Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

др Александрa Фостиков

научни сарадник

 

e-mail: aleksandra.fostikov@iib.ac.rs

 

Биографија

 

Рођена 1975. године. Студије историје на Филозофском факултету у Београду завршила 2001. дипломским радом Наследници краља Вукашина. Докторску дисертацију под насловом Занатство у средњовековној Србији одбранила је 2016. године.  У Историјском институту ради од 2002. године.

 

Област истраживања: национална историја средњег века.

 

Језици: енглески, немачки

.

 

 

Библиографија:

 

Чланци и расправе:

 

Дигитализација и обрада дубровачке архивске грађе из Архива САНУ и приватних збирки, у: Review of the National Center for Digitization 3-2 (2003) 62-65.

О Дмитру Краљевићу, у: Историјски часопис 49 (2002) 2003, 47-65.

Писмо дубровачког кнеза и општине великом војводи Хрвоју Вукчићу Хрватинићу, у : Стари српски архив 2 (2003) 185-192.

Интернет и дигитализација у историјском истраживању / А. Фостиков, Ненад Миленовић, у: Историјски часопис 51 (2004) 187-203.

Писмо босанске краљице Јелене Грубе кнезу и Општини дубровачкој и њихов одговор, у: Стари српски архив 3 (2004) 125-140.

Приватни живот у српским земљама средњег века / приредиле Смиља Марјановић-Душанић, Даница Поповић. - Београд : Clio, 2004. - Поглавље:  Жена - између врлине и греха, 323-366.

Problems Regarding the Application of Internet in the Historical Research / A. Fostikov, Nenad Milenović, у: Преглед Националног центра за дигитализацију 5 (2004) 67-73.

Акт босанске краљице Јелене Грубе о разрешењу рачуна протовестијара Жоре Бокшића, у: Стари српски архив 4 (2005) 201-207.

"Game" in History, Historical "Game", Book of Extended Abstracts of the First South-Eastern European Digitization Initiative (SEEDI) Conference Digital (Re)Discovery of Culture (Physicality of Soul) - Playing. Digital - Ohrid, 11-14 September 2005, 37-40. Електронско издање на:  www.ii.edu.mk/SEEDI2005 или http://www.ii.edu.mk/SEEDI2005/documents/SEEDI2005-Abstacts.pdf,  Institute of Informatics,  Faculty of Natural Sciences and Mathematics,  “Ss Cyril and Methodius” University Skopje, MACEDONIA, Center for Digitization of National Heritage, 37-40).

Isto, у: Преглед Националног центра за дигитализацију 8 [SEEDI Communications 1] (2006) 43-49. Електронско издање на: http://www.ncd.matf.bg.ac.yu/casopis/08/NCD08043.pdf или http://elib.mi.sanu.ac.yu/files/journals/ncd/8/ncd08043.pdf

The citation guide for Internet in History and other sciences / A. Fostikov, Nenad Milenović, у: Преглед Националног центра за дигитализацију 7-4 (2005) 34-38. Електронско издање на:  http://www.ncd.matf.bg.ac.yu/casopis/07/034/NCD07034.pdf или http://elib.mi.sanu.ac.yu/files/journals/ncd/7/ncd07034.pdf

Писмо дубровачког кнеза и Општине босанској краљици Јелени Груби, у: Стари српски архив 4 (2005) 193-200.

Јелена Груба, босанска краљица. Босна крајем 14. века (1395-1399), у: Браничевски гласник 3-4 (2006) 29-50.

Повеља краљице Јелене Дубровчанима о укидању царина у Маслинама и Сланом, у: Стари српски архив 5 (2006) 173-186.

Четири писма краљице Јелене Дубровачкој општини о босанским дохоцима, у: Стари српски архив 5 (2006) 187-205.

Занатство у Крушевцу и околини у 14. и 15. веку. Прилог проучавању занатства у средњовековној Србији, у: Моравска Србија : историја-култура-уметност : зборник са међународног скупа одржаног 29. септембра у Крушевцу и 30. септембра 2007. године у манастиру Наупаре. - Крушевац : Историјски архив ; Београд : Одељење за историју Филозофског факултета, 2007, 231-248.

New categories of historical sources: E-mail and Forum. Internet communication and History / A. Fostikov, S. Mandić, у: Преглед Националног центра за дигитализацију 10 [SEEDI Communications 3] (2007) 40-46. Електронско издање на:  http://www.ncd.matf.bg.ac.yu/casopis/10/NCD10040.pdf

Два документа босанског краља Стефана Дабише о разрешењу рачуна протовестијара Жоре Бокшића, у: Стари српски архив 7 (2008) 141-155.

Повеља босанског краља Стефана Томашевића Дубровачкој општини о дугу краља Твртка II : 1461, новембар 25, Јајце, у: Грађа о прошлости Босне 1 (2008) 147-158.

Повеља босанског краља Стефана Томашевића Дубровачкој општини о дугу његовог оца краља Томаша : 1461, новембар 25, Јајце, у: Грађа о прошлости Босне 1 (2008) 159-164.

Четири писма босанског краља Стефана Дабише Дубровачкој општини о босанским дохоцима, у: Стари српски архив 7 (2008) 129-139.

Писмо краља Стефана Дабише Дубровчанима о овлашћењу Драгоју Гучетићу у вези са дугом Новака Маћедола /: Брадина на Ивану, 1392, јун 6. / Невен Исаиловић, А.  Фостиков, у: Грађа о прошлости Босне 2 (2009) 91-98.

Повеља краља Стефана Дабише о овлашћењу Драгоју Гучетићу у вези са дугом Новака Маћедола : На Цецени, 1392, март 6. / А. Фостиков, Невен Исаиловић, у: Грађа о прошлости Босне 2 (2009) 71-89.

Повеља краља Стефана Дабише о разрешењу рачуна Драгоја Гучетића и његове браће / А. Фостиков, Невен Исаиловић, у: Стари српски архив 8 (2009) 143-157.

Reconnaissance, historical-geography and toponomy research of Toplica “land” with image modeling / A. Fostikov, S. Janićijević, у: Преглед Националног центра за дигитализацију 18 (2011) 67-75.

Акта о исплати дела Светодмитарског дохотка деспотици Јелени : Дубровник, 1463, мај 11 – Дубровник, 1463, новембар 11 / А. Фостиков, Невен Исаиловић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 69-80.

Дигитална хуманистика или дигитализација vs. хуманистика / А. Фостиков, Невен Исаиловић, у: Научни скуп са међународним учешћем Наука и савремени универзитет, 16. и 17. новембар 2012. (2 ; 2012 ; Ниш). Књига сажетака. – Ниш 2012, 303-304.

Ковачки занат на тлу средњовековне Србије, у: Београдски историјски гласник 3 (2012) 105-126.

Дубровачко писмо великом војводи Сандаљу о исплати могориша : 1406, новембар 20., у: Грађа о прошлости Босне 5 (2012) 55-61.

Извештај са историјско-географског рекогнисцирања Пријепоља и околине, у: Милешевски  записи 9 (Пријепоље 2012) 413-423.борник радова са међународног научног скупа Средње Полимље и Пештер од антике до новог века - друштвени, економски и духовни живот одржаног 16-17. децембра 2011. у Београду)

Потврда великог војводе Сандаља о наплати дријевске царине : 1429, мај 12, Подкукањ, у: Грађа о прошлости Босне 5 (2012) 91-97.

Повеља господина Ђурђа Бранковића којом потврђује слободе грађанима Дебрецина : Биа, 1429, 5. мај / Невен Исаиловић, А. Фостиков, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 57-68.

Три документа о разрешењу рачуна Вукше Мишетића : 1405, септембар 12; 1405, октобар 2, у: Стари српски архив 11 (2012) 123-133.

Акт монахиње Јевгеније о разрешењу рачуна Марина Лебровића : 1402, мај 23, Ново Брдо, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 15-24. 

Акт о разрешењу рачуна Марина Лебровића : Крушевац, 1399, јануар 30, у: Стари српски архив 12 (2013) 101-110.

Два писма босанског краља Твртка II Твртковића Дубровчанима : 1424, фебруар 13, Сутјеска / А. Фостиков Невен Исаиловић, у: Грађа о прошлости Босне 6 (2013) 89-102.

Дубровачко писмо госпођи Јевгенији (кнегињи Милици) о дуговима Ђерђаша и Новака Маћедона : 1399, март 5 / А. Фостиков Невен Исаиловић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 7-14.

Занатство средњовековне Србије у светлости три повеље из XIV века, у: Београдски историјски гласник 4 (2013) 51-69.

Признаница херцега Петра Балше Косаче и његових посланика о пријему Конавоског дохотка од Дубровчана : 1509, септембар 29, Дубровник / Невен Исаиловић, А. Фостиков, у: Грађа о прошлости Босне 6 (2013) 131-147.

Збирна повеља краљева Милутина и Стефана Душана Хиландару : 1336/1340 – 1342(?) – друга половина XIV века, у: Стари српски архив 13 (2014) 79-142.

Извештај са историјско-географског рекогнисцирања терена : пројекат На светим водама Лима 2012-2103, у: Милешевски записи 10 (2014) 347-365.

Прилог проучавању војне улоге занатлија у средњовековној Србији / А. А. Фостиков, Владета М. Петровић, у: Београдски историјски гласник 5 (2014) 59-69.

Примена нових технологија у историјској географији : апликација ХГИС-а и његове могућности, у: Браничевски гласник 9 (2014) 7-16.

Цркве и манастири у повељама књегиње Милице / А. Фостиков, Владета Петровић, у: Кнегиња Милица  - монахиња Јевгенија и њено доба : тематски зборник : радова са научног симпозијума одржаног 12. септембра 2014. године у Манастиру Љубостињи. – Трстеник : Народни универзитет Трстеник : Народна библиотека „Јефимија“ ; Београд : Филозофски факултет, 2014, 75-95.

Неколико натписа из Подриња / Синиша Мишић, А. Фостиков, у: Натписи и записи 1 (2015) 21–28. 

Уговор краља Стефана Томаша и кнеза Николе Трогиранина о заједничкој трговини / Невен Исаиловић, А. Фостиков, у: Грађа о прошлости Босне 8 (2015) 73-93.

 

Прилози у енциклопедијама:

 

Српски биографски речник. 3. - Нови Сад : Матица српска, 2007. - Одреднице:Димитрије Краљевић (Demetrius, Dymitrius), 203; Ђурађ/Јурај Радивојевић, 621-622; Жоре Бокшић, 810.

 

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Одреднице:Иваниш Мрњавчевић, 42-43; Јелена Груба, 365.

 

Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља према писаним изворима. - Београд : Завод за уџбенике, 2010. - Одреднице: Boytrynecz, 54; Гласинац, 81-82; Гобза, 83; Ком, 137-139; Крушево, 160; Нечањ, 186-187;Ново Брдо, 198-202; Одски град, 204; Оштрик, 208; Плана, 214-215;Призренац, 222-223; Прилепац, 226-227; Равни, 233-234; Сребреница, 277-280; Тјентиште, 296; Чајниче, 317; Четвртине, 318.

 

 

Oстало:

 

Библиографија објављених историјских извора у Гласнику ДСС-а односно СУД-а (1846-1864/65-1892), у: Гласник. Историјски архив Ваљево 33 (1999) 201-212.

Библиографија радова Руже Ћук / Славица Мереник, А. Фостиков, Невен Исаиловић, у: Историјски часопис 56 (2008) 15-20.