Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

др Ђуро Тошић

научни саветник

 

e-mail: djuro.tosic@iib.ac.rs

 

 

Биографија

 

Рођен 1946. године. Студије историје на Филозофском факултету у Сарајеву завршио 1970 дипломским радом Средњовјековно судство према Статуту трогирском. Асистент на Катедри за историју на Филозофском факултету у Сарајеву, на предмету Историја народа Југославије у средњем вијеку од 1971. Mагистрирао 1976. године радом  Босанска држава за владавине краља Дабише, а докторску дисертацију Трг Дријева у средњем вијеку одбрано 1982. на Филозофском факултету у Београду. Од 1982.  доцент, а од 1987. ванредни професор на предметима Историја народа Југославије у средњем вијеку и Помоћне историјске науке на Филозофском факултету у Сарајеву. Од јесени 1992. године ради у Историјском институту. Од школске 1993/94. године наставник по позиву (у звању редовног професора) на Филозофском факултету у Бањој Луци, а од 1998/99. и на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, на Одсјеку за историју, на предметима: Српска и јужнословенска историја у средњем вијеку и Помоћне историјске науке. Члан Академије наука и умјетности Републике Српске у ванрадном саставу од 2008. Професор је и на постдипломским студијама и шеф Колегијума за постдипломске студије. Члан је Одбора САНУ за историју Босне и Херцеговине.

Од 2008. дописни члан Академије наука и умјетности Републике Српске у ванрадном саставу, а од 2012. редовни члан у ванрадном саставу.

 

Област истраживања: историја српског народа у средњем веку; историја средњовековне Босне и Херцеговине.

 

Језици: италијански, немачки.

 

Библиографија:

 

Монографијe:

 

Трг Дријева у средњем вијеку. - Сарајево : Веселин Маслеша, 1987. - 324 стр.

Требињска област у средњем вијеку. - Београд : Историјски институт САНУ, 1998. - 301 стр.

Средњовјековна хумска жупа Дабар. - Београд : Историјски институт, 2005. - 141 стр.

Средњовјековна туробна свакодневница. – Београд : Историјски институт, 2012. –135 стр.

 

 

Чланци и расправе:

 

Tripe Buća, dubrovački trgovac i protovestijar bosanskog kraljaTvrtka I Kotromanića, u: Godišnjak Društva istoričara BiH 20 (1972-1973) 1974, 25-39.

Брштаник у средњем вијеку, у: Годишњак Друштва историчара БиХ 21-27 (1976) 37-50.

Dubrovčanin prezbiter Ratko, stonski kancelar, kapelan i protovestijar kralja Tvrtka I i trebinjsko-mrkanjski biskup, u: Godišnjak Društva istoričara BiH 30 (1977-1979) 39-58.

О дријевској царини, у: Прилози. Институт за историју Сарајево 15, 16 (1979) 189-196.

Доњи ток Неретве у средњем вијеку, с посебним освртом на трг Дријева, у: Херцеговина 2 (1982) 45-80.

Становништво средњовјековног трга Дријева, у: Прилози. Институт за историју Сарајево 18,  19 (1982) 75-104.

О понашању дубровачких цариника у руднику Дежевице, у: Годишњак Друштва историчара БиХ 34 (1983) 148-154.

Уређење средњовјековног трга Дријева, у: Годишњак Друштва историчара БиХ 34 (1983) 123-137.

O izvozu žitarica sa Neretve u Dubrovnik u XIV vijeku, u: Prilozi. Institut za istoriju Sarajevo 19, 20 (1984) 109-118.

O krijumčarenju soli na Neretvi, u: Tribunia 7 (1985) 25-30.

Petar Primović - duvrovački trgovac i zakupac carina u Bosni, u: Godišnjak Društva istoričara BiH 37 (1986) 75-89.

Dubrovačka porodica Hranković, u: Anali Zavoda za povijesne znanosti JAZU 26 (1988) 87-101.

Rana prošlost Travunije, u: Godišnjak Društva istoričara BiH 39 (1988) 42-49.

Земљорадња у средњовјековној жупи Требиње, у Годишњак Друштва историчара БиХ 40-41 (1989-1990) 311-316.

Косовска битка у историографији о средњовјековној Босни, у: Округли сто Косовска битка у историографији. - Београд : Историјски институт, 1990, 101-107.

Средњовјековна жупа Требиње (историјско-географско-топографски осврт), у: Прилози. Историјски институт Сарајево 24, 25/26 (1990) 65-101.

Требињски крај у склопу немањићке Србије, у: Календар Просвјета за 1992. годину. - Сарајево, 1992, 110-127.

Двије повеље босанског краља Стјепана, у: Историјски часопис 39 (1992) 1994, 5-23.

Босна и Турци од Косовске до Ангорске битке, у: Зборник за историју БиХ 1 (1995) 85-97.

Двије босанске повеље из XV вијека, у: Историјски часопис 40-41 (1993-1994) 1995, 19-42.

Средњовјековни живот у требињској области : феудална средина на примјеру једне регије, у: Босна и Херцеговина од средњег века до новијег времен : међународни научни скуп  13-15. децембар 1994. - Београд : Историјски институт САНУ ; Нови Сад : Православна реч, 1995, 77-85.

Сточарство у средњовјековној требињској области, у: Историјски гласник 1-2 (1995) 37-50.

Управа и судство у средњовјековној жупи Требиње, у: Историјски гласник 1-2 (1996) 7-17.

Босанска краљица Катарина (1425-1478), у: Зборник за историју БиХ 2 (1997) 93-112.

О влашкој скупини Вранеши у нахији Љубовиђа, у: Милешевски записи 2 (1996) 1997, 101-113.

Средњовјековни живот у требињској области : феудална средина на примјеру једне регије, у: Настава историје 3, 6 (1997) 34-39.

Понашање босанске краљице Маре (Јелене) у избјеглиштву, у: Зборник радова X конгреса Савеза историчара Југославије. - Београд : Савез историчара Југославије, 1998, 393-398.

Породица Милорадовић-Стјепановић из влашког рода Храбрена, у: Историјски записи 3-4 (1998) 93-106.

Континуитет насељености пљеваљског краја од праисторије до успостављања турске власти, у: Гласник Завичајног музеја. Пљевља 1 (1999) 39-53.

Прилог идентификовању и датовању влашких стећака у источној Херцеговини, у: Историјски записи 1-3 (1999) 105-129.

Ослобађање Јајца од Турака крајем 1463. године, у: Радови Филозофског факултета. Српско Сарајево 2 (2000) 127-138.

Vojvoda Petar Pavlović. Prilog istoriji Bosne početkom XV vijeka, u: Jugoslovenski istorijski časopis 1-2 (2001) 35-46.

Земљорадња пљеваљског краја у првим годинама турске владе, у: Гласник Завичајног музеја. Пљевља 2 (2001) 91-102.

Српски војвода Влатко Вуковић, у: Васељена 7, 11 (2001) 49-56.

Дио Сандаљевог депозита за побочну грану племена Косача,  у: Српска проза данас : Косаче оснивачи Херцеговине / Ћоровићеви сусрети прозних писаца у Билећи, Научни скуп историчара у Гацку ; [приређивач Радослав Братић]. - Билећа : Просвјета ; Гацко : Просвјета ; Београд : Фонд "Светозар и Владимир Ћоровић", 2002, 261-268.

Доњовлашки родови Влаховић и Мириловић у источној Херцеговини, у: Радови. Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци 5 (2002) 195-212.

Посљедња босанска краљица Мара (Јелена), у:  Зборник за историју БиХ 3 (2002) 29-60.

Родоначелник племена Косача – војвода Влатко Вуковић, у: Српска проза данас : Косаче оснивачи Херцеговине / Ћоровићеви сусрети прозних писаца у Билећи. Научни скуп историчара у Гацку / [приређивач Радослав Братић]. - Билећа : Просвјета ; Гацко : Просвјета ; Београд : Фонд “Светозар и Владимир Ћоровић”, 2002, 243-260.

Српске приморске земље (Зета и Травунија) у XIII вијеку, у: Васељена 7, 12 (2002) 107-110.

Споредна грана племена Косача, у: Зборник за историју Босне и Херцеговине 3 (2002) 61-77.

Учешће Косача у ослобађању Јајца од Турака 1463. године, у: Српска проза данас : Косаче оснивачи Херцеговине / Ћоровићеви сусрети прозних писаца у Билећи, Научни скуп историчара у Гацку / [приређивач Радослав Братић]. - Билећа: Просвјета; Гацко: Просвјета; Београд: Фонд "Светозар и Владимир Ћоровић", 2002, 464-475.

Гласинац у земљи Павловића, у: Земља Павловића : средњи вијек и период турске владавине : зборник радова са научног скупа Рогатица, 27-29. јуна 2002. - Бања Лука ; Српско Сарајево : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2003, 77 – 90.

Живот у средњовјековном селу требињског краја, у: Српско село : могућности и даљи правци истраживања. - Београд : Историјски институт ; Сирогојно : Музеј на отвореном "Старо село", 2003, 19-30.

Павловића дио дријевске царине, у: Земља Павловића : средњи вијек и период турске владавине : зборник радова са научног скупа Рогатица, 27-29. јуна 2002. - Бања Лука ; Српско Сарајево : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2003, 235 – 245.

Писмо дубровачког посланика Ивана Гундулића о смрти кнеза Павла Раденовића, у: Земља Павловића : средњи вијек и период турске владавине : зборник радова са научног скупа Рогатица, 27-29. јуна 2002. - Бања Лука ; Српско Сарајево : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2003, 357 - 366.

Српске приморске земље (Зета и Травунија) у XIII веку, у: Краљ Владислав и Србија XIII века : научни скуп 15-16. новембар 2000. - Београд : Историјски институт, 2003, 63-72.

Изводи из благајничке књиге которске општине у XV веку, у:  Meшовита грађа (Miscellanea) 22 (2004) 129-140.

Прилог проучавању Доњих влаха у источној Херцеговини, у: Зборник за историју БиХ 4 (2004) 81-132.

Примјер брачне бигамије ''more bosignanorum et parinorum'', У: Мешовита грађа (Miscellanea) 22 (2004) 123-127.

Сандаљева удовица Јелена Хранић, у: Зборник радова Византолошког института 41 (2004) 423-440.

Уговор о закупу рударских постројења у мјесту Жеравице, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 22 (2004) 141-149.

Херцеговачка породица Милорадовић, у: Српска проза данас. Културна и духовна историја Херцеговине. Ћоровићеви сусрети прозних писаца у Билећи и научни скуп историчара у Гацку. - Гацко, 2004, 277-300.

Историјско-географско-топографски приказ средњовјековне хумске жупе Дабар, у: Изворник 1 (Гајдобра 2005) 5-23.

Привредни развој средњовјековне хумске жупе Дабар, у: Споменица Милана Васића / приредио Раде Михаљчић. - Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2005, 99-134.

Требињци и Захумљани у средњовјековном Котору, у: Истраживања 16 (2005) 221-227.

Неколико примјера покатоличавања становништва из средњовјековне Босне, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 27 (2006) 131-147.

Примјер брачне бигамије "contra sacramentum matrimonii", у: Мешовита грађа (Miscellanea) 27 (2006) 157-162.

Босанске теме у научном опусу Илариона Руварца, с посебним освртом на почетке српске критичке историографије, у: Допринос Срба из Босне и Херцеговине науци и култури : зборник радова са научног скупа (Пале, 20-21. маја 2006). - Пале : Филозофски факултет, 2007, 265-278.

По други пут о Твртковом протовестијару Трипи Бући, у: Историјски часопис 55 (2007) 83-98.

Судски процес против двојице мартолоса 1477.  године, у: Историјски часопис 54 (2007) 119-129.

Професор Анто Бабић, доајен босанско-херцеговачке медиевистике, у: Сто двадесет пет година високог образовања у Босни и Херцеговини : филозофске и природно математичке науке : зборник радова са научног скупа (Пале, 19-20. мај 2007). - Пале : Филозофски факултет, 2008, 7-17.

Процес о херцеговачким мартолосима у Котору : (Прилог проучавању правне историје у средњем вијеку), у: Грађа о прошлости Босне 1 (2008) 171-193.

Средњовјековна Босна у научном дјелу професора Марка Шуњића, у: Сто двадесет пет година високог образовања у Босни и Херцеговини : филозофске и природно математичке науке : зборник радова са научног скупа (Пале, 19-20. мај 2007). - Пале : Филозофски факултет, 2008, 117-123.

Судска парница због наводног убиства двојице фрањеваца у Дубровнику, у: Грађа о прошлости Босне 1 (2008) 137-146.

Учешће Требињаца у неуспјелој завјери против Дубровника, у: Зборник за историју Босне и Херцеговине 5 (2008) 75-87.

Фрагменти из живота херцега Влатка Косаче, у: Историјски часопис 56 (2008) 153-172.

Босански "лутајући витезови" Паштровићи, у: Историјски часопис 58 (2009) 147-172.

О пословним људима из средњовјековне Босне у Котору, у: Зборник за историју БиХ 5 (2008) 2009, 61-73.

Остоја Паштровић (трагом једног контроверзног дипломате), у: Истраживања 20 (2009) 265-275.

Учешће Требињаца у неуспјелој завјери против Дубровника, у: Зборник за историју Босне и Херцеговине 5 (2008) 2009, 75-88.

S H O D - судбени сто Хумског кнежевства, у: Средњовековно право у Срба у огледалу историјских извора : зборник радова са научног скупа одржаног 19-21. марта 2009, 251-260.

Упутство дубровачком посланику код херцеговачког санџак-бега у Пљевљима, у: Грађа о прошлости Босне 2 (2009) 169-178.

Учешће Требињаца у неуспјелој завјери против Дубровника, у: Зборник за историју Босне и Херцеговине 5 (2008) 2009, 75-88.

Црквено поништење једног брачног уговора, у: Гласник Удружења архивских радника Републике Српске 1, 1 (Бањалука 2009) 435-441.  

Ispolica na Neretvi, u: Spomenica akademika Marka Šunjića (1927-1998). - Sarajevo : Filozofski fakultet, 2010, 91-102.

Јефтимије Милорадовић између предања и историје, у: Култура и образовање – детерминанте друштвеног процеса : (достигнућа, домети, перспективе) : зборник радова са научног скупа (Бањалука, 03-04. децембат 2010). – Бањалука : Филозофски факултет, 2010, 91-101.

Никола Бокшић (на странпутици пословне каријере), у: Историјски часаопис 59 (2010) 155-175.

Средњовјековна Босна у научном дјелу професора Марка Шуњића, у Spomenica akademika Marka Šunjića (1927-1998). - Sarajevo : Filozofski fakultet, 2010, 17-23. [Прештампано из: Сто двадесет пет година високог образовања у Босни и Херцеговини].

Богоје Радинчић из Гацка. Домазетство између службе (servitium) и посињења (affiliatio) / Ђ. Тошић, Невен Исаиловић, у: Мешовита грађа 32 (2011) 75–85.

Босанска назови "кривица" за пад српске Деспотовине, у: Пад српске Деспотовине 1459. године : зборник радова са научног скупа одржаног 12-14. новембра 2009. године. - Београд : САНУ, 2011, 185-193. 

И још један брачни бродолом "contra omnem sanctionem sacrosanctem romane ecclesir", у: Гласник Удружења архивских радника Републике Српске III, 3 (2011) 365-370. 

Јефтимије Милорадовић између предања и историје, у: Култура и образовање – детерминанте друштвеног прогреса (достигнућа, домети, перспективе) : зборник радова са научног скупа (Бањалука, 03–04. децембар 2010.). – Бањалука : Филозофски факултет, 2010 [2011] 91-101. 

Слaвонска грана породице Милорадовић, у: Споменица академика Симе Ћирковића. – Београд : Историјски институт, 2011, 367-380. 

Социјалне диференцијације у требињској области у првим годинама турске владавине, у: Историјски часопис 60 (2011) 179-191. 

Требињски кнез Куђелица (мит или истина), у: Живот и дело академика Богумила Храбака : међународни тематски зборник. – Косовска Митровица : Универзитет у Приштини. Филозофски факултет, 2011, 501-510. 

Андрија (фра Августин) Влатковић (не)свакидашњи примјер хумског великаша, у: Наука и идентитет. Филозофске и природно-математичке науке. Зборник радова са научног скупа (Пале, 2122. мај 2011). – Пале 2012, 61-67.

Брачна превара на теразијама правде (Убијени властелин Франческо Димитрија Рањина "dedit causam mortis sue"), у: Гласник Удружења архивских радника Републике Српске 4 (2012) 349-356. 

Иван Миошић из Дабра – домазет у улози будућег кућног домаћина, у: Гласник Удружења архивских радника Републике Српске 4 (2012) 341-347.

На размеђу народног предања и историје (требињски кнез Куђељица), у: Споменица академику Здравку Антонићу. - Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2012 [2013], 91-102.

О играма на срећу (ludus zardorum): од страсти до кајања, у: Радови. Филозофски факултет 16 (Бања Лука  2012 [2013]) 11-48.

Bosanska vlastela u oslobađanju Jajca od Turaka 1463. godine, u: Stjepan Tomašević (1461.-1463.) - slom srednjovjekovnog Bosanskog Kraljevstva : zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog 11. i 12. studenoga 2011. godine u Jajcu. - Zagreb : Sarajevo, 2013, 99-108.

"Ђаволске чини" шибенске вјештице Мрне, у: Наука и традиција : филозофске науке : зборник радова са научног скупа (Пале, 18-19. мај 2012). - Пале : Филозофски факултет. Универзитет у Источном Сарајеву, 2013, 53-60.

Подметање коња господару у невољи: општа мјеста или стварне историјске чињенице?, у: Гласник Удружења архивских раника Републике Српске 5 (2013) 117-126.

 

 

Прилози у енциклопедијама:

 

Dvorske službe (Bosna i Hercegovina), u: Enciklopedija Jugoslavije. 3.  - Zagreb : Jugoslavenski leksikografski zavod, 1984, 710-711.

 

Gruba (pravo ime Jelena), bosanska kraljica, u: Enciklopedija Jugoslavije. 4. -  Zagreb : Jugoslavenski leksikografski zavod, 1986, 618.

 

Kancelarije, dvorske. Bosna i Hercegovina, SR, u: Enciklopedija Jugoslavije 6. -  Zagreb : Jugoslavenski leksikografski zavod, 1990, 659-660.

 

Енциклопедија српске историографије. – Београд : Knowledge, 1997. - Одреднице: Бесаровић Ристо, 278; Бешлагић Шефик, 278-279; Босанска вила, 62; Воје Игнациј, 310-311; Гласник Земаљског музеја Босне и Херцеговине, 70-72; Годишњак Друштва историчара Босне и Херцеговине, 75; Екмечић Милорад, 377; Историјски зборник, Бања Лука, Карановић Милан. 427; Косановић Сава, 446-447; Мартић Грга, 489; Наше старине, 95; Пејановић, Ђорђе, 562-563; Петровић Раде, 578-579; Радонић Јован, 610-611; Скарић Владислав, 637-638; Сућеска Авдо, 666-667; Тадић Јорјо, 667-668; Трибуниа. Прилози за историју, археологију и културу. Требиње, 104-105; Херцеговина. Часопис за културно и историјско насљеђе. Мостар, 106.

 

Лексикон српског средњег века. – Београд : Knowledge, 1999. - Одреднице: Датирање, 138-139; Добитак, 199; Зимовиште, 241-242; Исполица, 290; Канцеларија, 277-278; Капетан, 281-282; Караван, 279-280; Клетвеник, 298; Папир, 491; Пергамент, 505-506; Пилот, 525; Фалсификати, 767.

 

Босна и Херцеговина у средњем веку, у: Енциклопедија православља 2. - Београд : Савремена администрација, 2002, 266-269.

 

Српски биографски речник 2. - Нови Сад : Матица српска, 2006. - Одреднице: Влађ Бијелић, 252; Вукић Храбрен, 423.

 

Дабижив Чихорић, У: Српски биографски речник. 3. - Нови Сад : Матица српска, 2007, 30.  

 

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Београд, 2009. - Одреднице: Иван Вуковић-Косача, 34; Катарина, босанска краљица, 895-896. 

 

Бабић Анто, у: Српска енциклопедија, I/1. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ, Завод за уџбенике, 2011, 402.  

Српска енциклопедија. I/2. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ, Завод за уџбенике, 2011. – Одреднице: Блаж Матаранго, властелин, 218; Бобани, катун, 232; Божидар, дијак херцегов, 291; Брлићи, властеоска породица, 559; Брштаник, трг и град, 586; Бурмази, катун, 679; Бусовача, средњовековни рудник и насеље, 681; Буторац Павао, бискуп, историчар, 683.

 

 

Остало:

 

Регистар збирке "Старе српске повеље и писма" Љубомира Стојановића / Ђ. Тошић и др., [из збирке део књ. 2, 412-458]. - Београд : Историјски институт САНУ, 1992. - 66 стр.

Биографија и списак радова Томислава Краљачића, Историјски часопис 40-41 (1993-1994) 1995, 311-316.

Био-библиографија Томислава Краљачића, У: Калајев режим у Босни и Херцеговини / Томислав Краљачић. - Бања Лука ; Српско Сарајево, 2001, 565-569.