free web creation software

Нино Делић

истраживач сарадник
e-mail: nino.delic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Загребу (1983). Основну школу и гимназију завршио је у Братислави (Словачка). Дипломирао је 2011. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, а 2012. одбранио мастер рад Српско становништво у Хабзбуршкој монархији и Кнежевини Србији 1821–1851: упоредна демографско-историјска анализа. На истом факултету уписао је докторске академске студије историје и пријавио докторску дисертацију Историјска статистика српског народа од половине XIX века до Првог светског рата. Демографске, економске и друштвене прилике.
У Историјском институту ради од 2014. године.

Област истраживања: историја српског народа у Хабзбуршкој монархији у 19. веку, са фокусом на демографске и социо-економске процесе.

Расправе, чланци и прилози:

Брошура „Мађаризација и помађаривање, са посебним освртом на наше градовеˮ Густава Бекшича // Споменица Историјског архива „Сремˮ 10 (2011) 207–260. – Summary.

„Tafeln zur Statistik der Oesterreichischen Monarchieˮ (Табеле за статистику Аустријске Царевине) 1828–1848, као извор за историју српског народа у Хабзбуршкој монархији // Српске студије 2 (2011) 181–208. – Summary.

Православно становништво Далмације према пописима Српске православне цркве (1835 ̶̶̶̶1850) // Зборник МС за историју 87 (2013) 109–128. – Summary.

Попис Банатске војне границе 1819. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 67–79. – Summary.

Српско православно становништво Далмације и Војне крајине (1828–1848) – број, наталитет, морталитет, нупцијалитет, природни и механички прираштај // Српске студије 5 (2014) 55–77. – Summary.

Становништво Војне крајине 1831. године. Верска структура, наталитет, морталитет, нупцијалитет // Зборник МС за историју 90 (2014) 55–69. – Summary.

Инструкција за полицијске службенике војних комунитета из 1833. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 119–139. – Summary.

Slobodné kráľovské mesto Nový Sad 1748-1918. Od hraničiarskej usadlosti k modernému ekonomickému, kultúrnemu a politickému centru // Stredoeurópske mesto ako politické, hospodárske a kultúrne centrum / Pavol Kacvinský, Nikoleta Dzurikaninová (eds.). – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 94–105. – (Stretnutie mladých historikov IV. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae. Studia Historica ; 72)

Transportation statistic of the Austrian First Danube Steam Navigation Company (DDSG) 1829–1848 // Tibiscvm : Istorie – Arheologie 5 (Caransebeş 2015) 405–414.

Аустријска штампа о Србији 1815–1833 // Српска револуција и обнова државности Србије : двеста година од Другог српског устанка / ур. Срђан Рудић, Лела Павловић ; ур. изд. Радомир Ј. Поповић. – Београд : Историјски институт Београд ; Чачак : Међуопштински историјски архив Чачак, 2016, 129–150. – Summary. – (Зборник радова ; 31)

Život vojnových zajatcov v Srbsku 1914–1915. Organizácia, politické a etnické otázky a konflikty, osudy a skúsenosti // Vojenské konflikty v dejinách Európy / Nikoleta Dzurikaninová (ed.). – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, 81–93. – (Stretnutie mladých historikov V. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae. Studia Historica 86)

Кретање становништва у Смедеревском окружју: 1846–1866 // Зборник МС за друштвене науке 157–158, 4 (2016) 507–515. – Summary.
Сумарни пописи војних комунитета Панчево и Бела Црква за 1812. и 1813. годину // Мешовита грађа (Miscellanea) 37 (2016) 67–84. – Summary.

Аустроугарски војници чешког порекла у српском заробљеништву 1914–1915. Различита искуства и виђења // Држава и политике управљања (18–20. век) / ур. изд. Петар В. Крестић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2017, 247–278. – Summary. – (Зборник радова ; 33) 

Пирот и Пиротска каза од половине 19. века до ослобођења. Управни систем, демографска и привредна статистика // Пирот  од турске касабе до модерног града, преко Берлина и Версаја : зборник радова / ур. Милош Јагодић. – Пирот : Историјски архив у Пироту, 2018, 2134.

Population of Belgrade as a Focus of Political and Administrative Interest in the Mid-19th Century / Aleksandra Vuletić, N. Delić // Belgrade 1521-1867 / Eds. in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş ; Ed. Dragana Amedoski. – Belgrade : Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, 2018, 327-346. – Özet. - Резиме: Становништво Београда као предмет политичког и административног интересовања средином 19. века.

Pôrodnosť a úmrtnosť v Srbsku 1842–1910 // Historická Demografie 42/1 (Praha : Etnologický ústav Akademie Věd České republiky, 2018) 65-78.

Príčiny vzniku povodní na riekach v povodí horného a stredného Dunaja v marci a apríli 1895 / Marián Melo, Marcel Garaj, Martin Gera, Pavla Pekárová, Pavol Miklánek, N. Delić. – Seminář Adolfa Patery 2018: Úloha nádrží a dalších opatření při zvládání extrémních hydrologických jevů v povodích, Ed. Pavel Fošumpaur, Milan Zukal. – Praha : České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydrotechniky, 2018, 124-135.


Прилози у енциклопедијама:

Енциклопедија српског народа. III/1. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2018. - Одреднице: Далмација, Нови век / Војин С. Дабић, Н. Делић, 758760; Даљско властелинство / Војин С. Дабић, Н. Делић, 766.

Српски биографски речник. 7. - Нови Сад : Матица српска, 2018. - Одреднице: Недељковић, Теодор/Тодор, 218; Недељковић, Владимир С., 195196; Никодијевић, Аранђел, 341; Остојић, Василије (од Левенхајма), 690; Остојић, Василије (од Остојића), 691; Павловић, Владислав Деда, 744. 

Nino Delić 
Research Assistant
e-mail: nino.delic@iib.ac.rs

Biography:

Born in 1983.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade in 2011.
Master thesis: Српско становништво у Хабзбуршкој монархији и Кнежевини Србији 1821–1851: упоредна демографско-историјска анализа, 2012.
Ph. D. thesis (in progress): Историјска статистика српског народа од половине XIX века до Првог светског рата. Демографске, економске и друштвене прилике.
Working in the Institute of History since 2014.  
Field of Research: History of the Serbs in the Habsburg Monarchy in 19th century with focus on demographic and social-economic proceses.
Languages: English, German, Italian, Slovak, Czeck


Articles and essays: 

Брошура „Мађаризација и помађаривање, са посебним освртом на наше градовеˮ Густава Бекшича // Споменица Историјског архива „Сремˮ 10 (2011) 207–260. – Summary.

„Tafeln zur Statistik der Oesterreichischen Monarchieˮ (Табеле за статистику Аустријске Царевине) 1828–1848, као извор за историју српског народа у Хабзбуршкој монархији // Српске студије 2 (2011) 181–208. – Summary.

Православно становништво Далмације према пописима Српске православне цркве (1835 ̶̶̶̶1850) // Зборник МС за историју 87 (2013) 109–128. – Summary.

Попис Банатске војне границе 1819. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 67–79. – Summary.

Српско православно становништво Далмације и Војне крајине (1828–1848) – број, наталитет, морталитет, нупцијалитет, природни и механички прираштај // Српске студије 5 (2014) 55–77. – Summary.

Становништво Војне крајине 1831. године. Верска структура, наталитет, морталитет, нупцијалитет // Зборник МС за историју 90 (2014) 55–69. – Summary.

Инструкција за полицијске службенике војних комунитета из 1833. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 119–139. – Summary.

Slobodné kráľovské mesto Nový Sad 1748-1918. Od hraničiarskej usadlosti k modernému ekonomickému, kultúrnemu a politickému centru // Stredoeurópske mesto ako politické, hospodárske a kultúrne centrum / Pavol Kacvinský, Nikoleta Dzurikaninová (eds.). – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 94–105. – (Stretnutie mladých historikov IV. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae. Studia Historica ; 72)

Transportation statistic of the Austrian First Danube Steam Navigation Company (DDSG) 1829–1848 // Tibiscvm : Istorie – Arheologie 5 (Caransebeş 2015) 405–414.

Аустријска штампа о Србији 1815–1833 // Српска револуција и обнова државности Србије : двеста година од Другог српског устанка / ур. Срђан Рудић, Лела Павловић ; ур. изд. Радомир Ј. Поповић. – Београд : Историјски институт Београд ; Чачак : Међуопштински историјски архив Чачак, 2016, 129–150. – Summary. – (Зборник радова ; 31)

Život vojnových zajatcov v Srbsku 1914–1915. Organizácia, politické a etnické otázky a konflikty, osudy a skúsenosti // Vojenské konflikty v dejinách Európy / Nikoleta Dzurikaninová (ed.). – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, 81–93. – (Stretnutie mladých historikov V. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae. Studia Historica 86)

Кретање становништва у Смедеревском окружју: 1846–1866 // Зборник МС за друштвене науке 157–158, 4 (2016) 507–515. – Summary.
Сумарни пописи војних комунитета Панчево и Бела Црква за 1812. и 1813. годину // Мешовита грађа (Miscellanea) 37 (2016) 67–84. – Summary.

Аустроугарски војници чешког порекла у српском заробљеништву 1914–1915. Различита искуства и виђења // Држава и политике управљања (18–20. век) / ур. изд. Петар В. Крестић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2017, 247–278. – Summary. – (Зборник радова ; 33) 

Пирот и Пиротска каза од половине 19. века до ослобођења. Управни систем, демографска и привредна статистика // Пирот  од турске касабе до модерног града, преко Берлина и Версаја : зборник радова / ур. Милош Јагодић. – Пирот : Историјски архив у Пироту, 2018, 2134.

Population of Belgrade as a Focus of Political and Administrative Interest in the Mid-19th Century / Aleksandra Vuletić, N. Delić // Belgrade 1521-1867 / Eds. in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş ; Ed. Dragana Amedoski. – Belgrade : Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, 2018, 327-346. – Özet: XIX. Yüzyıl ortalarında idari ve siyasi bir ilgi alani olarak Belgrad nüfusu.

Pôrodnosť a úmrtnosť v Srbsku 1842–1910 // Historická Demografie 42/1 (Praha : Etnologický ústav Akademie Věd České republiky, 2018) 65-78.

Príčiny vzniku povodní na riekach v povodí horného a stredného Dunaja v marci a apríli 1895 / Marián Melo, Marcel Garaj, Martin Gera, Pavla Pekárová, Pavol Miklánek, N. Delić. – Seminář Adolfa Patery 2018: Úloha nádrží a dalších opatření při zvládání extrémních hydrologických jevů v povodích, Ed. Pavel Fošumpaur, Milan Zukal. – Praha : České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydrotechniky, 2018, 124-135.


Encyclopedic entries:

Енциклопедија српског народа. III/1. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2018. - Entries: Далмација, Нови век / Војин С. Дабић, Н. Делић, 758760; Даљско властелинство / Војин С. Дабић, Н. Делић, 766.

Српски биографски речник. 7. - Нови Сад : Матица српска, 2018. - Entries: Недељковић, Теодор/Тодор, 218; Недељковић, Владимир С., 195196; Никодијевић, Аранђел, 341; Остојић, Василије (од Левенхајма), 690; Остојић, Василије (од Остојића), 691; Павловић, Владислав Деда, 744. 

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise