Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

др Срђан Катић

виши научни сарадник

 

e-mail: srdjan.katic@iib.ac.rs

 

Биографија

 

Рођен 1963. године. Студије историје на Филозофском факултету у Београду завршио 1988. На стручном усавршавању у Турској провео две године (1990-1992). Магистрирао 1996. радом Јеген Осман-паша, а докторску дисертацију Историја рударства и металургије у Османском царству (на примеру Смедеревског санџака) одбранио 2005. године. У Историјском институту ради од 1990, са прекидом  1995-2002. када је био асистент на Катедри за националну историју новог века Филозофског факултета у Београду.

 

Област истраживања: историја српског народа под Турцима од 16. до 18. века.

 

Језици: турски, енглески, италијански.

 

Библиографија:

 

Монографије:

 

Јеген Осман-паша. – Београд : АПП, 2001. – 260 стр, [10] стр. с таблама 

Османски документи о руднику Мајданпек XVI-XVIII век. - Мајданпек : Музеј у Мајданпеку, 2009. - 182 стр.

 

 

Чланци и расправе:

 

Нишка тврђава након пада Београда 1717. године, у: Историјски часопис 39 (1993) 119-136.

Битке код Осијека и Харшања 1687. године, у: Зборник МС за историју 49 (1994) 121-132.

Јеген Осман-паша во Макеоднија, у: Австро-турската војна 1683-1699. година со посебен осврт на Карпошовото востание во Македонија : Материјали од Научниот собир одржан од 5-7. октомври 1990. година во Кратово и Охрид. - Скопје : Институт за национална историја, 1997, 177-188.

Организација поштанског саобраћаја у Османском царству од 16. до 18. века, у: Писмо : зборник радова. – Београд : Удружење за српску повесницу, 2001, 29-37.

Турско утврђење Кучајна од оснивања 1552/53. до аустријског освајања 1718. године, у: Историјски часопис 48 (2001) 2002, 137-146.

Улога Јевреја у отварању и развоју рудника Кучајна и Мајданпек у другој половини XVI века, у: Годишњак за друштвену историју 7, 1-2 (2001) 7-17.

Кнежевачко потисје под турском влашћу, у : Историја Новог Кнежевца и околине / уредник Василије Ђ. Крестић. – Нови Кнежевац : Скупштина општине, 2003, 135–209.

Попис прихода Београдске канцеларије из 1708. године, у: Мешовита грађа(Miscellanea) 24 (2005) 7-18.

Два извештаја о пословању рудника Мајданпек из 1566/67. и 1567/68. године, у:Мешовита грађа (Miscellanea) 27 (2006) 175-186.

Обнављање рудника Нови Безистан у Трепчи 1664. године, у: Мешовита грађа(Miscellanea) 27 (2006) 235-244.

Отварање рудника Самоков и Мајданпек 1691. године, у: Мешовита грађа(Miscellanea) 27 (2006) 245-252.

Рудник под османском влашћу у XV и XVI веку, у: Историјски часопис 55 (2007) 133-155.

Потчињавање Црне Горе и Брда после битке у Острошком кланцу, у: Историјски записи 81, 1-4 (2008) 95-107.

Производња бакра у Мајданпеку шездесетих и седамдесетих година 16. века, у: Историјски часопис 57 (2008) 123-136. 

Стварање мартолоских одреда у копаоничким рудницима Плана, Заплана и Беласица, у: Крушевачки зборник 13 (2008) 73-78.

Обнова београдске тврђаве 1565. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 2009, 55-62.

Заповест о производњи шалитре у Румелији 1521., у: Мешовита грађа (Miscellanea) 30 (2009) 15-22.

Потрошни материјали у османском рударству и металургији, у: Историјски часопис 58 (2009) 197-207.

Производња бродске ужади у селима крушевачког санџака Баготе и Шареница / С. Катић, Драгана Амедоски, у: Крушевачки зборник 14 (2009) 231-236.

Cooper production in Majdanpek in sixties and seventies of the 16th century, u: Journal of Minning and Metallurgy 45 (2) b (2009) 213-219.

Рудник Жезна и рударство Рогозне и Подбуковика у 16. веку / С. Катић, Татјана Катић, у: Историјски часопис 59 (2010) 197-224.

Закуп рудника и хасова Трепче 1585. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 109-121.

Ковачницата на монети во Кратово во времеевладењето на султанот Сулејман IВеличествениот (1520-1566), у: Гласник. Институт за национална историја Скопје 54, 1-2 (2010) 67-80. 

Обрачуни ковнице златника у Кучајни из 1562/63. и 1570/71. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 123-135.

Закупи београдске и смедеревске скеле и карловачког хаса седамдесетих и осамдесетих година 16. века / С. Катић, Драгана Амедоски, у: Мешовита грађа(Miscellanea) 32 (2011) 205-218.

Зимовање османске војске у Румелији 1686/87. године / Татјана Катић, С. Катић, у:Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 219-242.

Rudarska naselja u Smederevskom sandžaku, primer funkcionisanja etnički i verski mešovitih sredina na Balkanu, u: IV. Uluslararasi Güney-Doğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu Bildirileri (03-07 Aralık 2007, Zagrep), Hazırlayan Nimetullah Hafız. – Prizren : BAL-TAM, 2011, 461-468.

Српски гробови у цркви Свете Параскеве у истанбулском кварту Хаској / Радомир Ј. Поповић, С. Катић, Мирослав Прцовић, у: Историјски часопис 61 (2012) 165-186.

Закупи рудника и хасова Жежне из 1585/6. и 1591/2. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 85-102.

Смедеревска варош од 1459. године до краја 16. века / С. Катић, Бојан Поповић, у: Историјски часопис 62 (2013) 79-115.

Верске задужбине муслимана нахије Пирот (Шехиркој) 1570/1571. године / Драгана Амедоски, С. Катић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 7-18.

Неколико докумената о руднику Брсково у 16. веку / С. Катић, Татјана Катић, у:Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 19-31. 

Вакуфи у сумарном попису Смедеревског санџака из 1530. године / С. Катић, Урош Урошевић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 37-72.

Гојин Дол, насеље и становништво у 16. веку / С. Катић, Татјана Катић, у: Пиротски зборник 40 (2015) 121-138.

Две бронзане плочице из Хиландара и Скадра / С. Катић, Бојан М. Поповић, у: Зборник Народног музеја. Археологија 22-1 (Београд 2015) 335-350.

Рударство Чемерна и Троглава (16-17. век), у: Наша прошлост 16 (Краљево 2015) 9-24.

Тврђава Авбала (Гјузелџе) 15-18. век, у: Историјски часопис 64 (2015) 253-271.

Градина Ерчеге, средњовековни град на Јавору / Дејан Булић, С. Катић, у: Споменица др Тибора Живковића. – Београд : Историјски институт, 2016, 243-271.

 

 

Прилози у енциклопедијама:

 

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Одреднице: Јелечанин, Радослав, 370; Јокић, Петар, 705.

.