Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

Милан Кутлешић

истраживач сарадник

 

e-mail: milan.kutlesic@iib.ac.rs

 

Биографија

 

Рођен 1984. године. Дипломирао 2008. на Одељењу за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду радом Палмерстон и Источно питање (1821-1841). На истом факултету уписао докторске студије и пријавио дисертацију под насловом Велика Британија и Балкан (1827-1839). У Историјском институту ради од 2011. године.

 

Област истраживања: Велика Британија и Балкан у првој половини 19. века; општа историја 19. века.

 

Језици: енглески.

 

 

Библиографија:

 

Чланци и расправе:

 

Преокрет у политици лорда Палмерстона према Русији и Османском царству(1827-1833), у: Историјски часопис 60 (2011) 311-331.

Два писма конзула Фонбланка о "Илирима" и Србима, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 387-394.

Два писма британског вицеконзула Николе Васојевића конзулу Сандерсу, у:Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 155-165.

Вицеадмирал Кодрингтон и битка код Наварина 1827. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 113-118.

The Danube as a Link of Modern Serbia to Trade and Traffic with Europe, u: Tibiscum, Arheologie 5 (2015) 459-464.

Велика Британија и Срби: дипломатски извештаји и први кораци ка упознавању Британаца са Србима, Српска револуција и обнова државности Србије : двеста година од Другог српског. – Београд : Историјски институт ; Чачак : Међуопштински историјски архив, 2016, 181-188. 

.