Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

др Недељко В. Радосављевић

научни саветник

 

e-mail: nedeljko.radosavljevic@iib.ac.rs

 

 

Биографија

 

Рођен 1965. године. Студије историје на Филозофском факултету у Београду завршио 1993. дипломским радом Спољна политика Србије у време Милана Обреновића. Магистрирао на истом факултету 1999. године радом Ужичко-ваљевска митрополија 1739-1804, а докторску дисертацију Црква у Београдском пашалуку под управом Васељенске патријаршије 1766-1831. одбранио 2004. на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци. Радио у неколико основних и средњих школа, затим у Историјском архиву Ваљева. На Филозофском факултету у Српском Сарајеву на Катедри за српску и балканску историју XV-XVIII века радио као виши асистент 1999-2001. Поред тога, радио је и у Музеју “Старо село” у Сирогојну. На Филозофском факултету у Нишу 2001-2002. био ангажован на предмету Општа историја новог века 1. У Историјском институту ради од 2001. године. Као стипендиста Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије у периоду  јун-децембар 2006. боравио на постдокторским студијама у Институту за историју Бугарске академије наука у Софији, које је успешно завршио. Члан-сарадник је Матице српске у Новом Саду, сарадник на изради Српског биографског речника Матице српске и Биографског лексикона Ваљевског краја. Сарадник је и на пројекту "Православнная енциклопедия" Црквено-научног центра Руске православне цркве. Учесник је међународног пројекта "Балканите и Светътъ,modus concurradi", реализованог у Институту по балканистика сас центъ по тракологија БАН. Одговорни је уредник часописа „Мешовита грађа (Miscellanea)“ од 2011. до 2013, члан међународне редакције едиције "Документи и изследования" и међународне редакције часописа "Историческо бъдеше" Удружења историчара Асоциация Клио 96 које делује при Институту за историју БАН, Софија. Члан је Бугарског друштва за проучавање XVIII века и Међународног друштва за проучавање XVIII века, члан Одбора САНУ за историју Срба у XIX веку.

 

Област истраживања: историја православне цркве 15-19. век; друштвена историја српског села и сељаштва 18 и 19 век.

 

Језици: руски, бугарски, немачки  и италијански.

 

Библиографија:

 

Монографијe:

 

Ужичко-ваљевска митрополија 1739-1804. – Ваљево : Историјски архив, 2000. - 223 стр.

Школа у Сечој Реци, сто педесет година трајања. – Косјерић : Основна школа “Мито Игумановић”, 2000. – 131 стр.

Црква брвнара у Сечој Реци, историја. – Београд : Музеј Српске православне цркве ; Сирогојно : Музеј Старо Село, 2002. - 154 стр.

Књажеска канцеларија. Ужичка нахија. Књ. 1 (1816-1830) / приредио Н. Радосављевић. - Ужице : Историјски архив ; Београд : Архив Србије, 2005. - 344 стр.; књ. 2 (1831-1839). - 2006. - 461 стр.

Успомене (1900-1944) / Милан-Мито Ђуровић ; приредио Недељко Радосављевић. - Београд : Историјски институт, 2005. - 152 стр. - (Мешовита грађа / Историјски институт ; 25)

Књажеска канцеларија. Ужички суд (1825-1839) / приредио Н. Радосављевић. - Ужице : Историјски архив ; Београд : Архив Србије, 2006. - 136 стр.

Грађа за историју Сарајевске (Дабробосанске) митрополије 1836-1878. - Београд : Историјски институт, 2007. - 185 стр.

Православна црква у Београдском пашалуку 1766-1831 : (управа Васељенске патријаршије). - Београд : Историјски институт, 2007. - 509 стр.

Ваљевски магистрат 1824-1831 : документа. – Ваљево : Међуопштински историјски архив, 2008, стр. 264.

Шест портрета православних митрополита 1766-1891. - Београд : Историјски институт, 2009. - 188 стр.

Српска православна митрополија карловачка : по подацима од 1905. године/ Мата Косовац ; приредио и поговор написао Н. Радосављевић. - Загреб : СКД "Просвјета", 2012. - 1234 стр. 

Стара црква у Субјелу. - Ужице : Историјски архив, 2012. - 169 стр.

Стара црква у Миличиници: Књига прихода и расхода (1846-1863). – Београд : Историјски институт, 2012. – 152 стр.

Црква брвнара у Сечој Реци. - 2. допуњено изд. - Ужице : Историјски архив, 2012. - 168 стр.

Ужице, град и нахија - окружје у времену страха (1788-1862) . - Ужице : Историјски архив, 2013. - 196 стр. 

 

 

Чланци и расправе:

 

Прилози за историју цркве у Сечој Реци, у: Ужички зборник 23 (1994) 65-78.

Споменици крајпуташи у Сечој Реци, у: Ужички зборник 24 (1995) 211-232.

Сеча Река у народним предањима и историјским изворима XV-XVIII века, у: Гласник. Историјски архив Ваљево 30 (1996) 66-73.

Летописне белешке проте Новака Милошевића, у: Ужички зборник 25-26 (1997) 261-278.

Ваљевска епископија по Извештенију из 1735, у: Гласник. Историјски архив Ваљево 31(1997) 9-37.

Усмена хроника Сече Реке и историјска реалност, прилог проучавању насељавања Ужичке Црне Горе, у: Годишњак за друштвену историју 1 (1998) 75-85.

Ваљевска епископија 1718-1739, у: Гласник. Историјски архив Ваљево 32 (1998) 9-33.

Летопис породице  Милошевић / Прота Новак Милошевић  / приредио Н. Радосављевић, у: Ужички зборник 27 (1998) 287-312.

Свештенство Ужичко-ваљевске митрополије, у: Гласник. Историјски архив Ваљево 33 (1999) 51-74.

Шабачка епископија по попису из 1836, у: Гласник Историјског архива. Ваљево 34 (2000) 53-82.

Ученици Богословије у Сремским Карловцима 1794-1805, у: Радови Филозофског факултета у Српском Сарајеву 2 (2000) 227-234.

Село западне Србије у српској историографији, у: Зборник радова са научног скупа Принципи и пракса одрживости у развоју насеља у Србији II. - Београд : Удружење урбаниста Србије, 2000, 439-448.

Реорганизација црквене управе у западној Србији и источној Босни по склапању Београдског мира 1739, у: Зборник друштвено-хуманистичких наука МС Републике Српске 1 (Бања Лука 2001) 253-262.

Школовање свештенства у Србији од Београдског мира до Првог српског устанка 1739-1804, у: Наука и образовање, битни чиниоци српске духовности : зборник радова са научног скупа (Бања Лука, 20-22. новембра 2000). - Бања Лука : Филозофски факултет,  2001, 249-260.

Ужичко-ваљевска митрополија у време укидања Пећке патријаршије, у: Пожешки годишњак 1 (2001) 182-192.

Два писма херцеговачког митрополита Аксентија II Паликуће (1751-1760), у: Гласник Завичајног музеја. Пљевља 2 (2001) 255-261.

Локалне историје и историје села – проблеми и перспективе (пример западне Србије), у: Филозофско-филолошке науке на почетку 21. вијека : проблеми и правци развоја : зборник радова са научног скупа (Бања Лука, 7-8. децембра 2001). – Бања Лука : Филозофски факултет, 2001, 313-328.

Корпуси историјских извора Љубомира Стојановића и њихов значај за историјску науку, у: Љубомир Стојановић : живот и дело : научни скуп "Љубомир Стојановић - живот и дело" (Ужице, април 18-19. 2002). – Ужице : Учитељски факултет, 2002, 411-424.

Село и сељаштво у упитним листовима Матице српске, у: Историјски часопис 48 (2001) 2002, 203-217.

Проблеми истраживања локалне историје : (пример западне Србије), у: Гласник. Историјски архив Ваљево 36 (2002) 113-127. 

Поповићи из Субјела, једна војводска и свештеничка породица, у: Зборник МС за историју 65-66 (2002) 195-209.

Видинска митрополија 1739–1834., у: Историјски часопис 49 (2002) 2003, 163 – 182.

Кретање становништва између источне Босне и Херцеговине и западне Србије одXVI до почетка XIX века у светлу црквених извора, у: Земља Павловића : средњи вијек и период турске владавине : зборник радова са научног скупа Рогатица, 27-29. јуна 2002. – Бања Лука ; Српско Сарајево : Академија наука и умјетности Републике Српске : Универзитет Српско Сарајево, 2003, 379-394.

Породична историја проте Лазара Поповића из Субјела, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 21 (2003) 9-20.

Православна црква на Балкану у списима путописаца са истока и запада Европе (од краја XVII до средине XIX века), у: Проблемът изток - запад, историческа перспектива. - София : Институт по история БАН, 2003, 211-228.

Прилози за историју Херцеговачке митрополије, у: Радови Филозофског факултета 6 (Бања Лука 2003) 159-166.

Српско село у историографији : (пример ужичког села), у: Српско село : могућности и даљи правци истраживања. - Београд : Историјски институт ; Сирогојно : Музеј на отвореном "Старо село", 2003, 89-102.

Улога помоћних историјских наука у истраживању историје православне цркве (друга половина XVIII - прва половина XIX века), у: Јединство наука данас : (интердисциплинарни приступ сазнању) : зборник радова са научног скупа (Бања Лука, 6-8. новембра 2003). - Бања Лука : Филозофски факултет, 2003, 381-386.

Утицај савременог тренутка на избор тема истраживања у српској историографији, у: Наука и наша друштвена стварност : зборник радова са научног скупа (Бања Лука, 8-9. новембра 2002). - Бања Лука : Филозофски факултет, 2003, 289-302.

Школовање свештенства у Карловачкој богословији 1794-1820, у: Образовање код Срба кроз векове. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства : Друштво историчара Србије : Историјски институт, 2003, 41-62.

Алекса Поповић, устанички војвода Ужичке нахије, у: Српска револуција 1804-1815. и Босна и Херцеговина. - Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2004, 381-393.

Башча, авлија, врт (прилог истраживању културе живљења у Србији крајем XVIII и почетком XIX века), у: XVIII столеће, књ. 5 : Радови са научног скупа одржаног у Новом Саду 9. и 10. октобра 2003. - Нови Сад : Друштво за проучавање XVIII века : Завод за културу Војводине, 2004, 77-83.

Босанска Градишка и Мостар у два извештаја с почетка двадесетог века, у: Зборник за историју Босне и Херцеговине 4 (2004) 297-316.

Видин – българско и сръбско духовно средище, у: Черно море между изтока и запада : Река Дунав мост между народи и култури : IX  Понтийски четения Варна, 16-17 май 2003. - Варна : Университет Чърноризац Храбар, 2004, 204-221.

Изследване на историята на православната църква при Българи и Сърби, отношение между двете историографии, у: Българистични студии, 2 - София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2004, 171-185.

Православна црква и српска устаничка држава : (међусобни однос), у: Традиција и савременост [1] : зборник радова са научног скупа (Бања Лука, 4-6. новембра 2004). - Бања Лука : Филозофски факултет, 2004, 421-434.

Прилози за историју Првог српског устанка из породичне збирке Поповића, у:Мешовита грађа (Miscellanea) 23 (2004) 89-113.

Религиозност српског друштва крајем XVIII и почетком XIX века, у: Братство : часопис Друштва "Св. Сава" 8 (2004) 113-127.

Три писма сарајевског митрополита Игњатија из 1851. године, у: Зборник МС за историју 69-70 (2004) 275-284.

Добробосански (сарајевски) митрополит Серафим, у: Споменица Милана Васића / приредио Раде Михаљчић. - Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2005, 271-285.

Критичко приређивање извора из фонда Архива Србије Књажеска канцеларија, у: Наука и образовање : зборник радова са научног скупа (Бања Лука, 11-12. новембра 2005). - Бања Лука : Филозофски факултет, 2005, 281-290.

Пресуда о једној породичној деоби 1835., у: Мешовита грађа (Miscellanea) 24 (2005)35-44.

Приватни живот у српским земљама у освит модерног доба. - Београд : Clio, 2005. - 939 стр. - Поглавље: Вера и црква у свакодневном животу у 18. веку, 377-399.

Ратне белешке потпоручника Иванка Обреновића (1915-1919) / БожицаМладеновић, Н. Радосављевић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 24 (2005) 277-286.

Вести о православној цркви у Босанском пашалуку у извештајима кнезу Милошу из Ужичке нахије и Ужичког окружја (1816-1839), у: Зборник МС за историју 74 (2006) 105-116.

Владичански конак : (прилог проучавању свакодневног живота епископа под османском влашћу крајем 18. и у првој половини 19. века), у: Настава и историја 4, 5 (2006) 7-18.

Епархије Бање (Ћустендила) и Самокова у Пећкој патријаршији 1557-1766, у: Зборник радова са међународног научног скупа Пауталия-Велбужд- Кјустендил, 2006, 335-343.

Кретање православног свештенства између Османског царства и Хабзбуршке монархије (крај XVII -  трећа деценија XIX века), у: Проблемът Изток-Запад : България и Балканите : статии, документални материали и дискусия. - София : Асоциация Клио-96, 2006, 113-121. Ibid, u: Zbornik radova Balkan i Panonija kroz istoriju : međunarodni naučni skup , Novi Sad - Sremska Mitrovica, 9-10. jun 2005. godine. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za istoriju, 2006, 205-213.

Приватни живот код Срба у деветнаестом веку : од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата. - Београд : Clio, 2006. - 1030 стр. - Поглавље: Епископ, мирски свештеник, монах - обележја свакодневног живота, 711-736.

Српско-бугарске црквене везе у време Пајсија Хиландарца и његових наследника, у: Научни трудове - филология = Scientific Papers - Phylology. - Пловдив : Пловдивски универзитет Пайсей Хилендарски 41, 1 (2006) 525-537.

Тимочка епископија по попису из 1836, у: Историјски часопис 52 (2006) 257-272.

Београдски митрополити 1739-1804, у: Историјски часопис 55 (2007) 219-234.

Герасим Домнин, ужичко-ваљевски митрополит 1816-1831, у: Историјски часопис 54 (2007) 171-192.

Два писма српског митрополита Михаила (Јовановића) Рилском манастиру, у:Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 111-116.

Жалба Крсмана Обрадовића против кнеза Јована Митровића-

Демира : (прилог проучавању почетака правосуђа у другој деценији 19. века), у: Зборник МС за историју 74 (2006) 95-104.

Пећка патријаршија од обнове аутокефалности до укидања (1557-1766), у: Братство : часопис Друштва "Св. Саве" 11 (2007) 11-34.

Писмо Видинске црквене општине српском митрополиту Михаилу (Јовановићу) из септембра 1872. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 31-62.

Попис Тимочке епископије из 1836, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 31-62. 

Српске династије у мемоарским списима проте Новака Милошевића, у:Нововековне српске династије у мемоаристици : [зборник радова са међународног научног скупа одржаног маја 2007. у Београду]. - Београд : Историјски институт, 2007, 387-397.

From Self-Taught Literacy to Systematic Education, Education in the Serbian Regions under Ottoman Rule : (Late Eighteen-Nineteenth Centuries), u: Etudes balkaniques 2 (Sofia 2007) 67-82.

Bulgarian Metropolitans in the Orthodox Eparchies in Bosnia and Herzegovina (1766-1878), u: Études balkaniques 44, 3 (2008) 121-142.

Синђелије ужичко-ваљевског митрополита Јоакима из 1785. и 1792. године, у: Историјска баштина 17 (Ужице 2008) 59-70.

Три документа за историју хришћанских цркава у Босни и Херцеговини / Н. Радосављевић, Мирјана Маринковић, у: Зборник МС за историју 77-78 (2008) 93-100.

Херцеговачки митрополити 1766-1878., у: Историјски часопис 57 (2008) 175-196.

Београдска митрополија по попису из 1826., у: Историјски часопис 58 (2009) 231-247.

Viktor Tcholakov. Taxidiote de Hilendar et métropolite de Nich, u: Bulgarian Historical Review 37, 1-2 (2009) 127-142.

Пет непознатих докумената за историју Срба у Босни и Херцеговини у бугарским фондовима, у: Зборник за историју БиХ 6 (2009) 83-90.

Сећања бугарског добровољца Неша Брајкова на догађаје у Херцеговини из 1876., у: Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 2009, 127-140.

Српски документи из фонда "Симо Соколов" Бугарског историјског архива Софија, у: Споменик. САНУ 142. Одељење историјских наука 15 (2009) 125-140.

Архимандрит Хаџи Рувим Нешковић (1752-1804) : прилози за биографију, у:Историјски часаопис 59 (2010) 297-320.

The Mitropoly of Saraјevo (Dabro-Bosnian Mitropoly) According to Census of 1887., u: Etudes Balcaniques 45, 1-2 (Sofia 2010) 127-147.

Попис Београдске митрополије из 1826, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 161-192.

The Serbian Revolution and the Creation of the Modern State: The Beginning of Geopolitical Changes in the Balvcan Peninsula in the 19th  Century, u: Empires and Peninsulas, Southeastern Europe between Karlowitz and the Peace of Adrianople, 1699-1829. - Berlin : Lit Verlag, 2010, 171-178.

Антим Зепос, ужичко-ваљевски митрополит 1802-1814, у: Историјски часопис 60 (2011) 271-288.

Два писма о прикупљању помоћи за манастир Високи Дечани из 1868, у: Братство : часопис Друштва „Светог Саве“ 15 (2011) 107-116.

Диплома митрополита Павла Ненадовића о праву дечанских монаха на прикупљање милостиње из 1755, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 281-288.

Дабробосанска (Сарајевска) митрополија у време Српске револуције (1804-1815), у: Истраживања 22 (Нови Сад 2011) 205-219.

Partenius of Zograf, Metropolitan of Nishava (of Pirot), (Supplement to a Biography), u:Bulgarian Historical Review/Revue bulgare d’Histoire XXXIX, 3-4 (Sofia 2010) [2011], 32-49.

Рашки, призренски и рашко – призренски митрополити 1766 – 1878, у: Ђурђеви ступови и Будимљанска епархија : зборник радова. - Беране : Епископија Будимљанско-никшићка : Манастир Ђурђеви Ступови ; Београд : Филозофски факултет : [и др.], 2011, 665-671.

Ужички немири због отмице и насилне исламизације српске девојчице 1819, у:Зборник МС за историју 83 (2011) 85-95.

Херцеговачка митрополија у време Српске револуције, у: Архимандрит Арсеније Гаговић и његово доба : зборник радова са научних скупова одржаних у Пивском манастиру 27. августа 2007. и 27. августа 2009. год. - Подгорица : Удружење Повљана, 2011, 19-33.

Два прилога за историју православне цркве у Босни / Н. В. Радосављевић, Мирјана О. Маринковић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 279-291.

Једна османска наредба о војном уништењу Србије из 1807. Године / Н. В. Радосављевић, Мирјана О. Маринковић, у: Истраживања 23 (Нови Сад 2012) 283-293.

Јоаникије, митрополит рашко – призренски, у: Историјски часопис 61 (2012) 1451-163.

Повеља сарајевског (дабробосанског) митрополита Пајсија о праву на сакупљање милостиње за манастир Хиландар / Н. В. Радосављевић, Душица М. Стојковић, у:Зборник за историју Босне и Херцеговине 7 (2012) 111-119.

Препис царског берата о правима чувара барутане тврђаве Јајце из 1709. године / Н. В. Радосављевић, Мирјана О. Маринковић, у: Зборник за историју Босне и Херцеговине 7 (2012) 121-133.  

Путописна литература о почетку европеизације града у Србији (крај 18. – прва половина 19. века), у: Многоликите югоизточноевропейски градове и съвременноста на миналото, Сборник в чест на проф. Лилия Кирова. - София 2012, 121-138. 

Where Did Vlatko Vuković's Army Take Communion? (Historical Roots of a Legend), u: Belief narrative genres = Жанрови предања = Жанры преданий, ed. Зоја Карановић. – Нови Сад : Филозофски факултет, 2012, 173-178.

Аксентије III Петров Чешмеџијев, херцеговачки митрополит, у: Истраживања 24 (Нови Сад 2013) 267-284.

Викарни епископи Дабробосанске митрополије (1766-1878), у: Историјски часопис 62 (2013) 161-192.

Карловацкая митрополия, у: Православная Энциклопедия, под редакцией Патриарха Московского и всея Руди Кирилла. Том 31. – Москва 2012 [2013] 170-175.

Митрополити бугарског порекла у православним епархијама у Босни и Херцеговини (1766-1880), у: Српске студије 4 (2013) 39-59.

Неколико извора о пљеваљском крају и Херцеговачкој митрополији под духовном влашћу Васељенске патријаршије (1766-1878), у: Гласник Завичајног музеја 8-9 (Пљевља 2013) 145-154.

Симо Соколов и српска емиграција у Бугарској 1883-1886, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 233-267.

Užice, the Varosh and the Nahiya in the Times of Fear (1804-1862), u: Etudes Balkaniques 49, 3-4 (2013) 95-128.

Црквене прилике у Старој Србији од укидања Пећке патријаршије до Велике источне кризе (1766-1878), у: Историја и значај Призренске богословије : (поводом 140 годишњице од оснивања). - Ниш : Филозофски факултет : Призренска богословија Св. Кирила и Методија : Центар за црквене студије, 2013, 9-29. 

Aутономија православне цркве у Кнежевини Србији и арондација епископија 1831-1836. у: Истраживања 25 (Нови Сад 2014) 233-248.

Венедикт Краљевић, прилози за биографију, у: Црквене студије 11 (Ниш 2014) 353-383.

Епископ Кирил Живковић о рукоположењу свештеника Јована Балтића и приликама у Босни 1804., у: Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 51-66.

Дабробосанска митрополија у Васељенској патријаршији 1766-1804, у: Братство 18 (Београд 2014) 61-77.

Европски утицаји на српско друштво у време формирања модерне државе, у: Балканите и Светъеъ, modus concurrandi. – София 2014, 285-306.

Кирил Живковић, епископ пакрачко-славонски (прилози за биографију), у: Историјски часопис 63 (2014) 59-76.

Попис муслиманског становништва исељеног из Ужица у Рогатици 1863. године  / Н. В. Радосављевић, Мирјана О. Маринковић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 35(2014) 207-237.

Данило, митрополит ужичко ваљевски и трновски, у: Српске студије 6 (2015) 145–162.

Ниже дужности у обновљеној црквеношколској општини у Мостару (1888-1891), у: Црквене студије 12 (Ниш 2015).

Српска револуција и црквено питање 1804-1825, у: Српска револуција и обнова државности Србије : двеста година од Другог српског устанка. – Београд : Историјски институт ; Чачак : Међуопштински историјски архив, 2016, 19-35.

 

 

Прилози у енциклопедијама:

 

Српски биографски речник, 1. - Нови Сад : Матица српска, 2004. - Одреднице: Агатангел, митрополит београдски, 59-60; Антим, митрополит београдски, 207-208; Антим, митрополит дабро-босански / Сава епископ Вуковић, Н. Радосављевић, 208; Атанасије, неимар, 294; Бркић, Симеон, игуман, 822.

 

Српски биографски речник 2. - Нови Сад : Матица српска, 2006.- Одреднице: Венијамин, митрополит дабробосански, 145-146; Гаврило, митрополит рашки, 566-567; Гаврило, протосинђел, 567; Георгијевић, Лазар, свештеник, 659; Герасим, митрополит рашки, 666; Герасим, митрополит зворнички / С. Вуковић, Н. Радосављвић, 666.

 

Српски биографски речник 3. - Нови Сад : Матица српска, 2007. - Одреднице: Данило, митрополит ужичко-ваљевски, 96; Данило, митрополит ужичко-ваљевски, 98; Дедејић, Ђорђе, 132; Дионисије, 299; Домнин, Герасим, 348-349; Ђуровић, Милан Мито / Н. Радосављевић, Б. Ђуровић, 690; Зепос/Зеповић, Антим, 872-873; Зосим, архиепископ охридски, 915-916.

 

Православная Энциклопедия, под редакцией Патриарха Московского и всея Руди Кирилла. Том 21. – Москва 2009. – Одреднице: Игнатий II, митр. Дабро-Босанский, 137; Иеремия, митр. Герцеговинский, 289; Иеремия (Папазоглу), митр. Белградский, 290.

 

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Одреднице: Игњатије, митрополит рашко-призренски, 98; Игњатије, митрополит дабро-босански, 98-99; Игњатије, митрополит дабро-босански, 99; Илијевић, Дионисије, 115; Илић, Милутин Гучанин, 149; Исаија, јеромонах, 189; Јаковљевић, Самуило, 225; Јевстатије, митрополит рашки, 334-335; Јеремија, митрополит херцеговачки, 385-386; Јоаким, митрополит ужичко-ваљевски, 411; Јоаникије III Караџа, 417-418; Јосиф Троношац, 439; Калиник, митрополит дабро-босански, 792; Калиник, митрополит нишки, 792-793; Калиник I Скопљанац, патријарх пећки, 793; Калиник II, патријарх пећки, 793-794.

 

Йоаким, митр. Ужицко-Валевскй, у: Православная Энциклопедия, под редакцией Патриарха Московского и всея Руди Кирилла. Том 23. – Москва 2010, 152.

 

Православная Энциклопедия, под редакцией Патриарха Московского и всея Руди Кирилла. Том 25. – Москва 2011. – Одреднице: Йоанникий (Нешкович), еп. Ужицко-Крушевацкий, 108; Йоанникий III (Караджа), патриарх Печский, 118-119; Йосиф, митр. Герцеговинский, 607-608.

 

Српски биографски речник. 5. - Нови Сад : Матица српска, 2011. - Одреднице:Којадиновић Радован, 159; Кирил II, патријарх пећки, 58; Кирил, митрополит дабробосански, 57; Кирил, митрополит београдски, 57-58; Константин II, васељенски патријарх, 198; Константин, митрополит скопски, 198; Краљевић, Венедикт, далматински епископ, 327-328; Крстић Теофил (Теоктист), дечански игуман, 394; Ламбровић Леонтије, митрополит београдски, 546-547; Лазаревић Алекса, протопрезвитер, 475; Лазаревић, Пајсије, митрополит дабробосански,  507-508.

 

Православная Энциклопедия, под редакцией Патриарха Московского и всея Руди Кирилла. Том 29. – Москва 2012. – Одреднице: Каллиник I, патриарх Печский, 512-513; Каллиник II, патриарх Печский, 513; Каллиник II, митр. Нишкий, 513.

 

Каона, мон-рь, у: Православная Энциклопедия, под редакцией Патриарха Московского и всея Руди Кирилла. Том 30. – Москва 2012, 528.

 

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Одреднице: Методије, митрополит београдски, 384-385; Милошевић, Богољуб Н., 650; Милошевић, Михаило Б., 668-669; Милошевић, Новак, 670-671.