Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

др Александрa Вулетић

научни сарадник

 

e-mail: aleksandra.vuletic@iib.ac.rs

 

 

Биографија

 

Рођена 1972. године. Студије историје на Филозофском факултету у Београду завршила 1995. дипломским радом Видело као извор за политику Српске напредне странке. Mагистрирала 2001. године радом Породица за време друге владе кнеза Михаила, a докторску дисертацију Брак у Кнежевини Србији одбранила 2008. У Историјском институту ради од 1997. године.

 

Област истраживања: друштвена историја Србије у 19. веку, историја породице.

 

Језици: енглески.

 

Библиографија:

 

Монографијe:

 

Породица у Србији средином 19. века. – Београд : Историјски институт : Службени гласник, 2002. - 221 стр. 

Дневник : приватни и јавни живот. I, II / Никола Крстић ; приредили А. Вулетић, Милош Јагодић. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2005. - I :31. децембар 1859 - 31. децембар 1862. - 369 стр.; II : 6. јануар 1863 - 8. април 1864. - 279 стр.

Између посела и балова : живот у Србији у 19. веку / А. Вулетић, Јасна Мијаиловић. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2005. - 142 стр. : илустр.

Дневник : приватни живот. I, II / Никола Крстић ; приредила А. Вулетић. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2006-2007. - I :  9. април 1864 - 31. децембар 1866. - 2006. - 381 стр.; II : 3. јануар 1867 - 6. децембар 1874. - 2007. - 524 стр.

Брак у Кнежевини Србији.  Београд : Завод за уџбенике, 2008. - 323 стр.

 

 

Чланци и расправе:

 

Устаничка генерација, у: Српске политичке генерације (1788-1918) : чланци са Округлог стола 28-29. мај 1997. - Београд : Историјски институт, 1998, 59-74.

Породичне везе јавних личности Србије током друге половине 19. века у мемоарским делима, у: Перо и повест : зборник радова. - Београд : Друштво за српску повесницу, 1999, 163-172.

La cronologia della distruzione / [A. Vuletić, Miloš Ković], u: La Serbia, la guerra e l`Europa. - Milano : Jaca book, 1999, 167-185.

Из породичног живота Илије Гарашанина, у: Писмо : зборник радова. - Београд : Удружење за српску повесницу, 2001, 129-139.

Аутобиографске белешке Радивоја Милојковића / Љубинкa Трговчевић, А. Вулетић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 21 (2003) 61-87.

Породица Јована Илића – пример српске грађанске породице средином 19. века, у: Зборник радова Породица Илић у српској историји и култури. - Београд : Институт за књижевност и уметност, 2003, 37-43.

Структура сеоске породице у Кључу средином 19. века, у: Баштиник 6(Неготин 2003) 192-199.

Странкиње - "српске снахе" у 19. и почетком 20. века, у: Историјски часопис 51 (2004) 67-85.

"Не се жени за чужденка!" Чужденките в србското обшцество през XIX и началото на XX век, у: Балканистичен форум 1-2-3 (2006) 271-287.

Очеви и синови. Поређење генерација у Србији 19. века, у: Жене и деца. Србија у модернизацијским процесима у 19. и 20. веку, IV, Хелсиншке свеске, Београд 2006, 338-349. 

Приватни живот код Срба у деветнаестом веку : од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата. - Београд : Clio, 2006. - Поглавље: Власт мушкараца, покорност жена - између идеологије и праксе, 112-132.

Док нас смрт не растави - начело на искушењу. Брачне парнице у Шабачкој епархији средином 19. века, у: MUSEUM. Годишњак Народног музеја у Шапцу 8 (2007) 31-44.

Брачна политика у Кнежевини Србији. Између традиционализма и модернизма, у: Историјски часопис 57 (2008) 283-298.

State Involment in the Institution of Marriage in Serbia in the First Half of the Nineteenth Century, u: Social Behavior and Family Stretegies in the Balkans (16th-20th Centuries). - Bucarest 2008, 161-180.

Infanticide - Between Private Matter and Public Concern in Serbia (1800-1860), u: Proceedings of Dying and Death in 18th-21th century Europe : International Conference, second edition, Alba Iulia, Romania, 25-27 of September 2009 / Marius Rotar, Victor Tudor Rosu, Helen Frisby (eds.). - Cluj Napoca : Accent, 2009, 275-285.

Нежељена деца. Ванбрачне трудноће у Шабачком округу у првој половини 19. века, у: MUSEUM. Годишњак Народног музеја у Шапцу 10 (2009) 69-82. 

Историографија о Србији 19. века : преглед историографских дела са темама из друштвене историје, у: Домети српске и европске историографије у последње две деценије. - Београд : Удружење наставника "Доситеј Обрадовић", 2010, 179-194.

Друштвени оквири емотивног света у Дневнику Приватног живота Николе Крстића : мемоарски записи Николе Крстића као извор за историју Кнежевине и Краљевине Србије, у: Српске студије 2 (2011) 21-32.

Пословни и стамбени простор у градским срединама Србије средином XIX века - преплитање и раздвајање, у: Просторно планирање у Југоисточној Европи : (до Другог светског рата). - Београд : Историјски институт : Балканолошки институт САНУ : Географски факултет Универзитета у Београду, 2011, 441-454.

Становништво Шапца 1819. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 311-323.

Колико душа живи у једној кући? : Број чланова сеоског домаћинства у Србији 1834-1910., у: Српске студије 3 (2012) 219-244.

Да ли само добар муж може да буде добар владар? Развод краља Милана и јавно мњење, у: Зборник МС за историју 87 (2013) 21-32. 

... Brak je zajednica muškarca i žene... : koncept heteroseksualnosti, bračna politika i seksualne prakse u Srbiji 19. veka / А. Vuletić, Ana Stolić, u: Među nama :neispričane priče gej i lezbejskih života : [zbornik tekstova]. - Beograd : HartefaktFond, 2014, 60-67.

Развојни циклус породичног домаћинства средином 19. века. Пример села Гостиља, у: Историјски часопис 64 (2015) 287-312.

Овладавање људским и материјалним ресурсима у ослобођеној Србији (1815-1834), у: Српска револуција и обнова државности Србије : двеста година од Другог српског. – Београд : Историјски институт ; Чачак : Међуопштински историјски архив, 2016, 151-165.

 

 

Прилози у енциклопедијама:

 

Српски биографски речник. 1. - Нови Сад : Матица српска, 2004. - Одреднице: Алексић, Јован, 112; Апостоловић, Теодор Тоша, 238; Богићевић, Милош, 625; Будимировић, Александар, 853.

 

Српски биографски речник. 2. - Нови Сад : Матица српска, 2006. - Одреднице: Васић, Игњат, 88; Васић, Кара-Марко, 89; Васић, Петар, 98-99; Витковић, Јован, 230-231; Војиновић, Никола, 292; Вукајловић, Јелисеј/Јелисије, 402-403; Вуков, Петар / А. Вулетић, М. Бујас, 439; Вукосавовић, Богдан, 474; Вукотић, Манојло, 482; Вулићевић, Вујица, 508; Вулићевић, Ђуша, 509; Вулићевић, Петар, 509.

 

Енциклопедија српског народа. - Београд : Завод за уџбенике, 2008. - Одреднице: Блазнавац, Петровић Миливоје, 108; Бошковић, Стојан, 132; Вељковић, Стојан, 166; Вендел, Херман, 166; Вучковић, Војислав Ј., 215; Гарашанин, Милутин, 222; Гарашанин, Хаџи-Милутин Савић, 222; Ђорђевић, Димитрије, 331; Јакшић, Гргур, 435; Канличка конференција, 480; Карађорђевић, Зорка, 483; Карађорђевић, Јелисавета, 483; Ковачевић, Љубомир, 513; Крсмановићи, 552; Маринковићи, Димитрије, Војислав, Павле, 618; Михаило Обреновић, 676; Обреновићевци, 772; Паулова, Милада, 813; Пачу, Лазар / М. И., А. В.,814; Петровић, Вукашин, 827; Пирх, Ото Дубислав фон, 845; Ценић, Ђорђе, 1232-1233; Црнобарац, Димитрије, 1243; Чукур чесма 1862, 1258.

 

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Одреднице: Маргетић, Илија, 36; Марковић, Миљко, 183-184; Милан Обреновић, кнез, 436-437; Миливојевић, Марија, 497; Милијашевић, Ђура, 501; Миоковић, Јован, 746.