website templates

др Ирена Цвијановић

научни сарадник
e-mail: irena.cvijanovic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођена је у Београду (1967) где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је 1992. арапски језик и књижевност на Филолошком факултету у Београду. Дипломирала је 2000. на Одељењу за археологију Филозофског факултета у Београду, где је 2004. одбранила магистарску тезу Урбанизација у римским провинцијама на тлу Србије и Црне Горе. Докторску дисертацију Средоземље у делима арапских географа (IX–XII век) одбранила је 2011. на истом факултету (на Одељењу за историју).
У току школске 1992/93. и 1996/97. године предавала је енглески језик. Од априла 2001. до септембра 2002. године, радила је као преводилац енглеског језика.
У Историјском институту ради од 2002. године.
Члан је Редакције монографских издања Историјског института.

Област истраживања: арапски извори од 9. до 12. века, ранохришћанска археологија, историја урбанизације, раносредњовековна историја и археологија.  

Расправе, чланци и прилози:

Ранохришћанске крстионице Јустинијанске епохе (527–565) // Историјски часопис 51 (2004) 21–41. – Summary.

Типологија рановизантијских цркви Салонитанске митрополије од IV до VI века // Историјски часопис 53 (2006) 23–52. – Summary.

Путопис Харун ибн Јахје // Историјски часопис 55 (2007) 31–43. – Summary.

Arapski pisani izvori o trgovačkim putevima i gradovima u slovenskim zemljama od IX do XII veka // Arhaika 2 (Beograd 2009) 229–238. – Summary.

Абу Хамид о муслиманима у земљи Словена и јужној Угарској // Рад музеја Војводине 54 (2012) 119–130. – Summary.

Description of the Earth in the Works of Arabic Geographers from IX to XII century // Зборник радова XVI Националне конференције астронома Србије, Београд, 10. – 12. октобар, 2011. / ур Слободан Јанков, Надежда Пејовић и Раде Павловић. – Београд : Astronomical Observatory, 2012) 371–375. – (Публикације Астрономске опсерваторије у Београду ; 91)

Оријентално прстење из збирке Етнографског музеја у Београду / Мирјана Маринковић, И. Цвијановић // Гласник Етнографског музеја у Београду 76 (2012) 293–301. – Summary.

The Typology of Early Medieval Settlements in Bohemia, Poland and Russia // The World of the Slavs : Studies on the East, West and South Slavs: Civitas, Oppidas, Villas and Archeological Evidence (7th to 11th Centuries AD) / ed. Srđan Rudić. – Belgrade : Institut of History, 2013, 289–344. – (Monographs ; 64)

Норманска Сицилија у делима Идрисија и Ибн Ђубаира, арапских путописаца из XII века // Велики Прасак : сто година од атентата у Сарајеву : зборник радова са научног скупа / ур. Владета Петровић, Момчило Исић. – Пожаревац : Центар за културу, 2015, 9–28. – Summary.

Опис средњовековних градова и комуникација на Балкану у делу арапског путописца Идрисија // Расински анали 13 (Крушевац 2015) 47–52.

Француска, нова домовина Срба у годинама избеглиштва од 1916–1918. године // Велики Прасак : сто година од атентата у Сарајеву : зборник радова са научног скупа / ур. Владета Петровић, Момчило Исић. – Пожаревац : Центар за културу, 2015, 209–216. – Summary.

Свет Словена и Византинаца у делима арапских путописаца од IX до XII века // Споменица др. Тибора Живковића / ур. И. Цвијановић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2016, 167–184. – Summary. – (Зборник радова ; 32)

Српски градови и обичаји у средњовековним арапским путописима од IX до XII века // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VII научни скуп / гл. ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2016, 105–123. – Summary. – (Дани српскога духовног преображења ; 23)

Навигация по ущелью Джердап на протяжении веков // 20-й Международнй научно-промьɪшленньɪй форум „Великие реки’2018“, [Текст]: [трудьɪ научного конгресса]. В 3 т. Т. 3 / Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т; отв. ред. А. А. Лапшин. – Н. Новгород : ННГАСУ 2018, 138-146.

Средоземное море в трудах раннесредневековьɪх арабских географов и историков // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского 5 (2018) 85-98.  

Irena Cvijanović, Ph. D.
Research Associate
e-mail: irena.cvijanovic@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1967.
Graduated from the Department of Arabian language and literature at the Faculty of Philology in Belgrade in 1992.
Graduated from the Department of Archaeology at the Faculty of Philosophy in Belgrade in 2000 with the work Urbanisation in Roman Provinces on the Territory of Yugoslavia.
M. A. thesis: Urbanisation in Roman Provinces on the Territory of Serbia and Montenegro, 2004.
Ph.D. thesis: The Mediterranean in the Works of Arabian Geographers (9-12thCenturies), 2010.
Works as a translator from English and Arabian.
Working in the Institute of History since 2002.
Field of Research: Arabic sources from the 9th to the 12th centuries; Early Medieval Archaeology.
Languages: English, Arabian, Turkish, French.


Articles and essays: 

Ранохришћанске крстионице Јустинијанске епохе (527-565), Историјскичасопис (Historical Review) 51 (2004) 21-41. - Summary: Early Christian Baptisteries of the Justinian Epoch (527-565).

Типологија рановизантијских цркви Салонитанске митрополије од IV до VIвека, Историјски часопис (Historical Review) 53 (2006) 23-52. - Summary: The Tipology of Byzantine Churches of the Metropolitanate of Salona from the fourth to the sixth Enturies.

Путопис Харун ибн Јахје, Историјски часопис (Historical Review) 55 (2007) 31-43. – Summary: The Travelogue of Haroon Ibn Yahya.

Арапски писани извори о трговачким путевима и градовима у словенским земљама од IX до XII века, Архаика 2 (Београд 2008) 2009, 229-238.

Абу Хамид о муслиманима у земљи Словена и јужној Угарској, Рад музеја Војводине (Works of Museums of Vojvodina) 54 (Нови Сад 2012) 119-130. - Summary: Abu Hamid on Muslims in the Land of the Slavs and the Southern Hungarian Kingdom.

Description of the Earth in the Works of Arabic Geographers from IX to XII century, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade (2012) 371-375 (POBeo Homepage), Poster.

Оријентално прстење из збирке Етнографског музеја у Београду / Мирјана Маринковић, И. Цвијановић, Гласник Етнографског музеја у Београду (Bulletin of the Ethnographic Museum in Belgrade) 76 (2012) 2013, 293-301. – Summary.

The Typology of Early Medieval Settlements in Bohemia, Poland and Russia, The World of the Slavs : Studies on the East, West and South Slavs: Civitas, Oppidas,Villas and Archeological Evidence (7th to 11th Centuries AD). - Belgrade : Institut of History, 2013, 289-344.

Норманска Сицилија у делима Идрисија и Ибн Ђубаира, арапских путописаца из XII века, Велики прасак : сто година атентата у Сарајеву : зборник радова са научног скупа одржаног 28. јуна 2014. у Центру за културу у Пожаревцу / уредник за Средњи век Владета Петровић ; уредник за Нови век Момчило Исић. – Пожаревац : Центар за културу, 2015, 9-28. - Summary.

Француска, нова домовина Срба у годинама избеглиштва од 1916-1918. године, Велики прасак : сто година атентата у Сарајеву : зборник радова са научног скупа одржаног 28. јуна 2014. у Центру за културу у Пожаревцу / уредник за Средњи век Владета Петровић ; уредник за Нови век Момчило Исић. – Пожаревац : Центар за културу, 2015, 221-234. - Summary.

Свет Словена и Византинаца у делима арапских путописаца од IX до XIIвека, Споменица др Тибора Живковића = Homage to Tibor Živković. – Београд : Историјски институт, 2016, 167-184. – Summary: The World of Slavs and Byzantines in the Works of Arabic Travel Writers of IX-XII Centuries.

Српски градови и обичаји у средњовековним арапским путописима од IX доXII века, Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VIIнаучни скуп, Деспотовац-Манасија, 22-23. август 2015 = The Middle Ages in Serbian Science, History, Literature and Arts : VII Symposium Despotovac-Manasija, August, 22-23 2015. - Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2016, 105-123. - (Дани српскога духовног преображења ; 23 = Serbian Spiritual Revivel Week ; 23). – Summary: Serbian Cities and Customs in Arabic Medieval Travel Manuscripts from 9th to 12th Century.

Навигация по ущелью Джердап на протяжении веков // 20-й Международнй научно-промьɪшленньɪй форум „Великие реки’2018“, [Текст]: [трудьɪ научного конгресса]. В 3 т. Т. 3 / Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т; отв. ред. А. А. Лапшин. – Н. Новгород : ННГАСУ 2018, 138-146.

Средоземное море в трудах раннесредневековьɪх арабских географов и историков // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского 5 (2018) 85-98.  

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise