Историјски часопис књ. 67 (2018)
The Historical Review, vol. 67 (2018)

Ивана Коматина, Предраг Коматина

НАСТАНАК „МЛЕТАЧКЕ АЛБАНИЈЕ“ И УСПОМЕНА НА ВИЗАНТИЈСКУ ВЛАСТ У СРПСКОМ ПОМОРЈУ

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1867055K

УДК: 94(497.5)(497.1):327(450.341)„12/14“

стр. 55-82

језик: српски


Апстраткт:

У раду се истражују историјске и политичке околности које су као резултат имале настанак „Млетачке Албаније“. Такође, посебна пажња је посвећена проматрању односа између Албаније у географском, политичком и историјском погледу и новоосноване „Млетачке Албаније“, тј. проналази се историјска нит која је Млечанима била упориште за коришћење назива Албанија на простору српског Поморја од Скадра до Котора.

Кључне речи: 

„Млетачка Албанија“, Албанија, Драч, Зета, Горња Далмација, српско Поморје.

Ivana Komatina , Predrag Komatina 

THE ESTABLISHMENT OF “VENETIAN ALBANIA“ AND THE MEMORY OF BYZANTINE RULE IN THE SERBIAN LITTORAL 

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1867055K

UDC: 94(497.5)(497.1):327(450.341)„12/14“

pp. 55-82

language: serbian


Abstract:

The paper elaborates on historical and political circumstances which resulted in the establishment of “Venetian Albania”. A special focus is also placed on the relationship between Albania in geographic, political and historical terms and the newly established “Venetian Albania”, i.e. the historical link is found which served to the Venetians as the grounds to use the name Albania in the area of the Serbian Littoral from Skadar to Kotor.

Keywords:

“Venetian Albania“, Albania, Durazzo, Zeta, Upper Dalmatia, Serbian Littoral.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Извори – Primary Sources

Acta Albaniae Veneta saeculorum XIV et XV, ed. J. Valentini, I/1, Panormi 1967; I/2, Mediolani 1968.

Acta et diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia I–II, edd. L. Thalloczy, K. Jireček, E.  Sufflay, Vindobonae 1913–1918. 

Annae Comnenae Alexias, edd. D. R. Reinsch, A. Kambylis, Berolini–Novi Eboraci 2001  (CFHB 40.1) 

Anonymi descriptio Europae Orientalis, прир. Т. Живковић, В. Петровић, А. Узелац, Београд  2013. [Anonymi descriptio Europae Orientalis, prir. T. Živković, V. Petrović, A. Uzelac, Beograd 2013] 

Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, ed. T. Smičiklas, II, Zagreb 1904;  XVIII, Zagreb 1990. 

Constantine Porphyrogenitus De administrando imperio, edd. Gy. Moravcsik, R. J. H. Jenkins, Washington 1967 (CFHB 1) 

Georgii Acropolitae Opera I, edd. A. Heisenberg, P. Wirth, Stutgardiae 1978.

Gregorii VII registrum II, ed. E. Caspar, MGH Epp. sel. II/2, Berolini 1923.

Hopf C., Chroniques Gréco-romanes, Berlin 1873.

Ioannes Skylitzes Continuatus, ed. E. Tsolakēs, Thessalonikē 1968.

Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum, ed. J. Thurn, Berlin–New York 1973 (CFHB 5)

Itinerarium Symon Semeonis ab Hyberniam ad Terram Sanctam, ed. M. Esposito, Dublin 1960.

Константин Философ и његов живот Стефана Лазаревића деспота српског. По двјема  српско-словенским рукописима изновице издао В. Јагић, Гласник СУД 42 (1875) 223–328. [ Konstantin Filosof i njegov život Stefana Lazarevića despota srpskog. Po dvjema srpsko-slovenskim rukopisima iznovice izdao V. Jagić, Glasnik SUD 42 (1875) 223–328] 

Liber statutorum civitatis Ragusii compositus anno 1272, edd. V. Bogišić, K. Jireček, Zagrabiae 1904.

Ljetopis popa Dukljanina, prir. V. Mošin, Zagreb 1950.

Ljubić S., Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slavenstva i Mletačke republike III, Zagreb  1872; IV, Zagreb 1874. 

Nicephori Bryennii Historiarum libri quattuor, ed. P. Gautier, Bruxelles 1975 (CFHB 9)

Nicephori Gregorae Byzantina Historia I, ed. L. Schopen, Bonnae 1829 (CSHB)

Notitiae episcopatuum ecclesiae Constantinopolitanae, ed. J. Darrouzès, Paris 1981.

Orderici Vitalis Ecclesiasticae Historiae libri tredecim, III, ed. A. Le Prevost, Parisiis 1845.

Raimundi de Aguilers, canonici Podiensis Historia Francorum qui ceperunt Iherusalem, Recueil  des Historiens des Croisades, Historiens Occidentaux, III, Paris 1866. 

Рудић С., Повеља дуке драчког Балше II Дубровчанима, ССА 11 (2012) 101–106. [Rudić S.,  Povelja duke dračkog Balše II Dubrovčanima, SSA 11 (2102) 101–106] 

Thallóczy L., Jireček C., Zwei Urkunden aus Nordalbanien, Archiv für slavische Philologie 21  (1899) 78–99. 

Thomae Archidiaconi Spalatensis Historia Salonitanorum atque Spalatinorum pontificum, edd. D. Karbić, M. Matijević-Sokol, J. Ross Sweeney, Budapest–New York 2006. 

Животи краљева и архиепископа српских, написао архиепископ Данило II, изд. Ђ. Даничић, Загреб 1866. [Životi kraljeva i arhiepiskopa srpskih, napisao arhiepiskop Danilo II, izd Đ. Daničić, Zagreb 1866] 

Кекавмен, Советы и рассказы. Поучение византийского полководца XI века, изд. Г. Г. Литаврин, Санкт Петербург 2003. [Kekavmen, Sovety i raskazy. Poučenie vizantijskogo polkovodca XI veka, izd. G. G. Litavrin, Sankt-Peterburg 2003] 

Свети Сава, Сабрана дела, прир. Т. Јовановић, Београд 1998. [Sveti Sava, Sabrana dela,  prir. T. Jovanović, Beograd 1998] 

Стефан Првовенчани, Сабрана дела, изд. Љ. Јухас-Георгиевска, Т. Јовановић, Београд 1999.  [Stefan Prvovenčani, Sabrana dela, izd. Lj. Juhas-Georgievksa, T. Jovanović, Beograd 1999] 

Томовић Г., Морфологија ћириличких натписа на Балкану, Београд 1974. [Tomović G.,  Morfologija ćiriličkih natpisa na Balkanu, Beograd 1974] 

Хиландарска оснивачка повеља Светога Симеона и Светога Саве, Ђ. Трифуновић, В.  Бјелогрлић, И. Брајовић, Осам векова Студенице, ур. епископ жички Стефан, А. Јевтић, Д. Кашић, Београд 1986, 49–60. [Hilandarska osnivačka povelja Svetoga Simeona i Svetoga Save, Đ. Trifunović, V. Bjelogrlić, I. Brajović, Osam vekova Studenice, ur. episkop žički Stefan, A. Jevtić, D. Kašić, Beograd 1986, 46–60] 

Литература – Secondary Works

Ducellier A., La façade maritime de l’Albanie au moyen age. Durazzo et Valona du XIe au XVe  siècle, Thessaloniki 1981. 

Ferluga J., Sur la date de la creation du theme de Dyrrachium, Actes du XIIe Congrès International  des Études Byzantines II, Belgrade 1964, 83–92. 

Nicol D., The Despotate of Epiros, Oxford 1957.

Schmitt O. J., Das venezianische Albanien (1392–1479), München 2001.

Антоновић М., Град и жупа у зетском приморју и северној Албанији у XIV и XV веку  Београд 2003. [Antonović M., Grad i župa u zetskom primorju i severnoj Albaniji u XIV i XV veku, Beograd 2003] 

Божић И., Dominus rex Constantinus, Немирно Поморје XV века, Београд 1979, 195–205.  [Božić I., Dominus rex Constantinus, Nemirno Pomorje XV veka, Beograd 1979, 195–205] 

Божић И., Албанија и Арбанаси у XIII, XIV и XV веку, Глас САНУ 338, Одељење  историјских наука, књ. 3 (1983) 11–116. [Božić, I., Albanija i Arbanasi u XIII, XIV i XV veku, Glas SANU 338, Odeljenje istorijskih nauka, knj. 3 (1983) 11–116] 

Божић И., Улога и организација ратничких дружина у Зети XV века, Немирно Поморје,  156–173. [Božić, I., Uloga i organizacija ratničkih družina u Zeti XV veka, Nemirno Pomorje, 156–173] 

Бубало Ђ., Титуле Вукана Немањића и традиција дукљанског краљевства,Ђурђеви  Ступови и Будимљанска епархија, ур. Б. Тодић, Беране – Београд 2011, 79–94. [Bubalo Đ., Titule Vukana Nemanjića i tradicija dukljanskog kraljevstva, Đurđevi Stupovi i Budimljanska eparhija, ur. B. Todić, Berane – Beograd 2011, 79–94] 

Живковић Т., Дукљанско-византијски рат 1072–1075, ИЧ 47 (2000) 35–57. [Živković T.,  Dukljansko-vizantijski rat 1072–1075, IČ 47 (2000) 35–57] 

Живковић Т., Портрети српских владара (IX–XII век), Београд 2000. [Živković T.,Portreti  srpskih vladara (IX–XII vek), Beograd 2000] 

Живојиновић Д., Хоризма бугарског цара Јована Асена ΙΙ Дубровнику, Иницијал 1 (2013)  229–239. [Živojinović D., Horizma bugarskog cara Jovana Asena II Dubrovniku, Inicijal 1 (2013) 229–239] 

Златарски В., История на българската държава през средните векове I–2, София 1927.  [Zlatarski V., Istorija na b’lgarskata država prez srednite vekove I–2, Sofija 1927] 

Историја Црне Горе II/2, Титоград 1970. [Istorija Crne Gore II/2, Titograd 1970]

Јиречек К., Историја Срба II, Београд 19522 [ Jireček K., Istorija Srba II, Beograd 19522] 

Коматина И., Велико краљевство од прва: Крунисање Стефана Немањића и „традиција Дукљанског краљевства“, ИЧ 65 (2016) 13–32. [Komatina I., Veliko kraljevstvo od prva: Krunisanje Stefana Nemanjića i „ tradicija Dukljanskog kraljevstva“, IČ 65 (2016) 13–32] 

Коматина И., Историјска подлога чуда Св. Симеона у Житију Симеоновом од Стефана  Првовенчаног, ЗРВИ 51 (2014) 112–134. [Komatina I., Istorijska podloga čuda Sv. Simeona u Žitiju Simeonovom od Stefana Prvovenčanog, ZRVI 51 (2014) 112–134] 

Коматина И., Срби на путу крсташа, ИЧ 64 (2015) 55–83. [Komatina I., Srbi na putu krstaša,  IČ 64 (2015) 55–83] 

Коматина И., Црква и држава у српским земљама од ΧΙ до XIII века, Београд 2016.  [Komatina I., Crkva i država u srpskim zemljama od XI do XIII veka, Beograd 2016] 

Коматина П., „А од Арбанаса Пилот“: Почеци политичке историје Албанаца, Стефан  Немања ‒ Преподобни Симеон Мироточиви, Зборник радова, Београд‒Беране 2016, 135–143. [Komatina P., „A od Arbanasa Pilot“: Počeci političke istorije Albanaca, Stefan Nemanja – Prepodobni Simeon Mirotočivi, Zbornik radova, Beograd–Berane 2016, 135–143] 

Коматина П., Област Вагенитија и епископија Св. Климента, ЗРВИ 53 (2016) 83–100.  [Komatina P., Oblast Vagenitija i episkopija Sv. Klimenta, ZRVI 53 (2016) 83–100] 

Коматина П., Србија и Дукља у делу Јована Скилице, ЗРВИ 49 (2012) 159–186. [Komatina  P., Srbija i Duklja u delu Jovana Skilice, ZRVI 49 (2012) 159–186] 

Новаковић Б., „Острва Диоклије“, Ономатолошки прилози 21 (2011) 15–18 [Novaković  B., „Ostrva Dioklije“, Onomatološki prilozi 21 (2011) 15–18]. 

Новаковић Б., Дукља у спису De administrando imperio, ЗРВИ 49 (2012) 75–86. [Novaković  B., Duklja u spisu De administrando imperio, ZRVI 49 (2012) 75–86] 

Новаковић С., Први основи словенске књижевности међу балканским Словенима. Легенда  о Владимиру и Косари, Београд 1893. [Novaković S., Prvi osnovi slovenske književnosti među balkanskim Slovenima. Legenda o Vladimiru i Kosari, Beograd 1893] 

Острогорски Г., Историја Византије, Београд 1959. [Ostogorski G., Istorija Vizantije, Beograd  1959] 

Поповић В., Албанија у касној Антици, Илири и Албанци, ур. М. Гарашанин, Београд  1988, 201‒250. [Popović V., Albanija u kasnoj Antici, Iliri i Albanci, ur. M. Garašanin, Beograd 1988, 201–250] 

Равић И., Писмо барског епископа Гргура сплитском канонику Гвалтерију. Прилог  датирању Немањиног напада на градове у Дукљи, ССА 10 (2011) 183–190. [Ravić I., Pismo barskog episkopa Grgura splitskom kanoniku Gvalteriju. Prilog datiranju Nemanjinog napada na gradove u Duklji, SSA 10 (2011) 183–190] 

Ферлуга Ј., Драч и Драчка област пред крај X и почетком XI века, ЗРВИ 8/2 (1964)  117–132. [Ferluga J., Drač i Dračka oblast pred kraj X i početkom XI veka, ZRVI 8/2(1964) 117–132]

No Code Website Builder