Историјски часопис књ. 67 (2018)
The Historical Review, vol. 67 (2018)

Биљана Стојић

МОРИС ПАЛЕОЛОГ (1859–1944) – ПОСЛЕДЊИ ФРАНЦУСКИ АМБАСАДОР У ЦАРСКОЈ РУСИЈИ

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1766477S

УДК: 341.71:929(44:470)„1859/1944“

стр. 477-507

језик: српски


Апстракт:

У раду се бавимо дипломатском мисијом последњег француског амбасадора у Русији Мориса Палеолога. Палеолог је на дужност ступио јануара 1914, а опозван је у априлу 1917. јер је процењено да се није добро снашао у новим политичким околностима које је проузроковала Фебруарска револуција. За три године боравка у Русији Палеолог је брижљиво водио дневник у који је бележио дешавања на фронтовима, односе Француске и Русије, детаље из живота царске породице, револуционарна превирања итд. У мањој мери се дотакао и Србије, понајвише у 1915. Рад се заснива на Палеологовим дневничким белешкама које је он публиковао 1921, које смо ради свеобухватности употпунили с архивским и објављеним документима, мемоарима његових савременика и релевантном литературом.

Кључне речи:

Морис Палеолог, цар Николај II Романов, Сергеј Сазонов, Мирослав Спалајковић, Први светски рат, Фебруарска револуција, Русија, Француска, Србија, Бугарска.

Biljana Stojić

MAURICE PALEOLOGUE (1859–1944) – THE LAST FRENCH AMBASSADOR TO TSARIST RUSSIA 

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1766477S

UDC: 341.71:929(44:470)„1859/1944“

pp. 477-507

language: serbian


Abstract:

The paper deals with the diplomatic mission of the last French ambassador to Russia Maurice Paleologue. He assumed duty in January 1914 and was recalled in April 1917 as it was assessed that he failed to cope with the new political circumstances shaped by the February Revolution. During his three-year stay in Russia, Paleologue kept a detailed diary, noting events on the fronts, relations between France and Russia, details of life of the imperial family, revolutionary turmoil etc. He also touched upon Serbia, mainly in 1915. The paper relies on Paleologue’s diary notes, which he published in 1921. For the sake of comprehensiveness, we compared his diary notes with archival and published documents, memoirs of his contemporaries and relevant literature.

Keywords:

Maurice Paleologue, Tsar Nicholas II of Russia, Sergey Sazonov, Miroslav Spalajković, World War I, February Revolution, Russia, France, Serbia, Bulgaria.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES


Архиви – Archives 

Les archive du Ministère des affaires étrangères, Paris – La Courneuve. Dossier personnel PA–AP 133 Paléologue. 

Архив Србије, Министарство иностраних дела – Политичко одељење. [Arhiv Srbije, Ministarstvo inostranih dela – Političko odeljenje]

Aрхив Србије, Министарство иностраних дела – Посланство у Петрограду. [Arhiv Srbije, Ministarstvo inostranih dela – Poslanstvo u Petrogradu]

Извори – Primary Sources

An Ambassador’s memoirs by Maurice Paléologue (Last French Ambassador to the Russian Court), I (July, 1914 – June 2nd, 1915); II (June 1915 – August 1916); III (August 19, 1916 – May 17, 1917), trans. by F. A. Holt, New York 1925.  

Аnnuaire diplomatique et consulaire de la République françise pour 1914, Nouvelle série, t. XXXII, Paris 1914.

Buchanan G., My Mission to Russia and Other Diplomatic Memoires, I–II, London, New York, Toronto and Melbourne 1923.

Grey, Viscount of Fallodon, Twenty-five years 1892–1916, II, New York 1925.

Noulens J., Mon ambassade en Russie soviétique 1917–1919, I, Paris 1933.

Paléologue M., Au Quai d’ Orsay à la veille de la tourmente. Journal 1913–1914 (1er Janvier 1913 – 28 Juin 1914), Paris 1947.

Poincaré R., Au service de la France – Neuf années de souvenirs. L’invasion 1914, V, Paris 1928.

Poincaré R., Au service de la France – Neuf années de souvenirs. Les tranchées 1915, VI, Paris 1930.

Poincaré R., Au service de la France – Neuf années de souvenirs. Guerre de siège 1915, VII, Paris 1931.

Poincaré R., Au service de la France – Neuf années de souvenirs. Verdun 1916, VIII, Paris 1931.

Poincaré R., Au service de la France – Neuf années de souvenirs. L’année trouble 1917, IX, Paris 1932.

Sazonov S., Les Années fatales, Paris 1927.

Spalaïkovitch M., Une journée du Ministre de Serbie à Pétrograd, le 24 juillet 1914, Extrait de la Revue d’Histoire Diplomatique (Avril – Juin 1934).

Дипломатска преписка српске владе 1917. године, прир. М. Зечевић, М. Милошевић, Београд 2002. [Diplomatska prepiska srpske vlade 1917. godine, prir. M. Zečević, M. Milošević]

Жофр Ж., Ратни мемоари, Београд 1956. [Žofr Ž., Ratni memoari, Beograd 1956]

Международные отношения в эпоху империализма. Документы из архивов царского и временного правительств 1878–1917 гг, Серия III (1914–1917 гг), Москва–Ленинград 1931–1938. [Meždunarodnie otnošenia v epohu imperializma. Dokumenta iz Arhivov Carskogo i Vremenogo pravitela (1878–1917), seria III (1914–1917), Moskva–Leningrad 1931–1938)]

Литература – Secondary Works

Albertini L., The origins of the war of 1914, III, tran. by Isabella M. Massey, London 1957. 

Dasque I., La diplomatie française au lendemain de la Grande Guerre, Vingtième Siècle. Revue d’histoire 99 (2008) 33–49.

Ekstein M. G., Russia, Constantinople and the Straits, 1914–1915, British Foreign Policy under Sir Edward Grey, ed. by F. H. Hinsley, Cambridge 1977, 423–435.

Halfond I., Maurice Paléologue: The Diplomat, the Writer, the Man, and the Third French Republic, University Press Of America 2007.

Jeannesson S., Les diplomates français et la paix au lendemain de la Grande Guerre, Matériaux pour l’histoire de notre temps 108 (2012) 18–22.

Keegan J., La Première Guerre mondiale, Editions Perrin 2003.

Keiger J., Raymond Poincaré, Cambridge University Press 1997.

Larousse du XXe siècle, dir. par P. Augé, Paris 1932.

Le Robert – Dictionnaire universel des noms propres illustré en couleurs. Histoire, géographie, arts, lettres, sciences, III, dir. par P. Robert, Paris 1975.

Porte R., 1914, Une année qui a fait basculer le monde. Essai d’histoire globale, Paris 2014.

Porte R., Chronologie commentée de la Première guerre mondiale, Paris 2011.

Porte R., Une guerre née de l’engrenage des alliances?, La Nouvelle Revue d’Histoire 8 (printemps – été 2014) 18–21.

Recouly R., La troisième République, Paris 1927.

Roth, F., Raymond Poincaré, Paris 2000.

Todorova C., La politique d’emprunts de la Bulgarie 1911‒1912, Велике силе и Србија пред Први светски рат, ур. В. Чубриловић, Београд 1976, 371–386.

Tomac P., Prvi svetski rat 1914–1918, Beograd 1973.

Turner L. C. F., The Origins of the First World War, London 1976.

Turner L. C. F., The Russian Mobilization in 1914, Journal of Contemporary History 3 (January 1968) 65–88.

Valance G., Poincaré, Paris 2017.

Živanov S., Pad ruskog carstva, Februarska revolucija, II, Beograd 2007.

Živanov S., Rusija 1917. Od pada samodržavnog Carstva do proglašenja demokratske republike, I, Beograd 2009.

Živanov S., Prelomna 1917. u Rusiji, Tokovi istorije 1–4 (1998) 7–22.

Hayne M. B., The French Foreign Office and the Origins of the First World War 1898‒1914, Oxford University Press 1993.

Живановић М. Ж., О евакуацији српске војске из Албаније и њеној ревизији на Крфу (1915–1916) према француским документима, Историјски часопис 14–15 (1963–1965) 231–307. [Živanović M. Ž., O evakuaciji srpske vojske iz Albanije i njenoj reviziji na Krfu (1915–1916) prema francuskim dokumentima, Istorijski časopis 14–15 (1963–1965) 231–307]

Митровић А., Србија у Првом светском рату, Београд 2014. [Mitrović A., Srbija u Prvom svetskom ratu, Beograd 2014]

Опачић П., Србија између Антанте и Централних сила 1915–1917, Београд 2009. [Opačić P., Srbija između Antante i Centralnih sila 1915–1917, Beograd 2009]

Стојић Б., Ремон Поенкаре и Први светски рат, Велики рат 1914–1918: узроци, последице и тумачења, I, ур. А. Растовић, Ниш 2016, 241–259. [Stojić B., Remon Poenkare i Prvi svetski rat, Veliki rat 1914–1918: uzroci, posledice i tumačenja, I, ur. A. Rastović, Niš 2016, 241–259]

Стојић Б., Балкан у спољној политици Француске у предвечерје Великог рата, Први светски рат, Балкан и велике силе, ур. С. Рудић, М. Милкић, Београд 2015, 87–109. [Stojić B., Balkan u spoljnoj politici Francuske u predvečerje Prvog svetskog rata, Prvi svetski rat, Srbija, Balkan i velike sile, Beograd 2015, 87–109]

Drag and Drop Website Builder