Историјски часопис књ. 66 (2017) / Istorijski časopis vol. 66 (2017)

>>> Часопис у .pdf формату / Complete issue in .pdf

наслов/title језик/languageудк/udc дои/doi стране/pages
Радомир Ј. Поповић, Ана Столић
ИСТОРИЈСКИ ИНСТИТУТ 1947–2017. ГОДИНЕ
срп-10.34298/IC1766013P 13-25
Ярослав В. Пилипчук
ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ВЛАДЕНИЙ СААМОВ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
рус911.3:94(481:470:489)„12/17“10.34298/IC1766027P 27-47
Милош Ивановић
РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИЈЕ ИМУНИТЕТА У СРПСКОЈ СРЕДЊОВЕКОВНОЈ ДРЖАВИ ДО КРАЈА ВЛАДАВИНЕ КРАЉА МИЛУТИНА
срп322:348.73(497.11)„12/13“10.34298/IC1766049I 49-83
Sashka GEORGIEVA
BULGARIANSERBIAN MARITAL DIPLOMACY FROM THE END OF 13th TO THE BEGINNING OF 14th CENTURY
енг347.61/.64:316.343058.12]:
94(497.2:497.11)„12/13“
10.34298/IC1766085G 85-127
Валентина Живковић
ПОМЕНИ ГРОБНОГ МЕСТА У ТЕСТАМЕНТИМА КОТОРАНА (1326–1337)
срп718:347.67(497.16)„1326/1337“10.34298/IC1766129Z129-147
Предраг Коматина
ПРОМЕНЕ НА СРПСКОМ ПРЕСТОЛУ 1370–1371. ГОДИНЕ. ПОКУШАЈ РЕИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ
срп94(497.11)„1370/1371“:[321.61:92910.34298/IC1766149K149-171
Невен Исаиловић
ПРИЛОГ О ДЕЛОВАЊУ КНЕЗА И ВОЈВОДЕ ПЕТРА ПАВЛОВИЋА У БОСАНСКО-УГАРСКО-ТУРСКИМ СУКОБИМА ПОЧЕТКОМ XV ВЕКА
срп94(497.6:439:560)„14“:929 Павловић П.10.34298/IC1766173I173-208
Аранђел Смиљанић
ПЛАЋАЊЕ И НАГРАЂИВАЊЕ ДИПЛОМАТА ОБЛАСНИХ ГОСПОДАРА У БОСНИ
срп341.7(497.6)„14“10.34298/IC1766209S209-235
Жарко Вујошевић
ВРАЊИНА И СВ. АРХАНЂЕЛИ У ЈЕРУСАЛИМУ – ЈОШ ЈЕДАН ОСВРТ НА ТРАДИЦИЈУ ДАРОВНЕ ПОВЕЉЕ ЦАРА СТЕФАНА ДУШАНА
срп930.2:003.074]:271.22523.4
(497.11)„13“
10.34298/IC1766237V237-255
Гжегож Јавор
БАЛКАНСКИ ИМИГРАНТИ У ПОЉСКОЈ XVI ВЕКА.
СЛУЧАЈ БРАЋЕ ДУКАЂИНОВИЧА, ВЛАСНИКА ГРАДА УЛАНОВА НА ПОДОЉУ
срп314.742(497:475):929„15“10.34298/IC1766257J257-275
Марина Матић
ОКОЛНОСТИ ИЗГРАДЊЕ ВЕЛИКЕ ЦРКВЕ МАНАСТИРА САВИНА У БОКИ КОТОРСКОЈ 18. ВЕКА
срп271.222(497.11)523.4
(497.16)„17“
10.34298/IC1766277M277-292
Владимир Јовановић
ВИДИН И СРБИЈА ПОЧЕТКОМ 19. ВЕКА
срп94(497.11:497.2:560)„17/18“10.34298/IC1766293J293-319
Миљан Милкић
СОЦИЈАЛНИ СТАТУС ВОЈНИХ СВЕШТЕНИКА СРПСКЕ ВОЈСКЕ 1839–1918.
срп355.088:271.222726.3(497.11)„1839/1918“10.34298/IC1766321M321-340
Момир Самарџић
АНАЛИЗА ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ТЕХНИКА У ДОЛИНИ ТИМОКА У ТЕКСТОВИМА АДАМА БОГОСАВЉЕВИЋА
срп338.43:332.2](497.11)„18“:92910.34298/IC1766341S341-365
Гордана Гарић Петровић
УНАПРЕЂЕЊЕ СТОЧАРСТВА У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ:
СЕЛЕКЦИЈА, УВОЂЕЊЕ НОВИХ СОЈЕВА И УКРШТАЊЕ
срп636.1/.5(497.11)„18/19“10.34298/IC1766367G367-400
Мирослав Д. Пешић, Божица Б. Младеновић
КРИЗА ПАРЛАМЕНТАРНОГ СИСТЕМА У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ ОД 1892. ДО 1894. ГОДИНЕ
срп342.53:94](497.11)„1892/1894“10.34298/IC1766401P401-436
Biljana Vučetić
“OUT OF THE EAST CHRIST CAME”: SERBIA IN THE EYES OF AMERICAN WOMEN
IN THE GREAT WAR
енг341.232.7:316.653055.2](73:497.11)„1914/1918“10.34298/IC1766437V437-451
Игор Борозан, Милић Ј. Милићевић
БИТКА НА ЛЕГЕТУ (КОД ЧЕВРНТИЈЕ) КАО ПОДСТИЦАЈ ВИЗУЕЛНОГ УОБЛИЧАВАЊА
ЈЕДНОГ МЕСТА СЕЋАЊА У МЕЂУРАТНОМ ПЕРИОДУ
срп930.85:316.75(497.11):355.48„1914“10.34298/IC1766453B453-475
Биљана Стојић
МОРИС ПАЛЕОЛОГ (1859–1944) – ПОСЛЕДЊИ ФРАНЦУСКИ АМБАСАДОР
У ЦАРСКОЈ РУСИЈИ
срп341.71:929(44:470)„1859/1944“10.34298/IC1766477S477-507
Мирјана Маринковић
ДУНАВСКИ БАСЕН У НОВИЈОЈ ТУРСКОЈ ИСТОРИОГРАФИЈИ
срп930.2:908](282.24.7)(=512.161)10.34298/IC1766509M509-530
Прикази, Научни Живот, Библиографије, In Memoriamсрп531-672
Showing entries (filtered from total entries)

Offline Website Creator