личностите, регионите. – Кюстендил : РИМ ; София : Исторически факултет, 2012, 34–39.

Један опис Београда и југоисточне Европе у енглеској књижевности XV века / А. Узелац, Бојана Радовановић // Београдски историјски гласник 3 (2012) 255–265. – Summary.

„Тигрови на доњем Дунаву” – мали прилог проучавању мегафауне средњовековног Балкана // Браничевски гласник 8 (2012) 7–23. – Summary.

Почеци Ногајеве власти у западној степи и на Доњем Дунаву // Историјски часопис 62 (2013) 11–34. – Summary.

Србија и Мамелучки Египат током XIII и XIV века // Београдски историјски гласник 4 (2013) 23–37. – Summary.

Црквена и световна политика краља Милутина према западним силама – неколико нових запажања // А. Узелац, Бојана Радовановић // Свети цар Константин и хришћанство : међународни научни скуп поводом 1700. годишњице Миланског едикта. 2 // ур. Драгиша Бојовић. – Ниш : Центар за црквене студије, 2013, 593–608. – Summary.

О српској принцези и бугарској царици Ани (прилог познавању бракова краља Милутина) // Историјски часопис 63 (2014) 29–46. – Summary.

Папа Бонифације VIII, Magnus Miles Симон Роси и краљ Стефан Урош II Милутин // Београдски историјски гласник 5 (2014) 93–103. – Summary.

Сербские письменные источники о татарах и Золотой Орде (первая половина XIV в.) // Золотоордынское обозрение 1[3] (2014) 101–118. – Summary.

Српске војске у ратовима у Европи и Малој Азији (XII–XIV век) // Војно-историјски гласник 1 (2014) 9–29. – Summary.

Цртице за историју Браничева у XIV веку // Власт и моћ : властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године : зборник радова са научног скупа / ур. Синиша Мишић. – Крушевац : Народна библиотека Крушевац ; Београд : Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 2014, 305–318. – Summary.

Источна и југоисточна Европа у делу Анонимног тосканског географа // Споменица академика Милоша Благојевића (1930–2012) / ур. Синиша Мишић. – Београд : Филозофски факултет, Центар за историјску географију и демографију, 2015, 237–248 – Summary.

Камиле у српским средњовековним земљама // Иницијал : часопис за средњовековне студије 3 (2015) 23–34. – Summary.

Latin Empire of Constantinople, the Jochids and Crimea in the Mid-Thirteenth Century // Золотоордынское обозрение 3 (2015) 62–76.

Foreign Soldiers in the Nemanjić State – a Critical Overview // Београдски историјски гласник 6 (2015) 69–89. – Резиме.

War and Peace in the Pontic Steppes (1300–1302) // Золотоордынское обозрение 2 (2015) 65–80.

Атламиш – кумански цар из Српске Александриде // Споменица др Тибора Живковића / ур. Ирена Р. Цвијановић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2016, 221–228 – Summary. – (Зборник радова ; 32)

Золотая Орда и Балканы (XIII–XIV века) // Золотая Орда в мировой истории, Коллективная монография / ed. И. Миргалеев, М. Фаверо-Думежу. – Казань : Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2016, 384–403.

Монгольская империя и татары в «Дубровницкой летописи» Джакомо Лукари // Золотоордынское обозрение 1 (2016) 26–38 – Summary.

The Port of Maurocastro, Emperor Theodore Svetoslav and the Tatar Elite in the Pontic Steppes // Историјски часопис 65 (2016) 45–59. – Резиме.

The Principality of Vidin and the Tatars of the Golden Horde (End of the 13th – Beginning of the 14th Century) // Великите Асеневци : сборник с доклади от конференция посветена на 830 години от въстанието на братята Петар и Асен, началото на Второ българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 години от легитимното възобновяване на българската патрияршия / ed. П. Павлов & Н. Канев. – Велико Търново 2016, 272–280.

Echoes of the Conflict between Tokhta анд Nogai in the Christian World // Золотоордынское обозрение 5/3 (2017) 509–521.

Западните пътешественици в ‘Deserta Bulgariae’ преди Първия кръстоносен поход // Епохи 25/1 (2017) 196–202. – Summary: Western Travelers in the ‘Deserta Bulgariae’ before the First Crusade

Држава Немањића у географским представама западноевропских савременика // Српска краљевства у средњем веку : зборник радова са међународног научног скупа одржаног у част обележавања 800 година од крунисања Стефана Немањића (Првовенчаног) / ур. Синиша Мишић. – Београд : Филозофски факултет, Одељење за историју, Центар за историјску географију и историјску демографију ; Нови Сад : Филозофски факултет, Одсек за историју ; Ниш : Центар за византијско-словенске студије ; Краљево : Град Краљево, 2017, 357-380. – Summary.

Базилиск (змија-петао) и његова симболика у општем и јужнословенском контексту / Ивана Башић, А. Узелац // Гласник Етнографског института САНУ LXVI, 1 (2018) 155–176. – Summary.

Prince Michael of Zahumlje – a Serbian ally of Tsar Simeon // Emperor Symeon's Bulgaria in the History of Europe's South-East: 1100 years from the Battle of Achelous, T. I / ed. by A. Nikolov, N. Kanev. - Sofia : St. Kliment Ohridski Univesity Press, 2018, 236–245.

Прилози у енциклопедијама:

Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља = Lexicon of Towns and Marcet Places in the Medieval Serbian Lands / редактор С. Мишић. – Београд : Завод за уџбенике, 2010 – Одреднице: Галич, 80; Дебрц, 94; Јањево, 123-124; Копривац, 140; Лесковац, 165; Паракинов брод, 209-210; Равно, 234-235; Соко, 274; Стон, 288-291; Хлапова пољана, 310.

Прилози за Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља, у: Београдски историјски гласник 1 (2010). – Одреднице: Бељин, 181-182; Вишесав, 183; Зајача, 183-184; Крупањ, 184-186; Липник, 186; Устиколина, 186-187; Црнча, 187-188.

Преводи:

Џ. Б. Бјури, Варварска инвазија на Европу. Германи и Римско царство 375-575 / превео и приредио А. Узелац. – Београд : Утопија 2010. – 214 стр.

Aleksandar Uzelac, Ph. D.
Senior Research Associate 
e-mail: aleksandar.uzelac@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1981.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade in 2005.
M.A. thesis: Furor Tartarorum – Mongols and Tatars in Serbian Medieval Sources in 2008.
Ph.D. thesis: Serbia, Bulgaria and the Tartars in the Second Half ot the 13th Century in 2013. 
Working in the Institute of History since 2010.
He received annual scholarships from the Ministry of Science of the Republic of Serbia (2006-08, 2009-10) and the Republic of Bulgaria (2007); participated in numerous conferences, mainly in Bulgaria and Russia; has been lecturer at summer school Hungarian tradition (Magyar Örökség) in Barót, Romania (2015).
Member of the editorial board of the Golden Horde Review, published by Institute Marjani, Kazan.
Fields of Research: Late-medieval nomads in South-Eastern Europe, Golden Horde, medieval travelers, Medieval Serbia, Serbian-Bulgarian relations.
Languages: English, Italian, Bulgarian, Russian, Latin, Old Church Slavonic.


Monographs:

Pod senkom psa – Tatari i južnoslovenske zemlje u drugoj polovini XIII veka. – Beograd : Utopija, 2015. – 321 + 12 p. of color illustrations - Summary: Under the Shadow of the Dog – Tatars and South Slavic Lands in the Second Half of the Thirteenth Century.

Anonymi Descriptio Europae Orientalis = Anonimov opis Istočne Evrope / TiborŽivković, Vladeta Petrović, A. Uzelac ; critical edition and translation DraganaKunčer. - Beograd : Istorijski institut, 2013. - 221 p. – Summary: Descriptio EuropaeOrientalis – The Description of Eastern Europe.

Milion / Marko Polo ; translation R. Mandić ; foreword, redaction and commentaries A. Uzelac. - Beograd : Utopija, 2011. - 264 p.

Brodolomi / Alvar Nunjes Kabesa de Vaka ; translation V. Ninković ; foreword and commentaries A. Uzelac. - Beograd : Utopija, 2007. - 153 p.

Articles and Essays:

Источњачки најамници у Србији почетком XIV века // Весник. Војни музеј. Београд 34 (2007) 29–37. – Summary.

Од Енглеске до Константинопоља у „Књизи чудеса света Јована Мандевила“ // Моравска Србија : историја – култура – уметност : зборник радова са међународног научног скупа / ур. Синиша Мишић. – Крушевац : Историјски архив ; Београд : Одељење за историју Филозофског факултета, 2007, 197–211. – Summary.

Браничево и околне земље пре и после монголске инвазије (1241–1242) // Међународни научни скуп Браничево у историји Србије : зборник радова. III/6 / гл. и одг. ур. Драган Алексић. – Пожаревац : Историјски архив ; Београд : Институт за новију историју Србије, 2008, 167–180. – Summary. – (Свеске ; 6)

Куманите в средновековна Сърбия // Анамнеза 6 (2008) 163–179. – Summary.

‘Кан’ Ногај, краљ Милутин и српско-татарски сукоби крајем XIII века // Војно-историјски гласник 1 (2009) 9–31. – Summary.

Ко је спалио Жичу? // Браничевски гласник 6 (2009) 1–12. – Summary.

Кумани у средњовековној Србији // Гласник. Историјски архив Ваљево 43 (2009) 5–17. – Summary.

’Друга Европа’ – источна и југоисточна Европа у савременој британској и англо-америчкој медиевистици // Домети српске и европске историографије у последње две деценије (1990–2009) : зборник радова са Семинара / ур. Синиша Мишић, Мира Радојевић. – Београд : Удружење наставника „Доситеј Обрадовић“, 2010, 43–61.

Европа виђена очима једног несторијанског путника с краја XIII века // Црквене студије 7 (Ниш 2010) 307–321. – Summary.

Историја српске средњовековне цркве у делима Миодрага Пурковића // Миодраг Ал. Пурковић – живот и дело : зборник радова са научног скупа / ур. Синиша Мишић. – Пожаревац : Удружење историчара Браничева и Тимочке крајине : Центар за културу : Град Пожаревац 2010, 35–42. – Summary.

“Скитски разбојници у Бугарској пустињи” – поглед једног ходочасника на Поморавље средином XI века // Историјски часопис 59 (2010) 59–75. – Summary.

Најамничке војске краља Стефана Уроша II Милутина // Војно-историјски гласник 2 (2011) 9–27. – Summary.

„Чувај се Белијалових синова и отровних стрела!” – Поморавље у другој половини XII века // Стефан Немања и Топлица : тематски зборник / ур. Драгиша Бојовић. – Ниш : Центар за црквене студије, 2011, 97–107. – Summary.

Tatars and Serbs at the end of the Thirteenth Century // Revista de Istorie Militară 5–6 (2011) 9–20.

Балдуин од Еноа и ‘номaдска дипломатија’ Латинског царства // Историјски часопис 61 (2012) 45–65. – Summary.

Барон Унгерн: живот, пад, легенда // Кюстендилски четения 2010 – Провалите в историята / съст. Х. Беров, В. Станев. – Кюстендил : РИМ ; София : Исторически факултет 2012, 197–215. – Summary.

Europe asseen through the Eyes of a Late Thirteenth Century Nestorian Travеler // Кюстендилски четения 2007 – Заедно или разделени: Европа на съюзите, личностите, регионите. – Кюстендил : РИМ ; София : Исторически факултет, 2012, 34–39.

Један опис Београда и југоисточне Европе у енглеској књижевности XV века / А. Узелац, Бојана Радовановић // Београдски историјски гласник 3 (2012) 255–265. – Summary.

„Тигрови на доњем Дунаву” – мали прилог проучавању мегафауне средњовековног Балкана // Браничевски гласник 8 (2012) 7–23. – Summary.

Почеци Ногајеве власти у западној степи и на Доњем Дунаву // Историјски часопис 62 (2013) 11–34. – Summary.

Србија и Мамелучки Египат током XIII и XIV века // Београдски историјски гласник 4 (2013) 23–37. – Summary.

Црквена и световна политика краља Милутина према западним силама – неколико нових запажања // А. Узелац, Бојана Радовановић // Свети цар Константин и хришћанство : међународни научни скуп поводом 1700. годишњице Миланског едикта. 2 // ур. Драгиша Бојовић. – Ниш : Центар за црквене студије, 2013, 593–608. – Summary.

О српској принцези и бугарској царици Ани (прилог познавању бракова краља Милутина) // Историјски часопис 63 (2014) 29–46. – Summary.

Папа Бонифације VIII, Magnus Miles Симон Роси и краљ Стефан Урош II Милутин // Београдски историјски гласник 5 (2014) 93–103. – Summary.

Сербские письменные источники о татарах и Золотой Орде (первая половина XIV в.) // Золотоордынское обозрение 1[3] (2014) 101–118. – Summary.

Српске војске у ратовима у Европи и Малој Азији (XII–XIV век) // Војно-историјски гласник 1 (2014) 9–29. – Summary.

Цртице за историју Браничева у XIV веку // Власт и моћ : властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године : зборник радова са научног скупа / ур. Синиша Мишић. – Крушевац : Народна библиотека Крушевац ; Београд : Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 2014, 305–318. – Summary.

Источна и југоисточна Европа у делу Анонимног тосканског географа // Споменица академика Милоша Благојевића (1930–2012) / ур. Синиша Мишић. – Београд : Филозофски факултет, Центар за историјску географију и демографију, 2015, 237–248 – Summary.

Камиле у српским средњовековним земљама // Иницијал : часопис за средњовековне студије 3 (2015) 23–34. – Summary.

Latin Empire of Constantinople, the Jochids and Crimea in the Mid-Thirteenth Century // Золотоордынское обозрение 3 (2015) 62–76.

Foreign Soldiers in the Nemanjić State – a Critical Overview // Београдски историјски гласник 6 (2015) 69–89. – Резиме.

War and Peace in the Pontic Steppes (1300–1302) // Золотоордынское обозрение 2 (2015) 65–80.

Атламиш – кумански цар из Српске Александриде // Споменица др Тибора Живковића / ур. Ирена Р. Цвијановић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2016, 221–228 – Summary. – (Зборник радова ; 32)

Золотая Орда и Балканы (XIII–XIV века) // Золотая Орда в мировой истории, Коллективная монография / ed. И. Миргалеев, М. Фаверо-Думежу. – Казань : Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2016, 384–403.

Монгольская империя и татары в «Дубровницкой летописи» Джакомо Лукари // Золотоордынское обозрение 1 (2016) 26–38 – Summary.

The Port of Maurocastro, Emperor Theodore Svetoslav and the Tatar Elite in the Pontic Steppes // Историјски часопис 65 (2016) 45–59. – Резиме.

The Principality of Vidin and the Tatars of the Golden Horde (End of the 13th – Beginning of the 14th Century) // Великите Асеневци : сборник с доклади от конференция посветена на 830 години от въстанието на братята Петар и Асен, началото на Второ българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 години от легитимното възобновяване на българската патрияршия / ed. П. Павлов & Н. Канев. – Велико Търново 2016, 272–280.

Echoes of the Conflict between Tokhta анд Nogai in the Christian World // Золотоордынское обозрение 5/3 (2017) 509–521.

Западните пътешественици в ‘Deserta Bulgariae’ преди Първия кръстоносен поход // Епохи 25/1 (2017) 196–202. – Summary: Western Travelers in the ‘Deserta Bulgariae’ before the First Crusade

Држава Немањића у географским представама западноевропских савременика // Српска краљевства у средњем веку : зборник радова са међународног научног скупа одржаног у част обележавања 800 година од крунисања Стефана Немањића (Првовенчаног) / ур. Синиша Мишић. – Београд : Филозофски факултет, Одељење за историју, Центар за историјску географију и историјску демографију ; Нови Сад : Филозофски факултет, Одсек за историју ; Ниш : Центар за византијско-словенске студије ; Краљево : Град Краљево, 2017, 357-380. – Summary.

Базилиск (змија-петао) и његова симболика у општем и јужнословенском контексту / Ивана Башић, А. Узелац // Гласник Етнографског института САНУ LXVI, 1 (2018) 155–176. – Summary.

Prince Michael of Zahumlje – a Serbian ally of Tsar Simeon // Emperor Symeon's Bulgaria in the History of Europe's South-East: 1100 years from the Battle of Achelous, T. I / ed. by A. Nikolov, N. Kanev. - Sofia : St. Kliment Ohridski Univesity Press, 2018, 236–245.

Encyclopedic entries:

Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља = Lexicon of Towns and Marcet Places in the Medieval Serbian Lands / редактор С. Мишић. – Београд : Завод за уџбенике, 2010 – Одреднице: Галич, 80; Дебрц, 94; Јањево, 123-124; Копривац, 140; Лесковац, 165; Паракинов брод, 209-210; Равно, 234-235; Соко, 274; Стон, 288-291; Хлапова пољана, 310.

Прилози за Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља, у: Београдски историјски гласник 1 (2010). – Одреднице: Бељин, 181-182; Вишесав, 183; Зајача, 183-184; Крупањ, 184-186; Липник, 186; Устиколина, 186-187; Црнча, 187-188.

Translations:

Varvarska invazija na Evropu. Germani i Rimsko carstvo 375-575 / Dž. B. Bjuri ;translated and edited by A. Uzelac. – Beograd : Utopija, 2010. – 214 p.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise