Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

Александар Јаковљевић

истраживач сарадник

 

e-mail: aleksandar.jakovljevic@iib.ac.rs

 

 

Биографија

 

Рођен 1976. године. Студије историје на Филозофском факултету у Београду завршио 2005. дипломским радом Проблем настанка османске државе у савременој историографији. Уписао је докторске студије на истом факултету и пријавио дисертацију под насловом Балкански панађури (XVI-XVIII век). У Историјском институту ради од 2012. године.

 

Област истраживања: економска и друштвена историја османског Балкана у позном средњем веку и раном модерном добу, 15–18. век.

 

Језици: турски, енглески.

 

Библиографија:

 

Чланци и расправе:

 

Савремена историографија и тумачење настанка Османске државе, у: Историјски часопис 53 (2006) 333-358.

Османска тапија (tapûnâme) манастира Вољавча из 1538/9. године – прилог историји манастира, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 191–204.

Село Дубница у нахији Сенице - насеље, становништво и обичај прославеПетровдана почетком 17. века, у:  Историјски часопис 60 (2011) 213–229.

Шах Мелек (Прилог историји турских упада у Босну 1414. и 1415. године) / Невен Исаиловић, А. Јаковљевић, у: Споменица академика Симе Ћирковића. - Београд : Историјски институт, 2011, 441–463.

Srednjovjekovno Brečevo i Polje Kanjane  još jedan pokušaj ubikacije / Neven Isailović,A. Jakovljević, u:  Povijesni prilozi 43 (Zagreb 2012) 31–58.

Поређење хришћанских и словенских имена у дечанској области на основу турског пописа из 1485. године и дечанских хрисовуља / Гордана Јовановић,Татјана Катић, А. Јаковљевић, у: Дечани у светлу археографских истраживања / уредник Татјана Суботин Голубовић. - Београд : Народна библиотека Србије, 2012,267–277.

Попис нахије Косово из 1574. године / А. Јаковљевић, Невен Исаиловић, у:Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 25–70.

Попис нахије Петрово поље из 1574. године / А. Јаковљевић, Невен Исаиловић, у: Иницијал : часопис за средњовековне студије 1 (2013) 255-290.

Трг Орашје код манастира Ресава, XV–XVI век, у: Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности 5 : научни скуп Деспотовац–Манасија, 17-18. август 2013. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“, 2014, 77-89. – (Дани српскога духовног преображења ; 21)

Између османског и угарског крајишта – османско запоседање Подриња и угарска опсада Зворника 1464. године, у: Пад Босанског краљевства 1463. године. – Београд : Историјски институт ; Сарајево : Филозофски факултет ; Бања Лука : Филозофски факултет, 2015, 227-257. 

Топонимија са освртом и на антропонимију у области Горња Ресава у првој половини 16. века / Гордана Јовановић, А. Јаковљевић, у: Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности 6 : научни скуп Деспотовац–Манасија, 22-24. август 2014. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“, 2015, 105-118. – (Дани српскога духовног преображења ; 22)

Турска хроника Константина Михаиловића и османски наративни извори, у:Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : 7 научни скуп, Деспотовац-Манасија, 22-23. август. - Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2016, 105-123. - (Дани српскога духовног преображења ; 23)

 

 

Прилози у енциклопедијама:

 

Кара Мустафа-паша, у: Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009, 822-823. 

 

Српски биографски речник. 5. - Нови Сад : Матица српска, 2011. - Одреднице:Конда, Тома, 193-194; Кузмановић, Арсеније, 408; Кукавица, хаџи Мехмед-паша, 425; Лазар, Лука, 471. 

 

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Одреднице: Мехмед-бег Минетоглу, акинџијски заповедник, санџакбег, 386-387; Мехмед-бег Обреноглу, морејски, херцеговачки и скадарски санџакбег, 387; Мехмед Челеби (старији) Исабегоглу, крајишник, субаша, господар Павловића земље, 388; Мехмед Челеби (млађи) Исабегоглу, санџакбег, 388; Михалоглу, Али-бег (Mihaloğlu, Ali bey), акинџијски заповедник, субаша, санџакбег, 901-902; Михалоглу, Искендер-бег (Mihaloğlu, İkender bey), акинџијски заповедник, субаша, санџакбег, 902-903; Михалоглу, Мехмед-бег (Mihaloğlu, Mehmed bey), акинџијски заповедник, санџакбег, 903.