Историјски часопис књ. 67 (2018)
The Historical Review, vol. 67 (2018)

Милош Ивановић

РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИЈЕ ИМУНИТЕТА У СРПСКОЈ СРЕДЊОВЕКОВНОЈ ДРЖАВИ ДО КРАЈА ВЛАДАВИНЕ КРАЉА МИЛУТИНА

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1766049I

УДК: 322:348.73(497.11)„12/13“

стр. 49-83

језик: српски


Апстракт:

Рад је посвећен проучавању развоја институције имунитета у српској средњовековној држави. Једини изворни материјал пре кога се то може учинити јесу повеље српских владара, од којих је огромна већина сачуваних намењена црквеним дестинатарима. Најпре се у њима појављују повластице које се односе на право црквених институција да саме суде својим људима. Касније се јасно појављују изузећа од финансијских обавеза према владару. Преломни период у развоју имунитета представља владавина краља Милутина (1282–1321) када се институције имунитета кроз одређене формуле јасно дефинишу. Манастири тада добијају готово потпуни судски и финансијски имунитет..

Кључне речи:

имунитет, дажбине, суђење, повеље, владар, манастири, поседи, властела.

Miloš Ivanović

DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF IMMUNITY IN THE SERBIAN MEDIEVAL STATE UNTIL THE END OF REIGN OF KING MILUTIN 

 >>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1766049I

UDC: 322:348.73(497.11)„12/13“

pp. 49-83

language: serbian


Abstract:

The paper deals with the study of the institution of immunity in the Serbian medieval state. The only source material are the charters of Serbian rulers, of which a vast majority of the preserved ones are intended for church addressees. They first mention the privileges concerning the right of church institutions to judge their people on their own. Exemptions from financial obligations to the ruler clearly emerged later. The milestone period in the development of immunity is the rule of King Milutin (1282–1321), when the institutions of immunity are clearly defined through specific formulae. At the time, monasteries obtained almost full judicial and financial immunity.

 Keywords:

immunity, charges, trial, charters, ruler, monasteries, estates, nobility.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Извори – Primary Sources

Actes de Chilandar, I, Des origines à 1319, par M. Živojinović, V. Kravari, C. Giros, Archives de l’Athos XX, Paris 1998. 

Miklosich F., Monumenta Serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii, Viendoboane 1858.

Selected charters of Serbian rulers (XII–XV century) relating to the territory of Kosovo and Metohia, I, ed. T. Živković, S. Bojanin, V. Petrović, Athens 2000.

Баришић Ф., Преводи грчких повеља о оснивању српског Хиландара, Књижевност 8–9 (1986) 1217–1228. [Barišić F., Prevodi grčkih povelja o osnivanju srpskog Hilandara, Književnost 8–9 (1986) 1217–1228]

Божанић С., Повеља краља Милутина барској породици Жаретића, Стари српски архив 6 (2007) 11–17 [Božanić S., Povelja kralja Milutina barskoj porodici Žaretića, Stari srpski arhiv 6 (2007) 11–17]

Душанов законик, прир. Ђ. Бубало, Београд 2010 [Dušanov zakonik, prir. Đ. Bubalo, Beograd 2010]

Живковић Б., Грачаничка повеља, Београд 1992 [Živković B., Gračanička povelja, Beograd 1992]

Живојиновић Д., Повеља краља Милутина Хиландару претходно приписивана његовом брату Драгутину, Стари српски архив 9 (2010) 3–17 [Živojinović D., Povelja kralja Milutina Hilandaru prethodno pripisivana njegovom bratu Dragutinu, Stari srpski arhiv 9 (2010) 3–17]

Марјановић-Душанић С., Повеља краља Милутина опатији Свете Марије Ратачке, Стари српски архив 1 (2002) 13–29 [Marjanović-Dušanić S., Povelja kralja Milutina opatiji Svete Marije Ratačke, Stari srpski arhiv 1 (2002) 13–29]

Михаљчић Р., Закони у старим српским исправама. Правни прописи, преводи, уводни текстови и објашњења, Београд 2006 [Mihaljčić R., Zakoni u starim srpskim ispravama. Pravni propisi, prevodi, uvodni tekstovi i objašnjenja, Beograd 2006]

Мошин В., Ћирковић С., Синдик Д., Зборник средњовековних ћириличких повеља и писама Србије, Босне и Дубровника, 1, 1186–1321, Београд 2011 [Mošin V., Ćirković S., Sindik D., Zbornik srednjovekovnih ćiriličkih povelja i pisama Srbije, Bosne i Dubrovnika, 1, 1186–1321, Beograd 2011]

Новаковић С., Законски споменици српских држава средњег века, Београд 1912 [Novaković S., Zakonski spomenici srpskih država srednjeg veka, Beograd 1912]

Соловјев А., Одабрани споменици српског права (од XII до краја XV века), Београд 1926 [Solovjev A., Odabrani spomenici srpskog prava (od XII do kraja XV veka), Beograd 1926]

Споменици за средновековната и поновата историја на Македонија, I, Грамоти записи и друга документарна граѓа за манастирите и црквите во скопската област, К. Илиевска, П. Миљковиќ-Пепек, В. Мошин, С. Николовска, Н. Ношпаљ-Никуљска, К. Петров, В. Славева, Т. Томоски, Скопје 1975 [Spomenici za srednovekovnata i ponovata istorija na Makedonija, I, Gramoti zapisi i druga dokumentarna graѓa za manastirite i crkvite vo skopskata oblast, K. Ilievska, P. Miljkoviќ-Pepek, V. Mošin, S. Nikolovska, N. Nošpalj-Nikuljska, K. Petrov, V. Slaveva, T. Tomoski, Skopje 1975]

Стефан Првовенчани, Сабрана дела, превод Љ. Јухас Георгиевска, изд. на српскословенском Т. Јовановић, Београд 1999 [Stefan Prvovenčani, Sabrana dela, prevod Lj. Juhas Georgievska, izd. na srpskoslovenskom T. Jovanović, Beograd 1999]

Свети Сава, Списи св. Саве : издао их В. Ћоровић, Београд–Сремски Карловци 1928 [Sveti Sava, Spisi sv. Save : izdao ih V. Ćorović, Beograd–Sremski Karlovci 1928]

Фостиков А., Збирна повеља краљева Милутина и Стефана Душана Хиландару, Стари српски архив 13 (2014) 79–142 [Fostikov A., Zbirna povelja kraljeva Milutina i Stefana Dušana Hilandaru, Stari srpski arhiv 13 (2014) 79–142]

Шекуларац Б., Врањинске повеље XIII–XV вијек, Титоград 1984 [Šekularac B., Vranjinske povelje XIII–XV vijek, Titograd 1984]

Литература – Secondary Works 

Bartusis M. C. Land and Priviledge in Byzantium. The Institution of Pronoia, Cambridge 2012.  

Engel P., The Realm of St. Stephen. A History of Medieval Hungary, 895–1526, London–New York 2001.

Haldon J. Military administration and bureaucracy: state demands and private interests, Byzantinische Forschungen 19 (1993) 49–63.

Haldon J., The army and the economy: the allocation and redistribution of surples wealth in the Byzantine State, Mediterranean Historical Review 7/2 (1992) 146–153.

Morris R., Monastic exemptions in tenth and eleventh-century Byzantium, Property and Power in the Early Middle Ages, ed. W. Davies, P. Fouracre, Cambridge (1995) 200–220.

Rady M., Nobility, Land and Service in Medieval Hungary, London–New York 2000.

The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 2, ed. A. Kazhdan, New York–Oxford 1991.

Благојевић М., Државна управа у српским средњовековним земљама, Београд 1997 [ Blagojević M., Državna uprava u srpskim srednjovekovnim zemljama, Beograd 1997]

Благојевић М., Закон светога Симеона и светога Саве, Сава Немањић–Свети Сава: историја и предање, Београд (1979) [129]–166 [Blagojević M., Zakon svetoga Simeona i svetoga Save, Sava Nemanjić–Sveti Sava: istorija i predanje, Beograd (1979) [129]–166]

Благојевић М., О аграрним односима у Полимљу крајем XII и почетком XIII века, Краљ Владислав и Србија XIII века, Београд (2003) 7–23 [Blagojević M., O agrarnim odnosima u Polimlju krajem XII i početkom XIII veka, Kralj Vladislav i Srbija XIII veka, Beograd (2003) 7–23]

Благојевић М. О једнаким обавезама становништва у хрисовуљама манастира Св. Георгија код Скопља, Зборник радова Византолошког института 46 (2009) 149–163.[ Blagojević M. O jednakim obavezama stanovništva u hrisovuljama manastira Sv. Georgija kod Skoplja, Zbornik radova Vizantološkog instituta 46 (2009) 149–163]

Благојевић М., Оброк и приселица, Историјски часопис 18 (1971) 165–188 [Blagojević M., Obrok i priselica, Istorijski časopis 18 (1971) 165–188]

Божић И., Доходак царски (поводом 198 члана Душановог законика Раковачког рукописа), Београд 1956 [Božić I., Dohodak carski (povodom 198 člana Dušanovog zakonika Rakovačkog rukopisa), Beograd 1956]

Бубало Ђ., Да ли су краљ Стефан Првовенчани и његов син Радослав били савладари, Зборник радова Византолошког института 46 (2009) 201–229 [Bubalo Đ., Da li su kralj Stefan Prvovenčani i njegov sin Radoslav bili savladari, Zbornik radova Vizantološkog instituta 46 (2009) 201–229]

Бубало Ђ., Када је велики жупан Стефан Немањић издао повељу манастиру Хиландару?, Стари српски архив 9 (2010) 233–241 [Bubalo Đ., Kada je veliki župan Stefan Nemanjić izdao povelju manastiru Hilandaru?, Stari srpski arhiv 9 (2010) 233–241]

Бубало Ђ., Неколико запажања о повељи краља Милутина за манастир Бањску, Манастир Студеница–700 година Краљеве цркве, ур. Љ. Максимовић, В. Вукашиновић, Београд (2016) 19–33 [Bubalo Đ., Nekoliko zapažanja o povelji kralja Milutina za manastir Banjsku, Manastir Studenica–700 godina Kraljeve crkve, ur. Lj. Maksimović, V. Vukašinović, Beograd (2016) 19–33]

Бубало Ђ., Средњовековни архив манастира Врањине (прилог реконструкцији), Стари српски архив 5 (2006) 243–276 [Bubalo Đ., Srednjovekovni arhiv manastira Vranjine (prilog rekonstrukciji), Stari srpski arhiv 5 (2006) 243–276]

Бубало Ђ., Судба и опаданије – прилог тумачењу 84. члана Душановог законика, Споменица академика Симе Ћирковића, Београд (2011) 260–267 [Bubalo Đ., Sudba i opadanije – prilog tumačenju 84. člana Dušanovog zakonika, Spomenica akademika Sime Ćirkovića, Beograd (2011) 260–267]

Веселиновић А., Држава српских деспота, Београд 2006 [Veselinović A., Država srpskih despota, Beograd 2006]

Веселиновић А., Још једном о значењу средњовековног појма „удава“, Историјски гласник 1–2 (1988) 129–135 [Veselinović A., Još jednom o značenju srednjovekovnog pojma „udava“, Istorijski glasnik 1–2 (1988) 129–135]

Влајинац М., Бедба и заманица као мобарска и кулучарска работа у Срба средњега века, Гласник Скопског научног друштва 2, 1–2 (1927) 47–66 [Vlajinac M., Bedba i zamanica kao mobarska i kulučarska rabota u Srba srednjega veka, Glasnik Skopskog naučnog društva 2, 1–2 (1927) 47–66]

Грујић Р., Властелинство Светог Ђорђа код Скопља од XI–XV века, Гласник Скопског научног друштва 1 (1925) 45–74 [Grujić R., Vlastelinstvo Svetog Đorđa kod Skoplja od XI–XV veka, Glasnik Skopskog naučnog društva 1 (1925) 45–74]

Грујић Р., Епархијска властелинства у средњевековној Србији, II, Имунитети и привилегија епархијских властелинстава, Богословље VII/3 (1932) 181–194 [Grujić R., Eparhijska vlastelinstva u srednjevekovnoj Srbiji, II, Imuniteti i privilegija eparhijskih vlastelinstava, Bogoslovlje 8/3 (1932) 181–194]

Грујић Р., Средњевековно српско парохијско свештенство, Скопље 1923 [Grujić R., Srednjevekovno srpsko parohijsko sveštenstvo, Skoplje 1923]

Динић М., Повеља кнеза Десе о Мљету, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 28, 1–2 (1962) 5–16 [Dinić M., Povelja kneza Dese o Mljetu, Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor 28, 1–2 (1962) 5–16]

Живојиновић М., Властелинство манастира Хиландара у средњем веку, Манастир Хиландар, ур. Г. Суботић, Београд 1998. 71–90 [Živojinović M., Vlastelinstvo manastira Hilandara u srednjem veku, Manastir Hilandar, ur. G. Subotić, Beograd 1998. 71–90]

Живојиновић М., Да ли је сачувана повеља краља Драгутина Хиландару?, Зборник радова Византолошког института 32 (1993) 129–136 [Živojinović M., Da li je sačuvana povelja kralja Dragutina Hilandaru?, Zbornik radova Vizantološkog instituta 32 (1993) 129–136]

Живојиновић М., Историја Хиландара, I, Од оснивања манастира 1198. до 1335. године, Београд 1998 [Živojinović M., Istorija Hilandara, I, Od osnivanja manastira 1198. do 1335. godine, Beograd 1998]

Живојиновић,М. Хиландар и пирг у Хрусији, Хиландарски зборник 6 (1986) 59–82 [Živojinović,M. Hilandar i pirg u Hrusiji, Hilandarski zbornik 6 (1986) 59–82]

Ивановић М., Развитак војне службе као основ формирања властеоског слоја у српској средњовековној држави, Војно-историјски гласник 1 (2014) 30–48 [Ivanović M., Razvitak vojne službe kao osnov formiranja vlasteoskog sloja u srpskoj srednjovekovnoj državi, Vojno-istorijski glasnik 1 (2014) 30–48]

Јанковић М., Епископије и митрополије српске цркве у средњем веку, Београд 1985 [Janković M., Episkopije i mitropolije srpske crkve u srednjem veku, Beograd 1985]

Јиречек К., Историја Срба, II, Београд 1952 [Jireček K., Istorija Srba, II, Beograd 1952]

Коматина И., Црква и држава у српским земљама од XI до XIII века, Београд 2016 [Komatina I., Crkva i država u srpskim zemljama od XI do XIII veka, Beograd 2016]

Копривица М., Попови и протопопови Српске цркве у средњем веку, Ниш 2012 [Koprivica M., Popovi i protopopovi Srpske crkve u srednjem veku, Niš 2012]

Лексикон српског средњег века : прир. Сима Ћирковић, Раде Михаљчић ; [сарадници Бајаловић-Хаџи-Пешић Марија... и др.], Београд 1999 [Leksikon srpskog srednjeg veka, prir. Sima Ćirković, Rade Mihaljčić ; [saradnici Bajalović-Hadži-Pešić Marija... i dr.], Beograd 1999]

Максимовић Љ., Порески систем у грчким областима Српског Царства, Зборник радова Византолошког института 17 (1976) 107–125 [Maksimović Lj., Poreski sistem u grčkim oblastima Srpskog Carstva, Zbornik radova Vizantološkog instituta 17 (1976) 107–125]

Максимовић Љ., Севасти у средњовековној Србији, Зборник радова Византолошког института 32 (1993) 137–147 [Maksimović Lj., Sevasti u srednjovekovnoj Srbiji, Zbornik radova Vizantološkog instituta 32 (1993) 137–147]

Марковић М., Прилози за историју св. Никите код Скопља. Оснивање манастира – Милутинова обнова – хиландарски метох, Хиландарски зборник 11 (2004) 72–78 [Marković M., Prilozi za istoriju sv. Nikite kod Skoplja. Osnivanje manastira – Milutinova obnova – hilandarski metoh, Hilandarski zbornik 11 (2004) 72–78]

Михаљчић Р., Мљет као баштина которске властеле, Зборник радова Византолошког института 41 (2004) 387–395 [Mihaljčić R., Mljet kao baština kotorske vlastele, Zbornik radova Vizantološkog instituta 41 (2004) 387–395]

Михаљчић Р., Стари српски закон, Изворна вредност старе српске грађе, Београд 2001 58–64 [Mihaljčić R., Stari srpski zakon, Izvorna vrednost stare srpske građe, Beograd 2001 58–64]

Острогорски Г., Прилог историји имунитета у Византијском царству, О византијском феудализму, Београд 1969, 407–479 [Ostrogorski G., Prilog istoriji imuniteta u Vizantijskom carstvu, O vizantijskom feudalizmu, Beograd 1969, 407–479]

Пириватрић С., Хронологија првих владарских аката краља Милутина издатих после освајања Скопља, Περιβολος, Ι, Зборник у част Мирјане Живојиновић, Београд (2015) 205–214 [Pirivatrić S., Hronologija prvih vladarskih akata kralja Milutina izdatih posle osvajanja Skoplja, Perivolos, Ι, Zbornik u čast Mirjane Živojinović, Beograd (2015) 205–214]

Порчић Н., О употреби појма владарске милости у српским средњовековним документима намењеним Дубровчанима, Историјски часопис 65 (2016) 61–76 [Porčić N., O upotrebi pojma vladarske milosti u srpskim srednjovekovnim dokumentima namenjenim Dubrovčanima, Istorijski časopis 65 (2016) 61–76]

Синдик Д., Једна или две жичке повеље?, Историјски часопис 14–15 (1965) 309–316 [Sindik D., Jedna ili dve žičke povelje?, Istorijski časopis 14–15 (1965) 309–316]

Станојевић Ст., Студије о српској дипломатици. О фалсификованим повељама, Глас СКА 169 (1935) 15–48 [Stanojević St., Studije o srpskoj diplomatici. O falsifikovanim poveljama, Glas SKA 169 (1935) 15–48]

Суботић Г., Трећа жичка повеља, Зограф 31 (2006–2007) 51–58 [Subotić G., Treća žička povelja, Zograf 31 (2006–2007) 51–58]

Тарановски Т., Историја српског права у Немањићкој држави, Београд 2002 [Taranovski T., Istorija srpskog prava u Nemanjićkoj državi, Beograd 2002]

Ћирковић С., Удава, Зборник Филозофског факултета. Београд XI–1 (1970) 345–351 [Ćirković S., Udava, Zbornik Filozofskog fakulteta. Beograd XI–1 (1970) 345–351]

Фекете Е., Учешће св. Саве или његових сарадника у изради Жичке повеље, Зборник за филологију и лингвистику Матице српске 2 (1959) 76–87 [Fekete E., Učešće sv. Save ili njegovih saradnika u izradi Žičke povelje, Zbornik za filologiju i lingvistiku Matice srpske 2 (1959) 76–87]

Шаркић С., О значењу израза „рука“ у средњовековном српском праву, Истраживања 18 (2007) 73–78 [Šarkić S., O značenju izraza „ruka“ u srednjovekovnom srpskom pravu, Istraživanja 18 (2007) 73–78]

Шаркић С., Правни положај властеле у средњовековној Србији, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду XLIV–1 (2010) 7–27 [Šarkić S., Pravni položaj vlastele u srednjovekovnoj Srbiji, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu XLIV–1 (2010) 7–27]

Шаркић С., Правни положај меропаха у средњовековној Србији, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду XLIV–2 (2010) 23–36 [Šarkić S., Pravni položaj meropaha u srednjovekovnoj Srbiji, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu XLIV–2 (2010) 23–36]

Шкриванић Г., Жичко епархијско властелинство; Историјски часопис 4 (1952–1953) 148–170 [Škrivanić G., Žičko eparhijsko vlastelinstvo; Istorijski časopis 4 (1952–1953) 148–170]

Drag & Drop Website Builder