Историјски часопис књ. 67 (2018)
The Historical Review, vol. 67 (2018)

Игор Борозан, Милић Ј. Милићевић

БИТКА НА ЛЕГЕТУ (КОД ЧЕВРНТИЈЕ) КАО ПОДСТИЦАЈ ВИЗУЕЛНОГ УОБЛИЧАВАЊА  ЈЕДНОГ МЕСТА СЕЋАЊА У МЕЂУРАТНОМ ПЕРИОДУ

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1766453B

УДК: 930.85:316.75(497.11):355.48„1914“

стр. 453-475

језик: српски


Апстракт:

Битка на Легету (караула Чеврнтија), која се одиграла 1914. године у близини Сремске Митровице, углавном је игнорисана у историо­графским освртима на кључне војне топосе Првог светског рата. Велики пораз српских трупа у борби с аустроугарским војницима није одговарао званичном наративу о херојској епопеји српске војске у Великом рату. Отуда су власти Краљевине СХС/Југославије настојале да уметничким средствима погинуле војнике преобликују у славне жртве на олтару отаџбине у накнадној култури сећања. У складу са државном идеологијом, сени војника су уткане у пропагандни систем одржања крхког јединства композитне заједнице. Локалне традиције, везане за место погибије војника (Срем), као и порекло палих (источна Србија), постале су део јединственог културног наратива југословенства. Године 1922. зачета је идеја о потреби конституисања трајног места сећања на пале војнике. Монументални кенотаф означен патриотским симболима (амблеми, рељефи, и натписи), подигнут на месту битке, уобличен је у складу са типским архитектурално-скулптуралним артефактима у међуратном периоду. У великој мери, прочишћен визуелни амблем, постао је жижни амблем новоформираног спомен-парка, који је у међуратном периоду потврдио процес артифицираног претварања разореног ратног поља у топос сећања на српске/југословенске жртве у Великом рату.

Кључне речи:

рат на Балкану 1914, битка код Чеврнтије, сећање, споменици.

Igor Borozan, Milić J. Milićević

BATTLE AT THE LEGET FIELD (ČEVRNTIJA) AS AN INCENTIVE FOR VISUAL SHAPING OF A PLACE OF REMEMBRANCE IN THE INTERWAR PERIOD 

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1766453B

UDC: 930.85:316.75(497.11):355.48„1914“

pp. 453-475

language: serbian


Abstract:

The battle at the Leget field (Čevrntija watchtower), which took place in 1914 near Sremska Mitrovica, has generally been ignored in historiographical analyses of the key military topi of the First World War. The great defeat of Serbian troops in the struggle against Austro-Hungarian soldiers did not match the official narrative about the heroism of the Serbian army in the Great War. Therefore, in the subsequent culture of remembrance, the authorities of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes / Kingdom of Yugoslavia aimed to reshape by artistic means the fallen soldiers into the glorious sacrifices who fell on the altar of the homeland. In accordance with the state ideology, the souls of soldiers were interwoven into the propaganda system of maintaining the fragile unity of the composite community. Local traditions, related to the place of death of soldiers (Srem) and the origin of the fallen soldiers (eastern Serbia) became part of the single cultural narrative of Yugoslavism. In 1922, the idea was born to construct a permanent place of remembrance of the fallen soldiers. The monumental cenotaph marked with patriotic symbols (emblems, reliefs and inscriptions), erected at the place of the battle, was shaped in accordance with the typical architecturally-sculptural artefacts in the interwar period. The purified visual emblem became, to a large extent, the focal emblem of the newly formed memorial park, which in the interwar period confirmed the process of the artificial transformation of the ravaged war field into the topos of remembrance of Serbian/Yugoslav sacrifices in the First World War.

Keywords:

the war in the Balkans in 1914, the Battle of Červrnija, memories, monuments.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES


Литература – Secondary Works 

Curtis P., Sculpture 1900–1945, Oxford 1999. 

Hutton P., Recent Scholarship on Memory and History, The History Teacher, Vol. 33, No. 4 (Aug. 2000) 533–548.

Ignjatović A., Jugoslovenstvo u arhitekturi, Beograd 2007.

Kolektivno sećanje i politike pamćenja, prir. M.Sládeček, J. Vasiljević, T. Petrović-Trifunović), Beograd 2015.

Manojlović Pintar O., Arheologija sećanja. Spomenici i identiteti u Srbiji 1918–1989, Beograd 2014.

Mitchell W. J. T., Landscape and Power, University of Chicago Press 2002.

Mittig H., Das Denkmal, Kunst, die Geschichte ihrer Funktionen, Hrg. von W. Busch, P. Schmock, Weinheim–Berlin (1987) 457–489.

Mosse G. L, Fallen Soldiers. Reshaping the Memory of the World Wars, Oxford University Press 1990.

Mosse G. L., National Cemetries and National Revival: The Cult of the Fallen Soldiers in Germany, Journal of Contemporary History, Vol. 14, No. 1 (1997) 1–20.

Nationalism and French Visual Culture, 1870–1914, Ed. by J. Hagrove, N. McWilliam, New Haven and London 2005.

Nora P., Between Memory and History: Les Lieux de Memoire, Representations, No. 26, Special Issue: Memory and Counter-Memory (Spring 1989) 7–24.

Petranović B., Istorija Jugoslavije, knj. 1, Beograd 1988.

Remove Notthe Ancient Landmark. Public Monuments and Moral Values, Ed. by D. M. Reynolds, London and New York 1996.

Shearman D. J., Art, Commerce, and the Production of Memory in France after World War I, Commemorations. The Politics of National Identity, Ed. by J. R. Gillis, Princeton, New Jersey (1994) 186–214.

Smith I. A. D., Chosen Peoples, Oxford 2003.

Telesko W., Das 19. Jahrhundert. Eine Epoche und ihre Medien, Wien 2010.

Warnke M., Political Landscape: The Art History of Nature, London 1994.

Winter J., Sites of Memory, Sites of Mourning. The Great War in European Cultural History, Cambridge 2014.

Žutić N., Sokoli, Ideologija u fizičkoj kulturi Kraljevine Jugoslavije 1919−1941, Beograd 2011.

Божовић А., Меморијали Првог светског рата на територији Београда, Београд 2014 [Božović A., Memorijali Prvog svetskog rata na teritoriji Beograda, Beograd 2014]

Борозан И., Репрезентативна култура и политичка пропаганда. Споменик кнезу Милошу у Неготину, Београд 2006 [Borozan I., Reprezentativna kultura i politička propaganda. Spomenik knezu Milošu u Negotinu, Beograd 2006]

Делић О., Битка на Легету. Сто година од почетка Првог светског рата. Каталог изложбе Музеја Срема, Сремска Митровица 2014 [Delić O., Bitka na Legetu. Sto godina od početka Prvog svetskog rata. Katalog izložbe Muzeja Srema, Sremska Mitrovica 2014]

Димић Љ., Културна политика Краљевине Југославије 1918–1941, књ. 1, Београд 1996 [Dimić Lj., Kulturna politika Kraljevine Jugoslavije 1918–1941, knj. 1, Beograd 1996]

Искруљев Т., Распеће српског народа у Срему 1914. године и Маџари, Београд 1930 [Iskruljev T., Raspeće srpskog naroda u Sremu 1914. godine i Madžari, Beograd 1930]

Јовановић В., Михаило Томић. Време и стваралаштво, Кладово 2006 [Jovanović V., Mihailo Tomić. Vreme i stvaralaštvo, Kladovo 2006]

Макуљевић Н., Уметност и национална идеја у XIX веку. Систем европске и српске визуелне културе у служби нације, Београд 2006 [Makuljević N., Umetnost i nacionalna ideja u XIX veku. Sistem evropske i srpske vizuelne kulture u službi nacije, Beograd 2006]

Милићевић М., На погрешној обали. Пораз трупа Тимочке дивизије 1. позива у бици код Чеврнтије (на Легету) 6. септембра 1914, Београд 2015 [Milićević M., Na pogrešnoj obali. Poraz trupa Timočke divizije 1. poziva u bici kod Čevrntije (na Legetu) 6. septembra 1914, Beograd 2015]

Миловановић Л., Вајар Михаило Томић, Развитак 1 (1986) 77 [Milovanović L., Vajar Mihailo Tomić, Razvitak 1 (1986) 77]

Путник В., Архитектура соколских домова у Краљевини Срба, Хрвата, и Словенаца и Краљевини Југославији, Београд 2015 [Putnik V., Arhitektura sokolskih domova u Kraljevini Srba, Hrvata, i Slovenaca i Kraljevini Jugoslaviji, Beograd 2015]

Тимотијевић М., Таковски устанак – Српске цвети. О јавном заједничком сећању и заборављању у симболичној политици званичне репрезентативне културе, Београд 2012 [Timotijević M., Takovski ustanak – Srpske cveti. O javnom zajedničkom sećanju i zaboravljanju u simboličnoj politici zvanične reprezentativne kulture, Beograd 2012]

Томић М., Спомен-збирка Павла Бељанског, ур. Ј. Јованов, Нови Сад 2009 [Tomić M., Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, ur. J. Jovanov, Novi Sad 2009]

Шаренац Д., Топ, војник и сећање, Србија и Први светски рат 1914–2009, Београд 2014 [Šarenac D., Top, vojnik i sećanje, Srbija i Prvi svetski rat 1914–2009, Beograd 2014]

Новине – Press

Политика, год. 19, бр. 5539 (25. 3. 1923) [Politika, god. 19, br. 5539 (25. 3. 1923)] 

AI Website Generator