Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

др Татјана Катић

научни сарадник

 

e-mail: tatjana.katic@iib.ac.rs

 

 

Биографија

 

Рођена 1967. године. Студије историје на Филозофском факултету у Београду завршила 1991. дипломским радом Хамза Бали и хамзијевски покрет у 16. веку. На стручном усавршавању у Турској боравила 1992-1993. Дипломирала на Групи за турски језик и књижевност Филолошког факултета у Београду 1995. године. Магистрирала на Одељењу за историју Филозофског факултета 1997. радом Турско освајање Србије 1690. године. Докторску дисертацију под насловом Призренски санџак од друге половине XV до краја XVI века одбранила 2013. на Филозофском факултету Универзитета у Сарајеву. У Историјском институту ради од 1994. године.

 

Област истраживања: османистика, туркологија; историја српског народа под османском влашћу од 16. до 18. века.

 

Језици: турски, енглески, француски.

 

Библиографија:

 

Монографије:

 

Опширни попис Призренског санџака из 1571. године. - Београд : Историјски институт, 2010. - 640 стр.

Maglajski sidžili : 1816-1840 / prevele i priredile Dušanka Bojanić-Lukač, T. Katić. - Sarajevo : Bošnjački institut, Fondacija Adila Zulfikarpašića, 2005. - 690 str.

Османска документа о продаји турских имања кнезу Милошу Обреновићу / приредиле Душанка Бојанић-Лукач, Т. Катић. - Београд : Историјски институт, 2005. - 168 стр. - (Мешовита грађа (Miscellanea) ; 26)

Tursko osvajanje Srbije 1690. godine. – Beograd : Srpski genealoški centar : Centar za osmanističke studije, 2012. – 173 str. – (Biblioteka Studija osmanisitka / [Centar za osmanističke studije] ; 1.  Etnološka biblioteka. Posebna izdanja / [Srpski genealoški centar] ; 6)

 

 

Чланци и расправе:

 

Срби у Нишу после турског освајања 1690. године, у: Југословенски историјски часопис 1-2 (1998) 49-64.

Garde na Dunavu od XVI do XX veku, u: Jugoslovenski istorijski časopis 1-2 (2001) 47-52.

Viyana Savaşı’ndan sonra Sırbistan (1683-1699), u: TÜRKLER 9. cilt, (Ankara 2002) 765-772.

Сувоземни пут од Београда до Видина – према дневнику похода Мустафа-паше Ћуприлића 1690. године, у: Историјски часопис 47 (2000) 2002, 103-115

Попис османске дворске апотеке из 1714. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 27 (2006) 253-271.

"Serbia under the Ottoman rule" in Serbien und Montenegro, Raum und Bevölkerung - Geschichte - Sprache und Literatur - Kultur - Politik - Gesellschaft - Wirtschaft - Recht,u: Österreichische Osthefte - Zeitschrift für Mittel-, Ost- und Südosteuropaforschung (2006) 145-159.

Трговиште у османским пописима Призренског санџака из 1530, с.1550. и 1571. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 27 (2006) 163-174.

Османско освајање Пирота и Беле Паланке 1690. године, у: Други српско-турски рат 1877/78. [и] ослобођење југоисточне Србије и Беле Паланке : зборник радова са научног скупа. - Београд : Институт за политичке студије ; Бела Паланка : Народна библиотека "Вук Караџић" 2007, 146-152. - (Белопаланачки зборник 3 (2007)).

Муслиманске задужбине у Пироту, у: Пиротски зборник 32/33 (2007/2008) 55-62.

Дефтер овчарине и торовине кадилука Петруш из 1597/98. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 2009, 63-71.

Приходи кадилука Призрен од трговине свилом, рудника Корише и осталог (1524-1544. године), у: Мешовита грађа (Miscellanea) 30 (2009) 23-39.

"Сироте кудељнице" и баштинице: два типа хришћанских удовичких домаћинстава у Османском царству - на примеру Призренског санџака у 16. веку, у: Историјски часопис 58 (2009) 209-229.

Узгој коза и оваца на простору кадилука Бован крајем XVI века, у: Крушевачки зборник 14 (2009) 237-246.

Попис зеамета и тимара области Брвеник из 1477. године / Т. Кaтић, Гордана Гарић Петровић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 157-190.

Вилајет Пастриц (Паштрик) 1452/53. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 39-73. 

Рудник Жежна и рударство Рогозне и Подбуковика у 16. веку / Срђан Катић, Т. Катић, у: Историјски часопис 59 (2010) 197-224.

Съкратен регистьр на Пиротски кадилък от 1530 година / Т. Катич, Драгана Амедоски, у: Известия на Държавните архиви 99 (2010) 158-200.

Зимовање османске војске у Румелији 1686/87. године / Т. Катић, Срђан Катић, у:Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 219-242.

Тврђава Бихор у 15. и 16. веку, Ђурђеви ступови и Будимљанска епархија : зборник радова. – Беране : Епископија Будимљанско-никшићка ; Београд : Филозофски факултет : [и др.], 2011, 483-498.

Османски Алтин (Алтун-или) 1477. године / Т. Катић, Гордана Гарић Петровић, у:Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 63-112.

Попис џелепа Пиротског кадилука из 1581. године / Т. Катић, Драгана Амедоски, у:Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 143-170.

Поређење хришћанских и словенских имена у дечанској области на основу турског пописа из 1485. године и дечанских хрисовуља / Гордана Јовановић, Т. Катић, Александар Јаковљевић, у: Дечани у светлу археографских истраживања :зборник радова  / уредник Татјана Суботин Голубовић. - Београд : Народна библиотека Србије, 2012, 267–277. 

Köstendil Kazasının 1581 Tarihli Celebkeşan Defteri / Dragana Amedoski, T. Katić, u: Türk Tarih Kurumu XXXIII, 37 (2014) 1-20.

Неколико докумената о руднику Брсково у 16. веку / Срђан Катић, Т. Катић, у:Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 19-31.

The Sancak of Prizren in the 15th and 16th Century, u: Otam 33 (2014) 113-138.

Село Ајновце и нахија Кременат у турским дефтерима 15. и 16. века, у: Косовско-метохијски зборник 6 (2015) 151-164.

Гојин Дол, насеље и становништво у 16. веку / Срђан Катић, Т. Катић, у: Пиротски зборник 40 (2015) 121-138.

Дарови за османску војску : прилог историји материјалне културе у Београду крајем 16. века / Т. Катић, Драгана Амедоски, у: Гласник Етнографског института САНУ 64 (1) (2016) 133-149.

Османски аттари и лечење биљем у балканским градовима 16. века, у: Гора љиљанова : (биљни свет у традиционалној култури Срба) : зборник радова. – Београд : Удружење фолклориста Србије : Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 2016, 163-172.

 

 

Уџбеници:

 

Историја за V разред основне школе / Снежана Ферјанчић, Т. Катић. – 1. издање. -Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002; 5. издање. - 2005. 

Радна свеска из историје за V разред основне школе / Т. Катић, Зорица Недељковић. - 1. издање. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002; 4. издање. - 2006.  

Историја за I разред гимназије, сви смерови / Т. Катић, Снежана Ферјанчић. - 1 издање. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2003; 3. издање. - 2009.

Историја за I разред гимназије свих смерова / Т. Катић, Душан Илијин. – Београд : Завод за уџбенике, 2013.

 

 

Прилози у енциклопедијама:

 

Каниц Феликс Филип, у: Енциклопедија српске историографије. - Београд :Knowledge, 1997, 425-426.

 

Српски биографски речник. 1. - Нови Сад : Матица српска, 2004. - Одреднице: Болица, Маријан, 697-698; Болица Кокољић, Живо Џиво, 698-699.

 

Гундулић, Тројан, у: Српски биографски речник 2. - Нови Сад : Матица српска, 2006, 870.

.