Историјски часопис књ. 67 (2018)
The Historical Review, vol. 67 (2018)

Предраг Коматина

ПРОМЕНЕ НА СРПСКОМ ПРЕСТОЛУ 1370–1371. ГОДИНЕ. ПОКУШАЈ РЕИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1766149K

УДК: 94(497.11)„1370/1371“:[321.61:929

стр.  149-171

језик: српски


Апстракт:

У раду се разматра питање односа између цара Стефана Уроша и краља Вукашина током 1370. и 1371. године и могућност да је у једном тренутку краљ Вукашин у потпуности лишио цара власти и постао једини српски владар, те да је цар после Вукашинове погибије на Марици поново преузео свој престо, као и последице таквих околности на даљи развитак српске државности.

Кључне речи:

цар Стефан Урош, краљ Вукашин, краљ Марко, краљ Стефан Твртко, Српско царство, савладарство, обласни господари, српски летописи.

Predrag Komatina

CHANGES ON THE SERBIAN THRONE IN 1370–1371. AN ATTEMPT AT REINTERPRETATION 

 >>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1766149K

UDC: 94(497.11)„1370/1371“:[321.61:929 

pp. 149-171

language: serbian


Abstract:

The paper examines the relationship between emperor Stephen Uroš and king Vukašin during 1370 and 1371 and the possibility that at one moment king Vukašin fully stripped the emperor of power and became the only Serbian ruler, while after Vukašin’s death in the Maritsa battle, the emperor re-assumed his throne. It also analyses the consequences of these circumstances on the further development of Serbian statehood.

Keywords:

emperor Stephen Uroš, king Vukašin, king Marko, king Stefan Tvrtko, Serbian Empire, corulership, regional lords, Serbian chronicles.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Извори – Primary Sources

Matković P., Spomenici za dubrovačku povjest u vrieme ugarsko-hrvatske zaštite, Starine 1 (1869) 174–178.

Orbini M., Il regno degli Slavi, Pesaro 1601.

Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia, II, ed. A. Theiner, Romae 1860.

Архиепископ Данило Животи краљева и архиепископа српских, написао архиепископ Данило и други, изд. Ђ. Даничић, Загреб 1866 [Arhiepiskop Danilo Životi kraljeva i arhiepiskopa srpskih, napisao arhiepiskop Danilo i drugi, izd. Đ. Daničić, Zagreb 1866]

Архиепископ Данило, Животи краљева и архиепископа српских, прев. Л. Мирковић, Београд 1935 [Arhiepiskop Danilo, Životi kraljeva i arhiepiskopa srpskih, prev. L. Mirković, Beograd 1935]

Бојанин С., Повеља Вука Бранковића Хиландару којом ослобађа Манастир Хиландар плаћања „турског данка“, 1392, новембар 21, Стари српски архив 9 (2010) 149–152 [Bojanin S., Povelja Vuka Brankovića Hilandaru kojom oslobađa Manastir Hilandar plaćanja „turskog danka“, 1392, novembar 21, Stari srpski arhiv 9 (2010) 149–152]

Вујошевић Ж., Повеља браће Драгаша Хиландару о Цркви Св. Власија, Кочани, 1377, 1. јун, Стари српски архив 10 (2011) 71–86 [Vujošević Ž., Povelja braće Dragaša Hilandaru o Crkvi Sv. Vlasija, Kočani, 1377, 1. jun, Stari srpski arhiv 10 (2011) 71–86]

Грчке повеље српских владара, изд. А. Соловјев, В. Мошин, Београд 1936 [Grčke povelje srpskih vladara, izd. A. Solovjev, V. Mošin, Beograd 1936]

Ивановић М., Натпис младог краља Марка у Цркви Св. недеље у Призрену, Зограф 2 (1967) 20–21 [Ivanović M., Natpis mladog kralja Marka u Crkvi Sv. Nedelje u Prizrenu, Zograf 2 (1967) 20–21]

Јечменица Д., Повеља краља Стефана Твртка I Дубровнику, Жрновница, 1378, април 10, Трстивница, 1378, јун 17, Стари српски архив 14 (2015) 115–142 [Ječmenica D., Povelja kralja Stefana Tvrtka I Dubrovniku, Žrnovnica, 1378, april 10, Trstivnica, 1378, jun 17, Stari srpski arhiv 14 (2015) 115–142]

Јечменица Д., Хрисовуља цара Стефана Душана Дубровчанима са два пратећа акта, Ново Брдо, 1349, септембар 20, Стари српски архив 11 (2012) 33–58 [Ječmenica D., Hrisovulja cara Stefana Dušana Dubrovčanima sa dva prateća akta, Novo Brdo, 1349, septembar 20, Stari srpski arhiv 11 (2012) 33–58]

Писма и упутства Дубровачке републике, I, прир. Ј. Тадић, Београд 1935 [Pisma i uputstva Dubrovačke republike, I, prir. J. Tadić, Beograd 1935]

Радојичић Ђ. Сп., Развојни лук старе српске књижевности, Нови Сад 1962 [Radojičić Đ. Sp., Razvojni luk stare srpske književnosti, Novi Sad 1962]

Рудић С., Повеља Ђурђа I Балшића Дубровнику, Дубровник, 30. новембар 1373, Стари српски архив 8 (2009) 102–103 [Rudić S., Povelja Đurđa I Balšića Dubrovniku, Dubrovnik, 30. novembar 1373, Stari srpski arhiv 8 (2009) 102–103]

Смрт цара Уроша, Српске народне пјесме 1–9, скупио их Вук Стеф. Караџић, државно издање. Пјесме јуначке најстарије и средњијех времена, књига шеста, Београд 1899, 74–77, бр. 14 [Smrt cara Uroša, Srpske narodne pjesme 1–9, skupio ih Vuk Stef. Karadžić, državno izdanje. Pjesme junačke najstarije i srednjijeh vremena, knjiga šesta, Beograd 1899, 74–77, br. 14]

Стари српски записи и натписи, I, прир. Љ. Стојановић, Београд 1902 [Stari srpski zapisi i natpisi, I, prir. Lj. Stojanović, Beograd 1902]

Стари српски родослови и летописи, изд. Ст. Станојевић, Сремски Карловци 1927 [Stari srpski rodoslovi i letopisi, izd. St. Stanojević, Sremski Karlovci 1927]

Ћирковић С., Повеља краља Вукашина Дубровнику којом потврђује повеље ранијих српских владара, Брод у Поречи, 5. април 1370, Стари српски архив 4 (2005) 161–172 [Ćirković S., Povelja kralja Vukašina Dubrovniku kojom potvrđuje povelje ranijih srpskih vladara, Brod u Poreči, 5. april 1370, Stari srpski arhiv 4 (2005) 161–172]

Чернова М. А., Хрисовул царя Стефана Уроша Дубровчанам, Рыбник, под Призреном, 1357 год, 25 апреля, Стари српски архив 12 (2013) 80–83 [Černova M. A., Hrisovul carja Stefana Uroša Dubrovčanam, Ribnik, pod Prizrenom, 1357 god, 25 aprelja, Stari srpski arhiv 12 (2013) 80–83]

Литература – Secondary Works 

Бошкоски М., Кралот Марко во епиграфските споменици и записите, Кралот Марко во историјата и во традицијата, Прилеп 1997 стр. 25–30 [Boškoski M., Kralot Marko vo epigrafskite spomenici i zapisite, Kralot Marko vo istorijata i vo tradicijata, Prilep 1997 str. 25–30] 

Грозданов Ц., Г. Суботић, Црква светог Ђорђа у Речици код Охрида, Зограф 12 (1981) 62–75 [Grozdanov C., G. Subotić, Crkva svetog Đorđa u Rečici kod Ohrida, Zograf 12 (1981) 62–75]

Динић, М. О Николи Алтомановићу, Београд 1932 [Dinić, M. O Nikoli Altomanoviću, Beograd 1932]

Ђорђевић И., Представа краља Марка на јужној фасади цркве Светог Димитрија у Марковом манастиру, Кралот Марко во историјата и во традицијата, Прилеп (1997) 299–397 [Đorđević I., Predstava kralja Marka na južnoj fasadi crkve Svetog Dimitrija u Markovom manastiru, Kralot Marko vo istorijata i vo tradicijata, Prilep (1997) 299–397]

Ђурић В., Три догађаја у српској држави XIV века и њихов одјек у сликарству, Зборник за ликовне уметности МС 4 (1968) 87–97 [Đurić V., Tri događaja u srpskoj državi XIV veka i njihov odjek u slikarstvu, Zbornik za likovne umetnosti MS 4 (1968) 87–97]

Ivković M., Ustanova „mladog kralja“ u srednjovekovnoj Srbiji, Историски гласник 3–4 (1957) 59–79.

Историја српског народа, I, ур. С. Ћирковић, Београд 1981 [Istorija srpskog naroda, I, ur. S. Ćirković, Beograd 1981]

Историја српског народа, II, ур. Ј. Калић, Београд 1982 [Istorija srpskog naroda, II, ur. J. Kalić, Beograd 1982]

Историја Црне Горе, II/2, прир. С. Ћирковић, И. Божић, Д. Богдановић, В. Ђурић, Титоград 1970 [Istorija Crne Gore, II/2, prir. S. Ćirković, I. Božić, D. Bogdanović, V. Đurić, Titograd 1970].

Јиречек К., Српски цар Урош, краљ Вукашин и Дубровчани, Зборник Константина Јиречека I, прир. Г. Острогорски, Београд (1959) 341–385 [Jireček K., Srpski car Uroš, kralj Vukašin i Dubrovčani, Zbornik Konstantina Jirečeka, I, prir.G. Ostrogorski, Beograd (1959) 341–385]

Марјановић-Душанић С., Reximago Dei: о српској преради Агапитовог владарског огледала, Трећа југословенска конференција византолога, Крушевац 10–13. мај 2000, ур. Љ. Максимовић, Н. Радошевић, Е. Радуловић, Београд–Крушевац 2002 140–144 [Marjanović-Dušanić S., Reximago Dei: o srpskoj preradi Agapitovog vladarskog ogledala, Treća jugoslovenska konferencija vizantologa, Kruševac 10–13. maj 2000, ur. Lj. Maksimović, N. Radošević, E. Radulović, Beograd–Kruševac 2002 140–144]

Марјановић-Душанић С., Владарска идеологија Немањића, Београд 1997 [Marjanović-Dušanić S., Vladarska ideologija Nemanjića, Beograd 1997]

Марјановић-Душанић С., Свети краљ, Београд 2007 [Marjanović-Dušanić S., Sveti kralj, Beograd 2007]

Матанов Х., Княжеството на Драгаши, София 1997 [Matanov H., Knjžestvoto na Dragaši, Sofija 1997]

Миљковић Б., Pristina – realesedia, Зборник у част академику Десанки Ковачевић Којић, ур. Р. Кузмановић, Д. Мирјанић, Ђ. Тошић, Бања Лука (2015) 299–317 [Miljković B., Pristina – realesedia, Zbornik u čast akademiku Desanki Kovačević Kojić, ur. R. Kuzmanović, D. Mirjanić, Đ. Tošić, Banja Luka (2015) 299–317]

Михаљчић Р., Крај Српског царства, Београд 1989 [Mihaljčić R., Kraj Srpskog carstva, Beograd 1989]

Михаљчић Р., Титуле Краљевића Марка, Кралот Марко во историјата и во традицијата, Прилеп 1997, 37–42 [Mihaljčić R., Titule Kraljevića Marka, Kralot Marko vo istorijata i vo tradicijata, Prilep 1997, 37–42]

Михаљчић Р., Лазар Хребељановић, Београд 19892 [Mihaljčić R., Lazar Hrebeljanović, Beograd 19892]

Острогорски Г., Серска област после Душанове смрти, Београд (1965) 127–146 [Ostrogorski G., Serska oblast posle Dušanove smrti, Beograd (1965) 127–146]

Српски биографски речник, IV, Нови Сад 2009 [Srpski biografski rečnik, IV, Novi Sad 2009]

Томин С., Дијак Добре и његов запис о Марку Краљевићу – једна прећутана тема српске средњовековне књижевности, Истраживања 16 (2005) 211–214 [Tomin S., Dijak Dobre i njegov zapis o Marku Kraljeviću – jedna prećutana tema srpske srednjovekovne književnosti, Istraživanja 16 (2005) 211–214]

Ћирковић С., Сугуби венац. Прилог историји краљевства у Босни, Работници, војници, духовници, прир. В. Ђокић, Београд (1997) 277–305 [Ćirković S., Sugubi venac. Prilog istoriji kraljevstva u Bosni, Rabotnici, vojnici, duhovnici, prir. V. Đokić, Beograd (1997) 277–305]

Шуица М., Моравска Србија на крају XIV века, Зборник радова са Научног скупа „Моравска Србија“ Београд–Крушевац (2007) 163–185 [Šuica M., Moravska Srbija na kraju XIV veka, Zbornik radova sa Naučnog skupa „Moravska Srbija“ Beograd–Kruševac (2007) 163–185]

Шуица М., Пад Србије у историјској перспективи, Пад Српске деспотовине 1459, ур. М. Спремић, Београд (2011) 263–285 [Šuica M., Pad Srbije u istorijskoj perspektivi, Pad Srpske despotovine 1459, ur. M. Spremić, Beograd (2011) 263–285]

HTML Generator