Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

др Ана Столић

виши научни сарадник

 

e-mail: ana.stolic@iib.ac.rs

 

 

Биографија

 

Рођена 1962. године. Студије историје на Филозофском факултету у Београдузавршила 1987. дипломским радом Народно позориште у Београду (драма) у време Шестојануарске диктатуре. Магистрирала 1996. радом Краљица Драга, а докторску дисертацију Дипломатска и политичка делатност Ђорђа Симићаодбранила 2003. на Факултету политичких наука у Београду. У Историјском институту ради од 1995. Директорка Историјског музеја Србије била од 2007. до 2012. године.

 

Област истраживања: друштвена историја српског народа у 19. и почетком 20. века,женска историја/историја феминизма.

 

Језици: енглески и руски.

.

 

Библиографија:

 

Монографије:

 

Рудничка нахија 1816-1839. Документа Књажеске канцеларије  / приредили Радош Љушић, А. Самарџић [Столић]. - Горњи Милановац : Дечије новине, 1995. - 389 стр.

Државни попис становништва Србије 1862-1863 (Општина Горњи Милановац) / приредила А. Столић. - Горњи Милановац : Музеј Рудничко-таковског краја, 1997. - 383 стр.

Краљица Драга : биографија. – Београд : Удружење за српску повесницу, 2000. - 190 стр.

Успомене / Савка Суботић ; приредила Ана Столић. – Београд : Српска књижевна задруга, 2001. – 176 стр. 

Ђорђе Симић : последњи српски дипломата XIX века. – Београд : Историјски институт ; Бон : Михајло Жикић Фондација, 2003. – 318 стр.  

Улога жене  : феминистичка гледишта Јаше Томића / Јаша Томић ; приредила и уводну студију написала А. Столић. – Нови Сад : Прометеј, 2006. - 714 стр.

Краљица Драга Обреновић. – Београд : Завод за уџбенике, 2009. - 217 стр.

Београд у доба кнеза Милоша Обреновића. - Београд : Креативни центар, 2010. - 32 стр.

Сестре Српкиње : појава покрета за еманципацију жена и феминизма у Краљевини Србији. – Београд : Evoluta, 2015. – 171 стр. – II допуњено издање. – 210 стр.

 

 

Чланци и расправе:

 

Откриће из београдске књиге венчаних, у: НИН 2304 (24. фебруар 1995).

Преписка краља Александра и Драге Машин (1897-1900), у: Дуга 1608, 1609, 1610 (фебруар - март 1995).

Dvor u Beogradu (1880-1903) između tradicionalnog i modernog, u: Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka. 2 : Položaj žene kao merilo modernizacije : naučni skup . – Beograd : Institut za noviju istoriju Srbije, 1998, 101-112. 

Страначка генерација, у: Српске политичке генерације : чланци са Округлог стола 28-29. мај 1997. – Београд : Историјски институт САНУ, 1998, 105-112.

Жена у мемоарима 19. века, у: Перо и повест : зборник радова. – Београд : Удружење за српску повесницу, 1999, 9-20.

Друштвени идентитет учитељице у Србији 19. века, у: Годишњак за друштвену историју 3 (2001) 205-232.

Осврт на емотивни свет појединца у преписци из друге половине 19. века, у: Писмо : зборник радова. – Београд : Удружење за српску повесницу, 2001, 177-187.

From Childhood to womanhood : The Ideological Basis of the Upbringing of Female Children in Serbia at the End of the 19th Century, u: Childhood in South East Europe : Historical Perspectives on Growing Up in the 19th and 20th Century. – Beograd : Udruženje za društvenu istoriju ; Graz : Institut für Geschichte der Universität, Abteilung Südosteuropäische Geschichte, 2001, 97-109.

Vocation or Hobby : The Social Identity of Female Teachers in the Ninetenth Century Serbia,  u: Gender Relations in South East Europe : Historical Perspectives on womanhood and manhood in 19th and 20th century. – Beograd : Udruženje za društvenu istoriju ; Graz : Institut für Geschichte der Universität, Abteilung Südosteuropäische Geschichte, 2002, 55-90.

Место учитељског позива у систему образовања у Србији 19. века, у: Образовање код Срба кроз векове. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства : Друштво историчара Србије : Историјски институт, 2003, 89-100.

Порицање и одбрана историје : постмодернизам, постструктурализам и историјска наука / А. Столић, Ненад Миленовић, у: Историјски часопис 52 (2005) 347-376.

Приватни живот код Срба у деветнаестом веку : од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата / приредили А. Столић, Н. Макуљевић. - Београд : Clio, 2006. - Поглавља: Родни односи у "царству подељених сфера", 89-111; Приватност у служби репрезентације - двор последњих Обреновића, 331-353.

Nations- und Staatsbildung bei den Seben, u: Österreichische Osthefte, Lanndersonderband Serbien und Montenegro, Jahrgang 47, 1-4 (Wien 2005) 2007, 159-177.

O kulturnoj (re)produkciji nacije : rod i nacija o stavovima srpske elite početkom XX veka, u: Teorije i politike roda / urednica Tatjana Rosić. – Beograd : Institut za književnost i umetnost, 2008, 187-193.

Србија и Срби у очима једне феминсткиње : неки аспекти слике о Србији у књизи Ребеке Вест, Црно јагње сиви соко, у: Европска слика балканске жене / уредник Ђорђе С. Костић. - Крагујевац : Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета, 2009, 118-129.

Приватно и јавно у Дневнику Николе Крстића. Дневник Николе Крстића као пример унутрашњег дијалога српског интелектуалца 19. века између пожељног модела и свакодневног живота, у: Српске студије 2 (2011) 15-19.

Од политике ка новим научним дисциплинама: женска и родна историја : концепти о женској еманципацији, у: Хуманизација универзитета: тематски зборник. - Ниш : Филозофски факултет, 2013, 376-387.

Приватно и јавно. Музејска поставка о конституисању идентитета појединца, у: Годишњак Музеја града Новог Сада 8 (2013) 136-141.

... Brak je zajednica muškarca i žene... : koncept heteroseksualnosti, bračna politika iseksualne prakse u Srbiji 19. veka / Аleksandra Vuletić, A. Stolić, u: Među nama :neispričane priče gej i lezbejskih života : [zbornik tekstova]. - Beograd : Hartefakt Fond, 2014, 60-67.

Od muželoštva i ženske malakije do protivprirodnog bluda i patologije : neki aspekti istorije homoseksualnosti u Srbiji od srednjeg veka do kraja Drugog svetskog rata, u: Međunama : neispričane priče gej i lezbejskih života : [zbornik tekstova]. - Beograd : HartefaktFond, 2014, 17-21.

 „Са родољубљем српских жена имаће свет још да рачуна“. Патриотизам Српкиња и неки аспекти креирања нормативног патриотског оквира пред почетак Великог рата, у: Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2015, 375-386.

Феминизам, у: Срби 1903-1914 : историја идеја / приредио Милош Ковић. – Београд :Clio, 2015, 299-316.

Грађанке и сељанке: ставови представница покрета за еманципацију жена о женама на селу почетком 20. века, у: Међународни научни скуп Село Балкана. Континуитети и промене кроз историју, 10-11. јун 2016, Сирогојно, Република Србија: апстракти / [уредници Срђан Рудић, Бранко Благојевић]. – Београд : Историјски институт ; Сирогојно : Музеј на отвореном „Старо село“, 2016, [24]

Феминизам, у: Срби 1903-1914 : историја идеја / приредио Милош Ковић. – Београд :Clio, 2015, 299-316.

Прилози у енциклопедијама:

 

Српски биографски речник. 1. - Нови Сад : Матица српска, 2004. - Одреднице:Берар, Василије, 493-494; Бошковић, Стојан, 759-761.

 

Српски биографски речник. 2. - Нови Сад : Матица српска, 2006. - Одреднице: Валтер, Филип, 38; Веселић, Јосип, 164; Војновић, Лазар, 300-301; Вуковић, Андрија / А. Столић, М. Ивановић, 441; Вукомановић, Алекса, 464-465; Вукомановић, Гаја, 465; Вукомановић, Илија, 465; Вукомановић, Стојан, 466; Вукомановић-Караџић, Вилхелмина-Мина, 468-469; Гагић, Јеремија, 602.

 

Српски биографски речник. 3. - Нови Сад : Матица српска, 2007. - Одреднице: Живковић, Љубомир, адвокат, министар, политичар, 776-777; Зрнић, Лука, 919.

 

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Одреднице: Ивелић, Марко Константиновић, 76-77; Исајловић/Исаиловић, Димитрије, 192-193.

 

 

Остало:

 

О Тибору : [комеморација у Историјском институту, 05. новембра 2013. године], у:Споменица др Тибора Живковића. – Београд : Историјски институт, 2016, 19-20.