Историјски часопис књ. 67 (2018)
The Historical Review, vol. 67 (2018)

Момир Самарџић

АНАЛИЗА ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ТЕХНИКА У ДОЛИНИ ТИМОКА У ТЕКСТОВИМА АДАМА БОГОСАВЉЕВИЋА

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1766341S 

УДК: 338.43:332.2](497.11)„18“:929

стр. 341-365

језик: српски


Апстракт:

Суштински сегмент политичких идеја Адама Богосављевића представљало је питање унапређења пољопривреде, односно развој материјалног благостања сељака као претпоставке усавршавања земљорадње и усвајања савременијих оруђа. Последица оваквог става били су текстови објављени у листу Тежак, у којима свеобухватно анализира аграрне технике егзистенцијалне земљорадње сељачког друштва у тимочкој долини. Полазећи од поменутих текстова, као значајних литерарних историјских извора за истраживање наведене проблематике, у раду смо анализирали различите аграрне технике присутне у оквирима предмодерне, прединдустријске земљорадње, односно њихове основне карактеристике и регионалне специфичности условљене географским контекстом тимочке долине.

Кључне речи:

Адам Богосављевић, земљорадња, земљорадничке технике, Тимочка крајина, Србија, 19. век.

Momir Samardžić

ANALYSIS OF AGRARIAN TECHNIQUES IN THE TIMOK VALLEY IN THE TEXTS OF ADAM BOGOSAVLJEVIĆ 

 >>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1766341S

UDC: 338.43:332.2](497.11)„18“:929

pp. 341-365

language: serbian


Abstract:

The key element of Adam Bogosavljević’s political ideas was the enhancement of agriculture, i.e. increase in the material wealth of peasants as a precondition for the improvement of farming and adoption of more modern tools. These attitudes were presented in the articles published in the “Težak” paper, which analysed in-depth the agrarian techniques of existential farming of the peasant community in the Timok valley. Starting from these texts as important literary historical sources for the present analysis, we examined various agrarian techniques present in pre-modern, pre-industrial farming, and their main features and regional specificities conditioned by the geographic context of the Timok valley.

Keywords:

Adam Bogosavljević, agriculture, agricultural techniques, Timočka krajina, Serbia, 19th century.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES


Извори – Primary Sources

Годишњи извештај по струци економној за 1863 – Крајински срез (Крајински округ), Архив Србије, Министарство финансија, Економно одељење, 1864. [Godišnji izveštaj po struci ekonomnoj za 1863 – Krajinski srez (Krajinski okrug), Arhiv Srbije, Ministarstvo finansija, Ekonomno odeljenje, 1864] 

Пописъ людства Србiє у години 1866, Државописъ Србiє, III, Београд 1869. [Popis` ljudstva Srbie u godini 1866, Državopis` Srbie, III, Beograd 1869]

Попис људства Србије у години 1874-оj, Државопис Србије, IX, Београд 1879. [Popis ljudstva Srbije u godini

1874-oj, Državopis Srbije, IX, Beograd 1879]

Пописъ обрађевина у Србiи у години 1867, Државописъ Србiє, V, Београд 1871. [Popis` obrađevina u Srbii u godini 1867, Državopis` Srbi`, V, Beograd 1871]

Пописъ кућевне стоке у Србiи у години 1866, Државописъ Србiє, IV, Бeоград 1870. [Popis` kućevne stoke u Srbii u godini 1866, Državopis` Srbie, IV, Beograd 1870]

Попис обрађене земље у Краљевини Србији 1889. године, Статистика Краљевине Србије, III, Београд 1894. [Popis obrađene zemlje u Kraljevini Srbiji 1889. godine, Statistika Kraljevine Srbije, III, Beograd 1894]

Статистички годишњак Краљевине Србије, I (1893), Београд 1895. [Statistički godišnjak Kraljevine Srbije, I (1893), Beograd 1895]


Литература – Secondary Works

Boserup E., The Conditions of Agricultural Growth: The Economics of Agrarian Change under Population Pressure, London 1965. 

Dugalić G. J., B. A. Gajić, Pedologija, Kragujevac 2012.

Mendras H., Seljačka društva: elementi za jednu teoriju seljaštva, Zagreb 1986.

Perović L., Politička upotreba smrti opozicionog narodnog poslanika Adama Bogosavljevića: postavljanje organizacije Narodne radikalne stranke, L. Perović, Između anarhije i autokratije: srpsko društvo na prelazima vekova (XIX–XXI vek), Beograd 2006.

Samardžić M., Koncept ugara u Kneževini Srbiji - između zemljoradničke teorije i prakse, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu XLI–2 (2014) 159–173.

Simmons I. G., Globalna povijest okoliša: od 10000. pr. Kr. do 2000. n. Kr, Zagreb 2010.

Административно-територијалне промене у НР Србије 1834–1954, Београд 1955. [Administrativno-teritorijalne promene u NR Srbije 1834–1954, Beograd 1955]

Алексић Р,. Путне белешке, Тежак (1870) [Aleksić, R. Putne beleške, Težak (1870)]

Богосављевић А., Допис: из Копривнице 15. дец. 1869, Тежак (1869) 55–58 [Bogosavljević A., Dopis: iz Koprivnice 15. dec. 1869, Težak (1869) 55–58]

Богосављевић А., Допис: у Копривници 1. Марта 1870, Тежак (1870) 109–110 [Bogosavljević A., Dopis: u Koprivnici 1. Marta 1870, Težak (1870) 109–110]

Богосављевић А., Једна сеоска прича о орању, Тежак (1879) [Bogosavljević A., Jedna seoska priča o oranju, Težak (1879)]

Богосављевић А., Како наши тежаци раде?, Тежак (1875) [Bogosavljević A., Kako naši težaci rade?, Težak (1875)]

Богосављевић А., Којим се начином код нас може земљорадња на боље да окрене, Тежак (1878) [Bogosavljević A., Kojim se načinom kod nas može zemljoradnja na bolje da okrene, Težak (1878)] Богосављевић А., Једна сеоска прича о орању [Bogosavljević A., Jedna seoska priča o oranju, 51-61].

Богосављевић А., Неколико речи из сопствене практике, Тежак (1879) 145–147, 153–155 [Bogosavljević A., Nekoliko reči iz sopstvene praktike, Težak (1879) 145–147, 153–155].

Бокл Х. Т., Историја цивилизације у Енглеској, 1, превод с енглеског Чедомиљ Мијатовић, Београд 1871. [Bokl H. T., Istorija civilizacije u Engleskoj, 1, prevod s engleskog Čedomilj Mijatović, Beograd 1871]

Вулетић А., Колико душа живи у једној кући? Број чланова сеоског домаћинства у Србији 1834–1910, Српске студије 3 (2012) 216–244 [Vuletić A., Koliko duša živi u jednoj kući? Broj članova seoskog domaćinstva u Srbiji 1834–1910, Srpske studije 3 (2012) 216–244]

Јовановић, К. Неготинска Крајина и Кључ, Пореч, Крајина и Кључ: насеља, порекло становништва, обичаји, Б. Челиковић (ур.), Београд 2012. [Jovanović, K. Negotinska Krajina i Ključ, Poreč, Krajina i Ključ, prir. B. Čeliković, Naselja, poreklo stanovništva, običaji, knj. 21, Beograd 2012]

Јовановић С., Влада Милана Обреновића, I–II, Београд 1990. [Jovanović S., Vlada Milana Obrenovića, I–II, Beograd 1990]

Карасев В. Г., Революционно-демократическая идеология и балканский социализм (60–70-е годы XIX века), Развитие общественной мыали в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, Москва 1991. [Karasev V. G., Revoljucionno-demokratičeskaja ideologija i balkanskij socializm (60–70-e god`` XIX veka), Razvitie obstestvennoj m``ali v stranah Central`noj i Jugo-Vostočnoj Evrop``, Moskva 1991]

Карић В., Србија: опис земље, народа и државе, Београд 1887. [Karić V., Srbija: opis zemlje, naroda i države, Beograd 1887]

Лутовац М. В., Неготинска Крајина и Кључ: привредно-географска проучавања, Пореч, Крајина и Кључ: насеља, порекло становништва, обичаји, Б. Челиковић (ур.), Београд 2012. [Lutovac M. V., Negotinska Krajina i Ključ: privredno-geografska proučavanja, Poreč, Krajina i Ključ: naselja, poreklo stanovništva, običaji, B. Čeliković (ur.), Beograd 2012]

Марковић С., Друга законодавна скупштина, Светозар Марковић, Целокупна дела, XIV, Београд 1997 [Marković S., Druga zakonodavna skupština, Svetozar Marković, Celokupna dela, XIV, Beograd 1997]

Мачај С., Црноречки округ, Црна река: Насеља, порекло становништва, обичаји, Б. Челиковић (прир.), Београд 2012. [Mačaj S., Crnorečki okrug, Crna reka: Naselja, poreklo stanovništva, običaji, B. Čeliković (prir.), Beograd 2012]

Мидлих Х. М., Патријархални менталитет као сметња државне и друштвене модернизације у Србији XIX века, Историјски часопис XXXVIII (1992) 115–128 [Midlih H. M., Patrijarhalni mentalitet kao smetnja državne i društvene modernizacije u Srbiji XIX veka, Istorijski časopis XXXVIII (1992) 115–128]

Милић, Д. Привредни развој Тимочке крајине после 1833. године, Тимочка крајина у XIX веку : зборник радова, Д. Милић (ур.), Књажевац 1988, 59–71 [Milić,D. Privredni razvoj Timočke krajine posle 1833. godine, Timočka krajina u XIX veku : zbornik radova, D. Milić (ur.), Knjaževac 1988, 59–71]

Милосављевић С. М., Српски народни обичаји из среза Хомољског, Млава, Хомоље, Звижд: насеља, порекло становништва, обичаји, Б. Челиковић (прир.), Београд 2012. [Milosavljević S. M., Srpski narodni običaji iz sreza Homoljskog, Mlava, Homolje, Zvižd: naselja, poreklo stanovništva, običaji, B. Čeliković (prir.), Beograd 2012]

Миљковић Катић Б., Пољопривреда Кнежевине Србије (1834–1867), Београд 2014. [Miljković Katić B., Poljoprivreda Kneževine Srbije (1834–1867), Beograd 2014]

Никић Ф., Локална управа Србије у XIX. и XX. веку: област – округ – срез, Београд 1927. [Nikić F., Lokalna uprava Srbije u XIX. i XX. veku: oblast – okrug – srez, Beograd 1927]

Петровић Р. В., Адам Богосављевић, Београд 1998² [Petrović R. V., Adam Bogosavljević, Beograd 1998²]

Радић Ђ., Сејте кукуруз, Тежак (1871) 73 [Radić Đ., Sejte kukuruz, Težak (1871) 73]

Павловић Ј. М., Качер и Качерци: етнолошка испитивања, Качер: насеља, порекло становништва, обичаји, Б. Челиковић (прир.), Београд 2010. [Pavlović J. M., Kačer i Kačerci: etnološka ispitivanja, Kačer: naselja, poreklo stanovništva, običaji, B. Čeliković (prir.), Beograd 2010]

Петровић П. Ж., Живот и обичаји народни у Гружи, Гружа: насеља, порекло становништва, обичаји, Б. Челиковић (прир.), Београд 2010. [Petrović P. Ž., Život i običaji narodni u Gruži, Gruža: naselja, poreklo stanovništva, običaji, B. Čeliković (prir.), Beograd 2010]

Садржина Тежака од 1869 до закључно 1894 године, Б. Д. Тодоровић (ур.), Београд 1899 [Sadržina Težaka od 1869 do zaključno 1894 godine, B. D. Todorović (ur.), Beograd 1899].

Спасић М., Извештај економни, о засејаном и поугареном земљишту 1872. године, Тежак (1873) 47–49 [Spasić M., Izveštaj ekonomni, o zasejanom i pougarenom zemljištu 1872. godine, Težak (1873) 47–49]

Станојевић Маринко, Тимок, Тимок, Заглавак, Буџак, Сврљиг: насеља, порекло становништва, обичаји, Б. Челиковић (прир.), Београд 2012. [Stanojević Marinko, Timok, Timok, Zaglavak, Budžak, Svrljig: naselja, poreklo stanovništva, običaji, B. Čeliković (prir.), Beograd 2012]

Филиповић М. С., Таково, Таково: насеља, порекло становништва, обичаји, Б. Челиковић (прир.), Београд 2010. [Filipović M. S., Takovo. naselja, poreklo stanovništva, običaji, B. Čeliković (prir.), Beograd 2010]

Црногорац К., Заоставше радње од априла: А) Ратарство, Тежак (1880) 232–233 [Crnogorac K., Zaostavše radnje od aprila: A) Ratarstvo, Težak, 1880, 232–233]

Шемјакин А., Идеологија Николе Пашића: формирање и еволуција (1868–1891), Београд 2008. [Šemjakin A., Ideologija Nikole Pašića: formiranje i evolucija (1868–1891), Beograd 2008]

Drag & Drop Website Builder