Историјски часопис књ. 67 (2018)
The Historical Review, vol. 67 (2018)

Аранђел Смиљанић

ПЛАЋАЊЕ И НАГРАЂИВАЊЕ ДИПЛОМАТА ОБЛАСНИХ ГОСПОДАРА У БОСНИ

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1766209S

УДК: 341.7(497.6)„14“

стр. 209-235

језик: српски


Апстракт:

У средњовјековном друштву издијељеном на оне који владају и ратују, на оне који су потчињени и раде, и на оне који се моле, вертикалну покретљивост тешко је било остварити. Једна од оних дјелатности које су омогућавале скок на друштвеној љествици била је и дипломатија, посебно за оне који су потицали из нижих друштвених слојева. Истина, дио дипломата био је властеоског поријекла, док је други потицао из трговачких или сеоских породица, те се својим знањем и способностима уздигао до првих савјетника или сарадника обласних господара у Босни. Први су имали властите приходе са својих имања или од других послова којима су се бавили. За разлику од њих, они други су кроз бављење дипломатијом стицали највећи дио својих прихода. Кроз овај рад аутор покушава одговорити на питања да ли су ти приходи били редовни или повремени, колики су они били, какве су биле награде и дарови и колики су удио имали у укупним приходима дипломата. Највећи дио овог рада чини навођење појединих примјера из оновремених историјских извора о поклонима урученим дипломатима. Дио рада посвећен је награђивању дипломата за учињене услуге, као и обећањима да ће бити награђени ако обаве послове који иду у корист друге стране у преговорима. У посљедњем дијелу рада аутор саопштава сазнања о материјалном богатству појединих дипломата.

 Кључне речи:

дипломати, обласни господари, Босна, Дубровник, Венеција, плаћање, дарови, награде, обећања, преговори, материјално богатство.

Aranđel Smiljanić

PAYMENTS AND AWARDS OF DIPLOMATS OF LOCAL MAGNATES IN BOSNIA 

 >>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1766209S

UDC: 341.7(497.6)„14“

pp. 209-235

language: serbian


Abstract:

Vertical mobility was hard to achieve in the medieval society divided into those who ruled and participated in warfare, those who were subjugated and worked, and those who prayed. Diplomacy, particularly for those originating from lower social strata, was also one of activities that enabled a person to climb the social ladder. Truly, some diplomats were of noble origin, while some came from merchant or rural families, and with their knowledge and capabilities they rose to become the first advisers or associates of local magnates in Bosnia. The former had own income from their own estates or other activities they dealt with. In contrast to them, the latter obtained the major part of their income through diplomacy. In this paper, the author attempts to answer the questions as to whether such income was regular or occasional, to determine its amount and the types of awards and gifts, and ascertain its share in total earnings of diplomats. The major part of this paper consists of examples from the then historical sources about the gifts given to diplomats. A part of the paper examines the awards presented to diplomats for rendered services, and analyses the promises that they would be awarded if they performed activities benefiting the other negotiating party. In the final part of the paper, the author presents knowledge about the material wealth of some diplomats.

 Keywords:

diplomats, local magnates, Bosnia, Dubrovnik, Venice, payments, gifts, awards, promises, negotiations, material wealth.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Архиви – Archives  

Državni arhiv u Dubrovniku (DAD): 

– Consilium Maius

– Consilium Minus

– Consilium Rogatorum

– Reformationes

– Lettere di Levante

Извори – Primary Sources

Čremošnik G., Kotorski dukali i druge listine, Glasnik Zemaljskog muzeja 33 (1921) 115–196. 

Ljubić S., Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slavenstva i Mletačke Republike, knj. IX, od godine 1423 do 1452, Zagreb 1890.

Ljubić S., Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slavenstva i Mletačke Republike, knj. X, od godine 1453 do 1469, Zagreb 1891.

Miklosich F., Monumenta Serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusi, Viennae 1858.

Rački F., Dubrovački spomenici o odnošaju dubrovačke obćine naprema Bosni i Turskoj godine razspa bosanske kraljevine, Starine 6 (1874) 1–19.

Statut grada Dubrovnika 1272, uvod napisao Ante Cvitanić, preveli Mate Križman i Josip Kolanović, Dubrovnik 1990.

Truhelka Ć., Testament gosta Radina. Prilog patarenskom pitanju, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu 23 (1911) 355–376.

Truhelka Ć., Tursko-slovjenski spomenici Dubrovačke arhive, Sarajevo 1911.

Динић М., Из Дубровачког архива, III, Београд 1967 [Dinić M., Iz Dubrovačkog arhiva, III, Beograd 1967]

Исаиловић Н., Акредитивно писмо краља Стефана Томаша за посланика Николу Тесту, Стари српски архив 7 (2008) 181–183 [Isailović N., Akreditivno pismo kralja Stefana Tomaša za poslanika Nikolu Testu, Stari srpski arhiv 7 (2008) 181–183]

Карано-Твртковић П., Србски споменици, Београд 1840 [Karano-Tvrtković P., Srbski spomenici, Beograd 1840]

Пуцић,М. Споменици српски, I, Београд 2007 [Pucić M., Spomenici srpski, I, Beograd 2007]

Пуцић М., Споменици српски, II, Београд 2007 [Pucić M., Spomenici srpski, II, Beograd 2007]

Рудић С., Три потврде кнеза Влатка Поповића о примању дохотка од заоставштине кнеза Браила Тезаловића у Дубровнику (I Дубровник, 1466, јануар 1. – април, 25, II Дубровник, 1466, април 25, III [Дубровник], 1468, фебруар 5.), Грађа о прошлости Босне 3 (2010) 153–162 [Rudić S., Tri potvrde kneza Vlatka Popovića o primanju dohotka od zaostavštine kneza Braila Tezalovića u Dubrovniku (I Dubrovnik, 1466, januar 1. – april, 25, II Dubrovnik, 1466, april 25, III [Dubrovnik], 1468, februar 5.), Građa o prošlosti Bosne 3 (2010) 153–162]

Смиљанић А., Дубровачка потврда кнезу Браилу Тезаловићу о примању новца на добит, Грађа о прошлости Босне 4 (2011) 111–116 [Smiljanić A., Dubrovačka potvrda knezu Brailu Tezaloviću o primanju novca na dobit, Građa o prošlosti Bosne 4 (2011) 111–116]

Стојановић Љ., Старе српске повеље и писма, I–1, Београд–Сремски Карловци 1929 [Stojanović Lj., Stare srpske povelje i pisma, I–1, Beograd–Sremski Karlovci 1929]

Стојановић Љ., Старе српске повеље и писма, I–2, Београд–Сремски Карловци 1934 [Stojanović Lj., Stare srpske povelje i pisma, I–2, Beograd–Sremski Karlovci 1934]

Литература – Secondary Works

Babić A., Diplomatska služba u srednjovjekovnoj Bosni, Sarajevo 1995.  

Ćošković P., Bosanska Kraljevina u prijelomnim godinama 1443–1446, Banja Luka 1988.

Ćošković P., Krstjanin Vlatko Tumurlić i njegovo doba (1401–1423.), Croatia Christiana periodica 35 (1995) 1–54.

Kovačević D., Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni, Sarajevo 1961.

Kurtović E., O vremenu smrti Pribislava Pohvalića i njegovim nasljednicima, Radovi. Filozofski fakultet u Sarajevu 13 (2004) 301–310.

Kurtović E., Veliki vojvoda bosanski Sandalj Hranić Kosača, Sarajevo 2009.

Lovrenović D., Istočni Jadran u odnosima između Hrvoja Vukčića i Sandalja Hranića na prelazu iz XIV u XV stoljeće, Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine 27 (Sarajevo 1987) 55–66.

Mačinković B., Vitez Nikola Testa među diplomatama, Viteška kultura 3 (2014) 97–110.

Nilević B., Posljednji Pavlovići – Bosna sredinom XV stoljeća, Historijska traganja 5 (2010) 13–64.

Nilević B., Vojvoda Ivaniš Pavlović, Prilozi. Institut za istoriju u Sarajevu 14–15 (1978) 349–361.

Šunjić M., Prilozi za istoriju bosansko-venecijanskih odnosa 1420–1463, Historijski zbornik 14 (1961) 119–145.

Tadić J., Promet putnika kroz Dubrovnik u srednjem veku, Dubrovnik 1939.

Tošić Đ., Vojvoda Petar Pavlović. Prilog istoriji Bosne početkom XV vijeka, Jugoslovenski istorijski časopis 1–2 (2001) 35–46.

Truhelka Ć., Konavoski rat (1430–1433), Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu 29 (1917) 145–212.

Živković P., Baštinici zaostavštine Braila Tezalovića, Prilozi. Institut za istoriju u Sarajevu 9–1 (1973) 319–326.

Živković P., Diplomatska aktivnost Braila Tezalovića, Prilozi. Institut za istoriju u Sarajevu 10–2 (1974) 31–53.

Živković P., Kreditno-trgovačke veze Braila Tezalovića sa Dubrovčanima, Zgodovinski časopis 34/3 (1980) 299–311.

Živković P., Radič Ozrisaljić, trgovac i diplomata na dvoru porodice Pavlovića, Prilozi. Institut za istoriju u Sarajevu 13 (1977) 301–321.

Атанасовски В., Пад Херцеговине, Београд 1979 [Atanasovski V., Pad Hercegovine, Beograd 1979]

Божић И., Дубровник и Турска у XIV и XV веку, Београд 1952 [Božić I., Dubrovnik i Turska u XIV i XV veku, Beograd 1952]

Грујић Р., Конавли под разним господарима од XII до XV века, Споменик СКА LXVI (Земун 1926) 3–121 [Grujić R., Konavli pod raznim gospodarima od XII do XV veka, Spomenik SKA LXVI (Zemun 1926) 3–121]

Динић М., Хумско-требињска властела, Из српске историје средњега века, Београд 2003 [Dinić M., Humsko-trebinjska vlastela, Iz srpske istorije srednjega veka, Beograd 2003]

Живковић П., Учешће босанске властеле у диоби Конавала, Прилози. Институт за историју у Сарајеву 15–16 (1979) 181–188 [Živković P., Učešće bosanske vlastele u diobi Konavala, Prilozi. Institut za istoriju u Sarajevu 15–16 (1979) 181–188]

Злоковић М., Словенска жупа Драчевица, Бока 1 (Херцег-Нови 1969) 53–72 [Zloković M., Slovenska župa Dračevica, Boka 1 (Herceg-Novi 1969) 53–72]

Ивић А., Радосав Павловић, велики војвода босански, Летопис Матице српске 246 (1907) 1–32 [Ivić A., Radosav Pavlović, veliki vojvoda bosanski, Letopis Matice srpske 246 (1907) 1–32]

Куртовић Е., Из хисторије банкарства Босне и Дубровника у средњем вијеку (улагање новца на добит), Београд 2010 [Kurtović E., Iz historije bankarstva Bosne i Dubrovnika u srednjem vijeku (ulaganje novca na dobit), Beograd 2010]

Лексикон српског средњег века, прир. С. Ћирковић и Р. Михаљчић, Београд 1999 [Leksikon srpskog srednjeg veka, prir. S. Ćirković i R. Mihaljčić, Beograd 1999]

Мргић Радојчић Ј., Доњи Краји-Крајина средњовековне Босне, Београд 2002 [Mrgić Radojčić J., Donji Kraji-Krajina srednjovekovne Bosne, Beograd 2002]

Рудић С., Властела Илирског грбовника, Београд 2006 [Rudić S., Vlastela Ilirskog grbovnika, Beograd 2006]

Смиљанић А., Људи из сјенке – дипломати обласних господара у Босни, Бања Лука 2015 [Smiljanić A., Ljudi iz sjenke – diplomati oblasnih gospodara u Bosni, Banja Luka 2015]

Тошић Ђ., Босански „лутајући витезови“ Паштровићи, Историјски часопис 58 (2009) 147–172 [Tošić Đ., Bosanski „lutajući vitezovi“ Paštrovići, Istorijski časopis 58 (2009) 147–172]

Тошић Ђ., Остоја Паштровић (трагом једног контроверзног дипломате), Истраживања 20 (Нови Сад 2009) 265–274 [Tošić Đ., Ostoja Paštrović (tragom jednog kontroverznog diplomate), Istraživanja 20 (Novi Sad 2009) 265–274]

Тошић Ђ., Трг Дријева у средњем вијеку, Сарајево 1987 [Tošić Đ., Trg Drijeva u srednjem vijeku, Sarajevo 1987]

Тошић Ђ., Требињска област у средњем вијеку, Београд 1998 [Tošić Đ., Trebinjska oblast u srednjem vijeku, Beograd 1998]

Ћирковић С., Почтени витез Прибислав Вукотић, Зборник Филозофског факултета. Београд 10–1 (1968) 259–276 [Ćirković S., Počteni vitez Pribislav Vukotić, Zbornik Filozofskog fakulteta. Beograd 10–1 (1968) 259–276]

Ћирковић С., Херцег Стефан Вукчић Косача и његово доба, Београд 1964 [Ćirković S., Herceg Stefan Vukčić Kosača i njegovo doba, Beograd 1964]

Ћоровић В., Из прошлости Босне и Херцеговине: Војвода Иваниш Павловић; Питање женидбе херцега Стјепана и његових синова 1455, Годишњица Николе Чупића 48 (1939) 133–145 [Ćorović V., Iz prošlosti Bosne i Hercegovine: Vojvoda Ivaniš Pavlović; Pitanje ženidbe hercega Stjepana i njegovih sinova 1455, Godišnjica Nikole Čupića 48 (1939) 133–145]

Ћоровић В., Како је војвода Радослав Павловић продавао Дубровчанима Конавље (1423–1427), Годишњица Николе Чупића 36 (1927) 73–109 [Ćorović V., Kako je vojvoda Radoslav Pavlović prodavao Dubrovčanima Konavlje (1423–1427), Godišnjica Nikole Čupića 36 (1927) 73–109]

Ћоровић В., Хисторија Босне, Бања Лука–Београд 1999 [Ćorović V., Historija Bosne, Banja Luka–Beograd 1999]

Шуица М., Босанска властеоска породица Бановићи, Историјски гласник 1–2 (1993) 25–36 [Šuica M., Bosanska vlasteoska porodica Banovići, Istorijski glasnik 1–2 (1993) 25–36]

No Code Website Builder