Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

др Петар В. Крестић

научни саветник

 

e-mail: petar.krestic@iib.ac.rs

 

 

Биографија

 

Рођен 1963. године. Студије историје на Филозофском факултету у Београду завршио 1988. дипломским радом Нова грађа о Светозару Милетићу и Народној странци. Магистрирао 1995. године радом Србија у "Сербским народним новинама" Теодора Павловића (1838-1848), а докторску дисертацију Српско привредно друштво "Привредник" (1879-1918) одбранио 2001. У Историјском институту ради од 1988. године. На Филозофском факултету у Београду од 2000. до 2006. предавао на предмету Увод у историјске студије. Програмским саветом манифестације "Дани Теодора Павловића" председавао 2001-2007. Био је председник Друштва историчара Србије 2002/03. године, а одговорни уредник часописа "Мешовита грађа (Miscellanea)" 2003-2010. Од 2009. је предавач и председник испитне комисије на течају за архивске раднике у организацији Архива Србије, стални је члан-сарадник Матице српске, члан Редакционог одбора и уредник епохе (прва половина XIX века) Српског биографског речника Матице српске, један од активних сарадника Српске енциклопедије, члан је редакције часописа "Зборник Матице српске за историју". Од 2010. је члан Одбора за историју Срба у 19. векуСАНУ, а од 2012. је члан Сентандрејског одбора САНУ. Члан је Управног одбора Историјског института, Рукописног одељења Матице српске, Комисије Архива Србије за избор у виша звања у архивистици и Комисије за доделу наградеЗадужбине Ђурђа, Данице и Јованке Јеленић. Добитник је награде "Теодор Павловић" 2008. за књигу Изабрани текстови Теодора Павловића.

 

Област истраживања: историја српског народа у 19. веку, посебно привредна историја и културно-политичке везе Срба из Јужне Угарске са Србима у Кнежевини и Краљевини Србији.

 

Језици: енглески, немачки.

 

Библиографија:

 

Монографије:

 

Пречани и Шумадинци. Теодор Павловић и Сербске народне новине о Кнежевини Србији (1838-1848). - Београд : Историјски институт ; Нови Сад : Матица српска, 1996. – 166 стр.

Српско привредно друштво “Привредник” 1897-1918. – Београд : Историјски институт : Службени гласник, 2002. – 238 стр.

Изабрани текстови Теодора Павловића / приредио и уводну студију написао П. В. Крестић. - Београд : Историјски институт, 2007. - 340 стр. 

Барања (1918-1923) : (сећања) / Милан Глибоњски ; приредили Василије Ђ. Крестић, П. В. Крестић. - Београд : Историјски институт : Čigoja, 2009. - 138 стр.

Први српско-турски рат 1876. године у дописима Шарла Бетана. - Београд : Историјски институт, 2010. - 158 стр.

Дневник. 1 : (1. јануар 1869 - 22. септембар 1872) / Милан Ђ. Милићевић ; приредио и предговор написао П. В. Крестић. - Београд : Радио телевизија Србије : Завод за уџбенике, 2011. - 585, [32] стр.

Владари Србије / П. В. Крестић, Ђорђе Бубало. - Београд : Младинска књига, 2013. - 384 стр. – 2. изд. – 2016.

Дневник. 2 : (23. септембар 1872 – 6. април 1877) / Милан Ђ. Милићевић ; приредио и предговор написао П. В. Крестић. - Београд : Архив Србије, 2015. - 498, [30] стр.

 

 

Чланци и расправе:

 

Нова грађа о Светозару Милетићу и Народној странци, у: Мешовита грађа(Miscellanea) 17-18 (1988) 119-160.

Писма о "српањским жртвама", у: Зборник МС за историју 39 (1989) 109-113.

Један апел за помоћ деци босанско-херцеговачких избеглица, у: Свеске МС : грађа и прилози за културну и друштвену историју 17. Серија друштвених наука 6 (1990) 19-21.

Сербске народне новине о Стефану Сечењију, у: Зборник МС за историју 44 (1991) 111-116.

"Швабе" или "немачкари" у Сербским народним новинама Теодора Павловића, у: Зборник МС за историју 49 (1994) 31-43.

Теодор Павловић и Вук Караџић о културно-политичким збивањима четрдесетих година XIX века, у: Зборник МС за историју 50 (1994) 33-47.

Омладинска генерација, у: Српске политичке генерације (1788-1918) : чланци са Округлог стола 28-29. мај 1997. - Београд : Историјски институт САНУ, 1998, 99-104.

Српско привредно друштво "Привредник" и његов оснивач Владимир Матијевић, у: Југословенски историјски часопис 1-2 (1998) 65-77.

Уједињена омладина српска у српским мемоарима, у: Перо и повест : српско друштво у сећањима. – Београд : Друштво за српску повесницу, 1999, 105-117.

Историјске и друге теме у преписци Алекса Ивић - Јован Томић, у: Писмо : зборник радова. - Београд : Друштво за српску повесницу, 2001, 253-263.

Сарадња Српског привредног друштва "Привредник" са Друштвом за потпомагање заната и трговине, у: Историјски записи 74, 1-2 (2001) 109-116.

Добротворни рад српских жена крајем XIX и почетком XX века, у: Зборник МС за историју 65-66 (2002) 271-278.

Министарство и министри полиције у Србији 1811-2001. – Београд : Министарство унутрашњих послова Републике Србије, 2002. - 366 стр. -Поглавља: ЂорђеМиловановић, 243; Јаков Туцаковић, 250-251; Јован Белимарковић 265-266; КостаТаушановић, 267-268; Јован Ђаја, 269-270; Светомир Николајевић, 273-274.

А sumadiai és a “túlrólvaló” szerbek (Adatok a szerbiai állapotokról; a XIX. sz. első  felében) (Пречани и Шумадинци, прилог историји односа у првој половини XIXвека), u: Magyarországi szerbek néprajza (Етнографија Срба у Мађарској) 4  (2003) 117-127.

Два писма Светозара Милетића, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 21 (2003) 57-60.

Мађарско-српска прожимања током прве половине XIX века: пример Стефана Сечењија, у: Из историје српско-мађарских културних веза. - Нови Сад : Будимшешта, 2003, 101-112.

Песма против „Шваба“, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 21 (2003) 48-56.

Специфичан вид образовања – Српско привредно друштво ''Привредник''(1897–1918), у: Образовање код Срба кроз векове. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства : Друштво историчара Србије : Историјски институт, 2003, 127-142.

Теодор Павловић, новинар и политичар : поводом двестогодишњице рођења, у: Зборник МС за историју 67-68 (2003) 9-21.

Владимир Матијевић (политички портрет), у: Зборник о Србима у Хрватској 5(2004) 101-114.

Сарадња Српског привредног друштва "Привредник" са српским друштвима из Босне и Херцеговине, у: Зборник за историју Босне и Херцеговине 4 (2004) 267-272.

Срби из Угарске - добротвори и чланови патроната Српског привредног друштва Привредник, у: Историјски часопис 52 (2005) 305-316.

Три промеморије Ђорђа Стратимировића, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 24 (2005) 163-188.

Аутобиографија Константина Пејчића, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 125-156.

Кнез и краљ Милан у мемоаристици, у: Историјски часопис 54 (2007) 193-214.

О покретању "Српског гласа", гласила Српске народне странке у Далмацији, у: Зборник МС за историју 75-76 (2007) 135-141.

Похвала врховног жупана Бачке, Торонтала и вршачког округа Исидора Николића Србоградског из 1850. године, у: Зборник МС за историју 75-76 (2007) 127-134.

Српско-бугарски рат у мемоаристици, у: Нововековне српске династије у мемоаристици : [зборник радова са међународног научног скупа одржаног маја 2007. у Београду]. - Београд : Историјски институт, 2007, 57-76.

Vladimir Matijević i društvo „Privrednik“, u: Srpsko privredno društvo „Privrednik“ – Kroz tri vijeka. -  Zagreb - Novi Sad 2009, 13-27. 

Пут у Цариград у свити кнеза Михаила, у: Зборник МС за историју  79-80 (2009) 158-173.  

О убиству кнеза Михаила Обреновића, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 2009, 97-126.

Успомене капетана Адама Косанића, у: Зборник МС за историју 81 (2010) 99-112.

Political and Social Rivalries in Nineteenth-century Serbia : Švabe or Nemačkari, u: Balcanica 41 (2010) 2011, 73-92.

Писма Тодора Стефановића Виловског са путовања у Далмацију и Црну Гору 1880. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 417-451.  

Арсен Ђуровић (1959-2012) : [in memoriam], у: Историјски часопис 61 (2012) 263-265.

Два приватна писма Светозара Милетића, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 33(2012) 293-300.

О раду Српског привредног друштва Привредник међу Србима из Угарске, у:Споменица др Данице Милић. - Београд : Историјски институт, 2013, 219-231. 

Тестамент Милана Ђ. Милићевића, у: Зборник МС за историју 87 (2013) 129-135.

Срби – знаменити Бачвани, у: Бачка кроз векове : слојеви културе Бачке : зборник радова. – Београд : Вукова задужбина, 2014, 465-486.

Теодор Павловић, јавна, политичка и књижевно-публицистичка делатност, у:Дани Теодора Павловића : година јубилеја : [зборник радова]. – Ново Милошево : Банатски културни центар, 2014, 11-21.

Пречани – знаменити Бачвани, у: Глас САНУ CDXXV, Одељење историјских наука17 (2015) 212229.

 

 

Прилози у енциклопедијама:

 

Енциклопедија српске историографије. – Београд : Knowledge, 1997. - Одреднице: "Бранково коло" 62-63; Ђорђевић Димитрије, 366; Кириловић Димитрије, 434; Медаковић Данило, 493; Медаковић Милорад, 494; Милитар Трива, 504-505; Сопрон Игњат, 642; Стефановић Виловски Јован, 652; Стефановић Виловски Тодор, 652-653; Томандл Миховил, 675; Томић Јаша, 677-678; Емил Чакра, 711.

 

Српски биографски речник. 1. - Нови Сад : Матица српска, 2004. - Одреднице: Аршинов, Павле,  289-290; Атанасијевић, Ђорђе, 296; Берић, Павле Павао, 501; Бешлић, Димитрије Т., 521; Бира, Лазар, 550; Богдановић, Константин С., 607-608; Бозда, Наум, 674; Бозитовац, Гаврило, 674-675; Бубановић, Милан, 839-840.

 

Српски биографски речник. 2. - Нови Сад : Матица српска, 2006. - Одреднице: Васиљевић, Василије,  67-68; Велимировић, Петар, 124-125; Витковић, Гаврило,228-229; Витковић, Михаило, 231-232; Возаровић, Глигорије Глиша, 281-282;Вуковић, Сава, 459-460; Годра, Михал, 724.

 

Српски биографски речник 3. - Нови Сад : Матица српска, 2007. - Одреднице: Дунђерски, Богдан, 447; Дунђерски, Гедеон Геца, 447-448; Дунђерски, Гедеон Геда, 448-449; Дунђерски, Данило Данчика, 449; Дунђерски, Ђорђе Ђока, 449-450; Дунђерски, Јаша, 450; Дунђерски, Лазар, 450-451; Дунђерски, Стеван, 453; Ђерић, Богомир Божо, 488; Ђермановић, Аћим, 491; Ђурић, Јован, 647; Ђурковић Евгеније, 678-679; Звјерковски, Лудвик Леноар, 855-856; Зубовић, Корнелије, 925.

 

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Одреднице: Иванчевић, Михаило, 71; Ивошевић, Катица, 96; Игњатовић, Јаков Јаша / П. Ераковић, П. В. Крестић, 103-104; Илић, Јован, 139-141; Ичко, Петар, 206-207; Јагнић, Ђорђе, 212-213; Јакшић, Јаков, 241-242; Јакшић, Максим Макса, 243-244; Јакшић, Марија, 244; Јовановић, Петар, професор, адвокат, књижевник, 603-604; Јосић, Блаж, 729; Јукић, Иван Франо, 756-757; Карађорђе Петровић Ђорђе, 826-829.

 

Енциклопедија српског народа. I/1. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике и наставна средства, 2010. - Одреднице: Авакумовић, Јован Ђ., 33-34; Александар Карађорђевић, 144-145; Александар Обреновић, 148-149;Алексијевић, Властоје Д., 153; Анастасијевић, Миша, 202-203; Арсенијевић, Лазар Баталака, 319-320; Бан, Матија, 535-536.

 

Енциклопедија српског народа. I/2. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике и наставна средства, 2011. - Одреднице: Берић, Павле (Павао), 98; Бешлић, Димитрије Т., 123; Бјелановић, Сава, 199; Блазнавац, Милоје Петровић, 221; Богдановић, Константин С., 251; Богићевић, Милош, 259; Богосављевић, Адам, 276-277; Бозда, Наум, 309; Бранковић, Ђорђе, 496-497.

 

Сова : велики породини лексикон. - Београд : Младинска књига, 2011. - Више од 200 одредница под: историја и рат.

 

Српски биографски речник. 5. - Нови Сад : Матица српска, 2011. - Одреднице: Костић, Александар, 260; Крстић, Максим, 381-382; Кујунџић, Димитрије Кујунџија, 419; Курсула Петровић, Јован, 449-450; Лазаревић, Лука Т., 497-498; Лазић, Глигорије, 519-520; Лома, Арсеније, 617-618; Лукић, Аврам, 653; Луњевица, Милићевић Никола, 678-679.

 

Српска енциклопедија. II. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. - Одреднице: Васиљевић, Алимпије, 125; Васиљевић, Василије, 126; Велимировић, Петар, 233-234; Вукајловић, Јелисеј, 860; Вуковић, Сава, 907; Вулићевић, Вујица, 934; Вучић Перишић, Тома, 958-959; Вучићева буна 1842, 959.

 

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Одреднице: Марковић, Илија, оборкнез, попечитељ правде, дипломата, 156; Марковић, Лазар, 166; Марковић, Сима, 211-212; Марковић, Стефан Ј., 215-216; Мармон, Огист Фредерик Луј Вјес де Рагуз (Marmont, Auguste Frédéric Louis Viesse de, duc de Raguse), 227-228; Матијевић, Владимир, 282-283; Матијевић, Паулина, 284-285; Махмуд II, 320-321; Милићевић, Димитрије Мита, 525; Милићевић, Милан Ђ., 527-529; Милорадович, Михаил Андрејевич (Милорадович, Михаил Андреевич), 613-614; Митесер, Паул Јозеф (Mitesser, Paul Joseph von), 778-779.

 

 

Остало:

 

Хабзбуршка монархија у XIX веку : [карта] / Радош Љушић, П. Крестић ; Предраг Ристановић, картограф. - Београд : Геокарта : Завод за уџбенике и наставна средства, 2003; 2004.

Илустрована историја света / [аутор поглавља и редактор П. В. Крестић]. - Београд : Младинска књига, 2006. – 744 стр.

Изреке које су мењале свет / [аутор поглавља и редактор П. В. Крестић]. - Београд : Младинска књига, 2007. - 64 стр.

Људи који су мењали свет : револуционари, реформатори и велики умови / [аутор поглавља и редактор П. В. Крестић]. - Београд : Младинска књига, 2007. - 489 стр.

Istorija, velika ilustrovana enciklopedija / [autor poglavlja i redaktor P. V. Krestić]. - Beograd : Mladinska knjiga, 2009. - 612 str.

Istorija, velika ilustrovana enciklopedija / [autor poglavlja i redaktor P. V. Krestić]. – 2. izd. - Beograd : Mladinska knjiga, 2015. - 612 str.

Хабзбуршка монархија у XIX веку : [карта] / Радош Љушић, П. Крестић. - Београд :Републички геодетски завод, 2015.