Историјски часопис књ. 67 (2018)
The Historical Review, vol. 67 (2018)

Владимир Јовановић

ВИДИН И СРБИЈА ПОЧЕТКОМ 19. ВЕКА

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1766293J 

УДК: 94(497.11:497.2:560)„17/18“

стр. 293-319

језик: српски


Апстракт:

Рад је посвећен сложеним и противречним политичким односима између Београда и Видина, крајем 18. и почетком 19. века. Несумњив утицај јањичарских вођа у та два града, као и њихов енергичан отпор програму реформи султана Селима III, био је увод у даље слабљење турске власти на простору читавог северног Балкана. Захваљујући потпори Османа Пазваноглуа, самозваног господара Видина и околине, вође београдских јањичара успеле су да преузму власт на простору Београдског пашалука. Насилан и пун несигурности, кратак период јањичарске самовладе изазвао је жестоке сукобе између Срба и Турака и убрзао избијање устанка у Србији, почетком 1804. године.

Кључне речи:

Београд, Видин, Дунав, јањичари, Осман Пазваноглу, Карађорђе Петровић, Хајдук-Вељко Петровић.

Vladimir Jovanović

VIDIN AND SERBIA IN THE EARLY 19th CENTURY 

 >>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1766293J 

UDC: 94(497.11:497.2:560)„17/18“

pp. 293-319

language: serbian


Abstract:

The paper examines complex and contradictory political relations between Belgrade and Vidin in the late 18th and early 19th centuries. The indisputable influence of janissary leaders in these two towns and their energetic resistance to the programme of reforms of Sultan Selim III was a prelude to the further weakening of Turkish rule in the entire northern Balkans. Owing to the support of Osman Pazvantoğlu, the self-proclaimed ruler of Vidin and the environs, the leaders of Belgrade janissaries managed to take over power in the area of the Belgrade Pashalik. Fraught with violence and uncertainty, the short period of the janissaries’ self-rule triggered fierce clashes between the Serbs and Turks and accelerated the outbreak of the uprising in Serbia in early 1804.

Keywords:

Belgrade, Vidin, Danube, janissaries, Osman Pazvantoğlu, Karađorđe Petrović, Hajduk Veljko Petrović.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Извори – Primary Sources 

Maršal Marmont. Memoari, priredio i preveo Frano Baras, Split 1984. 

Jelavić, V., Pazvan-Oglu od Vidina (Izvješće francuskoga pukovnika Mériage.), Glasnik Zemaljskog muzeja XVII (1905) 173–216.

Pouqueville F. C. H. L., Travels trough Morea, Albania, and several other parts of the Ottoman Empire, to Constantinople, during the years 1798, 1799, 1800. and 1801, London 1806

Гагић Ј., Дневник мој у Сербии, Прилози за историју Првог српског устанка, прир. Р. Перовић, Београд 1980 [Gagić J., Dnevnik moj u Serbii, Prilozi za istoriju Prvog srpskog ustanka, prir. R. Perović, Beograd 1980]

Грађа за историју бугарског народа из Архива Србије, I, (1820–1856), Београд 1987 [Građa za istoriju bugarskog naroda iz Arhiva Srbije, I (1820–1856), Beograd 1987]

Грађа за историју Првог српског устанка, у редакцији Радослава Перовића, Београд, 1954 [Građa za istoriju Prvog srpskog ustanka, u redakciji Radoslava Perovića, Beograd, 1954]

Деловодни протокол Карађорђа Петровића, прир. М. Недељковић и М. Станковић, Крагујевац–Топола 1988 [Delovodni protokol Karađorđa Petrovića, prir. M. Nedeljković i M. Stanković, Kragujevac–Topola 1988]

Ђурић Јанићије – Гаја Пантелић – Петар Јокић – Анта Протић, Казивања о Српском устанку 1804, прир. Д. Самарџић, Београд 1980 [Đurić Janićije – Gaja Pantelić – Petar Jokić – Anta Protić, Kazivanja o Srpskom Ustanku 1804, prir. D. Samardžić, Beograd 1980]

Караџић В., Историјски списи, II, Београд 1969 [Karadžić V., Istorijski spisi, II, Beograd 1969]

Животопис Максима Евгеновића, Будимпешта 1877 [Životopis Maksima Evgenovića, Budimpešta 1877]

Знаменити догађаи новіє србске исторіє на кратко у везаномь и простомь слогу, списани Герасимомь Георгієвићемь, епископомь шабачкимь, Београд 2010 [Znameniti događai novіe srbske istorіe na kratko u vezanom` i prostom` slogu, spisani Gerasimom` Georgіevićem`, episkopom` šabačkim`, Beograd 2010]

Турски извори о српској револуцији 1804, I, Списи царске канцеларије 1789–1804, уредио и превео Хазим Шабановић, Београд 1956 [Turski izvori o srpskoj revoluciji 1804, I, Spisi carske kancelarije 1789–1804, uredio i preveo Hazim Šabanović, Beograd 1956]

Литература – Secondary Works

Adanir F., Semi-autonomous forces in the Balkans and Anatolia, Cambridge History of Turkey, III, ed. by S. N. Faroqhi and K. Fleet, Cambrige 2006, 179–182.  

Çaksu A., Janissary Coffee Houses in Late Eighteenth-Century Istanbul, Ottoman Tulips, Ottoman Cofee, Leisure and Lifestyle in the Eighteenth Century, ed. by D. Sajdi, London 2007, 117–125.

Evlija Čelebi, Putopis : odlomci o jugoslavenskim zemljama, preveo, uvod i komentarisao H. Šabanović, Sarajevo

Faroqhi S., Approaching Ottoman history an introduction to the sources, Cambrige 1999.

Gradeva R., Osman Pazvantoğlu of Vidin: Between Old and New, The Ottoman Balkans, 1750–1830, Princeton 2006, 33–134.

Gradeva R., Secession and revolution in the Ottoman Empire at the end of Eighteenth century: Osman Pazvantoğlu and Rhigas Velestinlis, Ottoman rule and the Balkans 1760–1850 Conflict, Transformation, Аdaptation, Rethymno 2007 73–94.

Hammer J., Historija Turskog /Osmanskog/ carstva, 3, Zagreb 1979.

Sadat D., Rumeli Ayanlari: The Eighteenth Century, Journal of Modern History, Vol. 44, No. 3 (Sep. 1972) 346–363.

Арсенијевић Л., Историја Српског Устанка, I, Београд 1988 [Arsenijević L., Istorija Srpskog Ustanka, I, Beograd 1988]

Атанасов Х., В Османската периферия: общество и икономика вьв Видин през XVIII век, София 2008 [Atanasov H., V Osmanskata periferija: obščestvo i ikonomika v’v Vidin prez XVIII vek, Sofija 2008]

Екмечић М., Дуго кретање између клања и орања : историја Срба у Новом Веку (1492–1992), Београд 2008 [Ekmečić M., Dugo kretanje između klanja i oranja : istorija Srba u Novom Veku (1492–1992), Beograd 2008]

Јиречек К., История на Бьлгаритъ, София 1929 [Jireček K., Istorija na B’lgarit’, Sofija 1929]

Јовановић Д., Из Тимочке Крајине. Књажевачки округ. Прилог за историју и етнографију, Гласник Српског ученог друштва LXX (1889) 149–201 [Jovanović D., Iz Timočke Krajine. Knjaževački okrug. Prilog za istoriju i etnografiju, Glasnik Srpskog učenog društva LXX (1889) 149–201]

Караџић В., Друга година српскога војевања на даије, Даница 1826, 1827, 1828, 1829, 1834 Београд 1969 475–486 [Karadžić V., Druga godina srpskoga vojevanja na daije, Danica 1826, 1827, 1828, 1829, 1834 Beograd 1969 475–486]

Караџић В., Житије Ајдук-Вељка Петровића, Даница 1826, 1827, 1828, 1829, 1834, Београд 1969 67–78 [Karadžić V., Žitije Ajduk-Veljka Petrovića, Danica 1826, 1827, 1828, 1829, 1834, Beograd 1969 67–78]

Караџић В., Имена села у Србији изван пашалука београдскога, Даница 1826 1828 1828 1829 1834, Београд 1969, 355–356 [Karadžić V., Imena sela u Srbiji izvan pašaluka beogradskoga, Danica 1826 1828 1828 1829 1834, Beograd 1969, 355–356]

Караџић В., Миленко Стојковић, Историјски списи, II, Београд 1969 [Karadžić V., Milenko Stojković, Istorijski spisi, II, Beograd 1969]

Караџић В., Прва година српскога војевања на даије, Даница 1826, 1827, 1828, 1829, 1834, Београд 1969 322–353 [Karadžić V., Prva godina srpskoga vojevanja na daije, Danica 1826, 1827, 1828, 1829, 1834, Beograd 1969 322–353]

Караџић В., Српске народне пјесме, I, Београд 1975 [Karadžić V., Srpske narodne pjesme, I, Beograd 1975]

Караџић В., Српски ријечник, Београд 1977 [Karadžić V., Srpski riječnik, Beograd 1977]

Љушић Р., Карађорђе, I, Београд 2000 [Ljušić R., Karađorđe, I, Beograd 2000]

Љушић Р., Кнежевина Србија (1830–1833), Београд 1986 [Ljušić R., Kneževina Srbija (1830–1833), Beograd 1986]

Маретић Е. Г., Историја српске револуције 1804–1813, превео Бранимир Живојиновић, Београд 1987 [Maretić E. G., Istorija srpske revolucije 1804–1813, preveo Branimir Živojinović, Beograd 1987]

Маринковић М., Шта је писао кнез Милош турском Цару и везирима, Београд 1996, 68–73 [Marinković M., Šta je pisao knez Miloš turskom Caru i vezirima, Beograd 1996, 68–73]

Милићевић Ђ. М., Поменик знаменитих људи у српског народа, Београд 1959 [Milićević Đ. M., Pomenik znamenitih ljudi u srpskog naroda, Beograd 1959]

Милосављевић М., Устаничке биографије, Прилози за историју Првог српског устанка, необјављена грађа, у редакцији Р. Перовића, Београд 1954 [Milosavljević M., Ustaničke biografije, Prilozi za istoriju Prvog srpskog ustanka, neobjavljena građa, u redakciji R. Perovića, Beograd 1954]

Новаковић С., Турско Царство пред Српски устанак, Београд 1906 [Novaković S., Tursko Carstvo pred Srpski ustanak, Beograd 1906]

Милутиновић Сарајлија С., Сербијанка, Београд 1993 [Milutinović Sarajlija S., Serbijanka, Beograd 1993]

Паларе М., Балканска привреда око 1800–1914. Еволуција без развоја, Београд 2010 [Palare M., Balkanska privreda oko 1800–1914. Evolucija bez razvoja, Beograd 2010]

Панић-Суреп М., Филип Вишњић живот и дело, Београд 1967 [Panić-Surep M., Filip Višnjić život i delo, Beograd 1967]

Пантелић Д., Београдски пашалук после Свиштовског мира 1791–1794, I, Београд 1927 [Pantelić D., Beogradski pašaluk posle Svištovskog mira 1791–1794, I, Beograd 1927]

Пантелић Д., Београдски пашалук пред Први српски устанак (1794–1804), II, Београд 1949 [Pantelić D., Beogradski pašaluk pred Prvi srpski ustanak (1794–1804), II, Beograd 1949]

Поповић Д., О Цинцарима, Београд 1998 [Popović D., O Cincarima, Beograd 1998]

Поповић М., Београдска Видин капија, Наслеђе XIV (2013) 9–18 [Popović M., Beogradska Vidin kapija, Nasleđe XIV (2013) 9–18]

Поповић Л. С., Живот и прикљученија Павла Поповића, Грађа за историју Првог српског устанка, у редакцији Р. Перовића, Београд (1954) 64–85 [Popović L. S., Život i priključenija Pavla Popovića, Građa za istoriju Prvog srpskog ustanka, u redakciji R. Perovića, Beograd (1954) 64–85]

Први српски устанак, акта и писма на српском језику, 1804–1808, I, у редакцији Р. Перовића, Београд 1977 [Prvi srpski ustanak, akta i pisma na srpskom jeziku, 1804–1808, I, u redakciji R. Perovića, Beograd 1977]

Ненадовић М., Изабрана дела, прир. Г. Максимовић, Сремски Карловци – Нови Сад 2007 [Nenadović M, Izabrana dela, prir. G. Maksimović, Sremski Karlovci – Novi Sad 2007]

Радосављевић Н., Видинска митрополија 1739–1834, Историјски часопис XLIX (2002) 163–182 [Radosavljević N., Vidinska mitropolija 1739–1834, Istorijski časopis XLIX (2002) 163–182]

Рашид Беја Историја чудноватих догађаја у Београду и Србији, I, с турског превео Д. Чохаџић, Споменик XXIII (1894) [Rašid Beja Istorija čudnovatih događaja u Beogradu i Srbiji, I, s turskog preveo D. Čohadžić, Spomenik XXIII (1894)]

Стoјанчевић В., Срби и Бугари 1804–1878, Нови Сад 1995 [Stojančević V., Srbi i Bugari 1804–1878, Novi Sad 1995]

Станојевић Т., Неготин и Крајина од првих трагова до 1858. године, Неготин 1972 [Stanojević T., Negotin i Krajina od prvih tragova do 1858. godine, Negotin 1972]

Стојанчевић В., Кључ и Поречка Река од краја 18. века до ослобођења 1833. године, Београд 1994 [Stojančević V., Ključ i Porečka Reka od kraja 18. veka do oslobođenja 1833. godine, Beograd 1994]

Стојанчевић В., Кнез Милош и Источна Србија 1833–1838, Београд 1957 [Stojančević V., Knez Miloš i Istočna Srbija 1833–1838, Beograd 1957]

Храбак Б., Јевреји у Београду до стицања равноправности (1878), Београд 2009 [Hrabak B., Jevreji u Beogradu do sticanja ravnopravnosti (1878), Beograd 2009]

Best AI Website Creator