Историјски часопис књ. 67 (2018)
The Historical Review, vol. 67 (2018)

Гордана Гарић Петровић

УНАПРЕЂЕЊЕ СТОЧАРСТВА У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ:  СЕЛЕКЦИЈА, УВОЂЕЊЕ НОВИХ СОЈЕВА И УКРШТАЊЕ

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1766367G 

УДК: 636.1/.5(497.11)„18/19“

стр. 367-400

језик: српски


Апстракт:

Тема рада је унапређење сточарства у Краљевини Србији селекцијом, укрштањем и увођењем нових сојева. Утврђивању и спровођењу посебних мера у области сточарства претходио је период у коме је долазило до спорадичног увоза страних сојева различитих врста домаћих животиња и непланираног укрштања са домаћим. Крајем 19. и почетком 20. века постављени су темељи политике која ће бити настављена и у каснијем периоду а чији ће главни циљ бити висока продуктивност, пре свега меса и млека. Наставак и успешност спровођења те политике у каснијем периоду довела је до смањења броја грла аутохтоних раса, којима је данас потребна заштита у циљу очувања биодиверзитета.

Кључне речи:

сточарство, државне политике, Србија, биодиверзитет, селекција, укрштање, расе

Gordana Garić Petrović

ENHANCEMENT OF CATTLE BREEDING IN THE KINGDOM OF SERBIA: SELECTION, INTRODUCTION OF NEW BREEDS AND CROSSBREEDING 

 >>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1766367G

UDC: 636.1/.5(497.11)„18/19“

pp. 367-400

language: serbian


Abstract:

The paper examines the enhancement of cattle breeding in the Kingdom of Serbia through the selection, crossbreeding and introduction of new breeds. The introduction and implementation of special measures in the field of cattle breeding was preceded by the period of sporadic imports of various foreign breeds and their unplanned crossbreeding with domestic animals. The late 19th and early 20th century saw the laying of the foundations of the policy which continued in the later period and whose main objective was high productivity, primarily of meat and milk. The continuation and success of this policy brought about a reduction in the number of heads of autochthonous breeds, which today must be protected in order to preserve biodiversity.

Keywords:

cattle breeding, state policies, Serbia, biodiversity, selection, crossbreeding, breeds.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Архиви – Archives 

Архив Србије [Arhiv Srbije] 

– Фонд Министарство народне привреде Одељење за земљорадњу и сточарство (МНП-З) и Одељење за пољску привреду и ветеринарство (МНП-П) [Fond Ministarstvo narodne privrede Odeljenje za zemljoradnju i stočarstvo (MNP-Z) i Odeljenje za poljsku privredu i veterinarstvo (MNP-P)]

Архив Српске академије наука и уметности [Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti]

– Етнографска збирка [Етнографска збирка]

Историјски архив Београда [Istorijski arhiv Beograda]

– Фонд Управа града Београда [Fond Uprava grada Beograda]

Извори – Primary Sources

Гарић Петровић Г., Извештај Сретена Л. Поповића из 1886. године о Ратарској школи у Краљеву, Мешовита грађа (Miscellanea) 37 (2016) 85–121 [Garić Petrović G., Izveštaj Sretena L. Popovića iz 1886. godine o Ratarskoj školi u Kraljevu, Mešovita građa (Miscellanea) 37 (2016) 85–121] 

Живковић Т., В. Петровић, А. Узелац, Anonymi Descriptio Europae Orientalis, Београд 2013. [Živković T., V. Petrović, A. Uzelac, Anonymi Descriptio Europae Orientalis, Beograd 2013]

Жујовић Ј., Дневник из Неменикућа: memento oblomovke, прир. М. Р. Сарић и А. Ж. Петровић, Београд 2003. [Žujović J., Dnevnik iz Nemenikuća: memento oblomovke, prir. M.R. Sarić i A. Ž. Petrović, Beograd 2003]

Зборник закона и уредаба Краљевине Србије, књ. 54, Београд 1899. [Zbornik zakona i uredaba Kraljevine Srbije, knj. 54, Beograd 1899]

Пољопривредни закони од 1882. до 1900. године, Београд 1909. [Poljoprivredni zakoni od 1882. do 1900. godine, Beograd 1909].

Литература – Secondary Works

Beers D. L. For the Prevention of Cruelty: The History and Legacy of Animal Rights Activism in the United States, Swallow Press / Ohio University Press, 2006. 

Felius M. M. Beerling, D. S. Buchanan, B. Theunissen, P. A. Koolmees, J. A. Lenstra, On the History of Cattle Genetic Resources, Diversity 6 (2014) 705–750.

Felius M., P. A. Koolmees, B. Theunissen, European Cattle Genetic Diversity Consortium, J. A. Lenstra, On the Breeds of Cattle – Historic and Current Classifications, Diversity 3/4 (2011) 660–692.

Hall S. J.G., Livestock biodiversity: genetic resources for the farming of the future, Blackwell Science Ltd, 2004.

Kršev B., Ratne reparacije i njihova sudbina nakon Prvog svetskog rata – slučaj Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Civitas 1 (2011) 9–17.

Petrović M., V. Pantelić, Savremena selekcija domaćih životinja, Beograd 2015.

Rosen B., The Mythical Creatures Bible, Octopus Publishing Group 2008.

Serres M. de, Description of the Menagerie at Schaenbrunn in Austria, The Philosophical Mаgazine and Journal 47 (1816) 249–257; http://www.abdn.ac.uk/bestiary/ translat/12r.hti приступљено 10. 01. 2015.

Stojanović S., S. Đorđević-Milošević, Autohtone rase domaćih životinja u Srbiji i Crnoj Gori, Beograd 2003.

The Genetics of Cattle, 2th edition, ed. D. Garrick, A. Ruvinsky, CABI 2015.

Trow–Smith R., A History of British Livestock Husbandry, 1700–1900, Routledge 2004.

Американска кокош „Вијадонт“, Тежак 26 (1895) 226 [Amerikanska kokoš “Vijadont, Težak 26 (1895) 226]

Ангорска коза, Тежак 40 (1909) 65–67 [Angorska koza, Težak 40 (1909) 65–67]

Белић Ј., Албум раса стоке, Београд 1988. [Belić J., Album rasa stoke, Beograd 1988]

Белић Ј., Шумадинка, њено порекло и особине. Докторска теза, Београд–Земун 1937. [Belić J., Šumadinka, njeno poreklo i osobine. Doktorska teza, Beograd–Zemun 1937]

Беркширско свињче, Тежак 28 (1897) 316–318 [Berkširsko svinjče, Težak 28 (1897) 316–318]

Богдановић В., Холандска и швајцарска говеда, Тежак 17 (1886) 228 [Bogdanović V., Holandska i švajcarska goveda, Težak 17 (1886) 228].

Вујадиновић С., Пореч: Привредно-географске одлике и саобраћајне везе, Београд 1962. [Vujadinović S., Poreč: Privredno-geografske odlike i saobraćajne veze, Beograd 1962]

Вукосављевић С., Историја сељачког друштва, књ. 3. Социологија сељачких радова, Београд 1983. [Vukosavljević S., Istorija seljačkog društva, knj. 3. Sociologija seljačkih radova, Beograd 1983]

Гавриловић С., Гајење оваца, Београд 1885. [Gavrilović S., Gajenje ovaca, Beograd 1885]

Гавриловић С., Грађа за проучавање стоке у Србији, Београд 1904. [Gavrilović S., Građa za proučavanje stoke u Srbiji, Beograd 1904]

Гавриловић С., Како да подигнемо и побољшамо наша говеда, Београд 1882. [Gavrilović S., Kako da podignemo i poboljšamo naša goveda, Beograd 1882]

Гавриловић С., Монголица, Тежак 36 (1905) 154–156 [Gavrilović S., Mongolica, Težak 36 (1905) 154–156]

Гавриловић С., Ново раздобље у напретку сточарства у Србији, Тежак 40 (1909) 182 [Gavrilović S., Novo razdoblje u napretku stočarstva u Srbiji, Težak 40 (1909) 182]

Гавриловић С., Питање о поправци наше стоке, Београд 1886. [Gavrilović S., Pitanje o popravci naše stoke, Beograd 1886]

Гарић Петровић Г., Развој живинарства у Краљевини Србији, Историјски часопис 65 (2016) 277–305 [Garić Petrović G., Razvoj živinarstva u Kraljevini Srbiji, Istorijski časopis 65 (2016) 277–305]

Диклић Н., Јосиф Панчић и еволуционизам, Јосиф Панчић, Београд 1976, 191–208 [Diklić N., Josif Pančić i evolucionizam, Josif Pančić, Beograd 1976, 191–208]

Динић С., О млекарењу и млекарским задругама, Једанаести конгрес српских земљорадничких задруга, Београд 1907 353–397 [Dinić S. O mlekarenju i mlekarskim zadrugama, Jedanaesti kongres srpskih zemljoradničkih zadruga, Beograd 1907 353–397]

Ђурић М. Ђ., Један прилог минографији домаћег планинског говечета, Крагујевац 1909. [Đurić M. Đ., Jedan prilog minografiji domaćeg planinskog govečeta, Kragujevac 1909]

Јовановић Д., Ајлбрушка пловка, Тежак 41 (1910) 175 [Jovanović D., Ajlbruška plovka, Težak 41 (1910) 175]

Јовановић Л., Пољска привреда у Србији, Београд 1900. [Jovanović L. Poljska privreda u Srbiji, Beograd 1900]

Јовановић М., Филозофски – научни погледи српских биолога на природу у времену од 1854. до 1904. године, Наука и техника у Србији друге половине XIX века, Крагујевац 1998, 222–234 [Jovanović M., Filozofski - naučni pogledi srpskih biologa na priroduu vremenu od 1854. do 1904. godine, Nauka i tehnika u Srbiji druge polovine XIX veka, Kragujevac 1998, 222–234.]

Карић В., Србија: опис земље, народа и државе, Београд 1887. [Karić V., Srbija: opis zemlje, naroda i države, Beograd 1997]

Катић Р. Историја ветеринарства Србије, Београд 1957. [Katić R. Istorija veterinarstva Srbije, Beograd]

Катић Р., Сточарство средњовековне Србије, Београд 1978. [Katić R., Stočarstvo srednjovekovne Srbije, Beograd 1978]

Крава из Нормандије (сев. Француска), Тежак 1 (1869) 228 [Krava iz Normandije (sev. Francuska), Težak 1 (1869) 228].

Кремић И., Алгајска раса, Тежак 19 (1888) 291–292 [Kremić I., Algajska rasa, Težak 19 (1888) 291–292]

Лукићевић M., Источно-фризијска овца, Тежак 41 (1910) 169–171 [Lukićević M., Istočno-frizijska ovca, Težak 41 (1910) 169–171]

Лукићевић М., Санска коза, Тежак 42 (1911) 57–58 [Lukićević M., Sanska koza, Težak 42 (1911) 57–58].

Лутовац М., Сточарство и сточарски живот на Бељаници, Кучају и Ртњу, планинама источне Србије, Гласник Етнографског института 9–10 (1960–1961) 3–30 [Lutovac M., Stočarstvo i stočarski živo tna Beljanici, Kučaju i Rtnju, planinama istočne Srbije, Glasnik Etnografskog instituta 9–10 (1960–1961) 3–30]

Мијатовић С., Белица, Српски етнографски зборник, књ. 56, Насеља и порекло становништва, књ. 30, Београд 1941, 3–213 [Mijatović S., Belica, Srpski etnografski zbornik, knj. 56, Naselja i poreklo stanovništva, knj. 30, Beograd 1941, 3–213]

Мијатовић С., Ресава, Српски етнографски зборник, књ. 46, Насеља и порекло становништва, књ. 26, Београд 1930, 97–239 [Mijatović S., Resava, Srpski etnografski zbornik, knj. 46, Naselja i poreklo stanovništva, knj. 26, Beograd 1930, 97–239]

Мијатовић С., Темнић, Српски етнографски зборник, књ. 6, Насеља и порекло становништва, књ. 3, Београд 1905 245–406 [Mijatović S., Temnić, Srpski etnografski zbornik, knj. 6, Naselja i poreklo stanovništva, knj. 3, Beograd 1905 245–406]

Мијоковић А., Мехеленска кокош, Тежак 35 (1904) 56 [Mijoković A., Mehelenska kokoš, Težak 35 (1904) 56]

Мијоковић А., Фризијска раса оваца, Тежак 42 (1911) 132–134 [Mijoković A., Frizijska rasa ovaca, Težak 42 (1911) 132–134]

Миладиновић М., Пожаревачка Морава, Српски етнографски зборник, књ. 43, Насеља и порекло становништва, књ. 25, Београд 1928, 1–190 [Miladinović M., Požarevačka Morava, Srpski etnografski zbornik, knj. 43, Naselja i poreklo stanovništva, knj. 25, Beograd 1928, 1–190]

Миљковић M., Јоркширско свињче, Тежак 22 (1891) 198 [Miljković M., Jorkširsko svinjče, Težak 22 (1891) 198]

Миљковић М., Руске расе коња, Тежак 23 (1892) [Miljković M., Ruske rase konja, Težak 23 (1892)]

Миљковић М., Беркширска раса свиња, Тежак 22 (1891) 243–244 [Miljković, М., Berkširska rasa svinja, Težak 22 (1891) 243–244]

Миљковић М., Резултати седмогодишњег гајења сименталских говеда у Топчидерској Економији, Тежак 39 (1908) 101–102, 116–117, 123–124 [Miljković M., Rezultati sedmogodišnjeg gajenja simentalskih goveda u Topčiderskoj Ekonomiji, Težak 39 (1908) 101–102, 116–117, 123–124]

Миљковић Катић Б., Пољопривреда Кнежевине Србије (1834–1867), Београд 2014 [Miljković Katić B., Poljoprivreda Kneževine Srbije (1834–1867), Beograd 2014]

Набавка бикова, Тежак 23 (1892) 123 [Nabavka bikova, Težak 23 (1892) 123]

Николићъ А., Землѣдѣлско газдинство: скотоводство, Београд 1854 [Nikolić A., Zemljodelsko gazdinstvo: skotovodstvo, Beograd 1854]

Новаковић Љ., Рад комисије о изналажењу мера за побољшање домаћих сојева и о унапређењу сточарства уопште, Тежак 24 (1893) 357–360, 369–370 [Novaković Lj., Rad komisije o iznalaženju mera za poboljšanje domaćih sojeva i o unapređenju stočarstva uopšte, Težak 24 (1893) 357–360, 369–370]

Павловић Љ. Ужичка Црна Гора, Српски етнографски зборник књ. 34, Насеља и порекло становништва, књ. 19, Земун 1925 1–191 [Pavlović Lj. Užička Crna Gora, Srpski etnografski zbornik knj. 34, Naselja i poreklo stanovništva, knj. 19, Zemun 1925 1–191]

Педесетогодишњица професорске службе г. Симе Лозанића, професора Универзитета, Тежак 49 (1922) 377–378 [Pedesetogodišnjica profesorske službe g. Sime Lozanića, profesora Univerziteta, Težak 49 (1922) 377–378]

Петровић В., Енглеска баштенска кокош, Тежак 7 (1875) 194–195 [Petrović V., Engleska baštenska kokoš, Težak 7 (1875) 194–195]

Петровић M., Нешто о морки, Тежак 22 (1891) 118 [Petrović M., Nešto o morki, Težak 22 (1891) 118]

Петровић М., Распоред бикова у округу црноречком, Тежак 23 (1892) 253–254 [Petrović M., Raspored bikova u okrugu crnorečkom, Težak 23 (1892) 253–254]

Пољопривредни лексикон, Београд 2004 [Poljoprivredni leksikon, Beograd 2004]

Поповић К., О селекцији уопште, Тежак 60 (1933) 393–394 [Popović K., O selekciji uopšte, Težak 60 (1933) 393–394]

Радивојевић Т., Лепеница, Српски етнографски зборник, књ. 15, Насеља и порекло становништва, књ. 7, Београд 1911, 1–384 [Radivojević T., Lepenica, Srpski etnografski zbornik, knj. 15, Naselja i poreklo stanovništva, knj. 7, Beograd 1911, 1–384]

Радић Ђ., Kапорак, Тежак 3 (1871) 92 [Radić Đ., Kaporak, Težak 3 (1871) 92]

Радић Ђ., Бик, угарско-ердељског соја, Тежак 3 (1871) 187 [Radić Đ., Bik, ugarsko-erdeljskog soja, Težak 3 (1871) 187]

Радић Ђ., Доркински петао и кокошка, Тежак 4 (1872) 14 [Radić Đ., Dorkinski petao i kokoška, Težak 4 (1872) 14]

Радић Ђ., Дурхам најбољи сој говеди у Инглеској, Тежак 5 (1873) 93–94 [Radić Đ., Durham najbolji soj govedi u Ingleskoj, Težak 5 (1873) 93–94]

Радић Ђ., Јапански петао, Тежак 3 (1871) 120 [Radić Đ., Japanski petao, Težak 3 (1871) 120]

Радић Ђ., Како да побољшамо наше сточарство, Тежак 6 (1872) 9–11 [Radić Đ., Kako da poboljšamo naše stočarstvo, Težak 6 (1872) 9–11]

Радић Ђ., Капорасти шпански петао, Тежак 3 (1871) 57 [Radić Đ., Kaporasti španski petao, Težak 3 (1871) 57]

Радић Ђ., Кокинкинска кокошка, Тежак 4 (1872) 88 [Radić Đ., Kokinkinska kokoška, Težak 4 (1872) 88]

Радић Ђ., Малајски петао, Тежак 3 (1871) 84 [Radić Đ., Malajski petao, Težak 3 (1871) 84]

Радић Ђ., Патка невештица, Тежак 4 (1872) 25 [Radić Đ., Patka neveštica, Težak 4 (1872) 25]

Радић Ђ., Петао бантам и кокошка, Тежак 3 (1871) 53 [Radić Đ., Petao bantam i kokoška, Težak 3 (1871) 53]

Радић Ђ., Пловка „Ајлебери“, Тежак 30 (1899) 46 [Radić Đ., Plovka „Ajleberi“, Težak 30 (1899) 46]

Радић Ђ., Сименталско говече, Тежак 45 (1914) 75–76 [Radić Đ., Simentalsko goveče, Težak 45 (1914) 75–76]

Радић Ђ., Талијанска гуска, Тежак 34 (1903) 245 [Radić Đ., Talijanska guska, Težak 34 (1903) 245]

Радић Ђ., Тулуска или пиренејска гуска, Тежак 4 (1872) 65 [Radić Đ., Tuluska ili pirenejska guska, Težak 4 (1872) 65]

Радосављевић М., Маријахофска раса говеди, Пољопривредни календар за просту 1910, Београд 1909, 77–78 [Radosavljević M., Marijahofska rasa govedi, Poljoprivredni kalendar za prostu 1910, Beograd 1909, 77–78]

Радосављевић М., Оберинталска раса говеди, Пољопривредни календар за просту 1910, Београд 1909, 75–77 [Radosavljević M., Oberintalska rasa govedi, Poljoprivredni kalendar za prostu 1910, Beograd 1909, 75–77]

“Рамбилет“овца, Тежак 2 (1870) 30–31 [„Rambilet“ovca, Težak 2 (1870) 30–31]

Репић О., Гајење свиња, Београд 1907. [Repić O., Gajenje svinja, Beograd 1907]

Репић О., Говедарство, Београд 1907. [Repić O., Govedarstvo, Beograd 1907]

Ружић Д., Чарлс Роберт Дарвин. Живот и рад његов, Београд 1899. [Ružić D., Čarls Robert Darvin. Život i rad njegov, Beograd 1899]

Савић М., Наша индустрија и занати, III део, Београд 1923. [Savić M., Naša industrija i zanati, III deo, Beograd 1923]

Санске козе, Тежак 39 (1908) 366–367 [Sanske koze, Težak 39 (1908) 366–367]

Сарић М., Допринос чланова Друштва српске словесности, Српског ученог друштва и Српске краљевске академије у области пољопривреде и биологије у XIX веку, Наука и техника у Србији друге половине XIX века, Крагујевац (1998) 598–636 [Sarić M., Doprinos članova Društva srpske slovesnosti, Srpskog učenog društva i Srpske kraljevske akademije u oblasti poljoprivrede i biologije u XIX veku, Nauka i tehnika u Srbiji druge polovine XIX veka, Kragujevac (1998) 598–636]

Секулић A., Источно-фризијска овца млечара, Тежак 30 (1899) 262 [Sekulić A., Istočno-frizijska ovca mlečara, Težak 30 (1899) 262]

Сименталско говече, Тежак 39 (1908) 157–158 [Simentalsko goveče, Težak 39 (1908) 157–158]

Спасић У., Једна важна напомена одгајивачима говеда, Тежак 25 (1894) 121–122 [Spasić U., Jedna važna napomena odgajivačima goveda, Težak 25 (1894) 121–122]

Срдановић-Бараћ О., Српска аграрна револуција и пољопривреда од Кочине Крајине до краја прве владавине кнеза Милоша: (1788–1839), Београд 1980. [Srdanović-Barać O., Srpska agrarna revolucija i poljoprivreda od Kočine Krajine do kraja prve vladavine kneza Miloša: (1788–1839), Beograd 1980]

Стајић У., Колубарско говече, Београд 1912 [Stajić U., Kolubarsko goveče, Beograd 1912]

Стајић У., Нешто о енглеским говедима, Тежак 41 (1910) 306–308 [Stajić U., Nešto o engleskim govedima, Težak 41 (1910) 306–308]

Стајић У., Нешто о енглеским овцама, Тежак 41 (1910) 289–290 [Stajić U., Nešto o engleskim ovcama, Težak 41 (1910) 289–290]

Стварање нових генотипова домаћих животиња за југословенске услове производње и допринос академика Јована Белића. Зборник радовау част академика Јована Белића поводом осамдесетог рођендана, Београд 1990. [Stvaranje novih genotipova domaćih životinja za jugoslovenske uslove proizvodnje i doprinos akademika Jovana Belića. Zbornik radova u čast akademika Jovana Belića povodom osamdesetog rođendana, Beograd 1990]

Стефановић Виловски Ђ., Азбучни преглед знатнијих сојева говеда, њихова карактеристика, боја и облик тела и остали нужни подаци, Тежак 18 (1887) [Stefanović Vilovski Đ., Azbučni pregled znatnijih sojeva goveda, njihova karakteristika, boja i oblik tela iostali nužni podaci, Težak 18 (1887)]

Тодоровић Ђаковић П., Маријахофско говече, Пољопривредни календар за преступну 1912, Београд 1911, 55–59 [Todorović Đaković P., Marijahofsko goveče, Poljoprivredni kalendar za prestupnu 1912, Beograd 1911, 55–59]

Тодоровић-Ђаковић П., Набавка приплодних говеда у Алгају, Форалбершкој, Тиролској, Корушкој и Штајерској, Београд 1896. [Todorović-Đaković P., Nabavka priplodnih goveda u Algaju, Foralberškoj, Tirolskoj, Koruškoj i Štajerskoj, Beograd 1896]

Тројановић С., Тур и зубар, Гласник Српског географског друштва 12 (1926) 103–122 [Trojanović S., Tur i zubar, Glasnik Srpskog geografskog društva 12 (1926) 103–122]

У прилог једног дневног питања, Тежак 24 (1893) [U prilog jednog dnevnog pitanja, Težak 24 (1893)]

Узелац А., Тигрови на доњем Дунаву – мали прилог проучавању мегафауне средњовековног Балкана, Браничевски гласник 8 (2012) 7–23; http://www.iucnredlist.org/details/136721/0 (приступљено 06. 01. 2015) [Uzelac A., Tigrovi na donjem Dunavu – mali prilog proučavanju mega faune srednjovekovnog Balkana, Braničevski glasnik 8 (2012) 7–23; http://www.iucnredlist.org/details/136721/0 (pristupljeno 06. 01. 2015)]

Уредба о организацији државних угледних пољопривредних добара од 28. августа 1921, Тежак 48 (1921) 126–127 [Uredba o organizaciji državnih uglednih poljoprivrednih dobara od 28. avgusta 1921, Težak 48 (1921) 126–127]

Ферчеј Ј., Проблеми развоја говедарства у Југославији од 1950. до 1989. године, Стварање нових генотипова домаћих животиња за југословенске услове производње и допринос академика Јована Белића, Београд 1990 19–33 [Ferčej J., Problemi razvoja govedarstva u Jugoslaviji od 1950. do 1989. godine, Stvaranje novih genotipova domaćih životinja za jugoslovenske uslove proizvodnje i doprinos akademika Jovana Belića, Beograd 1990 19–33]

Филиповић Т., Арапски коњ, Тежак 22 (1891) 184–186, 242–243 [Filipović Т., Arapski konj, Težak 22 (1891) 184–186, 242–243]

Best AI Website Creator