Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

др Владета Петровић

научни сарадник

 

e-mail: vladeta.petrovic@iib.ac.rs

 

 

Биографија

 

Рођен 1968. године. Студије историје на Филозофском факултету завршио 1995. дипломским радом Постанак Новог Пазара. Докторску дисертацију под насловом Друштвена и просторна структура српских градских насеља у позном средњем веку одбранио 2014. Учествује од 1995. године на историјско-археолошким истраживањима на пројекту Област Раса у средњем веку. У Историјском институту ради од 1997. године.

 

Област истраживања: српска историја позног средњег века, археологија.

 

Језици: руски, немачки, енглески.

 

Библиографија:

 

Монографије:

 

Selected Charters of Serbian Rulers : (XII-XV Century) : Relating to the Territory of Kosovo and Metohia. 1 / Tibor Živković, Stanoje Bojanin, V. Petrović. – Athens re for Studies of Byzantine Civilization, 2000. - 151 str.

Anonymi Descriptio Europae Оrientalis = Анонимов опис Источне Европе / Тибор Живковић, В. Петровић, Александар Узелац; критичко издање и превод Драгана Кунчер. - Београд : Историјски институт, 2013. - 221 стр.

 

 

Чланци и расправе:

 

Прибојски крај у прошлости / Срђан Рудић, В. Петровић,  у: Становништво општинеПрибој. – Београд : Географски факултет, 1998, 44 -58.

Нововарошки крај у прошлости, у: Нововарошки крај : антропогеографска проучавања. – Нова Варош : Скупштина општине, 2001, 22-41.

Пљеваљски крај у позном средњем веку – прилог истраживању носилаца урбаног развоја, у: Гласник Завичајног музеја. Пљевља 2 (2001) 75-89.

Извештај са сондажних истраживања локалитета Велика Градина у селу Замчања / Т. Живковић, В. Иванишевић, Д. Булић, В. Петровић, у: Археолошки преглед 1 (2003) 47-49. На адреси www.areports.com      

O tryphnÏe svetago kral, у: Историјски часопис 54 (2007) 93-100.

Проблем убикације средњовековног Рудника / В. Петровић, Дејан Булић, у: Историјски часопис 58 (2009) 43-62.

Human capital and Serbian mining: historical perspective / Gordana Garić Petrović,, u:History of Mining in the Central Europe (Istorija rudarstva Srednje Evrope) : Proceedings  (zbornik radova) / Prva međunarodna konferencija - IRSE 2009, Fruška Gora, 27-29. 09. 2009. (First International Conference "History of Mining in the Central Europe" - IRSE 2009 ; editors (urednici) Miloš Grujić, Pavol Rybar. - Beograd : Rudarsko-geološki fakultet, 2009, 140-145. - Апстракт: Људски капитал и српско рударство: историјска перспектива.

Гора Прозрак и двор Неродимља, у: Историјски часопис 59 (2010) 131-140.

Human capital and Serbian mining: historical perspective / Gordana Garić Petrović,, u: Mining in The Central Europe Through History. - Belgrade : University og Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Department of Mining ; Košice : Tehnical university of Košice : BERG faculty : Institute of Geotourism, 2010, 31-39.

Убикација средњовековног утврђења Неваде / Дејан Булић, В. Петровић, у: Војно-историјски гласник 1 (2010) 105-110.

Друштвено раслојавање у српским средњовековним рударским градовима, у: Наша прошлост 12 (Краљево 2011) 9-17.

Zentilhomini  Прилог истраживању друштвене структуре рударских градова у средњовековној Србији, u: III [Treća] međunarodna konferencija Istorija rudarstva Srednje Evrope IRSE ’11 [u okviru skupa:] Integrisani međunarodni simpozijum - TIORIR ’11 : zbornik radova : Zlatibor 11–15. septembar 2011,  knj. 2 / urednik Miloš Grujić. - Beograd : Rudarsko-geološki fakultet,  2011, 71-75.

The Koznik District (Nâhiye) in Central Serbia in the Sixteenth Century: Settlements and Population Dinamics / Dragana Amedoski, V. Petrović, Gordana Garić Petrović, u: International Journal of Turkish Studies vol. 17, Nos. 1&2 (2011) 1-19.

Тврђава Козник – од првог помена до краја 16. века / Драгана Амедоски, В. Петровић, у: Војно-историјски гласник 2 (2011) 127-137.

Terrestrial Communications in Late Antiquity and Early Middle Ages in the Western Part of the Balkan Peninsula, u: The World of the Slavs : Studies on the East, West and South Slavs: Civitas, Oppidas, Villas and Archeological Evidence (7th to 11th Centuries AD). - Belgrade : Institut of History, 2013, 235-287.

Две хрисовуље краља Стефана Душана којима потврђује хрељине прилоге манастиру Хиландару у Штипу и Струмици : 133, мај 6; 1336, мај 6, у: Стари српски архив 13 (2014) 3-32. 

Јевгенија монахиња кнегиња / Александра Фостиков, В. Петровић, у: Власт и моћ : властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године : тематски зборник радова са међународног научног скупа одржаног од 20. до 22. септембра 2013. године. – Крушевац : Народна библиотека ; Београд : Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 2014, 171-182.

Прилог проучавању војне улоге занатлија у средњовековној Србији / Александар А. Фостиков, В. М. Петровић, у: Београдски историјски гласник (Belgrade Historical Review) 5 (2014) 59-69.

Цркве и манастири у повељама књегиње Милице / Александра Фостиков, В. Петровић, у: Кнегиња Милица  - монахиња Јевгенија и њено доба : тематски зборник : радова са научног симпозијума одржаног 12. септембра 2014. године у Манастиру Љубостињи. – Трстеник : Народни универзитет Трстеник : Народна библиотека „Јефимија“ ; Београд : Филозофски факултет, 2014, 75-95.

Градски метох, у: Споменица академика Милоша Благојевића (1930-2012), ур. С.Мишић. - Београд : Филозофски факултет, Центар за историјску географију и демографију, 2015, 139-150.

Иноплемени и иноверни у Даниловом зборнику, у: Велики прасак : сто година атентата у Сарајеву : зборник радова са научног скупа одржаног 28. јуна 2014. у Центру за културу у Пожаревцу / уредник за Средњи век Владета Петровић ; уредник за Нови век Момчило Исић. – Пожаревац : Центар за културу, 2015, 29-36.

Натпис на фасади цркве Св. Мине у Штави, у: Натписи и записи 1 (2015) 41–46.

Повеља цара Стефана Душана Хиландару о селу Карбинцима : 1355, индикта 8, месеца јуна, у: Стари српски архив 14 (2015) 107-114.

Рударски предузетници као приложници и задужбинари, у: Зборник радова посвећен академику Десанки Ковачевић Којић. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2015, 289-298.

Српско грађанство у историографији, у: Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : 7 научни скуп, Деспотовац-Манасија, 22-23. август 2015. - Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2016, 95-123. - (Дани српскога духовног преображења ; 23)

Трансформација урбаних насеља централног Балкана током раног средњег века,у: Споменица др Тибора Живковића. – Београд : Историјски институт, 2016, 151-165.

 

 

Прилози у енциклопедијама:

 

Лексикон српског средњег века. – Београд: Knowledge, 1999. - Одреднице: Амира, 11-12; Виница, 80.   

 

Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља : према писаним изворима. - Београд : Завод за уџбенике, 2010. - Одреднице: Бијела / Владимир Алексић, В. Петровић, 52-53; Борач, 52-53; Бочац, 53; Бресница, 58; Брсково, 59-60; Будош, 65-66; Ваљево, 67; Вишеград, 73-74; Вучитрн, 79; Книнац, 130; Козник(Пљевља), 136; Козник (Расина), 136-137; Кукањ, 160-161; Неваде, 184-185; Островица/Острвица, 207-208; Петрич, 210-211; Подринац, 216; Прилеп у Бистрици, 226; Рудник, 245-247; Северин, 253; Сребрница, 281; Трепча, 300-310; Хоча, 311; Честин, 317-318.

 

Копаоник. – Београд : Службени гласник : Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ : Национални парк Копаоник, 2015. – Одреднице: Беласица, 10–11; Бело Брдо, 12; Брвеник, жупа, 18; Виа металика, 28; Врхлаб, 36; Закон о рудницима деспота Стефана Лазаревића, 66-67; Запланина, 67-68; Историја, 79-80; Јелакце, 84-85; Копорићи, 1011-101; Ливађе, 111-112; Остраћа, 140; Плана, 147-148; Светостефанско властелинство, 178-179.

.