web templates free download

Александар Јаковљевић

истраживач сарадник
e-mail: aleksandar.jakovljevic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Београду (1976) где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је 2005. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду. По завршетку студија стручно се усавршавао током студијских боравака у више институција Републике Турске. На Филозофском факултету у Београду уписао је докторске академске студије историје и пријавио докторску дисертацију Балкански панађури (XVI–XVII век).
Током школске 2008/09. радио је као наставник историје у београдској основној школи. Истовремено је почео са радом у Библиографском одељењу Народне библиотеке Србије (2008–2012). У Историјском институту ради од 2012. године.

Област истраживања: економска и друштвена историја османског Балкана у позном средњем веку и раном модерном добу (15–18. век). 

Расправе, чланци и прилози:

Савремена историографија и тумачење настанка османске државе // Историјски часопис 53 (2006) 333–357. – Summary.

Село Дубница у нахији Сенице : насеље, становништво и обичај прославе Петровдана почетком 17. века. – Историјски часопис 60 (2011) 213–229. – Summary.

Османска тапија (tapûnâme) манастира Вољавча из 1538/39. године – прилог историји манастира // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 191–204. – Summary.

Шах Мелек (прилог историји турских напада у Босну 1414. и 1415. године) / Невен Исаиловић, А. Јаковљевић // Споменица академика Симе Ћирковића / ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2011, 441–463. – Summary. – (Зборник радова ; 25)

Srednjovjekovno Brečevo i Polje Kanjane – još jedan pokušaj ubikacije / Neven Isailović, A. Jakovljević // Povijesni prilozi 43 (2012) 31–58. – Summary.

Поређење хришћанских и словенских имена у дечанској области на основу турског пописа из 1485. године и дечанских хрисовуља / Гордана Јовановић, Татјана Катић, А. Јаковљевић // Дечани у светлу археографских истраживања / ур. Татјана Суботин Голубовић. – Београд : Народна библиотека Србије, 2012, 267–284. – Summary.

Попис нахије Петрово поље из 1574. године / А. Јаковљевић, Невен Исаиловић // Иницијал : часопис за средњовековне студије 1 (2013) 255–290. – Summary.

Попис нахије Косово из 1574. године / А. Јаковљевић, Невен Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 25–70. – Summary.

Трг Орашје код манастира Ресава, XV–XVI век // Српски средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : V научни скуп / ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“, 2014, 77–89. – Summary. – (Дани српског духовног преображења ; 21)

Топонимија са освртом и на антропонимију у области Горња Ресава у првој половини 16. века / Гордана Јовановић, А. Јаковљевић // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VI научни скуп / ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“, 2015, 105–118. – Резюме. – (Дани српског духовног преображења ; 22)

Између османског и угарског крајишта – османско запоседање Подриња и угарска опсада Зворника 1464. године // Пад Босанског краљевства 1463. године // гл. ур. Срђан Рудић, Дубравко Ловреновић, Павле Драгичевић ; ур. изд. Невен Исаиловић. – Београд : Историјски институт ; Сарајево : Филозофски факултет ; Бања Лука : Филозофски факултет Универзитета, 2015, 227–257. – Summary. – (Зборник радова ; 29)

Турска хроника Константина Михаиловића и османски наративни извори // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VII научни скуп / ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ 2016, 137–150. – Summary. – (Дани српског духовног преображења ; 23)

Антропонимија области Студенице према турском попису из 1548. године / Гордана Јовановић, А. Јаковљевић // Манастир Студеница : 700 година Краљева Цркве / ур. Љубомир Максимовић, Владимир Вукашиновић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2016, 269–282. – Summary. – (Научни скупови ; 159. Одељење историјских наука ; 39)

Доњи град и османска варош утврђена Ресава, XV–XVI век // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VIII научни скуп / гл. ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд: Институт за српски језик САНУ, 2017, 129–143. – Summary. – (Дани српскога духовног преображења ; 24)

Српска женска имена на почетку 16. нека : (на основу грађе пописа Смедеревског санџака из 1516. године) / Гордана М. Јовановић, Срђан Д. Катић, А. М. Јаковљевић // Јужнословенски филолог LXXIII, 1–2 (2017) 33–57. – Резюме; Summary.

Б(иј)ељин(а) – земља, кнештво, архиђаконат, дистрикт, нахија / Александар Крстић, Невен Исаиловић, А. Јаковљевић // Историјски часопис 67 (2018) 13-53. - Summary.


Прилози у енциклопедијама:

Кара Мустафа-паша // Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009, 822-823.

Српски биографски речник. 5. - Нови Сад : Матица српска, 2011. - Одреднице: Конда, Тома, 193-194; Кузмановић, Арсеније, 408; Кукавица, хаџи Мехмед-паша, 425; Лазар, Лука, 471.

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Одреднице: Мехмед-бег Минетоглу, акинџијски заповедник, санџакбег, 386-387; Мехмед-бег Обреноглу, морејски, херцеговачки и скадарски санџакбег, 387; Мехмед Челеби (старији) Исабегоглу, крајишник, субаша, господар Павловића земље, 388; Мехмед Челеби (млађи) Исабегоглу, санџакбег, 388; Михалоглу, Али-бег (Mihaloğlu, Ali bey), акинџијски заповедник, субаша, санџакбег, 901-902; Михалоглу, Искендер-бег (Mihaloğlu, İkender bey), акинџијски заповедник, субаша, санџакбег, 902-903; Михалоглу, Мехмед-бег (Mihaloğlu, Mehmed bey), акинџијски заповедник, санџакбег, 903.

Српски биографски речник. 7. - Нови Сад : Матица српска, 2018. - Одреднице: Мустафа-бег, 133; Обреноглу/Обреновић, Хамза бег, заим, 629.  

Aleksandar Jakovljević
Research Assistant
e-mail: aleksandar.jakovljevic@iib.ac.rs

Biography:

Born in 1976.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work The Problem of the emergence of Ottoman state in contemporary historiography in 2005.
Ph. D. thesis (in progress): Fairs in the Balkans (16-18th Centuries).
Working in the Institute of History since 2012.
Field of Research: Economic and social history of the Ottoman Balkans in the late middle ages and early modern period (15th–18th centuries).
Languages: Turkish, English.


Articles and essays: 

Савремена историографија и тумачење настанка османске државе // Историјски часопис 53 (2006) 333–357. – Summary.

Село Дубница у нахији Сенице : насеље, становништво и обичај прославе Петровдана почетком 17. века. – Историјски часопис 60 (2011) 213–229. – Summary.

Османска тапија (tapûnâme) манастира Вољавча из 1538/39. године – прилог историји манастира // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 191–204. – Summary.

Шах Мелек (прилог историји турских напада у Босну 1414. и 1415. године) / Невен Исаиловић, А. Јаковљевић // Споменица академика Симе Ћирковића / ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2011, 441–463. – Summary. – (Зборник радова ; 25)

Srednjovjekovno Brečevo i Polje Kanjane – još jedan pokušaj ubikacije / Neven Isailović, A. Jakovljević // Povijesni prilozi 43 (2012) 31–58. – Summary.

Поређење хришћанских и словенских имена у дечанској области на основу турског пописа из 1485. године и дечанских хрисовуља / Гордана Јовановић, Татјана Катић, А. Јаковљевић // Дечани у светлу археографских истраживања / ур. Татјана Суботин Голубовић. – Београд : Народна библиотека Србије, 2012, 267–284. – Summary.

Попис нахије Петрово поље из 1574. године / А. Јаковљевић, Невен Исаиловић // Иницијал : часопис за средњовековне студије 1 (2013) 255–290. – Summary.

Попис нахије Косово из 1574. године / А. Јаковљевић, Невен Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 25–70. – Summary.

Трг Орашје код манастира Ресава, XV–XVI век // Српски средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : V научни скуп / ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“, 2014, 77–89. – Summary. – (Дани српског духовног преображења ; 21)

Топонимија са освртом и на антропонимију у области Горња Ресава у првој половини 16. века / Гордана Јовановић, А. Јаковљевић // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VI научни скуп / ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“, 2015, 105–118. – Резюме. – (Дани српског духовног преображења ; 22)

Између османског и угарског крајишта – османско запоседање Подриња и угарска опсада Зворника 1464. године // Пад Босанског краљевства 1463. године // гл. ур. Срђан Рудић, Дубравко Ловреновић, Павле Драгичевић ; ур. изд. Невен Исаиловић. – Београд : Историјски институт ; Сарајево : Филозофски факултет ; Бања Лука : Филозофски факултет Универзитета, 2015, 227–257. – Summary. – (Зборник радова ; 29)

Турска хроника Константина Михаиловића и османски наративни извори // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VII научни скуп / ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ 2016, 137–150. – Summary. – (Дани српског духовног преображења ; 23)

Антропонимија области Студенице према турском попису из 1548. године / Гордана Јовановић, А. Јаковљевић // Манастир Студеница : 700 година Краљева Цркве / ур. Љубомир Максимовић, Владимир Вукашиновић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2016, 269–282. – Summary. – (Научни скупови ; 159. Одељење историјских наука ; 39)

Доњи град и османска варош утврђена Ресава, XV–XVI век // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VIII научни скуп / гл. ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд: Институт за српски језик САНУ, 2017, 129–143. – Summary. – (Дани српскога духовног преображења ; 24)

Српска женска имена на почетку 16. нека : (на основу грађе пописа Смедеревског санџака из 1516. године) / Гордана М. Јовановић, Срђан Д. Катић, А. М. Јаковљевић // Јужнословенски филолог LXXIII, 1–2 (2017) 33–57. – Резюме; Summary. 

Б(иј)ељин(а) – земља, кнештво, архиђаконат, дистрикт, нахија / Александар Крстић, Невен Исаиловић, А. Јаковљевић // Историјски часопис (Historical Review) 67 (2018) 13-53. – Summary: B(ij)eljina – Land, Keneziatus, Archdeaconry, District, Nahiye.


Encyclopedic entries:

Кара Мустафа-паша // Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009, 822-823.

Српски биографски речник. 5. - Нови Сад : Матица српска, 2011. - Entries: Конда, Тома, 193-194; Кузмановић, Арсеније, 408; Кукавица, хаџи Мехмед-паша, 425; Лазар, Лука, 471.

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Entries: Мехмед-бег Минетоглу, акинџијски заповедник, санџакбег, 386-387; Мехмед-бег Обреноглу, морејски, херцеговачки и скадарски санџакбег, 387; Мехмед Челеби (старији) Исабегоглу, крајишник, субаша, господар Павловића земље, 388; Мехмед Челеби (млађи) Исабегоглу, санџакбег, 388; Михалоглу, Али-бег (Mihaloğlu, Ali bey), акинџијски заповедник, субаша, санџакбег, 901-902; Михалоглу, Искендер-бег (Mihaloğlu, İkender bey), акинџијски заповедник, субаша, санџакбег, 902-903; Михалоглу, Мехмед-бег (Mihaloğlu, Mehmed bey), акинџијски заповедник, санџакбег, 903.

Српски биографски речник. 7. - Нови Сад : Матица српска, 2018. - Entries: Мустафа-бег, 133; Обреноглу/Обреновић, Хамза бег, заим, 629.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise