Историјски часопис књ. 67 (2018)
The Historical Review, vol. 67 (2018)

Жарко Вујошевић

ВРАЊИНА И СВ. АРХАНЂЕЛИ У ЈЕРУСАЛИМУ – ЈОШ ЈЕДАН ОСВРТ НА ТРАДИЦИЈУ ДАРОВНЕ ПОВЕЉЕ ЦАРА СТЕФАНА ДУШАНА

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1766237V

УДК: 930.2:003.074]:271.22523.4  (497.11)„13“

стр. 237-255

језик: српски


Апстракт:

Када је у мају прошле године (2016) у Митрополији црногорско-приморској пробуђено шире интересовање за статус манастира Врањине у средњем веку, у средишту пажње нашла се и повеља цара Стефана Душана из средине 14. столећа, којом је, између осталог, ова обитељ на некадашњем острву у Скадарском језеру требало да буде потчињена манастиру Св. арханђела Михаила и Гаврила у Јерусалиму. Иако се о том документу занимљивог садржаја у науци доста писало, чини се да тема нипошто није исцрпљена. Уместо оригинала сачувана су три примерка неједнаке традиције – настала у различито време, у различитим околностима и са различитим побудама. Циљ рада је да унеколико допуни одавно започету расправу (најпре између осталих И. Руварац, касније В. Мошин, у новије време Ђ. Бубало) о њиховом међусобном односу и степену аутентичности. Посебна пажња поклања се хиландарском примерку (Хил. 131) и његовој изворној вредности, уз разматрање о могућем предлошку према коме је сачињен. Рад садржи ново издање диспозитива, санкције и завршних формула овог акта. Уз његов снимак, у прилогу се дају и фотографије дубровачког примерка (са датумом 1348).

Кључне речи:

манастир Врањина, манастир Св. арханђела у Јерусалиму, манастир Хиландар, Дубровник, Стефан Душан, повеље, традиција докумената, издање.

Žarko Vujošević

VRANJINA AND THE HOLY ARCHANGELS MONASTERY IN JERUSALEM – АNOTHER LOOK AT THE TRADITION OF EMPEROR STEFAN DUŠAN’S DONATION CHARTER 

  >>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1766237V

UDC: 930.2:003.074]:271.22523.4  (497.11)„13“

pp. 237-255

language: serbian


Abstract:

When in May last year (2016), broader interest was awakened in the Metropolitanate of Montenegro and the Littoral in the status of the Vranjina monastery in the Middle Ages, a focus was also placed on the charter of Emperor Stefan Dušan from the mid-14th century. According to this charter, the Vranjina monastery in the erstwhile island on Lake Skadar was to be subordinated to the Monastery of the Holy Archangels of Michael and Gabriel in Jerusalem. Although a lot has been written in science about this document with interesting content, it seems that the topic is by no means exhausted. Instead of the original, three copies of unequal tradition have been preserved – they were created in different times and circumstances and with different intentions. The paper aims to complement, to an extent, the discussion initiated a long time ago (first, among others, by I. Ruvarac, who was followed by V. Mošin and, recently, by Đ. Bubalo) about their interrelatedness and degree of authenticity. Special attention is devoted to the Hilandar copy (Hil. 131) and its source value, and the potential basis on which it was compiled is examined. The paper contains a new edition of the enacting terms, sanctions and concluding formulae of the act. Along with its picture, the photographs of the Dubrovnik copy (dated 1348) are also given in the annex.

Keywords:

Vranjina monastery, monastery of the Holy Archangels in Jerusalem, Hilandar monastery, Dubrovnik, Stefan Dušan, charters, tradition of documents, copy.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Извори – Primary Sources 

Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, XI, ur. T. Smičiklas, Zagreb 1913, 383–385, бр. 290) 

Miklosich F., Monumenta Serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii, Wien 1858.

Serbian Royal Documents at the State Archives in Dubrovnik (1186–1479), http://monasterium.net/mom/SerbianRoyalDocumentsDubrovnik/13500308_–_Dušan_B/charter – (poslednji uvid 31. marta 2017).

Бубало Ђ., Фалсификована повеља цара Стефана Уроша о Стонском дохотку, Стари српски архив 2 (2003) 99–142 [Bubalo Đ., Falsifikovana povelja cara Stefana Uroša o Stonskom dohotku, Stari srpski arhiv 2 (2003) 99–142]

Вујошевић Ж., Повеља Костантина Драгаша Хиландару о манастиру Леснову, Realia Byzantino-Balcanica, София 2014, 453–475 [Vujošević Ž., Povelja Kostantina Dragaša Hilandaru o manastiru Lesnovu, Realia Byzantino-Balcanica, Sofija 2014, 453–475]

Јечменица Д., Стонска повеља бана Стефана II Котроманића: под Сребреником, 1333, фебруар 15, Грађа о прошлости Босне 3 (2010) 29–46 [Ječmenica D., Stonska povelja bana Stefana II Kotromanića: pod Srebrenikom, 1333, februar 15, Građa o prošlosti Bosne 3 (2010) 29–46]

Јиречек К., Споменици српски, Споменик СКА 11 (1892) [Jireček K., Spomenici srpski, Spomenik SKA 11 (1892)]

Младеновић А., Повеље кнеза Лазара, Београд 2003 [Mladenović A., Povelje kneza Lazara, Beograd 2003]

Мошин В., Повеље цара Стефана Душана о Арханђеловом манастиру у Јерусалиму и о манастиру Св. Николе на скадарском острву Врањини, Folia Slavica 3, Nr. 1–2 (Columbus, Ohio 1976) 175–200 прештампано под истим насловом у Археографски прилози 3 (1981) 7–36 [Mošin V., Povelje cara Stefana Dušana o Arhanđelovom manastiru u Jerusalimu i o manastiru Sv. Nikole na skadarskom ostrvu Vranjini, Folia Slavica 3, Nr. 1–2 (Columbus, Ohio 1976) 175–200 (preštampano pod istim naslovom u Arheografski prilozi 3 (1981) 7–36)]

Поповић Р., Повеља бана Стјепана II Котроманића о решавању спорова између Босне и Дубровника, Стари српски архив 6 (2007) 35–54 [Popović R., Povelja bana Stjepana II Kotromanića o rešavanju sporova između Bosne i Dubrovnika, Stari srpski arhiv 6 (2007) 35–54]

Порчић Н., Старији препис велике повеље цара Душана Дубровнику, Иницијал 4 (2016) 167–185 [Porčić N., Stariji prepis velike povelje caraDušana Dubrovniku, Inicijal 4 (2016) 167–185]

Порчић Н., Документи српских средњовековних владара у дубровачким збиркама: доба Немањића, Београд 2017.

Соловјев А., Одабрани споменици српско гправа од XII до краја XV века, Београд 1926 [Solovjev A., Odabrani spomenici srpsko gprava od XII do kraja XV veka, Beograd 1926]

Споменици за средновековната и поновата историја на Македонија, III, ур. В. Мошин, Скопје 1980 [Spomenici za srednovekovnata i ponovata istorija na Makedonija, III, ur. V. Mošin, Skopje 1980]

Стојановић Љ., Старе српске повеље и писма, I–1, Београд–Сремски Карловци 1929 [Stojanović Lj., Stare srpske povelje i pisma, I–1, Beograd-Sremski Karlovci 1929]

Фостиков А., Повеља краљице Јелене Дубровчанима о укидању царина у Маслинама и Сланом, Стари српски архив 5 (2006) 173–186 [Fostikov A., Povelja kraljice Jelene Dubrovčanima o ukidanju carina u Maslinama i Slanom, Stari srpski arhiv 5 (2006) 173–186]

Шекуларац Б., Врањинске повеље, Титоград 1984 [Šekularac B., Vranjinske povelje, Titograd 1984]

Шекуларац Б., Дукљанско-зетске повеље, Титоград 1987 [Šekularac B., Dukljansko-zetske povelje, Titograd 1987]

Литература – Secondary Works

Charters, Cartularies, and Archives. The Preservation and Transmission of Documents in the Medieval West, ed. A. J. Kosto, A. Winroth, Toronto 2002.  

Gregović S. i Kadić V., Vranjina sad deli vernike, Večernje novosti online, 7. maj 2016, http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:604235-Vranjina-sad-deli-vernike (poslednji uvid 31. marta 2017).

Guyotjeannin O. – L. Morelle, Tradition et réception de l’acte médiéval: Jalons pour un bilan des recherches,

Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde 53 (2007) 367–403.

Jireček K., Dohodak stonski, koji su Dubrovčani davali srpskom manastiru sv. Arhangjela Mihajla u Jerusalimu i povelja o njemu cara Uroša (1358) i carice Mare (1479), Jagić Festschrift, Berlin 1908, 527–542.

Баришић Ф., О повељама кнеза Лазара и патријарха Спиридона, Зборник Филозофског факултета. Београд XII–1 (1974) 357–377 [Barišić F., O poveljama kneza Lazara i patrijarha Spiridona, Zbornik Filozofskog fakulteta. Beograd 12–1 (1974) 357–377]

Богдановић Д., Историја старе српске књижевности, Београд 1980 [Bogdanović D., Istorija stare srpske književnosti, Beograd 1980]

Бубало Ђ., Хиландар и Стонски доходак у XIX веку, Хиландарски зборник 13 (2011) 83–103[Bubalo Đ., Hilandar i Stonski dohodak u XIX veku, Hilandarski zbornik 13 (2011) 83–103]

Бубало, Ђ. Средњовековни архив манастира Врањине (прилог реконструкцији), Стари српски архив 5 (2006) 243–276 [Bubalo, Đ. Srednjovekovni arhiv manastira Vranjine (prilog rekonstrukciji), Stari srpski arhiv 5 (2006) 243–276]

Живојиновић М., Драгаши и Света Гора, Зборник радова Византолошког института 43 (2006) 41–57) [Živojinović M., Dragaši i Sveta Gora, Zbornik radova Vizantološkog instituta 43 (2006) 41–57)]

Живојиновић М., Светогорци и стонски доходак, Зборник радова Византолошког института 22 (1983) 165–206 [Živojinović M., Svetogorci i stonski dohodak, Zbornik radova Vizantološkog instituta 22 (1983) 165–206]

Недомачки В., Манастир арханђела Михаила и Гаврила у Јерусалиму – задужбина краља Милутина, Зборник за ликовне уметности Матице српске 16 (1980) 25–70 [Nedomački V., Manastir arhanđela Mihaila i Gavrila u Jerusalimu – zadužbina kralja Milutina, Zbornik za likovne umetnosti Matice srpske 16 (1980) 25–70].

Решетар М., Никша Звијездић, дубровачки српски канцелар XV. вијека, Глас СКА 169 (1936) 167–209 (174–175) [Rešetar M., Nikša Zvijezdić, dubrovački srpski kancelar XV. vijeka, Glas SKA 169 (1936) 167–209 (174–175]

Синдик Д., Српска средњовековна акта у манастиру Хиландару, Хиландарски зборник 10 (1998) [Sindik D., Srpska srednjovekovna akta u manastiru Hilandaru, Hilandarski zbornik 10 (1998)]

Славева Л. – В. Мошин, Српски грамоти од Душаново време, Прилеп 1988 [Slaveva L. – V. Mošin, Srpski gramoti od Dušanovo vreme, Prilep 1988]

Спремић М., Црквене прилике у Зети у време Никона Јерусалимца, Никон Јерусалимац. Вријеме – личност – дјело, прир. Ј. Ћулибрк, Цетиње 2004, 91–95 [Spremić M., Crkvene prilike u Zeti u vreme Nikona Jerusalimca, Nikon Jerusalimac. Vrijeme – ličnost – djelo, prir. J. Ćulibrk, Cetinje 2004, 91–95]

Ћирковић С., Хиландарска свећа у Дубровнику, Настава историје 8 (1998) 5–19 [Ćirković S., Hilandarska sveća u Dubrovniku, Nastava istorije 8 (1998) 5–19]

Mobirise.com