Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

др Невен Исаиловић

научни сарадник

 

e-mail: neven.isailovic@iib.ac.rs

 

Биографија

 

Рођен 1981. године. Студије историје на Филозофском факултету у Београду завршио 2005. дипломским радом Политичка култура Енглеске у XV веку, а магистрирао радом Политика босанских владара према Далмацији (1391-1409) 2008. Докторску дисертацију Владарске канцеларије у средњовековној Босни одбранио 2014. У Историјском институту ради од 2007. године.

 

Област истраживања: политичка и друштвена историја Балкана и Медитерана у позном средњем веку, средњовековна дипломатика.

 

Језици: енглески, француски, италијански, латински, старогрчки.старословенски.

 

Библиографија:

 

Чланци и расправе:

 

Повеља бана Твртка Котроманића Дубровчанима из 1355. године, у: Стари српски архив 6 (2007) 123-138.

Повеља бана Твртка Котроманића Дубровчанима из 1356. године, у: Стари српски архив 6 (2007) 139-149.

Омиш под влашћу Хрвоја Вукчића и борба за његово наслеђе, у: Историјски часопис 54 (2007) 131-150.

Цртице о Качићима у макарском приморју у XV веку, у: Историјски часопис 55 (2007) 119-131.

Михаило Кабужић, дубровачки одметник - босански дипломата, у: Историјски часопис 56 (2008) 389-406.

Акредитивно писмо краља Стефана Томаша за посланика Николу Тесту, у: Стари српски архив 7 (2008) 175-186.

Повеља војводе Хрвоја Вукчића Хрватинића угарском краљу Жигмунду и краљици Марији : Сучани, 23. август 1393. године, у: Грађа о прошлости Босне 1 (2008) 87-97.

Записници са суђења Михаилу Кабужићу, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 2009, 7-29.

Два надгробна натписа из Грабовице на Руднику из 1739. године / Јелена Илић, Н. Исаиловић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 2009, 81-95.

О фамилијарима Хрвоја Вукчића Хрватинића у Сплиту (1403-1413), у: Историјски часопис 58 (2009) 125-146. 

Писмо краља Стефана Дабише Дубровчанима о овлашћењу Драгоју Гучетићу у вези са дугом Новака Маћедола / Н. Исаиловић, Александра Фостиков, у: Грађа о прошлости Босне 2 (2009) 91-98.

Повеља краља Стефана Дабише о овлашћењу рачуна Драгоју Гучетићу у вези са дугом Новака Маћедола : Брадина на Ивану, 1392, јун 6. / Александра Фостиков, Н. Исаиловић, у: Грађа о прошлости Босне 2 (2009) 71-89.

Повеља краља Стефана Дабише о разрешењу рачуна Драгоја Гучетића и његове браће : На Цецени, 1392, март 6. / Александра Фостиков, Н. Исаиловић, у: Стари српски архив 8 (2009) 143-157.

Уговор херцега Хрвоја Вукчића Хрватинића и Дубровчана о савезу против босанског краља Стефана Остоје : Звечај, 1404, јануар 15. Дубровник, 1404, јануар 17., у: Стари српски архив 8 (2009) 167-182.

Два документа из XV века о вербалним деликтима Дубровчана и Босанаца, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 23-38.

Повеља бана Павла Шубића и његових синова кнезу Хрватину Стјепанићу : Скрадин, 1305, фебруар 21., у: Грађа о прошлости Босне 3 (2010) 11-27.

Повеља краља Стефана Остоје Сплићанима, у: Стари српски архив 9 (2010) 167-186.

Fragmenti o familijarima Hrvatinića u Dalmaciji i Hrvatskoj krajem XIV i početkom XV veka, u: Spomenica akademika Marka Šunjića (1927-1998). - Sarajevo : Filozofski fakultet, 2010, 307-326.

Богоје Радинчић из Гацка. Домазетство између службе (servitium) и посињења (affiliatio) / Ђуро Тошић, Н. Исаиловић, у: Мешовита грађа(Miscellanea) 32 (2011) 75–85. 

Брачни планови Котроманића и државна политика Босне половином XV века, у: Пад српске Деспотовине 1459. године : зборник радова са научног скупа одржаног 12-14. новембра 2009. године. - Београд : САНУ, 2011, 203-214.

Две ћирилске исправе Ивана VI (Анжа) Франкопана Омишанима, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 101–124. 

Неколико нових података из 1436. године о фамилијарима Хрватинића у жупама Земуник и Глаж, у: Историјски часопис 60 (2011) 153–177. 

Повеља краља Твртка I Котроманића Шибенику : 1390, 11. јун, Сутјеска, у: Грађа о прошлости Босне 4 (2011) 31-47.

Повеља херцега Хрвоја Вукчића Хрватинића жени Јелени : Јајце, 1412, април 2., у: Стари српски архив 10 (2011) 165-180. 

Шах Мелек : (Прилог историји турских упада у Босну 1414. и 1415. године) / Александар Јаковљевић, Н. Исаиловић, у: Споменица академика Симе Ћирковића. - Београд : Историјски институт, 2011, 441–463. 

Акта о исплати дела Светодмитарског дохотка деспотици Јелени : Дубровник, 1463, мај 11 – Дубровник, 1463, новембар 11. / Александра Фостиков, Н. Исаиловић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 69-80.

Дигитална хуманистика или дигитализација vs. хуманистика / Александра Фостиков, Н. Исаиловић, у: Научни скуп са међународним учешћем Наука и савремени универзитет, 16. и 17. новембар 2012. (2 ; 2012 ; Ниш). Књига сажетака. – Ниш 2012, 303-304.

Повеља бана Пријезде I којом додељује жупу Земуник својој ћерки и зету, сину бана Стјепана III Бабонића : 1287, мај 8, Земуник, у: Грађа о прошлости Босне 5 (2012) 9-25.

Повеља господина Ђурђа Бранковића којом потврђује слободе грађанима Дебрецина : Биа, 1429, 5. мај / Н. Исаиловић, Александра Фостиков, у:Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 57-68.

Srednjovjekovno Brečevo i Polje Kanjane – još jedan pokušaj ubikacije / N. Isailović, Aleksandar Jakovljević, u: Povijesni prilozi 43 (Zagreb 2012) 31-58.

Два писма босанског краља Твртка II Твртковића Дубровчанима : 1424, фебруар 13, Сутјеска / Александра Фостиков Н. Исаиловић, у: Грађа о прошлости Босне 6 (2013) 89-102.

Дубровачко писмо госпођи Јевгенији (кнегињи Милици) о дуговима Ђерђаша и Новака Маћедона : 1399, март 5. / Александра Фостиков Н. Исаиловић, у:Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 7-14.

Попис нахије Косово из 1574. године / Александар Јаковљевић, Н. Исаиловић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 25-70.

Попис нахије Петрово поље из 1574. године / Александар Јаковљевић, Н. Исаиловић, у: Иницијал : часопис за средњовековне студије 1 (2013) 255-290. 

Признаница херцега Петра Балше Косаче и његових посланика о пријему Конавоског дохотка од Дубровчана : 1509, септембар 29., Дубровник / Н. Исаиловић, Александра Фостиков, у: Грађа о прошлости Босне 6 (2013) 131-147. 

Digital Humanities or Digital Versus Humanities / N. Isailović, Aleksandra Fostikov,у: Преглед Националног центра за дигитализацију 24 (2014) 19-23.

Digitization of the Historical Periodical Publication – IČ – BIG – MG – with Remarks about Specificieties and Possibilities / N. Isailović, Aleksandra Fostikov, у: Преглед Националног центра за дигитализацију 24 (2014) 50-54.

Исправа краља Стефана Томаша којом овлашћује Јакова Тесту да поврати новац опљачкан под Сињем / Н. Исаиловић, Александра Фостиков, у: Грађа о прошлости Босне 7 (2014) 85-101.

Повеља бана Дамјана Хорвата Дубровчанима о слободи трговинеу:Иницијал : часопис за средњовековне студије 2 (2014) 241-253. 

The Danube in Serbian-Hungarian Relations in the 14th and 15th Centuries / Miloš Ivanović, N. Isailović, u: Tibiscum - Acta Musei Caransebesiensis, Serie nouă, Istorie - Arheologie 5 (2015) 377-393.

Дипломатичке особености владарских и великашких исправа уочи и након пада средњовековне босанске државе, у: Пад Босанског краљевства 1463. године. – Београд : Историјски институт ; Сарајево : Филозофски факултет ; Бања Лука : Филозофски факултет, 2015, 29-86.

Жупа Врм и град Клобук у средњем вијеку, у: Клобук кроз историју : међународни тематски зборник (Научни симпозијум: Требиње, 27-28. јун 2013. године). – Косовска Митровица : Филозофски факултет ; Требиње : Музеј Херцеговине : Удружење добровољаца и ратника ослободилачких ратова, потомака и поштовалаца „Клобук“, 2015, 61-74.

Један непознати извор о предаји градова Хрвоја Вукчића Хрватинића угарском краљу Жигмунду 1410. године, у: Историјски часопис 64 (2015) 135-158.

Serbian Language and Cyrillic Script as a Means of Diplomatic Literacy in South Eastern Europe in 15th and 16th Centuries / N. Isailović, Aleksandar Krstić, u: Literacy Experiences concerning Medieval and Early Modern Transylvania, eds. Susana Andea  Adinel Ciprian Dincă [Yearbook of „George Bariţiu“ Institute of Cluj-Napoca Supplement 54, series historica (2015)], Cluj-Napoca 2015, 185–195.

Трговински уговори између Босне и Дубровника у средњем веку: дипломатички осврт, у: Зборник радова посвећен академику Десанки Ковачевић Којић. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2015, 235-258.

Уговор краља Стефана Томаша и кнеза Николе Трогиранина о заједничкој трговини : Врандук, 1449, фебруар 3. / Н. Исаиловић, Александра Фостиков, у:Грађа о прошлости Босне 8 (2015) 73-93.

Четири писма из 1450. и 1451. године о промету дубровачке робе према Босни, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 21-35. 

Između otpora i lojalnosti – niže plemstvo na područjima pod vlašću i utjecajem Nelipčića nakon 1345. godine, u: Povijesni prilozi 50 (2016) 263-295. 

 

 

Прилози у енциклопедијама: 

 

Кабожић/Кабужић, Михаило Михо, у: Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009, 774-775. 

 

Кујава, краљица, жена босанског краља Остоје, у: Српски биографски речник. 5. - Нови Сад : Матица српска, 2011, 415–416.

 

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Одреднице: Маргарита Марцано (Margarita di Marzano di Aragonia), херцежица, друга жена херцега Влатка Косаче, 35; Марко Влатковић, кнез, властелин, 124; Марко Драгишић, кнез, властелин, 124-125; Матија Војсалић, властелин, „босански краљ“, 279; Матија Радивојевић (Sabançich), 279-283; Милат Остојић Зузорина, дубровачки трговац, 457; Милоје, дјед, старешина босанске цркве, 580; Мирослав, дјед, старешина босанске цркве, 773; Мирохна, дјед, старешина босанске цркве, 773-774.

 

 

Преводи:

 

Ч. Рос, Ратови ружа / превео Н. Исаиловић. – Београд : Утопија, 2005. - 140 стр.

 

   

Остало:

 

Библиографија радова Руже Ћук / Славица Мереник, Александра Фостиков, Н. Исаиловић, у: Историјски часопис 56 (2008) 15-20.

Библиографија академика Симе Ћирковића / Славица Мереник, Н. Исаиловић, Властимир Ђокић. – Београд : Историјски институт, 2011. - 156 стр. 

.