Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

др Бојана Миљковић-Катић

виши научни сарадник

 

e-mail: bojana.miljkovic.katic@iib.ac.rs

 

Биографија

 

Рођена 1957. године. Студије историје на Филозофском факултету у Београду завршила 1982. дипломским радом Просветитељство у Хрватској у доба Марије Терезије. Магистрирала 1993. радом Друштвена структура градова у Србији средином XIX века, а докторску дисертацију Привреда Кнежевине Србије у доба Уставобранитеља (1839-1858) одбранила 2006. У Историјском институту ради од 1983. године.

 

Област истраживања: историја српског друштва у 19. веку; привредна и друштвена историја Кнежевине Србије.

 

Језици: руски, немачки.

 

Библиографија:

 

Монографије:

 

Структура градског становништва Србије средином XIX века. – Београд : Историјски институт : Службени гласник, 2002. – 221 стр. ; граф. прикази, табеле. 

Пољопривреда Кнежевине Србије (1834-1867). - Београд : Историјски институт, 2014. – 382 стр. ; граф. прикази, табеле. 

 

 

Чланци и расправе:

 

Друштвена структура становништва Шапца 1862. године, у: Историјски часопис 33 (1986) 1987, 203-221.

Прилог проучавању пословања варошких трговаца у Србији седамдесетих годинаXIX вијека, у: Историјски часопис 34 (1987) 1988, 247-254.

Структура становништва Великог Градишта и Мајданпека, у: Историјски часопис 35 (1988) 119-132.

Демографска и социјална структура варошица у Србији средином XIX вијека, у: Архивски преглед 1-2 (1989) 1990, 69-73.

Осврт на грађу о становништву у Србији по завршетку рата / Љубодраг Поповић, Б. Катић, у: Научни скуп Србија на крају Првог светског рата. - Београд : Историјски институт, 1990, 89-93.

Les petites villes en Serbie : structure démographique et sociale vers le milieu du XIXesiècle, 

u: La culture urbaine des Balkans (XVe - XIXe siècles). 3 : La ville dans les Balkansdepuis la fin du Moyen Age jusquau debut du XXe siecle. - Belgrade ; Paris : Academieserbe des sciences et des arts, Institut des balkaniques, 1991, 223-229. 

Становништво Ваљева 1862. године, у: Ваљево, постанак и успон градског средишта : саопштења са научног скупа поводом шест векова од најстаријег помена Ваљева у историјским изворима одржаног 8-10. октобра 1993. године у Ваљеву. - Ваљево : Народни музеј ; Београд : Одељење за историју Филозофског факултета, 1994, 265-278.

Друштвена структура становништва Неготина средином ХIХ века, у: Баштиник 5 (Неготин 2002) 88-103.

Обрађено земљиште у Темнићкој капетанији 1834. године, у: Српско село : могућности и даљи правци истраживања. - Београд : Историјски институт ; Сирогојно : Музеј на отвореном "Старо село", 2003, 57-82.

Путописци о неизграђеним површинама Београда у првој половини ХIХ века, у: Београд у делима европских путописаца. - Београд : САНУ, Балканолошки институт, 2003, 243-259.

Распрострањеност задруге у крајинској капетанији у време прве владавине кнеза Милоша Обреновића, у: Баштиник 6 (Неготин 2003) 179-191.

Пејзажи без села – маргинализација руралног у ХХ веку на примеру немачких бедекера, у: Са бедекером по Југоисточној Европи. - Београд : САНУ, Балканолошки институт : Народни музеј, 2005, 105-115.

Сточарство у карановачком срезу 1859-1866. године, у: Наша прошлост 7 (Краљево 2006) 137-147.

Савременици о привредној делатности првих Обреновића, у: Нововековне српске династије у мемоаристици : [зборник радова са међународног научног скупа одржаног маја 2007. у Београду]. - Београд : Историјски институт, 2007, 45-56.

Пореска политика Уставобранитеља, у: Историјски часопис 57 (2008) 219–236.

Земљорадња у Карановачком срезу (1834–1867), у: Наша прошлост 10 (Краљево 2009) 69–84. 

Рударство као државни пројекат убрзаног развоја Кнежевине Србије у време кнеза Милоша и уставобранитеља, u: History of Mining in the Central Europe (Istorija rudarstva Srednje Evrope) : Proceedings  (zbornik radova) / Prva međunarodna konferencija - IRSE 2009, Fruška Gora, 27-29. 09. 2009 ; editors (urednici) Miloš Grujić, Pavol Rybar. - Beograd : Rudarsko-geološki fakultet, 2009, 101-109.

Role of Mining in the Principality of Serbia Development Policy (1830-1858), u: Mining in The Central Europe Through History. - Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Department of Mining ; Košice : Tehnical university of Košice : BERG faculty : Institute of Geotourism, 2010, 79-92.

Upravljačke veštine administracije Kneževine Srbije i zasnivanje industrije (1834-1858), u: Zbornik radova međunarodne naučne konferencije Menadžment 2010. - [Beograd : Union univerzitet] ; Kruševac : Fakultet za industrijski menadžment ; [Bratislava : School of Ecomomics and Menagement in Public Administration (SEMPA), 2010, 360-365.

Dr Marija Ilić Agapova, First Female Police Officer in Serbia / Ljubinka Katić, B. Miljković-Katić, u: Archibald Reiss Days, Thematic Conference Proceedings of International Significance, Volume I, Academy of Criminalistic and Police Studies, editors: Željko Nikač, Srđan Milašinović, Darko Simović, Goran Bošković. - Belgrade 2011, 181–189. 

Кредитна политика уставобранитеља, у: Историјски часопис 60 (2011) 357–375. 

Паметна марљивост и разборита штедња (критеријуми оптималног трошења прихода у визури високог државног чиновника Кнежевине Србије) : мемоарски записи Николе Крстића као извор за историју Кнежевине и Краљевине Србије, у: Српске студије 2 (2011) 33–49.

Просторно планирање привредних делатности у Кнежевини Србији, у: Просторно планирање у Југоисточној Европи : (до Другог светског рата). - Београд : Историјски институт : Балканолошки институт САНУ : Географски факултет Универзитета у Београду, 2011, 117-132.

Стратегија развоја рударства и промене приоритета у рударском законодавству Кнежевине и Краљевине Србије, u: III [Treća] međunarodna konferencija Istorija rudarstva Srednje Evrope IRSE ’11 [u okviru skupa:] Integrisani međunarodni simpozijum - TIORIR ’11 : zbornik radova : Zlatibor 11–15. septembar 2011,  knj. 2 / urednik Miloš Grujić. - Beograd : Rudarsko-geološki fakultet,  2011, 43–48.

Чему служи мода? : Мода у Србској новини или Магазину за художество, књижество и моду, у: Наша прошлост 12 (Краљево 2011) 131-141. 

О гајењу и преради шљива у Кнежевини Србији, у: Глас САНУ 420. Одељење историјских наука 16 (2012) 209-228.

Тестаменти и инвентари оставине земунских трговаца с почетка 19. века / Б.Миљковић-Катић, Јелена Илић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 231-266.

Borrowing for Construction of Railways and Protection of Critical Infrastructures in the Kingdom of Serba (1881-1895) / B. Miljković-Katić, Ljubodrag P. Ristić, u: National Critical Infrastructure Protection : Regional Perspective. - Belgrade : University of Belgrada, Faculty of Security Studies : Ljubljana : Institute for Corporative Security Studies, 2013, 415-424.

Модификовање традиције рударских патрона у Србији XIX и XX века, у: Споменица др Данице Милић. - Београд : Историјски институт, 2013, 195-204.

Сеоско професионално занатство Кнежевине Србије (1834-1866), у: Историјски часопис 62 (2013) 309-329.

Лазар Аранђеловић Инџе – последњи татар-ага Кнежевине Србије : (прилог за биографију), у: Братство 19 (2015) 135-148.

Структурне промене у пољопривреди Кнежевине Србије, у: Глас САНУ 425,Одељење историјских наука 17 (2015) 141163.

Однос према пораженом у биткама Другог српског устанка / Б. Миљковић Катић, Љубинка Катић, у: Српска револуција и обнова државности Србије : двеста година од Другог српског устанка. – Београд : Историјски институт ; Чачак : Међуопштински историјски архив, 2016, 97-110.

 

 

Прилози у енциклопедијама:

 

Министарство привреде, у: Енциклопедија српског народа. - Београд : Завод за уџбенике, 2008, 665.

 

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Одреднице: Ивановић/Јовановић, Матеја/Мата / М. Бујас, Б. К.-М., 62; Јаковљевић, Мита, 225; Јанковић, Јован, трговац, власник штампарије, 287; Јанковић, Симеон Симо, 306; Јефтановић, Манојло, 402-403; Карамата, Анастас, трговац, 848; Карамата, Јован, трговац, 849.

 

Српски биографски речник. 5. – Нови Сад : Матица српска, 2011. – Одреднице: Квекић, Антоније, велетрговац, мецена, 30; Квекић, Марко, велетрговац, бродовласник, 30; Кефала, Никола,трговац, управник карантина, 44-45; Кисић, Лука, трговац, добротвор, 67; Коларовић, Јован, капетан, трговац, 175; Константиновић Брзак, Никола, трговац, мајор, 211–212; Костић, Филип, трговац, 299; Критовац, Михаил, трговац, мецена, 357; Криштов, Димитрије, трговац, саборски посланик, 358; Лаловић, Михаило, трговац, посланик, 542-543; Леко, Тома М., трговац, 572–573; Магазиновић, Мирослав, трговац, 722–723; Мајнерт, Херман/Meinert,Hermanus Augustus, лекар / А. С. Недок, Б. М. К., 747; Маленица, Никола од Стаморе, спахија, посланик, 798; Мануиловић, Ђорђе Арсењевић/Мануилович, Георгий Арсеньевуч, руски генерал, 850-851.

 

Српска енциклопедија. II. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. - Одреднице: Велосипедски лист, 245; Вече, 322; Вечерње новости, 323-324.

 

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Одреднице: Мариновић, Теодор Вук, 91-92; Маричевић, Теодосије, 105; Марковић, Јован Шапчанин, 163; Марковић Ратковић, Димитрије, 226; Мекша, Ђорђе, 361; Мекша, Теодор, 362; Милинковић Филковић, Павле, 506-507; Милићевић, Стојан, 534-535; Миличанац, Стеван, 537; Милосављевић, Лазар, 622; Милосављевић Паштрмац, Сима, 637-638; Милутиновић, Драгутин, 686; Милушић, Петар, 708.

.