Историјски часопис књ. 67 (2018)
The Historical Review, vol. 67 (2018)

Марина Матић

ОКОЛНОСТИ ИЗГРАДЊЕ ВЕЛИКЕ ЦРКВЕ МАНАСТИРА САВИНА У БОКИ КОТОРСКОЈ 18. ВЕКА

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1766277M 

УДК: 271.222(497.11)523.4  (497.16)„17“

стр. 277-292

језик: српски


Апстракт:

У тексту се бавимо током изградње Велике цркве манастира Савина (1777–1797), важним центром духовности православних Боке Которске у 18. веку. Борба православних Срба за очување идентитета, у компликованим историјским околностима и под млетачком влашћу, у многоме је зависила од оваквих духовних упоришта. На основу необјављене архивске грађе, омогућено нам је да стекнемо увид у живот и активности, стремљења и проблеме локалне заједнице, те околностима које су пратиле Савинце током дводеценијског настојања да подигну нову цркву Успења Богородичиног. Уједно стичемо увид и у шира сагледавања односа, веза, потреба, политичких и црквених прилика унутар ширег локалног подручја у времену већ увелико малаксале Млетачке републике.

Кључне речи:

манастир Савина, Велика црква, Трошковник из 1777, Бока Которска, млетачка власт, 18. век.

Marina Matić

CIRCUMSTANCES IN WHICH THE SAVINA MONASTERY BIG CHURCH WAS CONSTRUCTED IN THE BAY OF KOTOR IN THE 18TH CENTURY 

 >>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1766277M 

UDC: 271.222(497.11)523.4  (497.16)„17“

pp. 277-292

language: serbian


Abstract:

The paper deals with the course of construction of the Big Church of the Savina monastery (1777–1797), an important spiritual centre of the Orthodox population of the Bay of Kotor in the 18th century. The struggle of the Orthodox Serbs to preserve their identity, in complex historical circumstances and under Venetian rule, largely depended on such spiritual strongholds. Unpublished archival records enabled us to gain insight into the life and activities, aspirations and problems of the local community, and their two-decade efforts to build the new church of the Dormition of the Theotokos. We were also able to more thoroughly examine the relations, links, needs, political and church circumstances within a wider local area at the time of the already feeble Venetian Republic.

Keywords:

Savina monastery, Big Church, Book of Expenses from 1777, Bay of Kotor, Venetian rule, 18th century.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Архиви - Archives  

Архив Херцег-Новог [Arhiv Herceg-Novog]  

– Политичко-управни млетачки архив 1689–1797 [Političko-upravni mletački arhiv 1689–1797]

Архив манастира Савина [Arhiv manastira Savinа]

– Либро от земаља монастирскиа [Libro ot zemalja monastirskia]

– Либро от потрошковь монастирских [Libro ot potroškov` monastirskih]

– Либро от сарандара церкве [Libro ot sarandara cerkve]

– Несређена грађа [Nesređena građa]

– Фасцикла са повељама [Fascikla sa poveljama]

Архив Српске академије наука и уметности [Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti]

– Заоставштина Јована Томића, [Zaostavština Jovana Tomića]

Извори – Primary Sources

Вујиновић В., Биљешке и подаци за историју цркве и књижевност, Шематизам православне епархије Бококоторске, Дубровачке и Спичанске за годину 1884 (1884) [Vujinović V., Bilješke i podaci za istoriju crkve i književnost, Šematizam pravoslavne eparhije Bokokotorske, Dubrovačke i Spičanske za godinu 1884 (1884)] 

Стојановић Љ., Стари српски записи и натписи, VI, Сремски Карловци 1926 [Stojanović Lj., Stari srpski zapisi i natpisi, VI, Sremski Karlovci 1926]

Литература – Secondary Works

Lipovac-Radulović V., Romanizmi u Crnoj Gori – jugoistočni dio Boke Kotorske, Novi Sad 2004. 

Musić S., Romanizmi u sever-zapadnoj Boki Kotorskoj, Beograd 1972.

Prijatelj K., Barok u Dalmaciji, Barok u Hrvatskoj, A. Horvat, R. Matejčić, K. Prijatelj, Zagreb 1982.

Tomić A., Crkva sv. Eustahije u Dobroti, Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru XXVII–XXVIII (1979–1980) 89–102.

Дабовић Б., Манастир Савина – нови подаци о градњи, Бока 15–16 (1984) 437–448 [Dabović B., Manastir Savina – novi podaci o gradnji, Boka 15–16 (1984) 437–448]

Ђордан Ј., Старине, Шематизам православне епархије Бококоторске, Дубровачке и Спичанске за годину 1888 (1888) [Đordan J., Starine, Šematizam pravoslavne eparhije Bokokotorske, Dubrovačke i Spičanske za godinu 1888 (1888)]

Ђордан Ј., Старине, Шематизам православне епархије Бококоторске, Дубровачке и Спичанске за годину 1892 (1892) [Đordan J., Starine, Šematizam pravoslavne eparhije Bokokotorske, Dubrovačke i Spičanske za godinu 1892 (1892)]

Јачов М., Венеција и Срби у Далмацији у XVIII веку, Београд 1984 [Jačov M., Venecija i Srbi u Dalmaciji u XVIII veku, Beograd 1984]

Матић М., Борба за Далматинско-бокељску епископију у XVIII веку, Историјски часопис 65 (2016) 159–182 [Matić,M. Borba za Dalmatinsko-bokeljsku episkopiju u XVIII veku, Istorijski časopis 65 (2016) 159–182]

Матић М., Манастир Савина у XVIII веку (докторска дисертација), Београд 2015 [Matić M., Manastir Savina u XVIII veku (doktorska disertacija), Beograd 2015]

Матић М., Нектарије Љубибратић, Српски биографски речник 5 (Кв – Мао), Нови Сад (2011) 701 [Matić M., Nektarije Ljubibratić, Srpski biografski rečnik 5 (Kv – Mao), Novi Sad (2011) 701]

Медаковић Д., Манастир Савина – Велика црква, ризница, рукописи, Београд 1978 [Medaković D., Manastir Savina – Velika crkva, riznica, rukopisi, Beograd 1978]

Мијушковић С., Учешће Бокеља у руској флоти на Медитерану за време великог Руско-турског рата (1769–1774), Годишњак Поморског музеја у Котору X (1962) 145–159 [Mijušković S., Učešće Bokelja u ruskoj floti na Mediteranu za vreme velikog Rusko-turskog rata (1769–1774), Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru X (1962) 145–159]

Миковић Д., Из савинских старина, Гласник Српске православне патријаршије 17 (1927) 263–264; 18 (1927) 280–281 [Miković D., Iz savinskih starina, Glasnik Srpske pravoslavne patrijaršije 17 (1927) 263–264; 18 (1927) 280–281]

Милаш Н., Списи о историји православне цркве у далматинско-историјском владичанству од XV–XIX века, Задар 1899 [Milaš N., Spisi o istoriji pravoslavne crkve u dalmatinsko-istorijskom vladičanstvu od XV–XIX veka, Zadar 1899]

Миловић Ђ. Д., Глад у Боки и сусједним крајевима 1782. и њене политичке посљедице, Историски записи 1–2 (1956) 133–142 [Milović Đ. D., Glad u Boki i susjednim krajevima 1782. i njene političke posljedice, Istoriski zapisi 1–2 (1956) 133–142].

Петковић С., Речник црквенословенскога језика, Сремски Карловци 1935 [Petković S., Rečnik crkvenoslovenskoga jezika, Sremski Karlovci 1935]

Петрановић Г., Списи о православној цркви у Далмацији за времена Млетачке републике, Србско-дамлматинскiй магазинь за годину 1868 (1868) [Petranović G., Spisi o pravoslavnoj crkvi u Dalmaciji za vremena Mletačke republike, Srbsko-damlmatinskij magazin` za godinu 1868 (1868)]

Речник српскога језика, ур. М. Николић, Нови Сад 2011 [Rečnik srpskoga jezika, ur. M. Nikolić, Novi Sad 2011.]

Станојевић Г., Далматинске крајине у XVIII веку, Београд–Загреб 1987 [Stanojević G., Dalmatinske krajine u XVIII veku, Beograd–Zagreb 1987]

Станојевић Г., Нешто о Србима у Далмацији у другој половини XVIII века, Историски гласник 1 (1955) 87–110 [Stanojević G., Nešto o Srbima u Dalmaciji u drugoj polovini XVIII veka, Istoriski glasnik 1 (1955) 87–110]

Црногорчевић М., Манастир Савина у Боци Которској, Београд 1901 [Crnogorčević M., Manastir Savina u Boci Kotorskoj, Beograd 1901].

Црногорчевић М., Натписи и записи манастира Савине, Шематизам православне епархије Бококоторске, Дубровачке и Спичанске за годину 1895 (1895) [Crnogorčević M., Natpisi i zapisi manastira Savine, Šematizam pravoslavne eparhije Bokokotorske, Dubrovačke i Spičanske za godinu 1895 (1895)]

Шеровић П., Неколико података о поморству Херцегновске општине XVIII и XIX в., Годишњак Поморског музеја у Котору II (1953) 49–71 [Šerović P., Nekoliko podataka o pomorstvu Hercegnovske opštine XVIII i XIX v., Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru II (1953) 49–71]

No Code Website Builder