free portfolio website templates

др Александрa Фостиков

научни сарадник
e-mail: aleksandra.fostikov@iib.ac.rs

Mobirise

Рођена је у Београду (1975) где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је 2001. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду. Докторску дисертацију Занатство у средњовековној Србији одбранила је 2016. на истом факултету.
У Историјском институту ради од 2002. године.

Област истраживања: национална историја средњег века, студије рода и пола, занатство, историјска географија, политичка историја средњовековне Србије и Босне у 14. и 15. веку, дигитална хуманистика.

Расправе, чланци и прилози:

Библиографија објављених историјских извора у Гласнику ДСС-а односно СУД-а (1846–1864/65–1892) // Гласник. Историјски архив Ваљево 33 (1999) 201–212.

О Дмитру Краљевићу // Историјски часопис 49 (2002) 47–65. – Summary.

Дигитализација и обрада дубровачке архивске грађе из Архива САНУ и приватних збирки // Review of the National Center for Digitization 3–2 (2003) 62–65. – Summary.

Писмо дубровачког кнеза и општине великом војводи Хрвоју Вукчићу Хрватинићу // Стари српски архив 2 (2003) 185–192. – Résumé.

Жена – између врлине и греха // Приватни живот у српским земљама средњег века / ур. Смиља Марјановић-Душанић, Даница Поповић. – Београд : Clio, 2004, 323–366.

Интернет и дигитализација у историјском истраживању / А. Фостиков, Ненад Миленовић // Историјски часопис 51 (2004) 187–203. – Summary.

Писмо босанске краљице Јелене Грубе кнезу и Општини дубровачкој и њихов одговор // Стари српски архив 3 (2004) 125–140. – Résumé.

Problems Regarding the Application of Internet in the Historical Research / A. Fostikov, Nenad Milenović // Review of the National Center for Digitization 5 (2004) 67–73.

Акт босанске краљице Јелене Грубе о разрешењу рачуна протовестијара Жоре Бокшића // Стари српски архив 4 (2005) 201–207. – Résumé.

„Game“ in history, Historical in „Game“ // Преглед Националног центра за дигитализацију 8 [SEEDI Communications 1] (2006) 43–49.

Писмо дубровачког кнеза и Општине босанској краљици Јелени Груби // Стари српски архив 4 (2005) 193–200. – Résumé.

The citation guide for Internet in History and other sciences / A. Fostikov, Nenad Milenović // Review of the National Center for Digitization 7–4 (2005) 34–38.

„Game“ in history, Historical in „Game“ // Review of the National Center for Digitization 8 [SEEDI Communications 1] (2006) 43–49.

Јелена Груба, босанска краљица. Босна крајем 14. века (1395–1399) // Браничевски гласник 3–4 (2006) 29–50.

Повеља краљице Јелене Дубровчанима о укидању царина у Маслинама и Сланом // Стари српски архив 5 (2006) 173–186. – Résumé.

Четири писма краљице Јелене Дубровачкој општини о босанским дохоцима // Стари српски архив 5 (2006) 187–205. – Résumé.

Занатство у Крушевцу и околини у 14. и 15. веку. Прилог проучавању занатства у средњовековној Србији // Моравска Србија : историја – култура – уметност : зборник радова са међународног научног скупа / ур. Синиша Мишић. – Крушевац : Историјски архив ; Београд : Одељење за историју Филозофског факултета, 2007, 231–248. – Summary.

New categories of historical sources: E-mail and Forum. Internet communication and History / A. Fostikov, Slobodan Mandić // Review of the National Center for Digitization 10 [SEEDI Communications 3] (2007) 40–46.

Библиографија Руже Ћук / Славица Мереник, А. Фостиков, Невен Исаиловић // Историјски часопис 56 (2008) 15–20.

Два документа босанског краља Стефана Дабише о разрешењу рачуна протовестијара Жоре Бокшића // Стари српски архив 7 (2008) 141–155. – Résumé.

Повеља босанског краља Стефана Томашевића Дубровачкој општини о дугу краља Твртка II : 1461, новембар 25, Јајце // Грађа о прошлости Босне 1 (2008) 147–158. – Résumé.

Повеља босанског краља Стефана Томашевића Дубровачкој општини о дугу његовог оца краља Томаша : 1461, новембар 25, Јајце // Грађа о прошлости Босне 1 (2008) 159–164. – Résumé.

Четири писма босанског краља Стефана Дабише Дубровачкој општини о босанским дохоцима // Стари српски архив 7 (2008) 129–139. – Résumé.

Писмо краља Стефана Дабише Дубровчанима о овлашћењу Драгоју Гучетићу у вези са дугом Новака Маћедола : Брадина на Ивану, 1392, јун 6. / Невен Исаиловић, А. Фостиков // Грађа о прошлости Босне 2 (2009) 91–98. – Résumé.

Повеља краља Стефана Дабише о овлашћењу Драгоју Гучетићу у вези са дугом Новака Маћедола : На Цецени, 1392, март 6. / А. Фостиков, Невен Исаиловић // Грађа о прошлости Босне 2 (2009) 71–89. – Résumé.

Повеља краља Стефана Дабише о разрешењу рачуна Драгоја Гучетића и његове браће / А. Фостиков, Невен Исаиловић // Стари српски архив 8 (2009) 143–157. – Résumé.

Reconnaissance, historical-geography and toponomy research of Toplica “land” with image modeling / A. Fostikov, Stefana Janićijević // Review of the National Center for Digitization 18 (2011) 67–75.

Акта о исплати дела Светодмитарског дохотка деспотици Јелени : Дубровник, 1463, мај 11 – Дубровник, 1463, новембар 11. / А. Фостиков, Невен Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 69–80. – Summary.

Дубровачко писмо великом војводи Сандаљу о исплати могориша : 1406, новембар 20. // Грађа о прошлости Босне 5 (2012) 55–61. – Résumé.

Извештај са историјско-географског рекогнисцирања Пријепоља и околине // Милешевски записи 9 (2012) 413–423. – Summary. – (Зборник радова са међународног научног скупа Средње Полимље и Пештер од антике до новог века – друштвени, економски и духовни живот / ур. Синиша Мишић)

Ковачки занат на тлу средњовековне Србије // Београдски историјски гласник 3 (2012) 105–126. – Summary.

Повеља господина Ђурђа Бранковића којом потврђује слободе грађанима Дебрецина : Биа, 1429, 5. мај / Невен Исаиловић, А. Фостиков // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 57–68. – Summary.

Потврда великог војводе Сандаља о наплати дријевске царине : 1429, мај 12, Подкукањ // Грађа о прошлости Босне 5 (2012) 91–97. – Résumé.

Три документа о разрешењу рачуна Вукше Мишетића : 1405, септембар 12; 1405, октобар 2. // Стари српски архив 11 (2012) 123–133. – Résumé.

Акт монахиње Јевгеније о разрешењу рачуна Марина Лебровића : 1402, мај 23, Ново Брдо // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 15–24. – Summary.

Акт о разрешењу рачуна Марина Лебровића : Крушевац, 1399, јануар 30. // Стари српски архив 12 (2013) 101–110. – Résumé.

Два писма босанског краља Твртка II Твртковића Дубровчанима : 1424, фебруар 13, Сутјеска / А. Фостиков, Невен Исаиловић // Грађа о прошлости Босне 6 (2013) 89–102. – Résumé.

Дубровачко писмо госпођи Јевгенији (кнегињи Милици) о дуговима Ђерђаша и Новака Маћедона : 1399, март 5. / А. Фостиков, Невен Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 7–14. – Summary.

Занатство средњовековне Србије у светлости три повеље из XIV века // Београдски историјски гласник 4 (2013) 51–69. – Summary.

Признаница херцега Петра Балше Косаче и његових посланика о пријему Конавоског дохотка од Дубровчана : 1509, септембар 29, Дубровник / Невен Исаиловић, А. Фостиков // Грађа о прошлости Босне 6 (2013) 131–147. – Résumé.

Digital humanities or digital versus humanities / A. Fostikov, Neven Isailović // Review of the National Center for Digitization 24 (2014) 19–23.

Digitalization of the historical periodical publications – IČ, BIG, MG. With remarks about specificities and possibilities / A. Fostikov, Neven Isailović // Review of the National Center for Digitization 24 (2014) 50–54.

Збирна повеља Стефана Милутина и Стефана Душана Хиландару (1336/1340 – 1342(?) – друга половина XIV века // Стари српски архив 13 (2014) 79–144. – Résumé.

Извештај са историјско-географског рекогносцирања : пројекат На светим водама Лима 2012–2013 // Милешевски записи 10 (2014) 347–365. – Summary.

Исправа краља Стефана Томаша којом овлашћује Јакова Тесту да поврати новац опљачкан под Сињем : 1449, децембар 2, Ливно / Невен Исаиловић, А. Фостиков // Грађа о прошлости Босне 7 (2014) 85–101. – Résumé.

Јевгенија монахиња кнегиња / А. Фостиков, Владета Петровић // Власт и моћ : властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године : зборник радова са научног скупа / ур. Синиша Мишић. – Крушевац : Народна библиотека Крушевац ; Београд : Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 2014, 171–182. – Summary.

Прилог проучавању војне улоге занатлија у средњовековној Србији / А. Фостиков, Владета Петровић // Београдски историјски гласник 5 (2014) 59–69. – Summary.

Примена нових технологија у историјској географији: апликација ХГИС-а и његове могућности // Браничевски гласник 9 (2014) 7–16. – Summary.

Цркве и манастири у повељама књегиње Милице / Владета Петровић, А. Фостиков // Кнегиња Милица – монахиња Јевгенија и њено доба : тематски зборник : радова са научног симпозијума. – Трстеник : Народни универзитет Трстеник : Народна библиотека „Јефимија“ ; Београд : Филозофски факултет, 2014, 127–137. – Summary.

Златарски занат у средњовековној Србији // Споменица академика Милоша Благојевића (1930–2012) / ур. Синиша Мишић. – Београд : Филозофски факултет, Центар за историјску географију и демографију, 2015, 165–185. – Summary.

Неколико натписа из Подриња / Синиша Мишић, А. Фостиков // Натписи и записи 1 (2015) 21–28. – Summary.

Уговор краља Стефана Томаша и кнеза Николе Трогиранина о заједничкој трговини : Врандук, 1449, фебруар 3. / Невен Исаиловић, А. Фостиков // Грађа о прошлости Босне 8 (2015) 73–93. – Résumé.

Долина Радојне у средњем веку / Синиша Мишић, А. Фостиков // Милешевски записи 11 (2016) 31–39. – Summary.

На светим водама Лима : истраживања Доњег Полимља 2014/2015 // Милешевски записи 11 (2016) 341–357. – Summary.

Прилог „Лексикону српског средњег века“: О јарини, клашњама, окроју и испорку, Београдски историјски гласник 7 (2016) 53–62. – Summary.

Повеља краља Стефана Томаша Дубровчанима о слободи трговине : (Јајце, 1453, јануар 7) / А. Фостиков, Невен Исаиловић // Грађа о прошлости Босне 9 (2016) 85–100. – Résumé.

Женски гласови Босанског краљевства на примеру две Јелене – Јелене (Грубе) и Јелене Нелипчић / Јелена Мргић, А. Фостиков // Српска краљевства у средњем веку : зборник радова са међународног научног скупа одржаног у част обележавања 800 година од крунисања Стефана Немањића (Првовенчаног) / ур. Синиша Мишић. – Београд : Филозофски факултет, Одељење за историју, Центар за историјску географију и историјску демографију ; Нови Сад : Филозофски факултет, Одсек за историју ; Ниш : Центар за византијско-словенске студије ; Краљево : Град Краљево, 2017, 381-399. – Summary.

Биљна сировина и њена обрада на тлу средњовековне Србије // Београдски историјски гласник 9 (2018) 7-35. – Summary.

Разрешница краља Остоје Дубровнику о рачуну Палка Вучевића за царину у Дежевицама // Грађа о прошлости Босне 11 (2018) 77–85. - Résumé.

Спомени – надгробници крајпуташи у Братљеву // Натписи и записи 4 (2018) 37–54. – Summary.

Уговор о веридби Владислава II Немањића и Констанце Морозини : Венеција, 24. август 1293. године / А. Фостиков, Невен Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 39 (2018) 7–45. – Summary.


Прилози у енциклопедијама:

Српски биографски речник. 3. - Нови Сад : Матица српска, 2007. - Одреднице: Димитрије Краљевић (Demetrius, Dymitrius), 203; Ђурађ/Јурај Радивојевић, 621-622; Жоре Бокшић, 810.

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Одреднице: Иваниш Мрњавчевић, 42-43; Јелена Груба, 365.

Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља према писаним изворима. - Београд : Завод за уџбенике, 2010. - Одреднице: Boytrynecz, 54; Гласинац, 81-82; Гобза, 83; Ком, 137-139; Крушево, 160; Нечањ, 186-187; Ново Брдо, 198-202; Одски град, 204; Оштрик, 208; Плана, 214-215; Призренац, 222-223; Прилепац, 226-227; Равни, 233-234; Сребреница, 277-280; Тјентиште, 296; Чајниче, 317; Четвртине, 318.

Бенац Алојз, Енциклопедија Републике Српске. 1. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2017, 329–330.

Oстало:

Библиографија објављених историјских извора у Гласнику ДСС-а односно СУД-а (1846-1864/65-1892) // Гласник. Историјски архив Ваљево 33 (1999) 201-212.
Библиографија радова Руже Ћук / Славица Мереник, А. Фостиков, Невен Исаиловић // Историјски часопис 56 (2008) 15-20.

Aleksandra Fostikov, Ph.D.
Research Associate
e-mail: aleksandra.fostikov@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1975.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work The Succesors of King Vukašin in 2001.
Ph. D. thesis: Crafts in Medieval Serbia. in 2016.
Working at the Institute since 2002.
Field of Research: National history of the Middle Ages.
Languages: English, German.


Articles and essays: 

Библиографија објављених историјских извора у Гласнику ДСС-а односно СУД-а (1846–1864/65–1892) // Гласник. Историјски архив Ваљево 33 (1999) 201–212.

О Дмитру Краљевићу // Историјски часопис 49 (2002) 47–65. – Summary.

Дигитализација и обрада дубровачке архивске грађе из Архива САНУ и приватних збирки // Review of the National Center for Digitization 3–2 (2003) 62–65. – Summary.

Писмо дубровачког кнеза и општине великом војводи Хрвоју Вукчићу Хрватинићу // Стари српски архив 2 (2003) 185–192. – Résumé.

Жена – између врлине и греха // Приватни живот у српским земљама средњег века / ур. Смиља Марјановић-Душанић, Даница Поповић. – Београд : Clio, 2004, 323–366.

Интернет и дигитализација у историјском истраживању / А. Фостиков, Ненад Миленовић // Историјски часопис 51 (2004) 187–203. – Summary.

Писмо босанске краљице Јелене Грубе кнезу и Општини дубровачкој и њихов одговор // Стари српски архив 3 (2004) 125–140. – Résumé.

Problems Regarding the Application of Internet in the Historical Research / A. Fostikov, Nenad Milenović // Review of the National Center for Digitization 5 (2004) 67–73.

Акт босанске краљице Јелене Грубе о разрешењу рачуна протовестијара Жоре Бокшића // Стари српски архив 4 (2005) 201–207. – Résumé.

„Game“ in history, Historical in „Game“ // Преглед Националног центра за дигитализацију 8 [SEEDI Communications 1] (2006) 43–49.

Писмо дубровачког кнеза и Општине босанској краљици Јелени Груби // Стари српски архив 4 (2005) 193–200. – Résumé.

The citation guide for Internet in History and other sciences / A. Fostikov, Nenad Milenović // Review of the National Center for Digitization 7–4 (2005) 34–38.

„Game“ in history, Historical in „Game“ // Review of the National Center for Digitization 8 [SEEDI Communications 1] (2006) 43–49.

Јелена Груба, босанска краљица. Босна крајем 14. века (1395–1399) // Браничевски гласник 3–4 (2006) 29–50.

Повеља краљице Јелене Дубровчанима о укидању царина у Маслинама и Сланом // Стари српски архив 5 (2006) 173–186. – Résumé.

Четири писма краљице Јелене Дубровачкој општини о босанским дохоцима // Стари српски архив 5 (2006) 187–205. – Résumé.

Занатство у Крушевцу и околини у 14. и 15. веку. Прилог проучавању занатства у средњовековној Србији // Моравска Србија : историја – култура – уметност : зборник радова са међународног научног скупа / ур. Синиша Мишић. – Крушевац : Историјски архив ; Београд : Одељење за историју Филозофског факултета, 2007, 231–248. – Summary.

New categories of historical sources: E-mail and Forum. Internet communication and History / A. Fostikov, Slobodan Mandić // Review of the National Center for Digitization 10 [SEEDI Communications 3] (2007) 40–46.

Библиографија Руже Ћук / Славица Мереник, А. Фостиков, Невен Исаиловић // Историјски часопис 56 (2008) 15–20.

Два документа босанског краља Стефана Дабише о разрешењу рачуна протовестијара Жоре Бокшића // Стари српски архив 7 (2008) 141–155. – Résumé.

Повеља босанског краља Стефана Томашевића Дубровачкој општини о дугу краља Твртка II : 1461, новембар 25, Јајце // Грађа о прошлости Босне 1 (2008) 147–158. – Résumé.

Повеља босанског краља Стефана Томашевића Дубровачкој општини о дугу његовог оца краља Томаша : 1461, новембар 25, Јајце // Грађа о прошлости Босне 1 (2008) 159–164. – Résumé.

Четири писма босанског краља Стефана Дабише Дубровачкој општини о босанским дохоцима // Стари српски архив 7 (2008) 129–139. – Résumé.

Писмо краља Стефана Дабише Дубровчанима о овлашћењу Драгоју Гучетићу у вези са дугом Новака Маћедола : Брадина на Ивану, 1392, јун 6. / Невен Исаиловић, А. Фостиков // Грађа о прошлости Босне 2 (2009) 91–98. – Résumé.

Повеља краља Стефана Дабише о овлашћењу Драгоју Гучетићу у вези са дугом Новака Маћедола : На Цецени, 1392, март 6. / А. Фостиков, Невен Исаиловић // Грађа о прошлости Босне 2 (2009) 71–89. – Résumé.

Повеља краља Стефана Дабише о разрешењу рачуна Драгоја Гучетића и његове браће / А. Фостиков, Невен Исаиловић // Стари српски архив 8 (2009) 143–157. – Résumé.

Reconnaissance, historical-geography and toponomy research of Toplica “land” with image modeling / A. Fostikov, Stefana Janićijević // Review of the National Center for Digitization 18 (2011) 67–75.

Акта о исплати дела Светодмитарског дохотка деспотици Јелени : Дубровник, 1463, мај 11 – Дубровник, 1463, новембар 11. / А. Фостиков, Невен Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 69–80. – Summary.

Дубровачко писмо великом војводи Сандаљу о исплати могориша : 1406, новембар 20. // Грађа о прошлости Босне 5 (2012) 55–61. – Résumé.

Извештај са историјско-географског рекогнисцирања Пријепоља и околине // Милешевски записи 9 (2012) 413–423. – Summary. – (Зборник радова са међународног научног скупа Средње Полимље и Пештер од антике до новог века – друштвени, економски и духовни живот / ур. Синиша Мишић)

Ковачки занат на тлу средњовековне Србије // Београдски историјски гласник 3 (2012) 105–126. – Summary.

Повеља господина Ђурђа Бранковића којом потврђује слободе грађанима Дебрецина : Биа, 1429, 5. мај / Невен Исаиловић, А. Фостиков // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 57–68. – Summary.

Потврда великог војводе Сандаља о наплати дријевске царине : 1429, мај 12, Подкукањ // Грађа о прошлости Босне 5 (2012) 91–97. – Résumé.

Три документа о разрешењу рачуна Вукше Мишетића : 1405, септембар 12; 1405, октобар 2. // Стари српски архив 11 (2012) 123–133. – Résumé.

Акт монахиње Јевгеније о разрешењу рачуна Марина Лебровића : 1402, мај 23, Ново Брдо // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 15–24. – Summary.

Акт о разрешењу рачуна Марина Лебровића : Крушевац, 1399, јануар 30. // Стари српски архив 12 (2013) 101–110. – Résumé.

Два писма босанског краља Твртка II Твртковића Дубровчанима : 1424, фебруар 13, Сутјеска / А. Фостиков, Невен Исаиловић // Грађа о прошлости Босне 6 (2013) 89–102. – Résumé.

Дубровачко писмо госпођи Јевгенији (кнегињи Милици) о дуговима Ђерђаша и Новака Маћедона : 1399, март 5. / А. Фостиков, Невен Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 7–14. – Summary.

Занатство средњовековне Србије у светлости три повеље из XIV века // Београдски историјски гласник 4 (2013) 51–69. – Summary.

Признаница херцега Петра Балше Косаче и његових посланика о пријему Конавоског дохотка од Дубровчана : 1509, септембар 29, Дубровник / Невен Исаиловић, А. Фостиков // Грађа о прошлости Босне 6 (2013) 131–147. – Résumé.

Digital humanities or digital versus humanities / A. Fostikov, Neven Isailović // Review of the National Center for Digitization 24 (2014) 19–23.

Digitalization of the historical periodical publications – IČ, BIG, MG. With remarks about specificities and possibilities / A. Fostikov, Neven Isailović // Review of the National Center for Digitization 24 (2014) 50–54.

Збирна повеља Стефана Милутина и Стефана Душана Хиландару (1336/1340 – 1342(?) – друга половина XIV века // Стари српски архив 13 (2014) 79–144. – Résumé.

Извештај са историјско-географског рекогносцирања : пројекат На светим водама Лима 2012–2013 // Милешевски записи 10 (2014) 347–365. – Summary.

Исправа краља Стефана Томаша којом овлашћује Јакова Тесту да поврати новац опљачкан под Сињем : 1449, децембар 2, Ливно / Невен Исаиловић, А. Фостиков // Грађа о прошлости Босне 7 (2014) 85–101. – Résumé.

Јевгенија монахиња кнегиња / А. Фостиков, Владета Петровић // Власт и моћ : властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године : зборник радова са научног скупа / ур. Синиша Мишић. – Крушевац : Народна библиотека Крушевац ; Београд : Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 2014, 171–182. – Summary.

Прилог проучавању војне улоге занатлија у средњовековној Србији / А. Фостиков, Владета Петровић // Београдски историјски гласник 5 (2014) 59–69. – Summary.

Примена нових технологија у историјској географији: апликација ХГИС-а и његове могућности // Браничевски гласник 9 (2014) 7–16. – Summary.

Цркве и манастири у повељама књегиње Милице / Владета Петровић, А. Фостиков // Кнегиња Милица – монахиња Јевгенија и њено доба : тематски зборник : радова са научног симпозијума. – Трстеник : Народни универзитет Трстеник : Народна библиотека „Јефимија“ ; Београд : Филозофски факултет, 2014, 127–137. – Summary.

Златарски занат у средњовековној Србији // Споменица академика Милоша Благојевића (1930–2012) / ур. Синиша Мишић. – Београд : Филозофски факултет, Центар за историјску географију и демографију, 2015, 165–185. – Summary.

Неколико натписа из Подриња / Синиша Мишић, А. Фостиков // Натписи и записи 1 (2015) 21–28. – Summary.

Уговор краља Стефана Томаша и кнеза Николе Трогиранина о заједничкој трговини : Врандук, 1449, фебруар 3. / Невен Исаиловић, А. Фостиков // Грађа о прошлости Босне 8 (2015) 73–93. – Résumé.

Долина Радојне у средњем веку / Синиша Мишић, А. Фостиков // Милешевски записи 11 (2016) 31–39. – Summary.

На светим водама Лима : истраживања Доњег Полимља 2014/2015 // Милешевски записи 11 (2016) 341–357. – Summary.

Прилог „Лексикону српског средњег века“: О јарини, клашњама, окроју и испорку, Београдски историјски гласник 7 (2016) 53–62. – Summary.

Повеља краља Стефана Томаша Дубровчанима о слободи трговине : (Јајце, 1453, јануар 7) / А. Фостиков, Невен Исаиловић // Грађа о прошлости Босне 9 (2016) 85–100. – Résumé.

Женски гласови Босанског краљевства на примеру две Јелене – Јелене (Грубе) и Јелене Нелипчић / Јелена Мргић, А. Фостиков // Српска краљевства у средњем веку : зборник радова са међународног научног скупа одржаног у част обележавања 800 година од крунисања Стефана Немањића (Првовенчаног) / ур. Синиша Мишић. – Београд : Филозофски факултет, Одељење за историју, Центар за историјску географију и историјску демографију ; Нови Сад : Филозофски факултет, Одсек за историју ; Ниш : Центар за византијско-словенске студије ; Краљево : Град Краљево, 2017, 381-399. – Summary.

Биљна сировина и њена обрада на тлу средњовековне Србије // Београдски историјски гласник 9 (2018) 7-35. – Summary.

Разрешница краља Остоје Дубровнику о рачуну Палка Вучевића за царину у Дежевицама // Грађа о прошлости Босне 11 (2018) 77–85. - Résumé.

Спомени – надгробници крајпуташи у Братљеву // Натписи и записи 4 (2018) 37–54. – Summary.

Уговор о веридби Владислава II Немањића и Констанце Морозини : Венеција, 24. август 1293. године / А. Фостиков, Невен Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 39 (2018) 7–45. – Summary.  Encyclopedic entries:

Српски биографски речник. 3. - Нови Сад : Матица српска, 2007. - Одреднице: Димитрије Краљевић (Demetrius, Dymitrius), 203; Ђурађ/Јурај Радивојевић, 621-622; Жоре Бокшић, 810.

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Одреднице: Иваниш Мрњавчевић, 42-43; Јелена Груба, 365.

Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља према писаним изворима. - Београд : Завод за уџбенике, 2010. - Одреднице: Boytrynecz, 54; Гласинац, 81-82; Гобза, 83; Ком, 137-139; Крушево, 160; Нечањ, 186-187; Ново Брдо, 198-202; Одски град, 204; Оштрик, 208; Плана, 214-215; Призренац, 222-223; Прилепац, 226-227; Равни, 233-234; Сребреница, 277-280; Тјентиште, 296; Чајниче, 317; Четвртине, 318.


Other:

Библиографија објављених историјских извора у Гласнику ДСС-а односно СУД-а (1846-1864/65-1892), Гласник. Историјски архив. Ваљево (Herald. History archive - Valjevo) 33 (1999) 201-212.

Библиографија радова Руже Ћук / Славица Мереник, А. Фостиков, Невен Исаиловић, Историјски часопис (Historical Review) 56 (2008) 15-20.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise