Историјски часопис књ. 67 (2018)
The Historical Review, vol. 67 (2018)

Мирослав Д. Пешић, Божица Б. Младеновић

КРИЗА ПАРЛАМЕНТАРНОГ СИСТЕМА У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ ОД 1892. ДО 1894. ГОДИНЕ

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1766401P 

УДК: 342.53:94](497.11)„1892/1894“

стр. 401-436

језик: српски


Апстракт:

У раду је приказана криза парламентарног система у Краљевини Србији од 1892. до 1894. године. Тешка политичка криза настала после образовања мањинске либералне владе Јована Авакумовића1 августа 1892. године озбиљно је угрозила парламентарни режим владавине. Оштре унутрашње политичке борбе праћене низом државних удара јасно потврђују тежњу ка личној власти младог монарха, који се тешко могао помирити са политичком доминацијом Радикалне странке. Краљ Александар Обреновић био је у сталној борби против тежњи Радикалне странке да уз помоћ Народне скупштине права владара што је могуће више ограничи.2

Кључне речи:

парламентаризам, Радикална странка, Намесништво, Никола Пашић, краљ Александар Обреновић.

Miroslav D. Pešić , Božica B. Mladenović 

THE CRISIS OF THE PARLIAMENTARY SYSTEM IN THE KINGDOM OF SERBIA FROM 1892 TO 1894 

  >>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1766401P

UDC: 342.53:94](497.11)„1892/1894“

pp. 401-436

language: serbian


Abstract:

The paper elaborates on the crisis of the parliamentary system in the Kingdom of Serbia from 1892 to 1894. The serious political crisis which broke out after the establishment of the minority liberal government of Jovan Avakumović on 1 August 1892 seriously jeopardised the parliamentary regime. Bitter internal political conflicts, accompanied with a number of coups d’état, clearly confirmed the aspiration to personal rule of the young monarch, who could not come to terms with the political domination of the Radical Party. King Aleksandar Obrenović continuously struggled against the aspirations of the Radical Party to limit as much as possible the ruler’s rights with the help of the National Assembly.

Keywords:

parliamentarism, Radical Party, governorship, Nikola Pašić, King Aleksandar Obrenović.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Архиви – Archives 

Архив Србије [Arhiv Srbije] 

– Лични фонд Јована Авакумовића [Lični fond Jovana Avakumovića]

– Фонд поклони и откупи АС, ПО [Fond pokloni i otkupi]

– Фонд Николе Пашића [Fond Nikole Pašića]

– Војислав Јовановић Марамбо, несређена грађа [Vojislav Jovanović Marambo, nesređena građa]

– Хартије Милована Миловановића, несређена грађа [Hartije Milovana Milovanovića, nesređena građa]

– Ђорђе Симић, Моје министровање [Đorđe Simić, Moje ministrovanje]

– Ђорђе Симић, Акта моје дипломатске службе [Đorđe Simić, Akta moje diplomatske službe]

Архив Српске академије наука и уметности [Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti] 

– Заоставштина Драгослава Страњаковића [Zaostavština Dragoslava Stranjakovića]

– Фонд Јована Ристића [Fond Jovana Ristića]

– Заоставштина Наталије Обреновић [Zaostavština Natalije Obrenović]

– Дневник Милана Ђ. Милићевића [Dnevnik Milana Đ. Milićevića]

– Записник клуба Радикалне странке у Скупштини за 1893. годину [Zapisnik kluba Radikalne stranke u Skupštini za 1893. godinu]

Рукописно одељење Народне библиотеке Србије [Rukopisno odeljenje Narodne biblioteke Srbije] 

– Записи Саве Грујића [Zapisi Save Grujića]

Извори – Primary Sources

Авакумовић Ј., Мемоари, прир. С. Турлаков, Сремски Карловци–Нови Сад 2008. [Avakumović J., Memoari, prir. S. Turlakov, Sremski Karlovci–Novi Sad 2008] 

Жујовић Ј., Дневник, књ.1, прир. Д. Тодоровић, Београд 1983. [Žujović J., Dnevnik, knj.1, prir. D. Todorović, Beograd 1983]

Крстић Н., Дневник. Јавни живот, књ. 4, прир. М. Јагодић, Београд 2007. [Krstić N., Dnevnik. Javni život, knj. 4, prir. M. Jagodić, Beograd 2007]

Мале А., Дневник са српског двора 1892–1894, прир. Љ. Марковић, Београд 1999. [Male A., Dnevnik sa srpskog dvora 1892–1894, prir. Lj. Marković, Beograd 1999]

Миленковић Т. Ј., Дневник, књ. 1, прир. Ж. Алексић, Београд 2000. [Milenković T. J., Dnevnik, knj. 1, prir. Ž. Aleksić, Beograd 2000]

Михајловић П. П., Дневници, прир. Ј. Милановић, Београд 2010. [Mihajlović P. P., Dnevnici, prir. J. Milanović, Beograd 2010]

Народна скупштина. Службени лист о раду Српске Народне скупштине. Сазив за 1893. годину, Београд 1894. [Narodna skupština. Službeni list o radu Srpske Narodne skupštine. Saziv za 1893. godinu, Beograd 1894]

Петровић Б., Јован Ристић, биографске и мемоарске белешке, Београд 1912. [Petrović B., Jovan Ristić, biografske i memoarske beleške, Beograd 1912]

Тодоровић П., Дневник, прир. Л. Перовић, Београд 1990. [Todorović P., Dnevnik, prir. L. Perović, Beograd 1990]

Устави и владе Кнежевине Србије, Краљевине Србије, Краљевине СХС и Краљевине Југославије (1835–1941), Београд 1988. [Ustavi i vlade Kneževine Srbije, Kraljevine Srbije, Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavije (1835–1941), Beograd 1988]

Новине – Press

Браник [Branik] 

Одјек [Odjek]

Политика [Politika]

Слобода [Sloboda]

Српска застава [Srpska zastava]

Српске новине [Srpske novine]

Литература – Secondary Works

Веснић Р., Др Миленко Веснић. Грансењер српске дипломатије, Београд 2008. [Vesnić R., Dr Milenko Vesnić. Gransenjer srpske diplomatije, Beograd 2008] 

Војводић М., Прва и друга влада Николе Пашића (1891–1892), Никола Пашић – живот и дело : зборник радова, Београд 1997 109-131 [Vojvodić M., Prva i druga vlada Nikole Pašića (1891–1892), Nikola Pašić – život i delo : zbornik radova, Beograd 1997 109-131].

Живановић Ж., Политичка историја Србије у другој половини 19. века, књ.3, Београд 1924. [Živanović Ž., Politička istorija Srbije u drugoj polovini 19. veka, knj.3, Beograd 1924]

Јездић К. Д., Стојан Д. Рибарац. Политичар и државник, Београд 1928. [Jezdić K. D., Stojan D. Ribarac. Političar i državnik, Beograd 1928]

Јовановић С., Влада Милана Обреновића, књ.2, Београд 1990. [Jovanović S., Vlada Milana Obrenovića, knj.2, Beograd 1990]

Јовановић С., Влада Александра Обреновића, књ.1, Београд 1990. [Jovanović S., Vlada Aleksandra Obrenovića, knj.1, Beograd 1990]

Јовановић С., Наше уставно питање у XIX веку, Српски књижевни гласник, књ. XIV (1905) 584–594 [Jovanović S., Naše ustavno pitanje u XIX veku, Srpski književni glasnik, knj. XIV (1905) 584–594]

Јовичић М., Лексикон српске уставности 1804–1918, Београд 1999. [Jovičić M., Leksikon srpske ustavnosti 1804–1918, Beograd 1999]

Казимировић В., Никола Пашић и његово доба 1845–1926, књ.1, Београд 1990. [Kazimirović V., Nikola Pašić i njegovo doba 1845–1926, knj.1, Beograd 1990]

Љушић Р., Владе Србије1805–2005, Београд 2005. [Ljušić R., Vlade Srbije1805–2005, Beograd 2005]

Мајданац Б., Народна Скупштина. Од обичајне установе до савременог парла­мента 1804–2004. године, Београд 2004. [Majdanac B., Narodna Skupština. Od običajne ustanove do savremenog parlamenta 1804–2004. godine, Beograd 2004]

Маријан В., Влада Јована Ђ. Авакумовића. Покушај сузбијања радикализма у Србији крајем XIX века, Београд 1996. [Marijan V., Vlada Jovana Đ. Avakumovića. Pokušaj suzbijanja radikalizma u Srbiji krajem XIX veka, Beograd 1996]

Милошевић Р., Државни удар озго. Први април 1893, свргнуће крњег краљевског Намесништва, Београд 1936. [Milošević R., Državni udar ozgo. Prvi april 1893, svrgnuće krnjeg kraljevskog Namesništva, Beograd 1936]

Митриновић Ч., М. Н. Брашић, Југословенске Народне скупштине и Сабори, Београд 1939. [Mitrinović Č., M. N. Brašić, Jugoslovenske Narodne skupštine i Sabori, Beograd 1939]

Никола Пашић у Народној скупштини, књ.2, прир. Л. Перовић, Београд 1997. [Nikola Pašić u Narodnoj skupštini, knj.2, prir. L. Perović, Beograd 1997]

Новаковић С., Двадесет година уставне политике у Србији 1883–1903, С. Новаковић, Радови мемоарског карактера, прир. М. Војводић, Београд 2007. [Novaković S., Dvadeset godina ustavne politike u Srbiji 1883–1903, S. Novaković, Radovi memoarskog karaktera, prir. M. Vojvodić, Beograd 2007]

Пироћанац М., Белешке, прир. С. Рајић, Београд 2004. [Piroćanac M., Beleške, prir. S. Rajić, Beograd 2004]

Плазинић Р., Крвави Горачић 1893. Насиља либералног режима названо „зулумћарство“и невине радикалске жртве, Пашић : илустровани радикални алманах. Грађа за педесетогодишњу историју Народне радикалне странке и политичку историју Србије, књ. 3, прир. Д. Мил. Шијачки, Београд (1926) 52–56 [Plazinić R., Krvavi Goračić 1893. Nasilja liberalnog režima nazvano „zulumćarstvo“i nevine radikalske žrtve, Pašić : ilustrovani radikalni almanah. Građa za pedesetogodišnju istoriju Narodne radikalne stranke i političku istoriju Srbije, knj. 3, prir. D. Mil. Šijački, Beograd (1926) 52–56]

Поповић-Обрадовић О., Парламентаризам у Србији 1903–1914. године, Београд 2008. [Popović-Obradović O., Parlamentarizam u Srbiji 1903–1914. godine, Beograd 2008]

Пржић И., Прва влада Ђорђа Симића, Српски књижевни гласник, Н.С., књ. XIII (1924) 49–60 [Pržić I., Prva vlada Đorđa Simića, Srpski književni glasnik, N.S., knj. XIII (1924) 49–60]

Рајић С., Краљ Александар. Владар на прелазу векова сукобљени светови, Београд 2011. [Rajić S., Kralj Aleksandar. Vladar na prelazu vekova sukobljeni svetovi, Beograd 2011]

Рајић С., Неутралне владе у краљевини Србији (1893–1900), Српске студије 1 (2010) 127–155 [Rajić S., Neutralne vlade u kraljevini Srbiji (1893–1900), Srpske studije 1 (2010) 127–155]

Рајић С., Примена парламентаризма у Србији (1889–1894). Проблеми и посебности политичког развитка, Београдски историјски гласник 1 (2010) 137–165 [Rajić S., Primena parlamentarizma u Srbiji (1889–1894). Problemi i posebnosti političkog razvitka, Beogradski istorijski glasnik 1 (2010) 137–-165]

Ристић Ј., Први април 1893. годинеу Београду, Политика, бр.9570 (18, 19, 20. и 21. јануар 1935) [Ristić J., Prvi april 1893. godineu Beogradu, Politika, br.9570 (18, 19, 20. i 21. januar 1935)]

Гувернадурство генерала Јована Мишковића 1890–1893. године, прир. С. Рајић, Мешовита грађа (Miscellanea), књ. XXX (2009) 97–118 [Guvernadurstvo generala Jovana Miškovića 1890–1893. godine, prir. S. Rajić, Mešovita građa (Miscellanea), knj. XXX (2009) 97–118]

Ристић Љ. П., Велика Британија и Србија (1889–1903), Београд 2007, докторска дисертација одбрањена на Филозофском факултету у Београду 2007. [Ristić Lj. P., Velika Britanija i Srbija (1889–1903), Beograd 2007, doktorska disertacija odbranjena na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2007]

Станковић Ђ., Сто говора Николе Пашића. Вештина говорништва државника, књ.1, Београд 2007. [Stanković Đ., Sto govora Nikole Pašića. Veština govorništva državnika, knj.1, Beograd 2007]

Столић А., Ђорђе Симић. Последњи српски дипломата XIX века, Београд 2003. [Stolić A., Đorđe Simić. Poslednji srpski diplomata XIX veka, Beograd 2003]

Тодоровић Д., Горачићка буна 1893. Слободарске борбе Драгачева у XIX веку, Чачак 1965. [Todorović D., Goračićka buna 1893. Slobodarske borbe Dragačeva u XIX veku, Čačak 1965]

No Code Website Builder