Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

др Драгана Амедоски

научни сарадник

 

e-mail: dragana.amedoski@iib.ac.rs

 

 

Биографија

 

Рођена 1976. године. Студије оријенталне филологије на Филолошком факултету у Београду завршила 1998, а магистрирала радом Османска дипломатичка грађа у издањима Оријенталног института у Сарајеву од 1950. до 1990, 2004. Докторску дисертацију под насловом Друштвено-економски односи у Крушевачком санџаку од средине XV до краја XVI века одбранила 2013. на Филозофском факултету Универзитета у Сарајеву. У Историјском институту ради од 2002. године. Бави се и преводилачким радом.

 

Област истраживања: османски период националне историје 16-18. век. 

 

Језици: турски, енглески, арапски и персијски.

 

Библиографија:

 

Чланци и расправе:

 

Земун и Земунска нахија у XVI веку, у: Историјски часопис 52 (2005) 195-224.

Два пописа Земунске нахије из 1578/9. и 1588-1598. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 27 (2006) 187-234.

Закуп риболова дунавске моруне у XVI веку, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 27 (2006) 273-281.

Оријенталне грађевине Крушевца од османског освајања до краја XVI века, у:Историјски часопис 55 (2007) 157-169.

Узгајање пиринча на Топлици, у: Други српско-турски рат 1877/78. [и] ослобођењејугоисточне Србије и Беле Паланке : зборник радова са научног скупа. - Београд : Институт за политичке студије ; Бела Паланка : Народна библиотека "Вук Караџић" 2007, 139-145. - (Белопаланачки зборник 3 (2007)).

О забрани конзумирања вина у Пироту у XVI веку, у: Пиротски зборник 32-33 (2007/2008) 63-71.

Лесковачки вакуфи у периоду од османског освајања до краја XVI века, у: Историјски часопис 57 (2008) 137-150.

Крушевац у османском попису из 1536. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 2009, 45-54.

Мост на Нишави у османско доба, у: Нишки зборник 16/17 (2008) 145-154.

Плана и Заплана у османском попису из 1536. године, у: Крушевачки зборник 13 (2008) 79-86.

Производња бродске ужади у селима Крушевачког санџака Батоте и Шареница / Срђан Катић, Д. Амедоски, у: Крушевачки зборник 14 (2009) 231-236.

Попис џизје вилајета Бован, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 30 (2009) 41-54.

Women vaqfs in the sixteenth-century Sanjak of Kruševac (Alaca Hisâr), u: Balcanica40 (2009) 43-55.

Демографске промене у нахији Бован као пример депопулације Румелије у 16. веку, Рудник Жезна и рударство Рогозне и Подбуковика у 16. веку, у: Историјски часопис 59 (2010) 225-241.

Сокращеный регистьр на Пиротски кадикък от 1530 година / Татяна Катич, Д. Амедоски, у: Известия на Държавните архиви 99 (2010) 158-200.

Територија југоисточног Косова у 16. веку : (насеља, демографска и привредна кретања), у: Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, међународни тематски зборник. 3. - Косовска Митровица : Филозофски факултет, 2010, 155-172.

Градски објекти у османском Прокупљу у XVI веку, у: Просторно планирање у Југоисточној Европи : (до Другог светског рата). - Београд : Историјски институт : Балканолошки институт САНУ : Географски факултет Универзитета у Београду, 2011, 399-415.

Закупи београдске и смедеревске скеле и карловачког хаса седамдесетих и осамдесетих година 16. века / Срђан Катић, Д. Амедоски, у: Мешовита грађа(Miscellanea) 32 (2011) 205-218.

The Koznik District (nâhiye) in Central Serbia in the Sixteenth Century : Settlements and Population Dynamics / Gordana Garić-Petrović, Vladeta Petrović, D. Amedoski, u: International Journal of Turkish Studies 17, 1&2 (Madison  2011) 1-19.

Тврђава Козник - од првог помена до краја 16. века / Д. Амедоски, Владета Петровић, у: Војно-историјски гласник 2 (2011) 127-137.

Alaca Hisar Sancağına Ait 1536 Tarihli Bir Vakıf Defteri (4 belge ile birlikte), u:  Belleten275, Cilt: LXXVI-Sayı: 275-Yıl: 2012 Nisan.

Власи нахије Петруш у попису Влаха Смедеревског санџака из 1528. године / Д. Амедоски, Гордана Гарић Петровић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 113-141.

Попис џелепа Пиротског кадилука из 1581. године / Татјана Катић, Д. Амедоски, у:Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 143-170.

Касаба Крушевац 1584. године : (фрагмент из Опширног пописа Крушевачког санџака), у: Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2012) 67-80.

Расподела нузула у кадилуцима Румелије за османски поход на Угарску 1543. године / Д. Амедоски, Зулфија Кочак, у: Војно-историјски гласник (Military Historical Review) 1 (2013) 227-248.

Становништво и насеља нахије Петрус у 16. веку / Гордана Гарић-Петровић,  Д. Амедоски, у: Историјски часопис 62 (2013) 117-137.

Верске задужбине муслимана нахије Пирот (Шехиркој) 1570/1571. године / Д. Амедоски, Срђан Катић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 7-18.

Zagrlata: from Serbian Župa to Ottoman Nâhiye / Gordana Garić Petrović, D. Amedoski, u: Journal of Oriental and African Studies 23 (2014) 101-126.

Köstendil Kazasının 1581 Tarihli Celebkeşan Degteri / D. Amedoski, Tatjana Katić, u: Türk Tarih Kurumu XXXIII, 37 (2014) 1-20.

Соколари Санџака Крушевац, Вучитрн, Призрен и Скадар 1673., у: Војно-историјски гласник 2 (2014) 237-250.

Вакуфнама Мехмед-бега Обреновића из 1516. године, у: Пад Босанског краљевства 1463. године. – Београд : Историјски институт ; Сарајево : Филозофски факултет ; Бања Лука : Филозофски факултет, 2015, 291-309.

Transformation of a Medieval Town into an Ottoman Administrative Center. Case of Kruševac (Alaca Hisâr) / D. Amedoski, Gordana Garić Petrović, u: Contemporary research in Turkologie and Eurasion studies: a festschrift in honor of proffesor Tasin Gemil on the occasion of 70th birthday / Stoica Lascu, Melek Fetisleam (eds.). – Cluj : Babeş-Bolyai University The Institute of Turkology and Central-Asian Studies Presa Universitară Clujeană, 2015, 389-402.

Дарови за османску војску : прилог историји материјалне културе у Београду крајем 16. века / Татјана Катић, Д. Амедоски, у: Гласник Етнографског института САНУ 64 (1) (2016) 133-149.

.