Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

др Тибор Живковић

 

1966 - 2013

 

 

 

Биографија

 

Рођен 1966. године. Студије историје на Филозофском факултету у Београду завршио 1990. Магистрирао 1996. године радом Славизација на територији Србије VII-XI века, а докторску дисертацију Словени под влашћу Византије од VII до XI века (до 1025. год.)  одбранио 2000. У Историјском институту ради од 1997, а од 2002. до 2010. године био директор Института. Био стипендиста грчке владе 1997-1999 (IKY) у оквиру докторских студија. У Центру за византијска истраживања (Institute for Byzantine Research, National Hellenic Research Foundation) боравио 2009/10. на постдокторским студијама као стипендиста Министарства за науку и технолошки развој Владе Републике Србије.

Област истраживања: рани средњи век у Србији, Бугарској, Хрватској и Грчкој; српско-византијски односи; етничке симбиозе.

 

Преминуо је марта 2013. године.

 

Библиографија:

 

Монографије:

 

Selected Charters of Serbian Rulers : (XII-XV Century) : Relating to the Territory of Kosovo and Metohia. 1 / T. Živković, Stanoje Bojanin, Vladeta Petrović. Athens : Centre for Studies of Byzantine Civilization, 2000. - 151 str.  

Словени и Ромеји. – Београд : Историјски институт САНУ, 2000. – 203 стр.

Јужни Словени под византијском влашћу : 600-1025. – Београд : Историјски институт : Службени гласник, 2002. – 512 стр.

Црквена организација у српским земљама : (рани средњи век). Београд : Историјски институт : Службени гласник, 2004. 238 стр., геогр. карте

Портрети српских владара (IX-XII век). Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2006. 196 стр.

Јужни Словени под византијском влашћу : 600-1025. – Београд : Чигоја штампа, 2007. – 499 стр.

Forging Unity : The South Slavs Between East and West: 550-1150. - Beograd : Čigoja štampa, 2008. - 350 str.

Gesta Regum Sclavorum. Том II. – Београд : Историјски институт ; [Никшић] : Манастир Острог, 2009. – 430 стр.

Кратка историја Срба / Мира Радојевић, Т. Живковић, Марко Шуица. - [3. изд.]. - Београд : Младинска књига, 2011. - 191 стр. [1. изд. - 2008; 2. изд. - 2010]

Црквена организација у српским земљама : (рани средњи век). Београд : Завод за уџбенике, 2011. - IX, 200 стр.

De conversione Croatorum et Serborum : A Lost Source. - Belgrade : Institute of History, 2012. - 240 str.

Anonymi Descriptio Europae Оrientalis = Анонимов опис Источне Европе / Т. Живковић, Владета Петровић, Александар Узелац; критичко издање и превод Драгана Кунчер. - Београд : Историјски институт, 2013. - 221 стр.

De Conversione Croatorum et Serborum : изгубљени извор Константина Порфирогенита. - Београд : Завод за уџбенике, 2013. - XIV, 164 стр.

 

 

Чланци и расправе:

 

О племенском устројству и војној снази подунавских Словена у 6. и 7. веку, у: Зборник радова Византолошког института 35 (1996) 95-116.

Етничке промене на територији данашње Србије у периоду од 6. до 10. века, у: Гласник Етнографског института САНУ 45 (1997) 89-100.

Односи Авара и подунавских Словена од 579. до 626. године, у: Зборник МС за историју 56 (1997) 95-116.

Прилог хронологији аварско-словенских односа 559-578. године, у: Историјски часопис 42-43 (1995-1996) 1997, 227-236.

О првим поглављима Летописа Попа Дукљанина, у: Историјски часопис 44 (1997) 1998, 7-18.

The Date of Creation of the Theme of Peloponnesus, u: Simmeikta 13 (1999) 141-144.

Етнички идентитет Јужних Словена (VII - XI век) - сведочанства савременика, у: Меридијани 3/4 (1999) 25-29.

Словени Пелопонеза у житију Никона Метаноита, у: Зборник МС за историју 61-62 (2000) 9-26.

Пљеваљски крај у раном средњем веку : нека размишљања, у: Гласник Завичајног музеја 2 (Пљевља  2001) 11-19.

Avarlar ile Slavlar Arasindaki Ilişkiler (579-626) , u: Türkler 2 (2001) 658-673.

Тактикон Успенског и тема Далмација, у: Историјски часопис 48 (2001) 2002, 9-43.

Поход бугарског цара Самуила на Далмацију, у : Историјски часопис 49 (2002) 2003, 9-25.

О северним границама Србије у раном средњем веку, у : Зборник МС за историју 63 – 64 (2001) 7–17.

Да ли су дубровачки ратни бродови учествовали у критској експедицији 949. године, у: Зборник за историју БиХ 3 (2002) 9-15.

Дукљанско-византијски рат 1072-1075, у: Историјски часопис 47 (2000) 2002, 35-57.

The Strategos Paul and the Archontes of the Westerners, u : Simmeikta 15 (2002) 161-176.

Етнички идентитет код Јужних Словена у раном средњем веку : сведочанства савременика, у : Национални идентитет и суверенитет у југоисточној Европи :   међународни научни скуп 8. – 10. децембра 1999. – Београд : Историјски институт, 2003, 77-90.

Легенда о Павлимиру Белу, у : Историјски часопис  50 (2003) 2004, 9-32.

О такозваном сабору на Дувањском пољу, у: Зборник за историју БиХ 4 (2004) 45-66.

Рама у титулатури угарских краљева, у: Зборник радова Византолошког института 41 (2004) 153-164.

Владарска идеологија и њен утицај на српско-бугарске односе у средњем веку, у: България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация : Сборник статии от българо-сърбски симпозиум 14-16 септември 2003, София. – София : Академично издателство "Марин Дринов" : Институт за литература БАН, 2005, 81-90.

Два питања из времена владавине краља Бодина, у: Зборник радова Византолошког института 42 (2005) 45-59.

Једна хипотеза о пореклу великог жупана Уроша I, у: Историјски часаопис 52 (2005) 9-22.

Дукља између Рашке и Византије у првој половини XII века, у: Зборник радова Византолошког института 43 (2006) 451-466.

Constantine Porphyrogenitus and the ragusan authors before 1611, у: Историјски часопис 53 (2006) 145-164.

Синови Завидини, у: Зборник МС за историју 73 (2006) 7-27.

The Earliest Cults of Saints in Ragusa, у: Зборник радова Византолошког института 44 (2007) 119-127. 

On the Foundation of Ragusa, у: Историјски часаопис 54 (2007) 9-27.

Uspenskij's Taktikon and the Theme of Dakmatia, u: Simmeikta (2007) 49-87.

Contribution to the New Reading about the Constantine Porphyrogenitus` Statement on the Numbers of Croat Horsemen, Foot Soldiers and Sailors in Early 10th Century u:  Byzantinoslavica, Revue Internationale des Etudes Byzantines 65 ( Prague 2007) 143-151.

The Golden Seal of Stroimir, у: Историјски часопис 55 (2007) 9-19.

Бан Борић, У: Зборник за историју БиХ 5 (2008) 49-60.

Roger - The Forgotten Archbishop of Bar / T. Živković, Dragana Kunčer, у: Историјски часопис 56 (2008) 191-209.

Constantine Porphyrogenitus' Kastra oikoumena in the Southern Slavs Principalities, у: Историјски часопис 57 (2008) 9-28.  

Titre de Trpimir selon les dires de Gottschalk / T. Živković, Bojana Radovanović, у: Историјски часопис 58 (2009) 33-42.

On the Beginning of Bosnia in the Middle Ages, u: Spomenica akademika Marka Šunjića (1927-1998). - Sarajevo : Filozofski fakultet, 2010, 161-180.

O počecima Bosne u ranom srednjem vijeku, u: Godišnjak, Centar za balkanološka ispitivanja. ANU BiH 39 (Sarajevo 2010) 149-161.

The 'Original' and the 'Revised' Annales Regni Francorum, у: Историјски часаопис 59 (2010) 9-57.

Constantine Porphyrogenitus' Source on the Earliest History of the Croats and Serbs, u: Radovi. Zavod za hrvatsku povijest 42 (Zadar 2011) 117-131. - (U početku bijaše De administrando impeio. Konstantin VII. Porfirogenet i percepcija najranije hrvatske povijesti : radovi s međunarodnog znanstvenog skupa, Zagreb, 18. veljače 2010. / gost urednik Trpimir Vedriš).

Symbolism of Some Animals in the Early Medieval Serbia Tribute, Peace, and Friendship, u: Animals and Environment in Byzantium (7th - 12th c.), u: International Symposium 21, Athens 2011, 273-284.

Време настанка Ајнхардовог дела Vita Caroli Imperatoris, у: Историјски часопис 60 (2011) 25-56. 

The Origin of the Royal Frankish Annalist`s Information about the Serbs in Dalmatia, у: Споменица академика Симе Ћирковића. - Београд : Историјски институт, 2011, 381-398.

Неретљани – пример разматрања идентитета у раном средњем веку, у: Историјски часопис 61 (2012) 11-25.

 

 

Остало:

 

Paul Stephenson, Byzantium's Balkan Frontier. A Political Study of the Northern Balkans, 900-1204, U: Byzantinoslavica, Revue Internationale des Etudes Byzantines LXV ( Prague 2007) 393-396.