Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

др Александар Крстић

научни сарадник

 

e-mail: aleksandar.krstic@iib.ac.rs

 

Биографија

 

Рођен 1971. године. Студије историје на Филозофском факултету у Београду завршио 1998. дипломским радом Понишавље у 15. веку, а магистрирао радом Средње Подунавље и Доња Посавина (1402-1541) 2005. Докторскудисертацију под насловом Чланови династија југоисточне Европе у средњовековној Угарској одбранио 2014. на Филозофском факултету у Новом Саду. У Историјском институту ради од 2000. године.

 

Област истраживања: историјска географија српских земаља у средњем веку; српско-угарски односи у средњем веку.

 

Језици: енглески, италијански, латински, старословенски.

 

Библиографија:

 

Монографије:

 

Понишавље у 15. веку. - Београд : Ц-принт, 2001. - 115 стр.

Браничево у 15. веку : историјско-географска студија / Ема Миљковић, А. Крстић. - Пожаревац : Народни музеј, 2007. - 307 стр.

Прва београдска гимназија (1839-2009) : Историја школе од оснивања до наших дана / Биљана Крстић, А. Крстић, Александар Андрејић. – Београд : Прва београдска гимназија, 2012. – 263 стр.

 

 

Чланци и расправе:

 

Читлук Али-бега Михалоглуа у Ждрелу, у: Браничевски гласник 1 (2002) 39-56.

Kучево и Железник у светлу османских дефтера, у: Историјски часопис 49(2002) 2003, 139-162.

Сеоска насеља у Подунављу и Посавини Србије и јужне Угарске у 15. и првој трећини 16. века, у: Историјски часопис 52 (2005) 165-194.

Поседи манастира Дренче и Ждрела у Браничеву из времена кнеза Лазара, у: Историјски часопис 53 (2006) 123-144.

Први османски дефтери као извор за историјску географију средњовековног Браничева, у: Браничевски гласник 3-4 (2006) 95-113.

Време турске власти у Срему, у: Срем кроз векове : слојеви култура Фрушке горе и Срема : зборник радова. - Београд : Вукова задужбина : Институт за књижевност и уметност ; Беочин : Огранак Вукове задужбине, 2006, 75-101.

Град Некудим и Некудимска власт у: Историјски часопис 55 (2007) 99-111.

Из историје средњовековних насеља југозападног Баната (15. век - прва половина 16. века), у: Зборник МС за историју 73 (2007) 27-55.

Проблеми убикације средњовековних насеља у Браничеву, у: Браничево кроз војну и културну историју Србије II-4 : зборник радова са научног скупа Историјског архива у Пожаревцу. - Пожаревац : Историјски архив, 2007, 57-79.

Средњовековни тргови и османски пазари у Браничеву - континуитет и промене, у: Моравска Србија : историја, књижевност, уметност : зборник радова са међународног научног скупа одржаног 29. септембра у Крушевцу и 30. септембра 2007. године у манастиру Наупаре. - Крушевац : Историјски архив ; Београд : Одељење за историју Филозофског факултета, 2007, 95-113.

На раскршћу две епохе: континуитет и промене друштвене структуре у Браничеву у 15. веку / Ема Миљковић, А. Крстић, у: Историјски часопис 56 (2008) 279-304.

Османско продирање и демографске промене у Браничеву (1389-1459), у: Међународни научни скуп Браничево у историји Србије III/6 : зборник радова. - Пожаревац : Историјски архив ; Београд : Институт за новију историју Србије, 2008, 195-208.

Парохијско свештенство у Браничеву у другој половини XV века / Ема Миљковић, А. Крстић, у: Црквене студије 5, 5 (Ниш 2008) 329-344.

Смедеревски крај у другој половни 15. и почетком 16. века, у: Смедеревски зборник 2 (2009) 45-71.

Трагови српског средњовековног права у раним османским канунима и кануннамама / Ема Миљковић, А. Крстић, у: Средњовековно право у Срба у огледалу историјских извора : зборник радова са научног скупа одржаног 19-21. марта 2009. - Београд : САНУ, 2009, 261-284.

Вршац у средњем веку. I део : од раног средњег века до краја 14. столећа, у:Историјски часаопис 59 (2010) 77-102.

Банат у средњем веку, у: Банат кроз векове : слојеви култура Баната : зборник радова. - Београд : Вукова задужбина, 2010, 65-90.

Вршац у средњем веку. II део: од од почетка 15. до средине 16. столећа, у:Историјски часопис 60 (2011) 63-77.

Документи о угарским поседима деспота Ђурђа датим у залог Јовану Хуњадију 1444. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 125-156.

Насеља и тимарска организација у Крушевачком крају, Топлици и Дубочици према попису из 1444/1445. године / Ема Миљковић, А. Крстић, у: Стефан Немања и Топлица : тематски зборник. – Ниш : Центар за црквене студије, 2011, 163-175.

Пад Србије из угла освјача: Ашикпашазаде и Дурсун-бег, у: Пад српске Деспотовине 1459. године : зборник радова са научног скупа одржаног 12-14. новембра 2009. године. - Београд : САНУ, 2011, 303-320.

Београдско писмо краља Жигмунда грађанима Шопрона (7. новембар 1427. године), у: Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 21-36.

Краљ Жигмунд у Борчи, или када је и како Београд предат Угрима 1427. године?, у: Историјски часопис 61 (2012) 115-127.

Повеља деспота Ђурђа Бранковића о давању у залог поседа у Угарској Јовану Хуњадију : (Смедерево, 1450, мај 9), у: Стари српски архив 11 (2012) 151-174.

Нови подаци о војводи Милошу Белмужевићу и његовој породици, у: Иницијал : часопис за средњовековне студије 1 (2013) 161–185.

Писмо деспота Стефана Лазаревића својим угарским службеницима о правима павлинског манастира Светог Лаврентија код Будима : Будим, 1424, јун 15., у: Стари српски архив 12 (2013) 133-143. 

Бачка под османском влашћу, у: Бачка кроз векове : слојеви културе Бачке. – Београд : Вукова задужбина, 2014, 55-86.

Повеља краља Стефана Томаша ердељском војводи Јовану Хуњадију : Бобовац, 1444, јун 3., у: Грађа о прошлости Босне 7 (2014) 73-84.

Подунавље и Посавине Србије у позном средњем веку : историјско-географски аспекти истраживања, у: Историја и географија: сусрети и прожимања : тематски зборник радова. – Београд : Географски институт САНУ „Јован Цвијић“ : Институт за новију историју Србије : Институт за славистику РАН, 2014, 23-39.

Два необјављена латинска писма деспота Стефана Лазаревића, у: Иницијал : часопис за средњовековне студије 3 (2015) 197-209.

Деспот Ђурађ Вуковић и закуп коморе у Нађбањи, у: Историјски часопис 64 (2015) 237-252.

Деспот Стефан Лазаревић и Баточина, у: Споменица академика Милоша Благојевића (1930-2012), ур. С. Мишић. - Београд : Филозофски факултет, Центар за историјску географију и демографију, 2015, 109-122.

Писмо деспота Ђурђа Вуковића угарском краљу Ладиславу V (Смедерево, 14. август 1445), у: Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 7-19.

Прилог биографији великог војводе Михаила Анђеловића, у: Зборник радова Византолошког института 52 (2015) 359-379.

Повеља краља Стефана Томаша којом се обавезује на верност Угарској против Турака : Добор, 1449, 11. новембар, у: Грађа о прошлости Босне 8 (2015) 95-106.

Serbian Language and Cyrillic Script as a Means of Diplomatic Literacy in South Eastern Europe in 15th and 16th Centuries / Neven Isailović, A. Krstić, u: Literacy Experiences concerning Medieval and Early Modern Transylvania, eds. Susana Andea  Adinel Ciprian Dincă [Yearbook of „George Bariţiu“ Institute of Cluj-Napoca Supplement 54, series historica (2015)], Cluj-Napoca 2015, 185–195.

Urbanization and Trade at the Turbulent Border: Serbian Towns on the Danube (1402-1459), u: Tibiscum - Acta Musei Caransebesiensis, Seria nouă: Istorie  Arheologie 5 (2015) 363-376.

Улога и место тврђаве Голубац у војноадминистративном систему на јужној граници Угарске током XIV века, у: Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : 7 научни скуп, Деспотовац-Манасија, 22-23. август 2015. - Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2016, 81-94. - (Дани српскога духовног преображења ; 23)

 

 

Прилози у енциклопедијама:

 

Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља према писаним изворима. - Београд : Завод за уџбенике, 2010. - Одреднице: Бела Стена, 27-29; Битва, 45-46; Браничево, 54-56; Витешка Трпеза, 72; Голубац, 83-87;Debrec(h)en, 94-95; Железник, 108; Жрнов, 109-110; Заслон, 111-112; Јагодина, 122; Ковин, 131-134; Кулич, 161-162; Мачва, 177-179; Некудим, 185-186; Непричава, 186; Рудишта, 245; Смедерево, 264-272; Сремска Митровица, 281-284; Храм, 312-314.

 

Српска енциклопедија. I/1. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2010. - Одреднице: Ајаз паша, 88; Ангеловић, Махмуд-паша, 206; Ангеловић, Михаило, 206; Атанасовски (Трпковић), Вељан, 371; Бајазит II, 452; Барак, 589; Беглергег, 663.

 

Српска енциклопедија. I/2. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2011. - Одреднице: Бериславићи, 96; Брезница, 528.

 

Српска енциклопедија. II. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. - Одреднице: Вербеци, Стефан (Иштван), правник, државник, 272; Вилагош (Вилагошвар, данас Ширија), насеље у Арадској жупанији, 392; Владислав (Ласло), Рoзгоњи, великаш, капетан, бан, 507; Влашка (средњи век), 545–546; Вратковић, Маргарита (Марија), старија кћи Павла Бакића, 761; Вратковић, Павле Рац, погранични војни заповедник у хабзбуршкој Угарској, 761; Врачалић, Петар, војвода у Банату и Поморишју, 764; Врлић, Субота, војвода, палатин, 795; Вук Белмужевић (I), властелин, кнез, 851; Вук Белмужевић (II), властелин у Угарској, 851.

 

 

                             Уџбеници:

 

                             Историја за други разред гимназије природно-математичког смера / 

                             Биљана Крстић, А. Крстић. – 1. изд. – Београд : Фреска, 2013. – 230 стр.; 2. изд.

                            – 2014. – 3. изд. – 2015.

 

 

Остало:

 

Европа у 16. веку : географска карта. – Београд : Завод за уџбенике, 2009.

Европа у 18. веку : географска карта. – Београд : Завод за уџбенике, 2009.

Пруска држава (14151871) : географска карта. – Београд : Завод за уџбенике, 2009.

Русија (од 9. века до 1914) : географска карта. – Београд : Завод за уџбенике, 2009.

.